Declara?ia de la Interlaken

24/02/2010

 

La 18 ?i 19 februarie 2010, n cadrul pre?edin?iei Comitetului de Mini?tri al Consiliului Europei (CoE), Elve?ia a organizat o Conferin?? Ministerial? la Interlaken cu scopul de a stimula reformarea Cur?ii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO).

Conferin?a a fost co-prezidat? de c?tre Micheline CALMY-REY, ministrul Afacerilor Externe al Elve?iei, c?reia i revine func?ia de pre?edinte al Comitetului de Mini?tri al CoE, precum ?i de Eveline WIDMER-SCHLUMPF, ministrul Justi?iei al Elve?iei. La conferin?? au luat parte reprezentan?i ai celor 47 de state membre ale CoE, Secretarul General al CoE, Thorbjørn JAGLAND, Pre?edintele CtEDO, Jean-Paul COSTA ?i Pre?edintele Adun?rii Parlamentare a CoE, Mevlüt ÇAVUSOGLU. Republica Moldova a fost reprezentat? de c?tre ministrul Justi?iei, Alexandru TĂNASE (vezi aici discursul ministrului).

La 18 februarie 2010, nainte de deschiderea Conferin?ei Ministeriale, ministrul Justi?iei al Rusiei, Alexander KONOVALOV, a depus instrumentele de ratificare a Protocolului nr. 14 la CEDO, n prezen?a Secretarului General al CoE, Thorbjørn JAGLAND, ?i a ministrul Justi?iei elve?ian, Eveline WIDMER-SCHLUMPF. Astfel, Protocolul nr. 14 va intra n vigoare la 1 iunie 2010.

Conferin?a a avut scopul de a stabili cursul pentru viitoarea reform? a CtEDO, care se confrunt? cu o situa?ie disperat?. Num?rul de cereri depuse la CtEDO se ridic? la cifra de 120,000, dep??ind cu mult capacit??ile Cur?ii de a le examina. Nou?zeci de procente dintre aceste cereri sunt n mod v?dit nefondate sau nu au o baz? legal?, ceea ce denot? o necunoa?tere profund? a Conven?iei ?i a procedurilor Cur?ii. De asemenea, acest fapt indic? c? sistemul Conven?iei necesit? a fi revitalizat prin aplicarea mai riguroas? a principiului subsidiarit??ii, care trebuie aplicat de c?tre instan?ele judec?tore?ti na?ionale.

Lucr?rile Conferin?ei s-au finalizat prin adoptarea unei declara?ii a reprezentan?ilor celor 47 de state membre la CoE. Potrivit acestei declara?ii, este necesar de a stabili o balan?? echitabil? ntre cauzele noi care sunt depuse la CtEDO ?i cele nregistrate deja ?i de a reduce volumul celor aproximativ 120,000 de cereri ntr-un mod care s? garanteze examinarea ntr-un termen rezonabil a cererilor noi. Suplimentar, a fost decis c? trebuie s? fie mbun?t??it? implementarea la nivel na?ional a hot?rrilor CtEDO ?i c? Comitetul de Mini?tri trebuie s? garanteze o supraveghere efectiv? a acestui proces de implementare.

n scopul realiz?rii acestor obiective, declara?ia con?ine un plan de ac?iuni care prevede o list? de m?suri pe termen scurt ?i mediu, precum ?i o agend? de implementare a acestora.

Planul de ac?iuni se refer? la:

A. Dreptul la cerere individual? – Comitetul de Mini?tri s? examineze noile reguli procedurale ?i s? determine n ce m?sur? acestea pot fi aplicate f?r? a descuraja cererile ntemeiate;

B. Implementarea Conven?iei la nivel na?ional – statele membre s? execute n totalitate hot?rrile CtEDO ?i s? previn? viol?ri similare pe viitor, s? ia n calcul jurispruden?a n evolu?ie a Cur?ii, inclusiv care se refer? la alte state, s? implementeze recursuri efective, s? asigure implementarea recomand?rilor Comitetului de Mini?tri;

C. Filtrarea cererilor – informarea poten?ialilor reclaman?i privind jurispruden?a CtEDO, eviden?iindu-se rolul birourilor de informare ale CoE, implementarea de c?tre CtEDO a mecanismului de filtrare efectiv? a cererilor, Comitetul de Mini?tri urmeaz? s? stabileasc? un mecanism de filtrare n afar? de procedura judec?torului unic;

D. Cererile repetitive – statele membre s? faciliteze reglementarea amiabil? ?i adoptarea declara?iilor unilaterale ?i, dup? adoptarea unei hot?rri pilot, s? coopereze cu Comitetul de Mini?tri n vederea implement?rii m?surilor generale necesare; CtEDO s? stabileasc? standarde clare ?i previzibile pentru procedura hot?rrii pilot ?i s? evalueze efectele acestei proceduri;

E. Curtea – statele membre s? asigure transparen?a ?i calitatea procedurii de selectare a candida?ilor la postul de judec?tor la CtEDO, inclusiv cunoa?terea dreptului interna?ional public, a sistemului de drept na?ional ?i cel pu?in a unei limbi oficiale ale CtEDO, precum ?i s? de?in? o experien?? practic? legal? necesar?; CtEDO s? evite reconsiderarea circumstan?elor faptelor sau dreptului na?ional care au fost stabilite ?i decise de c?tre instan?ele na?ionale, n conformitate cu jurispruden?a sa potrivit c?reia ea nu este cea de-a patra instan??, s? aplice uniform ?i riguros criteriile privind admisibilitatea ?i s? ia n considera?ie rolul s?u subsidiar n interpretarea ?i aplicarea Conven?iei, s? aplice noile criterii de admisibilitate prev?zute de Protocolul nr. 14 ?i s? identifice alte posibilit??i de aplicare a principiului minimis non curat praetor, s? solicite Comitetului de Mini?tri reducerea pn? la cinci membri num?rul judec?torilor Camerei a?a cum este prev?zut de Protocolul nr. 14, s? identifice priorit??ile la examinarea cauzelor ?i problemele structurale care ar putea genera nu num?r semnificativ de cereri repetitive;

F. Supravegherea execut?rii hot?rrilor – Comitetul de Mini?tri s? acorde prioritate ?i cauzelor ce indic? probleme structurale majore ?i s? acorde importan?? necesit??ii stabilirii recursurilor interne efective;

G. Procedura simplificat? pentru amendarea Conven?iei - Comitetul de Mini?tri s? examineze posibilitatea introducerii unei proceduri simplificate pentru modificarea viitoare a Conven?iei sau a unei prevederi a acesteia, de exemplu prin intermediul unui Statut al CtEDO sau a unei prevederi n Conven?ie similar? cu cea din art. 41 (d) al Statutului CoE.

n vederea implement?rii planului de ac?iuni, declara?ia prevede o agend? de implementare a obiectivelor acestuia, ?i anume:

- Statele membre urmeaz? s? informeze Comitetul de Mini?tri, nainte de sfr?itul anului 2011, despre m?surile ntreprinse n vederea implement?rii declara?iei;

- Comitetul de Mini?tri s? implementeze, pn? n iunie 2011, m?surile stabilite n declara?ie care nu necesit? modificarea Conven?iei;

- Comitetul de Mini?tri s? stabileasc? termeni de referin?? organelor competente pentru a stabili, pn? n iunie 2012, m?surile specifice care necesit? modificarea Conven?iei (care se refer? la mecanismul de filtrare ?i simplificarea modific?rii Conven?iei);

- Comitetul de Mini?tri s? evalueze, pe parcursul anilor 2012 pn? n 2015, n ce m?sur? implementarea Protocolului nr. 14 ?i a planului de ac?iuni de la Interlaken a ameliorat situa?ia la CtEDO ?i s? decid?, nainte de sfr?itul anului 2015, necesitatea adopt?rii unor noi ac?iuni. nainte de sfr?itul anului 2015, Comitetul de Mini?tri s? decid? dac? m?surile adoptate sunt suficiente ?i s? se pronun?e asupra necesit??ii unor schimb?ri mai profunde.

 

Declara?ia de la Interlaken din 19 februarie 2010 (n englez?)

Declara?ia de la Interlaken din 19 februarie 2010 (n francez?)