Protocolul nr. 14

Dup? 1990, datorit? cre?terii num?rului statelor membre la Conven?ie, num?rul cererilor depuse la Curtea European? a continuat s? creasc? vertiginos. De la constituire ?i pn? n 1998, Curtea a pronun?at 38 389 de decizii ?i hot?rri. Dup? intrarea n vigoare a Protocolului nr. 11 pn? n 2003 inclusiv Curtea a pronun?at 61 633 de hot?rri ?i decizii. Ritmul cre?terii num?rului de cereri nregistrate la Curte dep??e?te cu mult capacitatea ei actual? de a le examina. La 31 decembrie 2012 pe rolul Cur?ii se aflau peste 128 100 de cereri. Num?rul mare de cereri pendinte se datoreaz? ndeosebi cre?terii autorit??ii Cur?ii, procedurii complexe de examinare a fiec?rei cereri, problemelor sistemice existente n statele membre ?i num?rului mare de cereri care nu au o importan?? deosebit? pentru reclaman?i.

Aceast? supranc?rcare a determinat necesitatea perfec?ion?rii sistemului actual de control instituit de Conven?ie. n februarie 2001 a fost creat un grup de lucru n vederea studierii modalit??ilor de a garanta eficien?a sistemului european de protec?ie a drepturilor omului. Ca urmare, a fost elaborat textul unui nou Protocol, nr. 14, deschis spre semnare la 13 mai 2004, care a intrat n vigoare dup? ce a fost ratificat de c?tre toate statele semnatare ale Conven?iei, la 01 iunie 2010.

Protocolul 14 nu con?ine o transformare radical? a sistemului de control stabilit de Conven?ie. Modific?rile vizeaz? mai mult perfec?ionarea sistemului, n particular:

-        limitarea dreptului de a fi judec?tor doar pentru un singur mandat ?i extinderea acestuia pn? la 9 ani (modif. art. 23 al Conven?iei);

-        schimbarea procedurii de examinare a cererilor v?dit inadmisibile prin constituirea institu?iei judec?torului unic asistat de juristul raportor (modif. art. 27 al Conven?iei);

-        conferirea competen?ei Comitetelor de 3 judec?tori de a examina n fond cererile repetitive (modif. art. 28 al Conven?iei);

-        introducerea unui criteriu suplimentar de admisibilitate – nu vor fi examinate n fond cererile care relev? un dezavantaj nesemnificativ pentru reclamant sau societate (modif. art. 35 al Conven?iei);

-        acordarea dreptului Comisarului CoE pentru drepturile omului de a interveni n procedurile n fa?a Cur?ii (modif. art. 36 al Conven?iei);

-        se permite ncheierea acordurilor amiabile pn? la declararea cererii admisibile (modif. art. 38 al Conven?iei);

-        acordarea dreptului Comitetului de Mini?tri al CoE de a cere Cur?ii s? se expun? pe marginea execut?rii hot?rrilor Cur?ii (modif. art. 46 al Conven?iei).

Cauze moldovene?ti, comitet de 3 judec?tori

Neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti:

Cauza MUHIN c. Moldovei 

Cauza MOCANU c. Moldovei 

Cauza STOG AND OTHERS c. Moldovei

Cauza NORMA S.R.L. c. Moldovei

Cauza MISTREANU c. Moldovei

Cauza BUREA ?i al?ii c. Moldovei

Termen rezonabil de examinare a cauzei

Cauza OCULIST ?i IMAS c. Moldovei 

Revizuirea hot?rrii favorabile

Cauza COJOCARU c. Moldovei

Cauza OJOG AND OTHERS c. Moldovei

Cauza PIRNAU c. Moldovei

Cauza JOMIRU ?i CRETU c. Moldovei

Cauza BESLIU c. Moldovei

Durata mandatului judec?torilor, care era de 6 ani, este extins? pn? la 9 ani. Protocolul nr. 14 exclude posibilitatea realegerii judec?torilor pentru un nou mandat. La data intr?rii n vigoare a Protocolului, durata mandatului judec?torilor care ?i ndeplineau primul lor mandat a fost prelungit de drept pn? la 9 ani.

Protocolul nr. 14 a instituit o nou? forma?iune de judecat? pe lng? cele existente - judec?torul unic, care este asistat de juri?ti raportori din cadrul Grefei Cur?ii. Aceast? modificare a fost introdus? cu scopul de a m?ri capacitatea de filtrare a Cur?ii. Judec?torul unic a preluat func?iile actuale ale Comitetului de 3 judec?tori ?i poate declara inadmisibile cererile care n mod evident nu corespund condi?iilor de admisibilitate. Judec?torul unic nu poate s? se pronun?e asupra cererilor provenite din statul n numele c?ruia a fost ales. Juri?tii raportori trebuie s? aib? o experien?? vast? la Curte ?i s? cunoasc? sistemul na?ional ?i limba statului prt. Lista juri?tilor raportori este stabilit? de Pre?edintele Cur?ii la propunerea Grefierului Sec?iunii.

Competen?a Comitetului de 3 judec?tori este extins? la examinarea cauzelor repetitive. Cauzele repetitive sunt cauzele rezultate din aceea?i deficien?? structural? la nivel na?ional, care fac obiectul unei jurispruden?e constante ale Cur?ii, constatat? ntr-o hot?rre ini?ial? zis? pilot (de exemplu, referitor la Moldova – anularea hot?rrilor judec?tore?ti definitive prin recursul n anulare/revizuire; pn? la intrarea n vigoare a Legii nr. 87 neexecutarea hot?rrilor judec?tore?ti; etc.).

Comitetul de 3 judec?tori (n locul Camerei de 7 judec?tori) are competen?a de a declara aceste cereri admisibile ?i de a se pronun?a asupra fondului, printr-o hot?rre adoptat? prin unanimitate. n lipsa unanimit??ii, cererea va fi transmis? Camerei. Deciziile despre admisibilitate ?i hot?rrile Comitetului sunt definitive ?i nu pot fi atacate n Marea Camer?.

Protocolul nr. 14 a introdus o nou? condi?ie de admisibilitate. Conform acesteia, Curtea poate s? declare inadmisibile cauzele n care reclamantul nu a suferit un prejudiciu semnificativ, cu condi?ia ca respectul drepturilor omului nu oblig? Curtea s? examineze cauza n fond.

La stabilirea prejudiciului semnificativ Curtea va lua n calcul: (a) impactul monetar minor (estimativ pentru Moldova – EUR 200); (b) prejudiciul minor al dreptului nepatrimonial (pretinsa violare a art. 5 3 prin eliberarea mandatului de arest care con?ine suficiente motive de c?tre procurorul neindependent); (c) importan?a litigiului pentru reclamant (reunirea familiei). Curtea nu va respinge n baza acestui temei nici o cerere care nu a fost examinat? n modul cuvenit de c?tre instan?a na?ional?. Se examineaz? n orice condi?ii ?i cererile care ridic? probleme serioase de aplicare ?i interpretare a Conven?iei sau probleme importante referitor la dreptul intern.

Noul criteriu de admisibilitate a devenit un instrument suplimentar pentru Curte n ajutor pentru a se focusa pe cauzele care merit? aten?ie. Pentru a exclude situa?ii cnd astfel de cazuri sunt respinse nejustificat, au fost introduse dou? excep?ii. A?a numitele clauze de salvgardare vizeaz? interesul general de protec?ie a drepturilor omului ?i interesul individual a reclamantului.

Prima clauza de salvgardare a fost inspirat? direct din prevederile existente ale Conven?iei, art. 37, potrivit c?reia Curtea poate radia o cerere n anumite circumstan?e cum ar fi situa?ia cnd reclamantul nu dore?te continuarea procedurilor sau chestiunea s-a consumat. O excep?ie de la aceast? prevedere este c? Curtea poate continua s? examineze cererea dac? respectarea drepturilor garantate de Conven?ie o impune, cum ar fi chestiuni importante de interpretare sau aplicare a Conven?iei.

n una din primele sale decizii Korolev c. Rusiei Curtea a reiterat ideea c? violarea unui drept, de altfel real? prin punct de vedere legal, trebuie s? ating? un plafon minim de severitate pentru a antrena examinarea acesteia de c?tre o instan?? interna?ional?. Curtea a indicat c? se va realiza o evaluare contextual? bazat? pe doi factori: perce?ia subiectiv? a reclamantului ?i evaluarea obiectiv?, o privire din exterior, a ceea ce era important n spe??. Percep?ia subiectiv? trebuie s? fie justificat? ce motive obiective. n acest caz reclamantul a avut o percep?ie c? nu a fost tratat echitabil, cnd i s-a refuzat accesul la un pre?edinte de instan??, dup? ce reclamantul a ncercat s? intre in oficiu evitnd  rndul. Curtea a constatat c? de?i sentimentele reclamantului au fost relevante, aceste sentimente, f?r? a fi justificate n careva fel, erau insuficiente pentru a concluziona c? acesta a suferit un prejudiciu semnificativ.

Un exemplu cnd percep?ia subiectiv? a prejudiciului a fost acceptat? ca semnificativ? a fost cauza Giuran c. Romniei, ce viza ncercarea de a recupera bunurile furate n m?rime de 350 Euro. De?i suma era impun?toare, pensia medie fiind de 50 Euro, alt aspect este relevant n spe??. Curtea a notat c? era o chestiune de principiu pentru reclamant ?i anume, dreptul la respectul propriet??ilor sale ?i a locuin?ei sale.

A doua clauz? a fost inserat? pentru a exclude situa?ia cnd o pretinsa violare a drepturilor omului nu a fost examinat? n mod corespunz?tor de c?tre instan?ele na?ional. Acest aspect va fi examinat de c?tre Curte indiferent de m?rimea prejudiciului. Corespunz?tor presupune o analiz? profund? a procedurilor na?ionale. Aceast? clauz? reflect? caracterul subsidiar: dac? instan?ele na?ionale ?i fac meseria corespunz?tor, Curtea nu urmeaz? s? investeasc? prea mult timp n situa?iile cnd reclamantul nu a suferit un prejudiciu semnificativ.

n primii doi ani dup? intrarea n vigoare a Protocolului nr. 14 acest criteriu a fost aplicat doar de c?tre Camere ?i Marea Camer?. Acest criteriu de admisibilitate se aplic? ?i fa?? de cererile nregistrate pn? la intrarea n vigoare a Protocolului, ns? nu se va r?sfrnge asupra celor declarate admisibile.

Cauzele moldovene?ti

CAUZA BUROV C. MOLDOVEI

Dac? reclamantul a suferit un prejudiciu semnificativ - Obiectul cererii a constituit pretinsa omisiune a autorit??ilor Statului de a pl?ti suma de 228 Euro.

Curtea a notat urm?toarele:

- lipsa dovezii c? situa?ia financiar? a reclamantului era de a?a natur? c? rezultatul procedurilor ar fi avut un efect semnificativ asupra vie?ii private a acestuia.

- n perioada 1997 – 2008 reclamantul a ini?iat divese ac?iuni civile ?i a pl?tit regulat onorarii n m?rime de 884 Euro.

- reclamantului I s-a ajudecat suma de 2,384 Euro pentru concediere ilegal?, ?i acesta nu s-a plans de neexecutarea acestei hot?rri.

- n 2001 reclamantul s-a ocupat de construc?ii pl?tind manopera n m?rime de 137 Euro ?i 481 Euro pentru material de construc?ii.

- reclamantul a fost n stare s? pl?teasc? suma de 1,280 Euro pentru reprezentare n fa?a Cur?ii.

- de?i se plngea de neexecutarea hot?rrii favorabile, reclamantul a ncercat de dou? ori s? ini?ieze proceduri extraordinare n aceast? privin??.

Curtea a concluzionat c? valoarea prejudiciului era de o importan?? minim? pentru reclamant.

Dac? respectarea drepturilor omului prev?zut? n Conven?ie ?i Protocoalele impune examinarea fondului cererii

Curtea a reiterat c? potrivit clauzei de salvgardare, aceasta este obligat? s? continue examinarea cererii dac? aceasta ridic? chestiuni de caracter general ce afecteaz? respectarea Conven?iei

Curtea n continuare a observat c? problema neexecut?rilor n Moldova a fost abordat? de numeroase ori n hot?rrile sale. Examinarea fondului acestei cereri nu va aduce elemente noi n jurispruden?a existent? a Cur?ii.

Dac? aceast? cauz? a fost examinat? n mod corespunz?tor de c?tre instan?a de judecat? na?ional?

Curtea a considerat c? situa?ia reclamantului nu a constituit o negare a administr?rii justi?iei, care ar putea fi imputat? Guvernului.

Cauza FEDOTOV c. Moldovei – (Abordare similar ca ?i n cauza Burov c. Moldovei, suma de 12 Euro.)

Pre?edintele Cur?ii, din proprie ini?iativ? sau la cerere, poate invita Comisarul CoE pentru drepturile Omului s? intervin? n cazurile pendinte pe rolul Cur?ii pentru a asigura o protec?ie mai eficient? pe cazuri de interes general. Comisarul poate ajuta Curtea n unele chestiuni, mai ales n ceea ce prive?te anumite probleme structurale sau sistemice din statul prt sau din alte state membre.

Pn? la intrarea n vigoare a Prot. 14, conform art. 38 al Conven?iei Curtea invita p?r?ile s? ncheie un acord amiabil doar dup? declararea cererii admisibile, la moment se permite reglementarea amiabil? la orice etap? a procedurii.

Conform art. 46 al Conven?iei, supravegherea respect?rii execut?rii hot?rrilor Cur?ii este pus? n sarcina Comitetului de Mini?tri. Conven?ia nu prevede expres posibilitatea Cur?ii de a interveni ntr-un caz de neexecutare flagrant? a hot?rrii sale. Prin Protocol, Comitetul Mini?trilor va fi abilitat, cu votul a 2/3, s? ini?ieze o procedur? n fa?a Cur?ii dac? un stat refuz? s? se conformeze unei hot?rri. Scopul acestei norme este de a nt?ri presiunea politic? pentru executarea hot?rrii. Procedura ini?iat? de Comitetul de Mini?tri nu va constitui o reexaminare a viol?rilor Conven?iei deja constatate ?i nici nu va putea s? duc? la acordarea compensa?iilor reclamantului sau la aplicarea unor penalit??i. n cazul n care vor exista dificult??i de interpretare a dispozitivului unei hot?rri a Cur?ii ?i neexecutare din acest motiv, Comitetul Mini?trilor va putea solicita Cur?ii interpretarea hot?rrii.