Epuizarea c?ilor de recurs interne

03.04.2007

 

Potrivit art. 35 alin. 1 al Conven?iei Condi?iile de admisibilitate:

Curtea nu poate fi sesizat? dect dup? epuizarea c?ilor de recurs interne ….

A. Principii

Pn? la depunerea cererii unei jurisdic?ii interna?ionale, statului trebuie s? i se acorde posibilitatea s? remedieze situa?ia reclamantului de sine-st?t?tor. Din acest motiv, reclaman?ii sunt obliga?i s? epuizeze c?ile de recurs instituite de legisla?ia statului vizat. Sarcina primordial? de a asigura respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie apar?ine autorit??ilor na?ionale, sarcina Cur?ii n acest sens fiind de supraveghere a modului de respectarea a acestor drepturi de c?tre autorit??ile na?ionale.

No?iunea c?ilor de recurs interne nglobeaz? orice mijloace procedurale reglementate de dreptul intern al statului prt, indiferent de natura lor (ex. judiciare, administrative, constitu?ionale, proceduri necontencioase, etc.), care ofer? posibilitatea nl?tur?rii nc?lc?rii invocate ?i a consecin?elor sale (restabilirea dreptului ?i recuperarea prejudiciului). Reclamantul trebuie s? epuizeze toate instan?ele care i pot redresa situa?ia, invocnd n fa?a lor pretinsa nc?lcare a drepturilor garantate de Conven?ie.

Curtea examineaz? cauzele f?r? un formalism excesiv. Ea cere s? fie epuizate doar recursurile interne utile, adic? cele:

  • accesibile;
  • eficace; ?i
  • care acord? ?anse suficiente de succes.

n anumite circumstan?e speciale reclamantul poate fi exonerat de obliga?ia de epuizare.

B. Sarcina proba?iunii existen?ei c?ilor de recurs interne

La momentul depunerii cererii la Curte i revine reclamantului s? precizeze etapele urmate pentru epuizarea c?ilor de recurs interne. n cazul neepuiz?rii c?ilor de recurs interne, acesta urmeaz? s? indice motivele de neepuizare.

Curtea va examina din oficiu chestiunea cu privire la epuizarea c?ilor de recurs interne, ea putnd respinge cererea ca inadmisibil? pn? la comunicarea cererii c?tre Guvern dac? ajunge la concluzia c? un recurs util nu a fost epuizat ?i nu exist? circumstan?e de natur? s? absolve reclamantul de obliga?ia exercit?rii lui.

Curtea va examina dac? au fost epuizate recursurile existente la ziua depunerii cererii, aceast? regul? cunoscnd excep?ii care trebuie justificate de circumstan?ele particulare ale cauzei (a se vedea Brusco c. Italiei, dec. 06.09.2001). Astfel, n cauza Prodan c. Moldovei (hot. 18.05.2004, para. 32-43) Curtea a examinat admisibilitatea cererii att prin prisma recursurilor care au existat la ziua depunerii cererii, ct ?i a recursurilor care au ap?rut dup? declararea admisibil? a cererii.

Dup? comunicarea cererii Guvernului, regula epuiz?rii este invocat? n mod sistematic de c?tre state. La aceast? etap? i revine Statului s? demonstreze c? reclamantul nu a epuizat o cale de recurs util?. Dac? Guvernul demonstreaz? c? exist? o cale de recurs care nu a fost epuizat? de reclamant iar reclamantul contest? eficacitatea recursului, Curtea va porni de la prezum?ia c? calea de recurs invocat? de Guvern este eficace (a se vedea Popov (1) c. Moldovei, hot. 18.01.2005, para. 31-40).

Statele sunt dec?zute din dreptul de a ridica excep?ia de neepuizare dup? declararea cererii admisibile, cu privire la un recurs existent pn? la decizia cu privire la admisibilitate (a se vedea Savi?chi c. Moldovei, hot. 11.10.2005, para. 28).

C. Formalit??ile ?i epuizarea c?ilor de recurs interne

Obliga?ia de epuizare impune reclamantul s? sesizeze autorit??ile care i pot redresa situa?ia ?i s? conteste n toate nivelele de jurisdic?ie r?spunsurile defavorabile lui. Epuizarea c?ilor de recurs interne trebuie s? se fac? cu respectarea procedurilor, n termenele, c?tre autorit??ile ?i n formele pe care le prev?d reglement?rile din dreptul intern. Nerespectarea formalit??ilor instituite de dreptul na?ional (ex. respingerea recursului ca inadmisibil pe motiv c? nu a fost ntocmit n forma prev?zut? de lege; respingerea ac?iunii ca tardive; etc.) pot duce la inadmisibilitatea cererii. Astfel, n cauza Crmuirea Spiritual? a Musulmanilor din Republica Moldova c. Moldovei (dec. 15.06.2005) cererea cu privire la refuzul de a nregistra un cult religios a fost declarat? inadmisibil? pentru neepuizarea c?ilor de recurs interne pe motiv c? nu au fost prezentate toate documentele cerute de dreptul na?ional pentru nregistrarea cultului.

Chestiunile pe care reclamantul dore?te s? le invoce n fa?a Cur?ii urmeaz? a fi invocate n toate nivelele de jurisdic?ie, n mod expres sau n substan??. Astfel, reclamantul nu este obligat s? se refere expres la Conven?ie n procedurile na?ionale, ns? din pozi?ia sa trebuie s? reias? c? el se plnge de un drept protejat de Conven?ie ?i s? permit? autorit??ilor s?-i redreseze situa?ia. Astfel, reclamantul nu a epuizat c?ile de recurs interne dac? nu a permis instan?ei de recurs s? examineze chestiunea de care se plnge n fa?a Cur?ii (ex. renun?area la o preten?ie n procedurile na?ionale, care a fost invocat? ulterior la Curte, n cauza Azinas c. Ciprului, hot. 28.04.2004, para. 34-42).

D. Recursurile utile

  • recursul accesibil

Un recurs este accesibil pentru reclamant dac? el nsu?i are posibilitatea de a-l ini?ia, f?r? asisten?a unor ter?i. Nu sunt accesibile recursurile care nu pot fi ini?iate de c?tre reclamant din motive de procedur? sau de substan??. Astfel, nu este accesibil recursul pentru care este nevoie de interven?ia unui ter? (ex. Procuratura General? n cazul recursului n anulare; un subiect de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale pentru depunerea unei sesiz?ri la Curtea Constitu?ional?; etc.). Nu este accesibil nici recursul care, de?i formal este accesibil, nu poate fi folosit efectiv f?r? asisten?a unui ter? (ex. ?ansa iluzorie de a c?tiga un proces complex f?r? a fi asistat de un avocat, cnd reclamantul nu poate pl?ti un avocat ?i nici nu poate solicita asisten?? juridic? din contul statului, n cauza Airey c. Irlandei, hot. 09.10.1979; recursurile aduse la cuno?tin?a unui de?inut str?in, nereprezentat de c?tre un avocat, ntr-o limb? pe care el nu o n?elege, n cauza Kujik c. Greciei, dec. 03.07.1991).

  • recursul eficace

Un recurs este eficace dac? poate remedia nc?lcarea Conven?iei. Astfel, sunt eficace apelurile, recursurile, plngerea adresat? procurorului pentru a anula actele ofi?erilor de urm?rire penal? care i ncalc? drepturile, etc. Nu sunt eficace recursurile care nu pot redresa situa?ia reclamantului, de care el se plnge la Curte (ex. solicitarea index?rii sumelor datorate nu constituie un recurs eficace pentru a repara faptul neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti neexecutate la acea dat?, deoarece acest recurs nu era determinant n executarea hot?rrii, n cauza Toropov c. Ucrainei, hot. 04.10.2005; o plngere contra executorului judec?toresc cu privire la neexecutarea unei hot?rri privind retrocedarea unui imobil de c?tre Consiliul municipal Chi?in?u, deoarece nu existau surse pentru evacuarea chiria?ilor ntr-un alt imobil, nu este un recurs eficace deoarece sanc?ionarea executorului judec?toresc nu putea duce la executarea hot?rrii, n cauza Popov (1) c. Moldovei, hot. 18.01.2005).

  • recursul care acord? suficiente ?anse de succes

Reclamantul nu este obligat s? epuizeze c?ile de recurs interne care nu i pot remedia situa?ia. Totu?i, n cazul n care eficacitatea unei c?i de recurs interne nu este cert?, reclamantul trebuie s? epuizeze acest recurs. Un simplu dubiu cu privire la eficacitatea c?ii de recurs nu este suficient? pentru neepuizarea acesteia. Astfel, reclamantul este obligat s? urmeze practicile judiciare n care rezultatul este neclar, neuniform sau care nc? nu este bine stabilit (ex. Whiteside c. Regatului Unit, dec. 07.03.1994).

E. Circumstan?e speciale n care reclamantul este exonerat de obliga?ia de epuizare         

n anumite cazuri excep?ionare reclamantului nu i se poate cere n mod ra?ional epuizarea c?ilor de recurs interne. Astfel, reclamantul nu va avea obliga?ia de epuizare n cazul:

a) existen?ei unei legisla?ii (ex: obligarea prin Legea Republicii Moldova cu privire la arestarea preventiv? de a cenzura ntreaga coresponden?? a tuturor de?inu?ilor, etc.) sau “practici administrative contrare Conven?iei (ex. maltratarea de?inu?ilor ca o practic? constant?, n cauza Donnelly ?i al?ii c. Regatului Unit, dec. 05.04.1973). n acest ultim caz reclamantul trebuie s? demonstreze existen?a unor practici administrative ?i o toleran?? fa?? de acestea din partea autorit??ilor (ex. neexaminarea plngerilor sau nesanc?ionarea vinova?ilor de maltratare).

b) existen?ei unor “circumstan?e speciale care fac irezonabil? epuizarea c?ilor de recurs interne (ex. lipsa reac?iei procurorului la semnele vizibile de maltratare a reclamantului dup? ce acesta a fost interogat, cnd procurorul avea obliga?ia legal? de a ini?ia procedurile penale, n cauza Aksoy c. Turciei, hot. 18.12.1996, para. 54-57; neepuizarea c?ilor de recurs interne cnd statul prt nu recunoa?te jurisdic?ia asupra unui anumit teritoriu, n cauza Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei, dec. 04.07.2001; neini?ierea altor proceduri de recuperare a propriet??ii confiscate dup? ce ac?iunea ini?ial? a fost respins? prin recurs n anulare, n cauza Brum?recu c. Romniei, hot. 28.10.1999, para. 55).

c) epuiz?rii doar a unei c?i de recurs cnd legea instituie c?i de recurs alternative (ex. nedepunerea unei ac?iuni pentru ob?inerea compensa?iilor pentru maltratare n cazul n care reclamantul s-a adresat cu o plngere de maltratare procurorului ?i acesta a refuzat n intentarea dosarului penal, n cauza Boicenco c. Moldovei, hot. 11.07.2006, para. 78-81).

Obliga?ia de epuizare a c?ilor de recurs interne nu se extinde asupra preten?iile reclamantului cu privire la violarea art. 34 al Conven?iei, fie prin violarea art. 38 alin. 1 lit. a in fine al Conven?iei (mutatis mutandis Fedotova c. Rusiei, hot. 13.04.2006, para. 47). Aceast? obliga?ie nu se aplic? nici fa?? de preten?iile cu privire la satisfac?ia echitabil?. Astfel, reclamantul poate pretinde compensa?ii de la Curte chiar dac?, dup? comunicarea cererii c?tre Guvern, a fost nl?turat? nc?lcarea de care el se plngea ?i, dup? aceasta, el putea solicita aceste compensa?ii la nivel na?ional (ex. executarea hot?rrii judec?tore?ti dup? comunicarea cererii cu privire la neexecutarea unor hot?rri judec?tore?ti c?tre Guvern ?i posibilitatea reclaman?ilor de a ob?ine compensa?ii pentru executarea ntrziat? dup? executarea hot?rrilor judec?tore?ti, n cauza Lup?cescu ?i al?ii c. Moldovei, hot. 21.03.2006, para.30).