Jurispruden?a CtEDO privind protec?ia propriet??ii n cauzele moldovene?ti

09 07 2008

Pn? la 30 iunie 2008, dintre cele 123 de hot?rri adoptate de Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) n cauzele contra Moldovei, n 59 de hot?rri a fost constatat? cel pu?in o nc?lcare a dreptului la protec?ia propriet??ii, garantat de a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ia European? a Drepturilor Omului (CEDO).

Aceasta nseamn? c? 47,96 % dintre toate hot?rrile adoptate de Curte contra Moldovei sunt hot?rri n care a fost constatat? nc?lcarea dreptului la protec?ia propriet??ii. Din momentul ratific?rii Conven?iei ?i pn? la sfr?itul anului 2004, hot?rrile de constatare a viol?rii acestui drept constituiau 63,63 % din toate hot?rrile adoptate contra Moldovei. Treptat, aceast? cot? s-a redus pn? la 57,14 % n 2005, 50 % n 2006, 46,66 % n 2007 ?i 33,33 % la data de 30 iunie 2008.

n cauzele moldovene?ti, Curtea a constatat nc?lcarea dreptului garantat de a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO din urm?toarele motive:

 • neexecutarea sau executarea tardiv? a hot?rrilor judec?tore?ti;
 • casarea neregulamentar? a hot?rrilor judec?tore?ti;
 • mpiedicarea ilegal? a reclamantului de a se folosi de licen?ele sale sau anularea licen?elor;
 • neacordarea unei preten?ii legitime ?i
 • lipsirea de proprietate.

Pn? la 30 iunie 2008, neexecutarea sau executarea tardiv? a hot?rrilor judec?tore?ti a fost constatat? n 42 de cauze (ceea ce constituie 34,14 % din toate hot?rrile Cur?ii contra Moldovei) n urma neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti privind retrocedarea imobilelor na?ionalizate, plata unor sume de bani, acordarea spa?iului locativ, acordarea unui teren de p?mnt, restabilirea la locul de munc?, evacuarea unei persoane din apartamentul reclaman?ilor, demolarea unei construc?ii ilegale, imposibilit??ii de executare a unei hot?rri judec?tore?ti privind plata n favoarea reclamantului a unei sume de bani de c?tre o ntreprindere, n urma lichid?rii acestei ntreprinderi ?i transfer?rii propriet??ii acesteia unei ntreprinderi de stat, f?r? a pl?ti datoriile ei, precum ?i pentru neonorarea obliga?iei pozitive a Guvernului de a contribui la executarea unor hot?rri judec?tore?ti pronun?ate n favoarea reclaman?ilor privind plata unor sume de bani de c?tre persoane private.

De regul?, termenul de neexecutare a unei hot?rri judec?tore?ti executorii ce dep??e?te 12 luni este considerat de Curte ca fiind nerezonabil. n cauzele moldovene?ti n care Curtea a pronun?at, pn? la 30 iunie 2008, hot?rri de constatare a viol?rii art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO din motivul neexecut?rii unei hot?rri judec?tore?ti, termenul de neexecutare a variat ntre 12 luni ?i 20 de zile (Deordiev ?i Deordiev c. Moldovei, hot?rre din 16 octombrie 2007)  ?i aproape 10 ani (Mizernaia c. Moldovei, hot?rre din 25 septembrie 2007). Excep?ie o constituie cauzele Ungureanu c. Moldovei (hot?rre din 6 septembrie 2007) ?i Bulava c. Moldovei (hot?rre din 8 ianuarie 2008), n care reclaman?ii se plngeau de neexecutarea timp de 9 luni a unor hot?rri judec?tore?ti cu privire la restabilirea reclamantului la locul de munc? ?i, respectiv, de neexecutarea timp de 7 luni ?i 16 zile a unei hot?rri judec?tore?ti cu privire la achitarea salariului. Curtea a men?ionat c? cererile ce privesc restabilirea la locul de munc?, precum ?i achitarea salariului sunt de o importan?? crucial? pentru reclaman?i ?i c? ele trebuie s? fie solu?ionate cu promptitudine. n lumina circumstan?elor cauzelor date, termenii n care hot?rrile de judecat? au fost executate nu au fost considera?i rezonabili.

Curtea a mai constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO n 3 cauze moldovene?ti – Istrate c. Moldovei (hot?rre din 13 iunie 2006), Mazepa c. Moldovei (hot?rre din 10 mai 2007) ?i Grivneac c. Moldovei (hot?rre din 9 octombrie 2007) - pentru neonorarea obliga?iei pozitive a Guvernului de a contribui la executarea unor hot?rri judec?tore?ti pronun?ate n favoarea reclaman?ilor privind plata unor sume de bani de c?tre persoane private.

Majoritarea viol?rilor constatate, pn? la 30 iunie 2008, prin prisma art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, n urma cas?rii neregulamentare a hot?rrilor judec?tore?ti, au fost generate de admiterea de c?tre instan?ele de judecat? na?ionale a recursului n anulare al Procurorului General. Totu?i, Curtea a pronun?at hot?rri de condamnare a Moldovei n urma cas?rii neregulamentare a hot?rrilor judec?tore?ti ?i din alte motive dect admiterea recursului n anulare. Astfel, n cauza Popov (2) c. Moldovei (hot?rre din 6 decembrie 2005), Curtea a constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO n urma cas?rii de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u a unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile cu privire la retrocedarea unei case na?ionalizate, care nu a fost executat? timp ndelungat, dup? ce neexecutarea hot?rrii a fost contestat? la Curte ?i cererea a fost comunicat? Guvernului, n urma admiterii cererii de revizuire a acesteia dup? mai mult de 6 ani, f?r? a indica motivele revizuirii.

n cauza Macovei ?.a. c. Moldovei, (hot?rre din 25 aprilie 2006), Curtea a condamnat Moldova n urma lipsirii de efecte a hot?rrilor judec?tore?ti irevocabile privind obligarea Companiei QBE ASITO s? execute contractele de asigurare cu pensie suplimentar?, prin admiterea ulterioar? a cererii Companiei QBE ASITO de desfacere a acestor contracte pe motiv de hardship ?i a adopt?rii hot?rrii Plenului Cur?ii Supreme de Justi?ie din 11 martie 2002 dup? depunerea demersului n interesul legii al Procurorului General.

n cauza Istrate c. Moldovei (hot?rre din 13 iunie 2006), a fost constatat? nc?lcarea dreptului la protec?ia propriet??ii n urma cas?rii neregulamentare a hot?rrii judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului privind plata a MDL 1,000 de c?tre o persoan? privat?, prin admiterea cererii de apel de c?tre Tribunalul Chi?in?u peste circa 4 ani.

n cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (hot?rre din 19 decembrie 2006), casarea unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului, privind plata sumei de MDL 20 milioane de c?tre Ministerul Finan?elor, prin redeschiderea procedurilor de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie n urma admiterii cererii de revizuire peste mai mult de 4 ani ?i 8 luni de la adoptarea hot?rrii, a fost considerat? de Curte ca fiind abuziv?.

Curtea a mai condamnat Moldova n dou? cauze ce vizau fie mpiedicarea ilegal? a reclamantului de a se folosi de licen?ele sale, fie anularea licen?elor reclamantului. Astfel, n cauza Bimer S.A. c. Moldovei (hot?rre din 10 iulie 2007), a fost constatat? violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO din cauza mpiedic?rii ilegale a companiei reclamante fondat? de investitori str?ini de a-?i folosi licen?ele pentru ntre?inerea unui bar ?i magazin duty-free, n urma adopt?rii unei decizii de interzicere a amplas?rii localurilor duty-free pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, cu nc?lcarea prevederilor Legii privind investi?iile str?ine. n cauza Megadat.com SRL c. Moldovei (hot?rre din 8 aprilie 2008), Curtea a statuat c? nu a fost demonstrat c? autorit??ile publice au urm?rit careva politici veritabile ?i consecvente atunci cnd au invalidat licen?ele companiei reclamante, care era cea mai mare din Moldova n domeniul comunica?iilor internet, n urma c?rora compania a fost nevoit? s?-?i vnd? bunurile ?i s?-?i nceteze activitatea.

Curtea a constatat nc?lcarea dreptului la protec?ia propriet??ii n urma neacord?rii unei preten?ii legitime n 3 cauze, ?i anume n cauzele Cazacu c. Moldovei (hot?rre din 23 octombrie 2007), n urma refuzului instan?elor de judecat? na?ionale de a acorda reclamantului compensa?ii de concediere care i se cuveneau potrivit legisla?iei muncii, Dolneanu c. Moldovei (hot?rre din 13 noiembrie 2007), din cauza neachit?rii, timp de mai mult de 6 ani, a compensa?iilor pentru depunerile de la Banca de Economii, la care reclamantul avea dreptul potrivit Hot?rrii Parlamentului nr. 201 din 1994 ?i B?lan c. Moldovei (hot?rre din 29 ianuarie 2008), n urma refuzului instan?elor de judecat? na?ionale de a acorda reclamantului compensa?ii pentru nc?lcarea dreptului s?u de proprietate intelectual?.

ntr-o singur? cauz?, Curtea a constatat lipsirea de proprietateDacia SRL c. Moldovei (hot?rre din 18 martie 2008) – din cauza anul?rii privatiz?rii hotelului Dacia efectuat? de c?tre reclamant, n urma c?reia reclamantul a fost lipsit de proprietatea sa asupra hotelului ?i a terenului aferent, f?r? a-i fi acordate compensa?ii.

Cele mai mari prejudicii au fost acordate n cauzele Oferta Plus SRL c. Moldovei (EUR 2,535,104), Bimer SA c. Moldovei (EUR 520,000), Banca VIAS c. Moldovei (EUR 301,095), Nistas GmbH c. Moldovei (EUR 64,997) ?i Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei (EUR 31,318). Men?ion?m c? n cauzele Dacia SRL c. Moldovei ?i Megadat.com SRL c. Moldovei Curtea nc? nu s-a pronun?at asupra chestiunii privind satisfac?ia echitabil?, aceasta fiind rezervat? pentru o hot?rre separat?.

n continuare, este prezentat? n mod schematic analiza statistic? ?i tematic? a hot?rrilor CtEDO contra Moldovei n care s-a constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie ntre 12 septembrie 1997 ?i 30 iunie 2008.

 

 Analiza statistic? a hot?rrilor CtEDO contra Moldovei n care s-a constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie

(12.09.1997 – 30.06.2008)

(varianta word a acestei scheme este disponibil? aici)

Hot?rrile CtEDO n care a fost constatat? violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO

Nr. de hot?rri CtEDO n care a fost constatat? violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO

Nr. de hot?rri CtEDO pronun?ate contra Moldovei

Cota procentual?

12.09.1997 – 31.12.2004

 1. Prodan c. Moldovei
 2. Luntre ?.a. c. Moldovei
 3. Pasteli ?.a. c. Moldovei
 4. Srbu ?.a. c. Moldovei
 5. Bocancea ?.a. c. Moldovei
 6. Croitoru c. Moldovei
 7. Ţmbal c. Moldovei

7

11

63,63 %

2005

 1. Popov (1) c. Moldovei
 2. Ro?ca c. Moldovei
 3. Dumbr?veanu c. Moldovei
 4. Scutari c. Moldovei
 5. Daniliuc c. Moldovei
 6. ASITO c. Moldovei
 7. Baibarac c. Moldovei
 8. Popov (2) c. Moldovei

8

14

57,14 %

2006

 1. Josan c. Moldovei
 2. Lup?cescu c. Moldovei
 3. Macovei ?.a. c. Moldovei
 4. Lungu c. Moldovei
 5. Istrate c. Moldovei
 6. Ermicev c. Moldovei
 7. Dr?gu?? c. Moldovei
 8. Nistas GmbH c. Moldovei
 9. Moisei c. Moldovei
 10. Oferta Plus SRL c. Moldovei

10

20

(inclusiv o hot?rre cu privire la satisfac?ia echitabil? ?i o hot?rre de radiere)

50 %

2007

 1. Mihalachi c. Moldovei
 2. Avramenko c. Moldovei
 3. Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei
 4. Moldovahidroma? c. Moldovei
 5. Cooperativa Agricol? Slobozia-Hanesei c. Moldovei
 6. Ovciarov c. Moldovei
 7. Mazepa c. Moldovei
 8. Bimer SA c. Moldovei
 9. Ungureanu c. Moldovei
 10. Mizernaia c. Moldovei
 11. Bi?a c. Moldovei
 12. Clionov c. Moldovei
 13. Grivneac c. Moldovei
 14. Cur?raru c. Moldovei
 15. Ţiberneac Vasile c. Moldovei
 16. Naduli?neac Ion c. Moldovei
 17. Buianovschi c. Moldovei
 18. Deordiev ?i Deordiev c. Moldovei
 19. Vitan c. Moldovei
 20. Ţiberneac c. Moldovei
 21. Marcu c. Moldovei
 22. Cazacu c. Moldovei
 23. Deliuchin c. Moldovei
 24. Lipatnikova ?i Rudic c. Moldovei
 25. Banca VIAS c. Moldovei
 26. Dolneanu c. Moldovei
 27. Becciu c. Moldovei
 28. Cogut c. Moldovei

28

60

(inclusiv o hot?rre cu privire la satisfac?ia echitabil?)

46,66 %

01.01.2008 – 30.06.2008

 1. Bulava c. Moldovei
 2. Rusu c. Moldovei
 3. B?lan c. Moldovei
 4. Dacia SRL c. Moldovei
 5. Vacarencu c. Moldovei
 6. Megadat.com SRL c. Moldovei

6

18

(inclusiv 3 hot?rri cu privire la satisfac?ia echitabil? ?i o hot?rre de radiere)

33,33 %

 

TOTAL

 

59

123

(inclusiv 5 hot?rri cu privire la satisfac?ia echitabil? ?i 2 hot?rri de radiere)

47,96 %

 

 

Analiza cauzelor moldovene?ti la CtEDO n care a fost constatat? violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie

(12.09.1997 – 30.06.2008)

(varianta word a acestei scheme este disponibil? aici)

 

Violarea constatat?

 Nr. de viol?ri

Denumirea ?i num?rul cauzei

Data adopt?rii hot?rrii

Constatarea CtEDO

Neexecutarea sau executarea tardiv? a hot?rrilor judec?tore?ti

42

Prodan c. Moldovei

(cererea nr. 49806/99)

18.05.2004 Neexecutarea, timp de 63 de luni ?i 22 de luni, a 2 hot?rri judec?tore?ti pronun?ate n favoarea reclamantului cu privire la retrocedarea imobilului na?ionalizat ?i, respectiv, plata sumei de MDL 488,274 de c?tre Consiliul municipal Chi?in?u.

Luntre ?.a. c. Moldovei

(cererile nr. 2916/02, 21960/02, 21951/02, 21941/02, 21933/02, 20491/02, 2676/02, 23594/02, 21956/02, 21953/02, 21943/02, 21947/02 ?i 21945/02)

15.06.2004 Neexecutarea, ntre 24 ?i 42 de luni, a 15 hot?rri judec?tore?ti pronun?ate n favoarea reclaman?ilor cu privire la plata unor sume de bani (ntre MDL 733 ?i MDL 3,667.50) de c?tre Ministerul Finan?elor, n scopul index?rii depozitelor de la Banca de Economii.

Pasteli ?.a. c. Moldovei

(cererile nr. 9898/02, 9863/02, 6255/02 ?i 10425/02)

15.06.2004 Neexecutarea, ntre 20 ?i 32 de luni, a 5 hot?rri judec?tore?ti pronun?ate n favoarea reclaman?ilor cu privire la plata unor sume de bani (ntre MDL 734 ?i MDL 5,876) de c?tre Ministerul Finan?elor, n scopul index?rii depozitelor de la Banca de Economii.

Srbu ?.a. c. Moldovei

(cererile nr. 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 ?i 73973/01)

15.06.2004 Neexecutarea, timp de mai mult de 5 ani ?i jum?tate, a 2 hot?rri judec?tore?ti pronun?ate n favoarea reclaman?ilor cu privire la plata unor sume de bani (ntre MDL 1,127.02 ?i MDL 1,407) de c?tre Ministerul Afacerilor Interne, cu titlu de indemniza?ii salariale.

Bocancea ?.a. c. Moldovei

(cererile nr. 18872/02, 20490/02, 18745/02, 6241/02, 6236/02, 21937/02, 18842/02, 18880/02 ?i 18875/02)

06.07.2004 Neexecutarea, ntre 28 ?i 32 de luni, a 10 hot?rri judec?tore?ti pronun?ate n favoarea reclaman?ilor cu privire la plata unor sume de bani (ntre MDL 733 ?i MDL 3,877) de c?tre Ministerul Finan?elor, n scopul index?rii depozitelor de la Banca de Economii.

Croitoru c. Moldovei

(cererea nr. 18882/02)

20.07.2004 Neexecutarea, timp de 2 ani ?i jum?tate, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 2,940 de c?tre Ministerul Finan?elor, n scopul index?rii depozitului de la Banca de Economii.

Ţmbal c. Moldovei

(cererea nr. 22970/02)

14.09.2004 Neexecutarea, timp de 3 ani ?i jum?tate, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 8,394.4 de c?tre Ministerul Afacerilor Interne.

Popov (1) c. Moldovei

(cererea nr. 74153/01)

18.01.2005 Neexecutarea, timp de aproape 7 ani, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la retrocedarea casei na?ionalizate de c?tre Consiliul municipal Chi?in?u.

Dumbr?veanu c. Moldovei

(cererea nr. 20940/03)

24.05.2005 Neexecutarea, timp de mai mult de 34 de luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 111,240 de c?tre Consiliul municipal Chi?in?u.

Scutari c. Moldovei

(cererea nr. 20864/03)

26.06.2005 Neexecutarea, timp de aproape 31 de luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 41,705 de c?tre Consiliul local Orhei, cu titlu de compensa?ii pentru proprietatea na?ionalizat?,.

Daniliuc c. Moldovei

(cererea nr. 46581/99)

18.10.2005 Neexecutarea, timp de cel pu?in 5 ani ?i 6 luni ?i 2 ani ?i 3 luni, a 2 hot?rri judec?tore?ti pronun?ate n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 675 ?i, respectiv, a MDL 20,960 de c?tre Consiliul local Coste?ti.

Baibarac c. Moldovei

(cererea nr. 31530/03)

15.10.2005 Neexecutarea, timp de aproape 17 luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 40,000 de c?tre Consiliul local Edine?, cu titlu de compensa?ii pentru proprietatea na?ionalizat?.

Lup?cescu ?.a. c. Moldovei

(cererile nr. 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03 ?i 32759/03)

21.03.2006 Executarea tardiv?, ntre 24 de luni ?i 42 de luni, a 15 hot?rri judec?tore?ti pronun?ate n favoarea reclaman?ilor cu privire la plata unor sume de bani (ntre MDL 733 ?i MDL 3,667.5) de c?tre Ministerul Finan?elor.

Lungu c. Moldovei

(cererea nr. 3021/02)

09.05.2006 Neexecutarea, timp de 5 ani ?i 4 luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata a MDL 1,407 de c?tre Ministerul Afacerilor Interne, cu titlu de compensa?ii salariale.

Istrate c. Moldovei

(cererea nr. 53773/00)

13.06.2006 Nendeplinirea de c?tre Guvern, timp de circa 2 ani, a obliga?iei sale pozitive de a contribui la executarea unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata a MDL 1,000 de c?tre o persoan? privat?.

Dr?gu?? c. Moldovei

(cererea nr. 75975/01)

31.10.2006 Neexecutarea, timp de 4 ani ?i 3 luni, a 2 hot?rri judec?tore?ti pronun?ate n favoarea reclaman?ilor cu privire la acordarea spa?iului locativ ?i plata sumei MDL 146,440 (hot?rrile au produs efecte succesiv) de c?tre Consiliul municipal Chi?in?u.

Moisei c. Moldovei

(cererea nr. 14914/03)

19.12.2006 Neexecutarea, timp de 22 de luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 7,696.23 de c?tre Ministerul Finan?elor.

Oferta Plus SRL c. Moldovei

(cererea nr. 14385/04)

19.12.2006 Neexecutarea, timp de 3 ani ?i 8 luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 20 milioane de c?tre Ministerul Finan?elor.

Avramenko c. Moldovei

(cererea nr. 29808/02)
06.02.2007 Neexecutarea, timp de aproape 21 de luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 180,698.68 de c?tre Ministerul Finan?elor.

Cooperativa Agricol? Slobozia-Hanesei c. Moldovei

(cererea nr. 39745/02)
03.04.2007 Neexecutarea, timp de aproape 58 de luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 23,557 de c?tre ntreprinderea de Stat Moldtranselectro.

Mazepa c. Moldovei

(cererea nr. 1115/02)
10.05.2007 Nendeplinirea de c?tre Guvern, timp de aproape 2 ani, a obliga?iei sale pozitive de a contribui la executarea unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata a MDL 12,635 de c?tre o persoan? privat?.

Ungureanu c. Moldovei

(cererea nr. 27568/02)
06.09.2007 Neexecutarea, timp de 9 luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la restabilirea la locul de munc?.

Mizernaia c. Moldovei

(cererea nr. 31790/03)
25.09.2007 Neexecutarea, timp de aproape 10 ani, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata a MDL 23,733.80 de c?tre o cooperativ? de stat de construc?ie a locuin?elor.

Bi?a ?i al?ii c. Moldovei

(cererile nr. 25238/02, 25239/02 ?i 30211/02)

25.09.2007 Neexecutarea, ntre 21 de luni ?i 2 ani ?i 4 luni, a 4 hot?rri judec?tore?ti pronun?ate n favoarea reclaman?ilor cu privire la plata unor sume de bani (ntre MDL 5,074 ?i MDL 6,579) de c?tre Ministerului Transportului ?i Comunica?iilor.

Clionov c. Moldovei

(cererea nr. 13229/04)
09.10.2007 Executarea ntrziat?, timp de circa 1 an ?i 7 luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 23,921 de c?tre Institutul Na?ional al Viei ?i Vinului.

Grivneac c. Moldovei

(cererea nr. 35994/03)
09.10.2007 Nendeplinirea de c?tre Guvern, timp de 7 ani, a obliga?iei sale pozitive de a contribui la executarea unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata a USD 2,000 de c?tre o persoan? privat?.

Cur?raru c. Moldovei

(cererea nr. 34322/02)
09.10.2007 Neexecutarea, timp de mai mult de 8 ani, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la acordarea spa?iului locativ de c?tre Consiliul municipal Chi?in?u.

Ţiberneac Vasile c. Moldovei

(cererea nr. 26103/04)
16.10.2007 Neexecutarea, timp de circa 43 de luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 97,000 de c?tre Consiliul local Edine?.

Naduli?neac Ion c. Moldovei

(cererea nr. 18726/04)
16.10.2007 Neexecutarea, timp de circa 41 de luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 11,739 de c?tre Consiliul local Edine?.

Buianovschi c. Moldovei

(cererea nr. 27533/04)
16.10.2007 Neexecutarea, timp de circa 43 de luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 100,000 de c?tre Consiliul local Edine?.

Deordiev ?i Deordiev c. Moldovei

(cererea nr. 33276/03)
16.10.2007 Neexecutarea, timp de 12 luni ?i 20 de zile, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclaman?ilor cu privire la obligarea Consiliului local Orhei de a evacua o persoan? din apartamentul reclaman?ilor.

Vitan c. Moldovei

(cererea nr. 6901/03)
16.10.2007 Executarea ntrziat?, ntre 34 de luni ?i circa 40 de luni, a 2 hot?rri de judecat? pronun?ate n favoarea reclamantului cu privire la obligarea companiei QBE ASITO s? execute contractul de pensie suplimentar? ncheiat cu reclamantul.

Ţiberneac c. Moldovei

(cererea nr. 18893/04)
16.10.2007 Neexecutarea, timp de circa 45 de luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 63,885 de c?tre Consiliul local Edine?.

Marcu c. Moldovei

(cererea nr. 17359/04)
16.10.2007 Neexecutarea, timp de circa 48 de luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 80,000 de c?tre Consiliul local Edine?.

Deliuchin c. Moldovei

(cererea nr. 14925/03)
23.10.2007 Neexecutarea, timp de 18 luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 10,000 de c?tre Ministerul Finan?elor, cu titlu de compensa?ii pentru deten?ie ilegal?.

Lipatnikova ?i Rudic c. Moldovei

(cererea nr. 40541/04)
23.10.2007 Neexecutarea, timp de 7 ani ?i 10 luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la demolarea unei construc?ii ilegale de c?tre Pretura sectorului Centru mun. Chi?in?u.

Banca VIAS c. Moldovei

(cererea nr. 32760/04)
06.11.2007 Imposibilitatea de executare a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea companiei reclamante cu privire la plata sumei de MDL 3,383,991 de c?tre o ntreprindere, n urma lichid?rii acestei ntreprinderi ?i transfer?rii propriet??ii acesteia unei ntreprinderi de stat, f?r? a pl?ti datoriile companiei.

Becciu c. Moldovei

(cererea nr. 32347/04)
13.11.2007 Neexecutarea, timp de 2 ani, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 183,752 de c?tre Ministerul Finan?elor.

Cogut c. Moldovei

(cererea nr. 31043/04)
04.12.2004 Neexecutarea, timp de 33 de luni ?i 10 zile, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 83,000 de c?tre Ministerul Ap?r?rii.

Bulava c. Moldovei

(cererea nr. 27883/04)
08.01.2008 Neexecutarea, ntre 7 luni ?i 16 zile ?i 25 de luni, a 9 hot?rri judec?tore?ti pronun?ate n favoarea reclaman?ilor cu privire la plata unor sume de bani (ntre MDL 1,820 ?i MDL 13,375), de c?tre o ntreprindere de stat, cu titlu de pl??i salariale.

Rusu c. Moldovei

(cererea nr. 3479/04)
15.01.2008 Neexecutarea, timp de 5 ani ?i 7 luni, a unei hot?rri de judecat? pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la obligarea Consiliului local Fete?ti de a-i aloca un teren de p?mnt.

Vacarencu c. Moldovei

(cererea nr. 10543/02)
27.03.2008 Neexecutarea, timp de mai mult de 3 ani ?i 8 luni, a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la asigurarea cu locuin?? de c?tre consiliul local.

Casarea neregulamentar? a hot?rrilor judec?tore?ti

13

Ro?ca c. Moldovei

(cererea nr. 6267/02)

22.03.2005 Casarea prin recurs n anulare a unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile cu privire la plata sumei de MDL 102,653 de c?tre o banc? n favoarea reclamantului.

ASITO c. Moldovei

(cererea nr. 40663/98)

08.11.2005 Casarea a 2 hot?rri judec?tore?ti irevocabile cu privire la plata sumei de MDL 327,474.75 de c?tre o companie privat? ?i, respectiv, cu privire la respingerea cererii Procurorului General de declarare nul? a unui contract ncheiat ntre reclamant ?i o companie privat?, prin admiterea recursului n anulare.

Popov (2) c. Moldovei

(cererea nr. 19960/04)

06.12.2005 Casarea unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile cu privire la retrocedarea unei case na?ionalizate, care nu a fost executat? timp ndelungat, dup? ce neexecutarea hot?rrii a fost contestat? la Curte ?i cererea a fost comunicat? Guvernului, n urma revizuirii acesteia, dup? mai mult de 6 ani, f?r? a indica motivele revizuirii.

Josan c. Moldova

(cererea nr. 37431/02)

21.03.2006 Casarea prin recurs n anulare a unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile cu privire la plata sumei de MDL 155,868 de c?tre Consiliul raional C?u?eni.

Macovei ?.a. c. Moldovei

(cererile nr. 19253/03, 17667/03, 31960/03, 19263/03, 17695/03 ?i 31761/03)

25.04.2006 Lipsirea de efecte a hot?rrilor judec?tore?ti irevocabile privind obligarea Companiei QBE ASITO s? execute contractele de asigurare cu pensie suplimentar?, prin admiterea ulterioar? a cererii Companiei QBE ASITO de desfacere a acestor contracte pe motiv de hardship ?i a adopt?rii hot?rrii Plenului Cur?ii Supreme de Justi?ie din 11.03.2002 n urma demersului n interesul legii al Procurorului General.

Istrate c. Moldovei

(cererea nr. 53773/00)

13.06.2006 Casarea neregulamentar? a hot?rrii judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului, cu privire la plata a MDL 1,000 de c?tre o persoan? privat?, prin admiterea, peste circa 4 ani, a cererii de apel.

Ermicev c. Moldovei

(cererea nr. 42288/02)

08.08.2006 Casarea prin recurs n anulare a unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile pronun?at? n favoarea reclamantului, privind transmiterea n proprietate a unui apartament.

Nistas GmbH c. Moldovei

(cererea nr. 30303/03)

12.12.2006 Anularea a 2 hot?rri judec?tore?ti irevocabile pronun?ate n favoarea reclamantului, prin admiterea a 2 recursuri n anulare, n urma c?rora au fost mic?orate crean?ele reclamantului ?i a fost respins? n parte preten?ia reclamantului privind ncasarea n folosul s?u a taxei de stat pl?tite de el pentru examinarea cauzelor n instan?a de judecat?.

Oferta Plus SRL c. Moldovei

(cererea nr. 14385/04)

19.12.2006 Casarea abuziv? a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului privind plata sumei de MDL 20 milioane de c?tre Ministerul Finan?elor, prin redeschiderea procedurilor n urma admiterii cererii de revizuire peste mai mult de 4 ani ?i 8 luni de la adoptarea hot?rrii.

Mihalachi c. Moldovei

(cererea nr. 37511/02)
09.01.2007 Casarea unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului privind plata sumei de MDL 75,000 de c?tre Ministerul Finan?elor cu titlu de compensa?ii pentru urm?rirea penal?, condamnarea ?i deten?ia ilegal?, prin admiterea recursului n anulare al Procurorului General, n urma c?ruia cuantumul daunei morale a fost mic?orat pn? la MDL 50,000.

Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei

(cererea nr. 31535/03)
13.02.2007 Casarea prin recurs n anulare a unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului cu privire la plata a MDL 244,939 de c?tre o companie privat?.

Moldovahidroma? c. Moldovei

(cererea nr. 30475/03)
27.02.2007 Casarea unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? n favoarea reclamantului, privind revenirea n proprietatea reclamantului a unei ntreprinderi de arend?, prin admiterea recursului n anulare peste 10 ani de la adoptarea hot?rrii. 

Ovciarov c. Moldovei

(cererea nr. 31228/02)
12.04.2007 Casarea prin recurs n anulare a unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile pronun?at? n favoarea reclamantului, care confirma dreptul de proprietate al reclamantului asupra unui apartament din mun. Chi?in?u.

mpiedicarea ilegal? a reclamantului de a se folosi de licen?ele sale / anularea licen?elor

2

Bimer SA c. Moldovei

(cererea nr. 15084/03)
10.07.2007 mpiedicarea ilegal? a companiei reclamante (fondat? de investitori str?ini) de a-?i folosi licen?ele pentru ntre?inerea unui bar ?i magazin duty-free, prin adoptarea unei decizii de interzicere a amplas?rii localurilor duty-free pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, cu nc?lcarea prevederilor Legii privind investi?iile str?ine.

Megadat.com SRL c. Moldovei

(cererea nr. 21151/04)
08.04.2008 Invalidarea licen?elor companiei reclamante, care era cea mai mare din Moldova n domeniul comunica?iilor internet, n urma c?rora compania a fost nevoit? s?-?i vnd? bunurile ?i s?-?i nceteze activitatea.

Neacordarea unei preten?ii legitime

3

Cazacu c. Moldovei

(cererea nr. 40117/02)
23.10.2007 Refuzul instan?elor de judecat? na?ionale de a acorda reclamantului compensa?ii de concediere care i se cuveneau potrivit legisla?iei muncii.

Dolneanu c. Moldovei

(cererea nr. 17211/03)
13.11.2007 Neplata, timp de mai mult de 6 ani, a compensa?iilor pentru depunerile de la Banca de Economii, la care reclamantul avea dreptul potrivit Hot?rrii Parlamentului nr. 201 din 1994.

B?lan c. Moldovei

(cererea nr. 19247/03)
29.01.2008 Refuzul instan?elor de judecat? na?ionale de a acorda reclamantului compensa?ii pentru nc?lcarea dreptului s?u de proprietate intelectual?, la care el avea dreptul potrivit Legii nr. 293-XIII din 1994.

Lipsirea de proprietate

1

Dacia SRL c. Moldovei

(cererea nr. 3052/04)
18.03.2008 Anularea privatiz?rii hotelului Dacia efectuat? de c?tre reclamant, n urma c?reia reclamantul a fost lipsit de proprietatea sa asupra hotelului ?i a terenului aferent, f?r? a-i fi acordate compensa?ii.