Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea European?) a fost instituit? prin Conven?ia pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale (Conven?ia European?), adoptat? de c?tre ??rile membre ale Consiliului Europei la Roma la 4 noiembrie 1950 ?i care a intrat n vigoare la 3 septembrie 1953. Dup? intrarea n vigoare a Conven?iei, ea a fost completat? ?i amendat? prin 14 Protocoale adi?ionale la Conven?ie (Protocolul nr. 14 nc? nu a intrat n vigoare). Republica Moldova a ratificat Conven?ia prin Hot?rrea Parlamentului nr. 1298-XIII din 24 iulie 1997.

Lista datelor intr?rii n vigoare a Conven?iei pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale ?i a Protocoalelor sale adi?ionale pentru statele membre la Conven?ie.

Regulile de constituire ?i func?ionare a Cur?ii Europene, stabilite prin Conven?ie, au fost detaliate n Regulamentul Cur?ii Europene, adoptat n ?edin?a plenar? a Cur?ii.

Participan?ii la procedurile n fa?a Cur?ii beneficiaz? de anumite imunit??i ?i facilit??i. Acestea sunt stabilite n Acordul european privind persoanele participante la proceduri n fa?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la 5 martie 1996.

Republica Moldova este reprezentat? la Curtea European? de c?tre Agentul s?u Guvernamental. Statutul juridic al Agentului Guvernamental al Republicii Moldova este stabilit de Legea cu privire la Agentul Guvernamental. Legea stabile?te modul de numire ?i eliberare din func?ie a Agentului Guvernamental, atribu?iile acestuia, modul de solu?ionare pe cale amiabil? a unei cauze mpotriva Republicii Moldova aflate pe rolul Cur?ii Europene, dreptul de regres al statului mpotriva persoanelor care se fac vinovate de condamnarea Republicii Moldova de Curtea European?, etc.

Conform articolului 4 al Constitu?iei, dispozi?iile constitu?ionale privind drepturile ?i libert??ile omului se interpreteaz? ?i se aplic? n concordan?? cu […] tratatele la care Republica Moldova este parte. Dispozi?iile acestui articol au fost interpretate prin Hot?rrea Cur?ii Constitu?ionale nr. 55 din 14 octombrie 1999.

La 12 septembrie 1997, Republica Moldova a devenit parte la Conven?ia European?. Pentru a facilita aplicarea acesteia de c?tre autorit??ile judiciare, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a adoptat Hot?rrea nr. 17 din 19 iunie 2000 privind aplicarea n practica judiciar? de c?tre instan?ele judec?tore?ti a unor prevederi ale Conven?iei pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale.

Supravegherea execut?rii hot?rrilor Cur?ii Europene este pus? n sarcina Comitetului de Mini?tri al Consiliului Europei. La 10 mai 2006, Comitetul de Mini?tri a adoptat Regulamentul cu privire la supravegherea execut?rii hot?rrilor Cur?ii ?i a acordurilor de reglementare amiabil?.

Conven?ia European? nu se refer? n detaliu la toate efectele hot?rrilor Cur?ii Europene. Interpretnd prevederile Conven?iei, la 19 ianuarie 2000, Comitetul de Mini?tri a adoptat Recomandarea nr. R(2000)2 cu privire la reexaminarea sau redeschiderea unor dosare la nivel na?ional n urma hot?rrilor Cur?ii Europene.