Arhiva noutăţilor

23 02 2010 Reforma CtEDO decis? la conferin?a de la Interlaken

La 18 ?i 19 februarie 2010, n cadrul pre?edin?iei Comitetului de Mini?tri al Consiliului Europei, Elve?ia a organizat o Conferin?? Ministerial? la Interlaken cu scopul de a stimula reformarea Cur?ii Europene a Drepturilor Omului. Lucr?rile Conferin?ei s-au finalizat prin adoptarea unei declara?ii a reprezentan?ilor celor 47 de state membre la CoE. Declara?ia con?ine un plan de ac?iuni care prevede o list? de m?suri pe termen scurt ?i mediu, precum ?i o agend? de implementare a acestora.

17 02 2010 Apel n r?spuns la declara?ia dlui Ion MURUIANU, pre?edintele CSJ

La 13 februarie 2010, n cadrul discursului s?u ?inut la Adunarea General? a Judec?torilor, Pre?edintele Cur?ii Supreme de Justi?ie, dl Ion MURUIANU, s-a referit, chiar la nceputul discursului, la condamnarea Republicii Moldova de c?tre Curtea European? a Drepturilor Omului. El a declarat cu toat? responsabilitatea c? pe marginea numitului fenomen se fac diverse specula?ii ?i insinua?ii neghioabe, unele mai ?ocante dect altele cu scop de reclam? pentru unii avoca?i; lustruirea fariseic? a imaginii unora ?i ponegrirea, cu orice pre?, a altor magistra?i; ?i def?imarea premeditat? a ntregului sistem judiciar. Acest discurs a fost citit de pe hrtie ?i, ulterior, plasat pe pagina web a Cur?ii Supreme de Justi?ie.

08 02 2010 Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldovei pronun?ate n decembrie 2009

n decembrie 2009, CtEDO a pronun?at deciziile Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova c. Moldovei (cererea nr. 67300/01), Turchin c. Moldovei (cererea nr. 32808/07) ?i Netanyahu c. Moldovei (cererea nr. 23270/09).

04 02 2010 Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n anul 2009

n anul 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat 30 de hot?rri care vizeaz? Republica Moldova. Urmnd tradi?ia din anii preceden?i, asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a ntocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de c?tre Republica Moldova, n anul 2009, a cauzelor la Curte.

02 02 2010 CtEDO s-a pronun?at n cauza Partidul Popular Cre?tin Democrat (nr. 2) c. Moldovei

La 2 februarie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Partidul Popular Cre?tin Democrat (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 25196/04). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 11 CEDO, deoarece refuzul Consiliului municipal Chi?in?u de a autoriza demonstra?ia organizat? de partidul reclamant din 25 ianuarie 2004 a constituit o nc?lcare a dreptului reclamantului la libera asociere. Curtea a acordat partidului reclamant EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

01 02 2010 A fost f?cut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2009

La 28 ianuarie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut public raportul s?u de activitate pentru anul 2009. Potrivit acestui raport, n anul 2009, CtEDO a pronun?at 1,625 de hot?rri, dintre care 52% vizeaz? patru state membre: Turcia, Rusia, Romnia ?i Polonia. Moldova s-a clasat printre primele 8 ??ri cu cele mai multe cereri depuse la Curte mpotriva lor. n ceea ce prive?te indicele num?rului de cereri depuse dup? num?rul popula?iei, n anul 2009, Moldova se afl? pe locul 4, dup? Georgia, Montenegro ?i Liechtenstein, cu indicele 3.70 de cereri la 10,000 de locuitori. Prin hot?rrile pronun?ate n 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de EUR 2,112,549.25.

26 01 2010 Hot?rrea CtEDO cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Avramenko c. Moldovei

La 26 ianuarie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02). Curtea a luat act de acordul amiabil ncheiat de p?r?i, potrivit c?ruia Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului EUR 37,500 n termen de 3 luni de la radierea cererilor nr. 29808/02 ?i 7467/06 (Avramenko (nr. 1) ?i Avramenko (nr. 2) c. Moldovei) de pe rolul Cur?ii n temeiul acordului amiabil, radiind cererea de pe rolul s?u.

21 01 2010 Traficul de fiin?e umane este considerat sclavie, n sensul art. 4 CEDO

a 7 ianuarie 2010, CtEDO a pronun?at hot?rrea Ran?ev c. Ciprului ?i Federa?iei Ruse. Curtea a constatat, n unanimitate, printre altele, violarea art. 4 CEDO de c?tre autorit??ile cipriote din cauz? c? nu au acordat drei Ran?eva o protec?ie practic? ?i efectiv? mpotriva traficului ?i exploat?rii - n general ?i din cauz? c? nu au ntreprins m?suri specifice pentru protejarea ei - n special ?i violarea art. 4 CEDO de c?tre autorit??ile ruse din cauza omisiunii de a investiga n ce mod ?i unde dra Ran?eva a fost recrutat?. Curtea a conchis c? traficarea n sine este interzis? de art. 4 CEDO.

15 01 2010 Duma de Stat a Federa?iei Ruse a ratificat Protocolul nr. 14 la CEDO

La ?edin?a de vineri, 15 ianuarie 2010, Duma de Stat a Federa?iei Ruse a ratificat Protocolul nr. 14 la Conven?ia European? pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale. Pentru ratificarea Protocolului nr. 14 au votat 392 de deputa?i. Aceast? ratificare era unica necesar? pentru intrarea Protocolului 14 n vigoare, celelalte 46 de state membre ale Consiliului Europei ratificnd Protocolul nc? pn? la sfr?itul anului 2006.

12 01 2010 Distribuirea volumelor 8 ?i 9 ale traducerii jurispruden?ei CtEDO c. Moldovei

Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului anun?? distribuirea gratuit? a volumelor VIII ?i IX ale publica?iei Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti. Beneficiarii sunt invita?i s? se prezinte la sediul asocia?iei, ncepnd cu 13 ianuarie 2010, ntre orele 15:00 ?i 17:00, prezentnd ?tampila ?i rechizitele bancare / delega?ia biroului de avoca?i sau ale organiza?iei non-guvernamentale ?i, respectiv, buletinul de identitate al persoanei fizice.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54