Arhiva noutăţilor

05 01 2010 CtEDO a pronun?at hot?rrile P?dure? c. Moldovei, Railean c. Moldovei ?i Bucuria c. Moldovei

La 5 ianuarie 2010, CtEDO a pronun?at hot?rrile P?dure? c. Moldovei (cererea nr. 33134/03), Railean c. Moldovei (cererea nr. 23401/04) ?i Bucuria c. Moldovei (cererea nr. 10758/05). n hot?rrea P?dure?, Curtea a constatat c? reclamantul a fost torturat de c?tre ofi?eri de poli?ie ?i c? autorit??ile nu au investigat n termenele ?i modul potrivit alega?iile reclamantului privind maltratarea, contrat art. 3 CEDO. n cauza R?ilean, Curtea a conchis, pentru prima dat? n privin?a Moldovei, c? a avut loc violarea art. 2 CEDO (dreptul la via??), deoarece autorit??ile nu au efectuat o anchet? adecvat? privind circumstan?ele accidentului n urma c?ruia a decedat fiul reclamantului. n cauza Bucuria, Curtea a considerat c? necitarea companiei reclamante n instan?? a constituit nc?lcarea dreptului garantat de art. 6 1 CEDO.

28 12 2009 Analiza hot?rrilor CtEDO pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2009

Pe parcursul anului 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat 29 de hot?rri cu privire la fondul cauzelor moldovene?ti ?i o hot?rre cu privire la satisfac?ia echitabil?. n toate cele 29 de hot?rri a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei. Majoritatea cererilor examinate actualmente n Camer? dateaz? din anii 2004-2005. Republica Moldova s-a plasat printre primele 10 ??ri cu cele mai multe cereri depuse la Curte mpotriva lor. Prin hot?rrile pronun?ate pn? la 24 decembrie 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de peste EUR 11,850,000. Alte peste EUR 2,500,000 urmau a fi pl?tite n baza scoaterii cererilor de pe rol.

25 12 2009 Lansarea volumelor 8 ?i 9 ale traducerii jurispruden?ei CtEDO c. Moldovei

La 24 decembrie 2009, n cadrul unui seminar, asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a lansat volumele 8 ?i 9 ale lucr?rii Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti.

22 12 2009 Deciziile adoptate de CtEDO n noiembrie 2009 c. Moldovei

n noiembrie 2009 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Açik Göz c. Moldovei (cererea nr. 3586/05), Baranov ?i Al?i 15 (cererile nr. 20935/05 ?.a.) ?i Vartic ?i Al?i 8 c. Moldovei (cererile nr. 12674/07 ?.a.), Bzgu ?i Al?i 35 c. Moldovei (cererile nr. 45653/05 ?.a.), Bogdanov c. Moldovei (cererea nr. 30173/06) ?i Hmelevschi c. Moldovei (cererea nr. 43546/05).

15 12 2009 CtEDO a pronun?at hot?rrile Gavrilovici c. Moldovei, Leva c. Moldovei ?i Fedotov c. Moldovei

La 15 decembrie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Gavrilovici c. Moldovei (cererea nr. 25464/05), Leva c. Moldovei (cererea nr. 12444/05) ?i Fedotov c. Moldovei (cererea nr. 6484/05).

24 11 2009 CtEDO a pronun?at hot?rrile Ipteh SA ?i al?ii c. Moldovei ?i Flux (nr. 7) c. Moldovei

La 24 noiembrie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Ipteh SA ?i al?ii c. Moldovei ?i Flux (nr. 7) c. Moldovei. n cauza Ipteh SA ?i al?ii c. Moldovei, Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, iar chestiunea privind satisfac?ia echitabil? a fost rezervat? pentru o hot?rre separat?. n cauza Flux (nr. 7) c. Moldovei, Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 10 CEDO ?i a acordat ziarului Flux EUR 12.25 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 1,800 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

13 11 2009 Dona?ie de carte

Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului anun?? distribuirea gratuit? a volumelor V, VI ?i VII ale publica?iei Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti n beneficiul avoca?ilor, avoca?ilor stagiari ?i organiza?iilor non-guvernamentale care au primit anterior volumele I, II, III ?i IV ale acestei publica?ii.

11 11 2009 Decizia CtEDO Card Box Production SRL c. Moldovei

La 25 august 2009, CtEDO a pronun?at decizia Card Box Production SRL c. Moldovei (cererea nr. 38598/07). n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), pe motiv de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti din 15 ianuarie 2007 n favoarea sa.

27 10 2009 CtEDO a pronun?at hot?rrea Matei ?i Tutunaru c. Moldovei

La 27 octombrie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea Matei ?i Tutunaru c. Moldovei (cererea nr. 19246/03). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO n ceea ce prive?te durata excesiv? a procedurilor ?i a acordat reclaman?ilor suma total? de EUR 4,556.

20 10 2009 CtEDO a condamnat Moldova pentru tortur? n hotarrea Valeriu ?i Nicolae Ro?ca c. Moldovei

La 20 octombrie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Valeriu ?i Nicolae Ro?ca c. Moldovei (cererea nr. 41704/02). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO n urma maltrat?rii reclaman?ilor ?i a e?ecului statului de a asigura o anchet? efectiv? ?i a impune sanc?iuni descurajante n privin?a persoanelor responsabile, precum ?i din cauza condi?iilor de deten?ie. Curtea a acordat reclaman?ilor suma total? de EUR 32,000.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54