CtEDO a pronun?at hot?rrea Flux (nr. 6) c. Moldovei

29 07 2008

La 29 iulie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Flux (nr. 6) c. Moldovei (cererea nr. 22824/04).

n aceast? cauz?, reclamantul, ziarul Flux, a publicat, la 4 februarie 2003, un articol intitulat Elevii liceului Spiru Haret se calc? n picioare. Articolul se baza pe o scrisoare anonim? care se pretinde a fi primit? de la un grup de p?rin?i ai elevilor de la liceul Spiru Haret. Scrisoarea critica situa?ia din ?coal?, ?i anume supraaglomerarea claselor ?i lipsa de condi?ii adecvate pentru elevi. n ea se mai men?iona c? directorul liceului nu folosea fondurile ?colii n scopuri potrivite, cheltuind banii pentru amenajarea biroului s?u ?i construirea unui veceu personal, lansarea ziarului ?colii care publica doar articole despre rela?ii de dragoste ?i sex. n scrisoare se mai spunea c? directorul lua mit? n sum? de 200–500 de dolari USD pentru nscrierea elevilor la ?coal? ?i c? autorii scrisorii au refuzat s? o semneze de teama represiunilor mpotriva copiilor lor.

La o dat? nespecificat?, directorul ?colii ?i echipa editoriale a ziarului ?colii au cerut ziarului Flux de a publica o replic? articolului din 4 februarie 2003, dar cererea lor a fost respins?. Aceast? replic? a fost publicat? n alt ziar, Jurnal de Chi?in?u. n replic? se men?iona c? articolul a fost editat f?r? a se respecta etica jurnalistic?, deoarece nu a fost cerut? ?i opinia lor. Directorul scolii a recunoscut c? clasele sunt supraaglomerate, dar aceasta se datora popularit??ii ?colii, c? a fost renovat nu doar biroul s?u, ci ?i alte p?r?i ale liceului. n ceea ce prive?te luarea de mit?, aceasta era o acuza?ie prea serioas? pentru a fi publicat? f?r? un suport probatoriu. Echipa editorial? a ziarului ?colii a subliniat c? n ziar sunt publicate multe alte articole ce ?in de sport, evenimente culturale ?i ?colare.

La 14 februarie 2003, ziarul reclamant a publicat un articol ca r?spuns la articolul din Jurnal de Chi?in?u. Acesta, printre altele, se referea la vizita echipei editoriale a ziarului ?colii, despre tentativa directorului liceului de a afla semnatarii scrisorii publicate, precum ?i despre m?rturisirile lui V.L., care se pretindea a fi fostul coleg de facultate al directorului liceului ?i care a confirmat declara?ia referitoare la luarea de mit?.

La o dat? nespecificat?, directorul a ini?iat proceduri civile de def?imare mpotriva ziarului, sus?innd c? mai multe declara?ii din articolul sus-men?ionat l def?imau. Pe parcursul procedurilor, ziarul reclamant a chemat 3 martori, inclusiv pe V.L., care au confirmat c? se lua mit? pentru nscrierea elevilor la liceul Spiru Haret.

La 18 septembrie 2003, Judec?toria Buiucani a dat c?tig de cauz? directorului liceului, conchiznd c? declara?iile celor 3 martori nu erau suficiente pentru a r?sturna principiul prezum?iei nevinov??iei directorului. Ziarul a fost obligat s? publice o dezmin?ire n termen de 15 zile ?i s? pl?teasc? directorului liceului MDL 1,350 (EUR 88 la acea dat?). n ceea ce prive?te declara?iile martorilor, instan?a a men?ionat c? ea nu are motive s? nu cread? martorii, ns?, pentru a declara pe cineva vinovat de luare de mit? este nevoie de o hot?rre judec?toreasc? de constatare a acestui fapt. n urma apelului declarat de ambele p?r?i, la 23 decembrie 2003, Curtea de Apel Chi?in?u a respins cererea ziarului reclamant ca fiind nentemeiat?, precum ?i cea a directorului liceului, statund c? directorul era o figur? public? ?i trebuia s? fie mai tolerant la critic?. Ziarul reclamant a naintat o cerere de recurs la Curtea Suprem? de Justi?ie, argumentnd c? scopul articolului nu a fost de a-l acuza pe directorul liceului de luare de mit?, ci de a face publice zvonurile ce circulau cu privire la acest subiect ?i c? ziarul a reprodus declara?iile unor ter?e p?r?i. La 31 martie 2003, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul ziarului.

n fa?a Cur?ii, ziarul Flux pretindea violarea art. 10 CEDO (libertatea de exprimare), prin obligarea sa la plata desp?gubirilor ?i publicarea dezmin?irii n cauza n def?imare intentat? de directorul liceului Spiru Haret.

Curtea a constatat, cu 4 voturi pro ?i 3 contra, c? nu a avut loc violarea art. 10 CEDO.

Curtea a examinat dac? jurnalistul ce a scris articolul a ac?ionat cu bun?-credin?? ?i potrivit eticii profesionale prin prisma urm?torilor factori: natura ?i gradul def?im?rii, modul n care articolul n litigiu a fost scris ?i m?sura n care ziarul reclamant putea, n mod rezonabil, s? considere sursele sale ca fiind de ncredere.

Curtea a notat c?, pe parcursul procedurilor judiciare na?ionale, ziarul reclamant a f?cut tentative de a prezenta declara?iile litigioase nu ca o acuzare direct? a directorului liceului de luare de mit?, ci ca o ncercare de a aduce n aten?ia publicului fenomenul lu?rii de mit? n ?coli. Curtea a g?sit acest argument nesatisf?c?tor ?i a considerat c? n ambele articole declara?iile au fost suficient de explicite pentru a sugera cititorilor c? directorul liceului era vinovat de luare de mit?.

n ceea ce prive?te comportamentul ziarului reclamant, Curtea a notat c?, n pofida acuza?iilor serioase mpotriva directorului con?inute n scrisoarea publicat? la 4 februarie 2003, jurnalistul nu a ncercat s?-l contacteze ?i s?-l ntrebe opinia sa. Din textul articolului, nu rezult? c? jurnalistul ar fi dus vreo investiga?ie cu privire la subiectele men?ionate n scrisoarea anonim?. Mai mult ca att, atunci cnd directorul liceului ?i echipa editorial? a ziarului liceului au solicitat dreptul de a publica o replic?, ei au fost refuza?i pe motiv c? replica lor era considerat? ofensatoare. Avnd n vedere termenii replicii publicate n Jurnal de Chi?in?u, Curtea nu a g?sit limbajul folosit ca fiind ofensator. Directorul a acuzat ziarul de comportament neprofesionist, ns? aceast? reac?ie era normal? ?i propor?ional? con?inutului primului articol.

Ziarul reclamant a declarat c? scopul articolului din 14 februarie 2003 a fost de a discuta chestiuni de interes public. Totu?i, n lumina repet?rii unor acuza?ii mpotriva directorului preluate din articolul din 4 februarie 2003 ?i a limbajului utilizat, Curtea a privit acest articol mai degrab? ca o form? de represiune mpotriva persoanelor care au pus n discu?ie profesionalismul ziarului. Mai mult, tonul articolului este batjocoritor ?i articolul con?ine o insinuare referitor la o pretins? rela?ie ntre director ?i o profesoar?, f?r? nicio prob?, precum ?i n pofida principiului autorit??ii pe care profesorii trebuie s? o aib? n ochii elevilor s?i.

Ziarul reclamant s-a str?duit s? repare omisiunea pe care a comis-o n primul articol cnd a citat zvonuri din culoare precum c? directorul ar lua mit?. Doar n cadrul procedurilor civile el a mai chemat doi martori suplimentari n ncercarea de a aduce suport probatoriu acuza?iilor de luare de mit?. Curtea a subliniat c? nu accept? motivarea primei instan?e, conform c?reia declara?iile privind comportamentul ilegal al unei persoane trebuie s? fie probate mai nti n procedurile penale. Cu toate acestea, trebuie de accentuat faptul c? dreptul la libertatea de exprimare nu poate oferi ziarelor un drept absolut de a ac?iona ntr-un mod iresponsabil, nvinuind persoanele de comiterea ilegalit??ilor, n absen?a bazei de fapt la momentul public?rii (a se vedea Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway [GC], no. 21980/93,  66, ECHR 1999‑III) ?i f?r? a le oferi posibilitatea de a se opune acuza?iilor. Exist? limite la dreptul lor de a r?spndi informa?ii publicului ?i trebuie s? fie instituit? o balan?? ntre acest drept ?i drepturile celor afecta?i.

Mai mult, Curtea a avut n vedere ?i comportamentul neprofesionist al ziarului reclamant ?i suma relativ modest? a daunelor care au fost achitate n cadrul procedurilor civile de def?imare.

Avnd n vedere toate circumstan?ele acestei cauze, Curtea a considerat c? solu?ia instan?elor na?ionale a stabilit o balan?? just? ntre interesele peti?ionarului n procedurile na?ionale ?i cele ale ziarului reclamant.

n lumina celor expuse mai sus ?i a faptului c? ziarul reclamant a ac?ionat n flagrant, nc?lcnd obliga?iile unui jurnalism responsabil, ingerin?a n exercitarea dreptului s?u la libera exprimare a fost justificat?. Prin urmare, nu a avut loc violarea art. 10 CEDO.

Judec?torii Giovanni Bonello, David Thór Björgvinsson ?i Ján Šikuta au avut o opinie separat?.

Reclamantul a fost reprezentat la CtEDO de c?tre Vladislav GRIBINCEA, membru al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.