Arhiva noutăţilor

19 04 2007 n martie 2007 CtEDO a pronun?at decizii de radiere n ?ase cauze contra Moldovei

n luna martie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at ?ase decizii de radiere a cauzelor CEBAN c. Moldovei, GROSU ?.a. c. Moldovei, HRISTOV c. Moldovei, ROPOTAN c. Moldovei (4 decizii din 13.03.2007), CUMATRENCO ?.a. c. Moldovei ?i GURANDA c. Moldovei (2 decizii din 20.03.2007) de pe rolul s?u n temeiul art. 37 1 (a) al Conven?iei.

12 04 2007 CtEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Ovciarov c. Moldovei

La 12 aprilie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Ovciarov c. Moldovei (cererea nr. 31228/02). CtEDO a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protec?ia propriet??ii) ?i a acordat reclamantului cu titlu de daune materiale EUR 22,300, ce reprezenta pre?ul de pia?? al apartamentului acordat reclamantului, EUR 2,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 800 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

03 04 2007 CtEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Cooperativa Agricol? Slobozia-Hanesei c. Moldovei

La 3 aprilie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Cooperativa Agricol? Slobozia-Hanesei c. Moldovei (cererea nr. 39745/02). Curtea a constatat violarea art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii), deoarece o hot?rre judec?toreasc? n favoarea reclamantului nu a fost executat? timp de aproape 58 de luni ?i a acordat reclamantului EUR 1,943 (echivalentul a MDL 23,557 la ziua pronun??rii hot?rrii) cu titlu de prejudiciu material.

28 03 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Istratii ?i al?ii c. Moldovei

La 27 martie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Istratii ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr. 8721/05, 8705/05 ?i 8742/05). Curtea European? a constatat, n unanimitate, violarea art. 3, a art. 5 3 ?i a art. 5 4 al Conven?iei ?i a acordat reclaman?ilor cu titlu de daune morale suma total? de EUR 15,000 ?i alte EUR 4,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

13 03 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Castrave? c. Moldovei

La 13 martie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Castrave? c. Moldovei (cererea nr. 23393/05). Curtea a constatat violarea art. 5 3 ?i 5 4 ale Conven?iei ?i a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de daune morale ?i EUR 2,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

07 03 2007 Au fost ale?i candida?ii la func?ia de judec?tor la CtEDO din partea Moldovei

La 6 martie 2007 Comisia pentru selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului a ales trei candida?i care urmeaz? a fi propu?i Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei, care va alege n func?ia de judec?tor pe unul dintre ace?tia.

27 02 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at dou? hot?rri contra Moldovei

La 27 februarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile sale n cauzele Moldovahidroma? c. Moldovei (cererea nr. 30475/03) ?i Biserica Adev?rat Ortodox? din Moldova ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 952/03). n cauza Moldovahidroma? c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie. n cauza Biserica Adev?rat Ortodox? din Moldova ?i al?ii c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 9 al Conven?iei, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie ?i a art. 13 al Conven?iei.

26 02 2007 CtEDO a subliniat c? n caz de maltratare, poli?i?tii vinova?i urmeaz? a fi demi?i

La 20 Februarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Zeynep Özcan v. Turkey (cererea nr. 45906/99). n aceast? cauz?, CtEDO a subliniat c? oficialii responsabili de maltratarea persoanelor aflate n deten?ie urmeaz? a fi demi?i, cel pu?in pentru o perioad? de timp. Curtea a mai subliniat c? suspendarea execut?rii pedepsei n privin?a acestor oficiali, inclusiv suspendarea interdic?iei de a exercita o anumit? func?ie, nu este conform? exigen?elor articolului 3 al Conven?iei.

23 02 2007 Consiliul Europei a anun?at concursul pentru angajarea unui jurist moldovean la CtEDO

Consiliul Europei a anun?at despre suplinirea unui post de jurist moldovean la Grefa Cur?ii (aviz nr. e9/2007). Angajarea sa face pe o perioad? determinat?. Cererile de participare, redactate n limba englez? sau francez?, pot fi depuse prin intermediul sistemului de aplicare on-line al Consiliului Europei pn? la 3 aprilie 2007.

16 02 2007 Un nou judec?tor urmeaz? a fi ales din partea Moldovei la CtEDO

La 14 februarie 2007 Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hot?rrea nr. 161 cu privire la Comisia pentru selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului. Potrivit acestei hot?rri, pn? la 9 martie 2007, Comisia va selecta trei candida?i la postul de judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului din partea Moldovei ?i i va prezenta Guvernului.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54