Introducere

20.02.2013

Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea European?) a fost instituit? prin Conven?ia pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale (Conven?ia European?), semnat? la Roma la 4 noiembrie 1950 ?i intrat? n vigoare la 3 septembrie 1953.

Curtea European? este un organ de jurisdic?ie interna?ional? creat n cadrul Consiliului Europei. Ea poate fi sesizat? de orice persoan? fizic? sau juridic? care pretinde c? un stat membru la Conven?ie i-a nc?lcat un drept prev?zut de Conven?ia European? ?i Protocoalele sale adi?ionale. Cererile depuse la Curtea European? pot fi ndreptate doar mpotriva unui stat membru, ?i nu mpotriva unor persoane fizice sau juridice.

Sediul Cur?ii Europene se afl? la Strasbourg, Fran?a. Adresa Cur?ii este:

Curtea European? a Drepturilor Omului

Consiliul Europei

F-67075 Strasbourg CEDEX, Fran?a

Fax: +333 88  41 27 30

Pagina web: http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en

Examinnd cererile depuse, Curtea European? nu reexamineaz? n fond situa?iile juridice puse n discu?ie la nivel na?ional. Ea nu stabile?te nici dac? reclamantul trebuia s? c?tige un dosar la nivel na?ional sau dac? nvinuirile aduse mpotriva reclamantului au fost ntemeiate. Curtea doar statueaz? n ce m?sur? autorit??ile na?ionale ale statelor membre au respectat drepturile garantate de Conven?ie ?i Protocoalele sale adi?ionale.

Curtea este compus? dintr-un num?r de judec?tori egal cu cel al statelor membre la Conven?ie (n prezent, n num?r de 47).

Judec?torii sunt ale?i de Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei din lista de trei candida?i propu?i de fiecare Stat. Ei sunt ale?i pentru un mandat de nou? ani de zile ?i nu pot fi reale?i. Judec?torii sunt diviza?i n 5 diviziuni administrative, numite Sec?iuni.

Pentru examinarea cauzelor prezentate, Curtea ?i desf??oar? activitatea n complete de judec?tor unic, Comitete de trei judec?tori, Camere de ?apte judec?tori ?i ntr-o Mare Camer? de ?aptesprezece judec?tori.  Judec?torul ales n numele unui stat parte la litigiu este membru de drept al Camerei ?i al Marii Camere; n cazul absen?ei acestui judec?tor sau cnd el nu-?i poate desf??ura activitatea, acest stat parte desemneaz? o persoan? care s? activeze n calitate de judec?tor.

Cererile v?dit inadmisibile sunt examinate de c?tre judec?torul unic. Acesta nu poate examina nicio cerere introdus? mpotriva Statului n numele c?reia a fost ales.

Comitetul de trei judec?tori poate hot?r, prin vot unanim, admisibilitatea cererii ?i s? adopte simultan o hot?rre asupra fondului cauzei, atunci cnd problema interpret?rii ?i aplic?rii Conven?iei ?i a Protocoalelor sale n cauza respectiv? se nscrie ntr-o jurispruden?? bine definit? a Cur?ii.

Solu?ionarea cererilor poate, de asemenea, s? fie diferit? Camerei de ?apte judec?tori, care se poate pronun?a asupra admisibilit??ii ?i a fondului, cu o majoritate de voturi.

n mod excep?ional, unele cereri pot fi examinate n Marea Camer?, compus? din 17 judec?tori.

Din toate cererile la Curte doar aproximativ 5% ajung s? fie examinate n fond. Celelalte cereri sunt declarate inadmisibile pe motiv c? nu satisfac condi?iile formale stabilite de Conven?ie (art. 34 ?i 35 ale Conven?iei).

Prin hot?rrea sa, Curtea poate constata violarea Conven?iei ?i acorda compensa?ii materiale ?i morale. Compensa?iile morale acordate de Curte, n dependen?? de nc?lc?rile constatate, se plaseaz? ntre cteva sute ?i cteva mii de euro. Curtea acord? compensa?ii de peste EUR 40 000 foarte rar.

Supravegherea execut?rii hot?rrilor Cur?ii Europene este pus? n sarcina Comitetului de Mini?tri al Consiliului Europei. Sunt practic inexistente cazurile cnd guvernul prt nu pl?te?te sumele dispuse spre plat? prin hot?rrile Cur?ii.