Hot?rrea Alexandru Enache c. Romniei

03 10 2017

n hot?rrea Camerei din 03 octombrie 2017, cererea nr. 16986/12, Curtea a constatat:

- unanim, violarea Articolului 3, tratament inuman sau degradant, n ceea ce prive?te condi?iile de deten?ie a reclamantului.

- cu 5 voturi la 2, c? nu a avut loc violarea Articolului 14, interzicerea discrimin?rii, n conjunc?ie cu Articolul 8, dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie n ceea ce prive?te discriminarea pe criterii de sex.

Cauza a vizat, pe de o parte, plngerea privind condi?iile de deten?ie, iar pe de alt? parte, plngerea privind discriminarea pe criterii de sex datorit? faptului c? potrivit legisla?iei na?ionale doar mamele condamnate care au copil sub vrsta de un an pot cere suspendarea execut?rii unei sentin?e cu nchisoarea.

Cererea reclamantului privind suspendarea execut?rii sentin?ei cu nchisoare, depus? de c?tre reclamant, tat?l unui copil cu vrsta de sub un an de zile, a fost respins? de instan?ele na?ionale pe motiv c? prevederea respectiv? urmeaz? a fi interpretat? restrictiv.

Curtea a constatat c? excluderea respectiv? nu a constituit o diferen?? n tratament ?i c? a existat o rela?ie rezonabil? de propor?ionalitate dintre m?surile luate ?i scopul legal urm?rit, interesele copilului ?i leg?tura special? dintre mam? ?i copilul acesteia pe durata primului an de via??. Ea a notat, n particular, c? oferirea posibilit??ii de a suspenda executarea sentin?ei nu era automat?, ?i c? legisla?ia penal? n perioada de referin?? prevedea c? to?i de?inu?ii, indiferent de sex, puteau cere pe alte motive suspendarea execut?rii sentin?ei. Ea, de asemenea, a observat c? scopul prevederii legale respective a fost de a servi anumite situa?ii personale, n special privind leg?tura unic? dintre mam? ?i copil pe durata gravidit??ii ?i primului an de via?? a copilului. Curtea a considerat c? scopul poate fi considerat legitim n sensul Articolului 14 din Conven?ie. Corespunz?tor Curtea a considerat c? n sfera particular? la care cauza se refer?, aceste considerente pot servi ca baz? adecvat? pentru a justifica diferen?a de tratament aplicat? reclamantului. Maternitatea prezint? caracteristici specifici care urmeaz? a fi luate n considera?ie, de rnd cu alte chestiuni, prin mijloace de protec?ie.