CtEDO: Pedepsirea jurnalistului pentru relatarea p?rerii unui ter? contrar? Conven?iei

03 10 2017

Curtea a considerat, n cauza Novaya Gazeta ?i Milashina c. Rusiei, c? editorul ?i jurnalistul au fost g?si?i responsabili pentru c? au raportat opiniile unor ter?e p?r?i. De?i ar fi fost necesare motive deosebit de puternice pentru a pedepsi un jurnalist pentru asistarea la difuzarea declara?iilor f?cute de o alt? persoan?, instan?ele na?ionale nu au furnizat astfel de motive. Ei au considerat complet irelevant dac? jurnalistul ?i-a exprimat propriile opinii sau cele ale unui ter?. n ansamblu, ra?ionamentul instan?elor na?ionale n cauz? s-a dovedit a fi bazat pe presupunerea c? protec?ia reputa?iei reclaman?ilor a predominat asupra libert??ii de exprimare n toate circumstan?ele.

Reclaman?ii n cauza Novaya Gazeta ?i Milashina c. Rusiei, sunt “Redaktsionno-Izdatelskiy Dom ‘Novaya Gazeta’, o cas? editorial? din Moscova, n continuare publica?ie ?i jurnalista Yelena Milashina.

n ianuarie 2005 Novaya Gazeta a publicat 2 articole semnate de Milashina, privind scufundarea submarinului nucleare Kursk n marea Baren? la 12 august 2000 ?i investigarea ulterioar? privind cauzele accidentului. n timp ce majoritatea echipajului a decedat n primele minute de la exploziile ce au avut loc la bordul submarinului, 23 de membri ai echipajului au supravie?uit ?i au l?sat o noti?? n care au descris evenimentele ce au avut loc. Toate acele 23 de persoane au decedat pn? la sosirea echipei de salvare. n 2002 investiga?ia a fost finalizat? din lips? de probe a vreunei infrac?iuni.

Cele dou? articole au relatat despre faptul c? tat?l lui D.K., c?pitanul Kurskului care a decedat la bordul submarinului, a depus o cerere la Curtea European?, prin care a reclamat violarea dreptului la via?? a lui D.K. Primul articol l-a descris pe D.K. ca persoana care a scris noti?a, n care se men?iona c? membrii echipajului care au supravie?uit exploziei au a?teptat s? fie salva?i. Potrivit articolului, noti?a, care a fost descoperit? n octombrie 2000, a infirmat versiunea oficial? c? to?i membrii echipajului au decedat n rezultatul exploziilor.

Articolul relata, de asemenea, c? tat?l lui D.K. ?i consilierul acestuia, B.K., au ncercat s? demonstreze n fa?a instan?elor ruse?ti c? anchetatorii procuraturii militare ?i ?eful expert criminalist al Ministerului Ap?r?rii au fost vinova?i de abuz, din moment ce au omis s? admit? c? o serie de cioc?nituri ce veneau dinspre submarin n ziua accidentului au fost un semnal SOS n codul Morze.

Al doilea articol a men?ionat, n particular, c? B.K., care a reprezentat 47 de familii ale membrilor echipajului, au considerat c? adresarea la Curtea de la Strasbourg este ultima instan??, avnd n vedere c? Procuratura general? ?i conducerea procuraturii militare aparent au luat decizia de a ajuta ofi?erii n comanda Flotei de nord s? scape de r?spundere penal? ?i s? nceteze investiga?ia.

?eful expert criminalist, ?eful grupei de investiga?ie din cadrul Procuraturii militare, ?eful Procuraturii militare ?i Procuratura militar? au ini?iat proceduri civile de def?imare mpotriva publica?iei ?i Dnei Milashina. n decembrie 2005 o instan?? din Moscova a admis ac?iunea reclaman?ilor. Ea a concluzionat c? expresia s? ajute s? scape de r?spundere penal? este def?im?toare, din moment ce con?inea o alega?ie de conduit? criminal? ?i a obligat s? publice o dezmin?ire a declara?iilor privind implicarea reclaman?ilor n abuz de serviciu. Publica?ia ?i Dna Milashina au fost obligate, de asemenea, s? pl?teasc? desp?gubiri fiec?rui reclamant n m?rime de 1,500 ?i 200 Euro. Hot?rrea a fost men?inut? n recurs.

Decizia Cur?ii, articolul 10

Nu a fost disputat de c?tre p?r?i c? hot?rrea instan?ei de judecat? din decembrie 2005 a constituit o ingerin?? n dreptul publica?iei ?i a Dnei Milashina la libertatea de exprimare. Curtea a acceptat c? ingerin?a a fost legal? potrivit legisla?iei na?ionale ?i c? a urm?rit un scop legitim, n particular protec?ia reputa?iei sau drepturilor altora.

n ceea ce prive?te chestiunea dac? ingerin?a a fost necesar? ntr-o societate democratic? n sensul Articolului 10, Curtea a subliniat c? cei patru reclaman?i n procedurile de def?imare, gra?ie pozi?iei sale, trebuiau s? fie mai toleran?i criticilor dect persoane private.

Trei reclaman?i erau oficiali de rang nalt ?i al patrulea - o autoritate public?. Este adev?rat c? procurorii, ca parte a sistemului judiciar, se bucur? de protec?ie mpotriva atacurilor ofensatoare ?i abuzive. Totu?i, aceasta nu le ofer? imunitate mpotriva oric?rei critici n mass-media a ac?iunilor realizate n capacitatea lor oficial?. Referitor la subiectul articolelor, Curtea a notat c? catastrofa Kurskului a fost f?r? ndoial? o chestiune de interes public n Rusia; n consecin?? publica?ia ?i Dna Milashina au contribuit la o dezbatere de interes public.

Mai mult dect att, Curtea a observat c? articolele nu puteau fi considerate ofensatoare deoarece nu au con?inut atacuri personale nefondate n adresa reclaman?ilor na?ionali. Avnd n vedere att func?iile reclaman?ilor ?i chestiunea abordat? n articol, Curtea a considerat c? autorit??ile na?ionale dispun de o marj? de apreciere foarte joas? n stabilirea necesit??ii ingerin?ei n libertatea de exprimare a reclaman?ilor.

Curtea nu a fost satisf?cut? de faptul c? instan?ele ruse?ti au efectuat un exerci?iu de balansare dintre necesitatea de a proteja reputa?ia reclaman?ilor la nivel na?ional ?i drepturile reclaman?ilor din fa?a Cur?ii potrivit Articolului 10 din Conven?ie. n schimb, motivarea instan?elor na?ionale aparent s-a bazat pe prezum?ia c? protec?ia onoarei ?i demnit??ii altora prevaleaz? fa?? de libertatea de exprimare n toate circumstan?ele. Admi?nd ac?iunea reclaman?ilor la nivel na?ional, instan?ele nu au l?sat loc pentru func?ia esen?ial? pe care o exercit? mass-media n societate democratic?.

Curtea a considerat c? esen?a cauzei este faptul c? publica?ia ?i Dna Milashina au fost responsabiliza?i pentru raportarea opiniilor ter?ilor, n particular tat?l lui D.K. ?i B.K., consilierul ce a reprezentat familiile echipajului decedat. Potrivit jurispruden?ei Cur?ii, motive conving?toare trebuie aduse pentru a pedepsi un jurnalist pentru asistarea n diseminarea declara?iilor f?cute de alte persoane. Totu?i, instan?ele na?ionale nu au furnizat nici un motiv n acest sens, desconsidernd ca n totalitate irelevant faptul dac? jurnalistul ?i-a exprimat propria p?rere sau a unui ter?.

n plus, Curtea nu a fost de acord cu alega?ia Guvernului c? reclaman?ii au ac?ionat cu rea credin??. Din material era cert pentru cititori c? Dna Milashina relata opiniile tat?lui lui D.K. ?i a lui B.K. despre fapte, care n opinia lui B.K., constituiau un abuz n serviciu public. Aceste opinii au fost exprimate n plngerile adresate de c?tre tat?l lui D.K. ?i B.K. la nivel na?ional ?i n fa?a Cur?ii Europene, de asemenea n cartea publicat? de B.K.

n aceste circumstan?e nu se poate afirma c? reclaman?ii au e?uat s? prezinte baza faptic? pentru declara?iile din spe??. Ei au ac?ionat n conformitate cu etica jurnalistic? ?i Dna Milashina a ac?ionat cu diligen?a proprie unui jurnalist responsabil, ce raporteaz? o chestiune de interes public.

n final faptul c? procedurile mpotriva reclaman?ilor au fost civile ?i nu penale ?i faptul c? desp?gubirile la care au fost obliga?i erau relativ modeste nu au schimbat concluzia Cur?ii c? instan?ele na?ionale au aplicat standarde care nu sunt conforme principiilor Articolului 10. Corespunz?tor a avut loc violarea Articolului 10 din Conven?ie.

Acest material este realizat n cadrul proiectului “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.