Arhiva noutăţilor

06 07 2010 CtEDO a adoptat decizia n cauzele Catan ?i Al?ii contra Moldovei ?i Rusiei

La 15 iunie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat decizia cu privire la admisibilitatea cauzelor Catan ?i Al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (cererile nr. 43370/04, 8252/05 ?i 18454/06). Reclaman?ii sunt cet??eni ai Republicii Moldova care locuiesc n Republica Moldoveneasc? Nistrean?. Fiecare cerere se refer? la o ?coal? distinct? cu predarea n limba romn? ?i a fost depus? de c?tre un grup de p?rin?i, copii ?i profesori.

29 06 2010 CtEDO a pronun?at hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Ipteh S.A. ?i Al?ii

La 29 iunie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Ipteh S.A. ?i Al?ii c. Moldovei (cererea nr. 35367/08). Curtea a scos de pe rol cererea la solicitarea reclaman?ilor.

23 06 2010 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n martie 2010

n luna martie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Voltman c. Moldovei (cererea nr. 31052/04), Talmazan c. Moldovei (cererea nr. 13605/08), Str?isteanu c. Moldovei (cererea nr. 18928/08), Graur c. Moldovei (cererea nr. 13119/08), Uniunea Inventatorilor ?i Ra?ionalizatorilor Inovatorul ?i Uniunea Societ??ilor Tehnico-?tiin?ifice c. Moldovei (cererea nr. 11955/07), Matcenco c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 10094/10) ?i Mozer c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 11138/10).

16 06 2010 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n martie 2010

n martie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Lazo c. Moldovei (cererea nr.45602/07), Moscalev c. Moldovei (cererea nr. 844/06), Timpul de Diminea?? c. Moldovei (cererea nr. 16674/06), Stepuleac c. Moldovei (cererile nr. 20269/09 ?i 24065/09) ?i Stati ?i Marinescu c. Moldovei (cererea nr. 19828/09).

02 06 2010 Protocolul nr. 14 la CEDO a intrat n vigoare

La 1 iunie 2010, Protocolul nr. 14 la CEDO a intrat n vigoare dup? ce a fost ratificat de c?tre toate statele membre ale Consiliului Europei. Acesta a fost elaborat pentru a garanta eficien?a sistemului european de protec?ie a drepturilor omului garantat prin Conven?ie. Protocolul nr. 14 prevede o serie de modific?ri n vederea perfec?ion?rii mecanismului de examinare a cauzelor de c?tre Curte ?i simplific?rii procedurii de examinare, precum ?i sporirii independen?ei judec?torilor Cur?ii.

18 05 2010 CtEDO a pronun?at hot?rrile Anu?ca c. Moldovei ?i Vetrenko c. Moldovei

La 18 mai 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut publice hot?rrile sale n cauzele Anu?ca c. Moldovei (cererea nr. 24034/07) ?i Vetrenko c. Moldovei (cererea nr. 36552/02). n cauza Anu?ca c. Moldovei, Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 2 CEDO n urma anchetei neefective a decesului unui soldat ?i a acordat EUR 8,000 cu titlu de daune morale. n cauza Vetrenko c. Moldovei, cu 4 voturi la 3, a fost constatat? violarea art. 6 1 CEDO, deoarece instan?ele na?ionale au motivat insuficient hot?rrile lor prin care au condamnat reclamantul pentru comiterea unui omor. Curtea a acordat reclamantului EUR 5,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 650 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

11 05 2010 A fost f?cut public raportul pentru 2009 privind executarea hot?rrilor CtEDO

La 14 aprilie 2010, Comitetul de Mini?tri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al treilea raport privind supravegherea execut?rii hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului. Potrivit raportului, Comitetul de Mini?tri a primit spre examinare 1,515 de hot?rri noi n 2009 n compara?ie cu 2008 (+9%), ceea ce a m?rit num?rul total al hot?rrilor la 7,887. Moldova este lider la capitolul sumelor acordate prin hot?rrile CtEDO cu titlu de satisfac?ie echitabil?, fiind obligat? n anul 2009 la plata a EUR 14 mln 219 mii.

28 04 2010 CtEDO s-a pronun?at n cauza Ciubotaru c. Moldovei

La 27 aprilie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut public? hot?rrea sa n cauza Ciubotaru c. Moldovei (cererea nr. 27138/04). Curtea a constatat c? refuzul de a schimba apartenen?a etnic? n actele de identitate ale reclamantului consituie o nc?lcare a dreptului la via?a privat?.

27 04 2010 Marea Camer? a CtEDO a pronun?at hot?rrea T?nase c. Moldovei

La 27 aprilie 2010, Marea Camer? a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza T?nase c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Curtea a constatat c? prevederile care interzic deputa?ilor ale?i, care de?in cet??enie multipl?, s? fie membri ai Parlamentului, sunt dispropor?ionate ?i a considerat, n unanimitate, c? a existat violarea art. 3 Protocolul nr. 1 la CEDO.

23 04 2010 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n februarie 2010

n luna februarie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Bisir ?i Al?ii c. Moldovei (cererea nr. 42973/05), Iudin c. Moldovei (cererea nr. 7347/04), Grosu c. Moldovei (cererea nr. 36170/05), Morozan c. Moldovei (cererea nr. 6503/04), Cicala c. Moldovei (cererea nr. 45778/05) ?i Genderdoc-M c. Moldovei (cererea nr. 9106/06).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54