Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate n iunie 2008

05 08 2008

La 17 iunie 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Berezin c. Moldovei (cererea nr. 24159/04) ?i 10 cereri c. Moldovei (cererile nr. 38656/05, 38657/05, 38658/05, 38659/05, 38660/05, 38661/05, 38662/05, 38663/05, 38664/05 ?i 38665/05).

***

n cauza Berezin c. Moldovei, reclamanta, Liubovi BEREZIN, a ncheiat n 1994 un contract cu ASITO (o companie de asigur?ri nregistrat? n Republica Moldova), potrivit c?ruia ea a pl?tit prima de asigurare n schimbul unei pensii viagere n m?rime de MDL 1000 (USD 240 la acea dat?). n 1999, ASITO a ncetat s? pl?teasc? pensia, invocnd schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei ?i solicitnd rezilierea contractului.

n 2001, reclamanta a intentat proceduri judiciare civile mpotriva companiei ASITO, cernd plata restan?elor la pensie pn? la acea dat? ?i obligarea companiei s? execute contractul din 1994. La 9 aprilie 2002, Tribunalul Chi?in?u a obligat ASITO s? pl?teasc? restan?ele la pensie ?i s? reia executarea contractului.

n urma demersului n interesul legii depus de Procurorul General, la 11 martie 2002, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a adoptat o hot?rre prin care a solu?ionat litigiul existent ntre ASITO ?i beneficiarii pensiei n favoarea companiei. n special, ea a constatat c? ASITO putea invoca infla?ia, criza economic? ?i schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei drept temei pentru rezilierea unilateral? a contractelor de pensie viager?. De asemenea, ea a notat c? hot?rrea sa era obligatorie pentru toate instan?ele judec?tore?ti, de?i aceast? hot?rre nu putea afecta hot?rrile deja examinate ?i nici p?r?ile din acele procese.

n 2002, ASITO a intentat o ac?iune judiciar? civil? mpotriva reclamantei, solicitnd rezilierea contractului ncheiat n 1994. Printr-o hot?rre irevocabil? din 19 noiembrie 2003, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis preten?iile ASITO ?i a reziliat contractul din 1994.

La 25 octombrie 2004, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a admis cererea de revizuire depus? de un grup de pensionari ASITO, mpotriva hot?rrii din 11 martie 2002. Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrea contestat? ?i a notat c? ASITO nu putea invoca infla?ia, criza economic? ?i schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei drept temei pentru rezilierea unilateral? a contractelor de pensie viager?.

Dup? ce cererea reclamantei la CtEDO a fost comunicat? Guvernului, Agentul guvernamental a cerut Procurorului General s? solicite revizuirea deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din 19 noiembrie 2003. La 19 decembrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire a Procurorului General ?i a anulat decizia din 19 noiembrie 2003. La 20 decembrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a pronun?at o nou? decizie n cauza civil? naintat? de ASITO n 2002. F?cnd referire la cauza Macovei and Others v. Moldova (cererile nr. 19253/03, 17667/03, 31960/03, 19263/03, 17695/03 ?i 31761/03, hot?rre din 25 aprilie 2006), ea a constatat nc?lcarea drepturilor reclamantului garantate de art. 6 1 CEDO ?i de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO prin casarea hot?rrii irevocabile din 9 aprilie 2002 ?i a acordat reclamantei EUR 3,515 cu titlu de daune materiale ?i EUR 2,000 cu titlu de daune morale. Instan?a a confirmat validitatea contractului din 1994 ?i a notat c? p?r?ile trebuie s? respecte prevederile acestuia.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), deoarece hot?rrea judec?toreasc? pronun?at? n favoarea ASITO a nc?lcat principiului securit??ii raporturilor juridice ?i a avut drept efect nc?lcarea dreptului s?u la protec?ia propriet??ii.

La 26 decembrie 2007, Guvernul a informat Curtea despre rezultatul procedurilor care s-au finalizat prin adoptarea deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din 20 decembrie 2007. La 21 mai 2008, el a prezentat o dovada de plat? din 23 aprilie 2008, potrivit c?reia reclamanta a primit sumele acordate prin decizia din 20 decembrie 2007. Guvernul a considerat c? reclamantei i-a fost acordat? o compensa?ie adecvat? ?i a solicitat radierea cererii reclamatului de pe rolul Cur?ii.

La 11 aprilie 2008, reclamanta, de asemenea, a comunicat Cur?ii rezultatul procedurilor na?ionale care s-au finalizat cu decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 20 decembrie 2007. La 21 mai 2008, ea, de asemenea, a confirmat plata sumelor acordate prin decizia din 20 decembrie 2007 ?i, considernd c? i-au fost acordate compensa?ii adecvate pentru nc?lcarea drepturilor sale, a solicitat radierea cererii sale de pe rolul Cur?ii.

Lund n considera?ie art. 37 1 (a) ?i (b) CEDO ?i faptul c? reclamanta a primit o compensa?ie adecvat? la nivel na?ional, Curtea a notat c? ea nu mai dore?te s?-?i men?in? cererea. Mai mult ca att, potrivit art. 37 1 in fine CEDO, Curtea a considerat c? nu exist? circumstan?e speciale care ar justifica continuarea examin?rii cererii, radiind cererea de pe rolul s?u.    

***

n cauza 10 cereri c. Moldovei, reclaman?ii, Elena MELINTE, Alla FILIPOVICI, Nina HANGANU, Maria ?OLTOIANU, Liubovi REDICA, Tatiana PILAT, Tamara ?OLTOIANU, Olga RO?U, Ion COJOCARU ?i Galina OPREA, activau n cadrul unei companii de stat (compania) administrat? de Ministerul Transportului ?i Comunica?iilor. ntre 1999 ?i 2001, compania ?i-a ncetat activitatea ?i nu a achitat salariile reclaman?ilor. n 2001, reclaman?ii au ini?iat proceduri judiciare mpotriva companiei, solicitnd achitarea salariilor. To?i reclaman?ii au ob?inut hot?rri judec?tore?ti executorii n favoarea lor. Totu?i, hot?rrile nu au fost executate pn? la acest moment.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti n favoarea lor.

La 12 martie 2008, Guvernul a prezentat Cur?ii o propunere de ncheiere a acordului amiabil, prin care s-a angajat s? pl?teasc? reclaman?ilor, n termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil, anumite sume de bani (dnei Melinte - EUR 3,060, dnei Filipovici – EUR 3,450, dnei Hanganu - EUR 2,986, dnei Maria ?oltoianu – EUR 2,657, dnei Redica – EUR 3,075, dnei Pilat – EUR 2,680, dnei Tamara ?oltoianu – EUR 2,370, dnei Ro?u – EUR 2,910, dlui Cojocaru – EUR 3,454 ?i dnei Oprea – EUR 2,980) cu titlu de compensa?ii pentru daune materiale ?i morale, iar reclaman?ii vor retrage cererile sale de pe rolul Cur?ii.  

La 12 ianuarie 2008, Curtea a primit o declara?ie a reprezentantului reclaman?ilor, potrivit c?reia reclaman?ii sunt de acord cu propunerile Guvernului n vederea ncheierii acordului amiabil.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind cererea de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre V. Gu?u, avocat din Chi?in?u.