CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Funda?ia pentru copii Speran?a c. Moldovei

12 08 2008

La 27 iunie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea Funda?ia pentru copii Speran?a c. Moldovei (cererea nr. 17891/08), care a fost depus? la 6 aprilie 2008. n fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre dl Nicolae LE?AN, avocat din Chi?in?u.

Circumstan?ele cauzei

n aceast? cauz?, reclamantul, Funda?ia pentru copii Speran?a (n continuare, Funda?ia), este o organiza?ie neguvernamental? pentru copii, care a fost fondat? n 1994. La 27 iunie 2000, Prim?ria Chi?in?u a acordat Funda?iei n folosin?? un lot de teren cu suprafa?a de 0,92 ha n scopul construc?iei unui parc de distrac?ii pentru copii ?i a unei piste pentru carting. La 21 august 2000 ?i 22 iulie 2002, Consiliul municipal Chi?in?u a eliberat Funda?iei un certificat de urbanism ?i o autoriza?ie de construc?ie, iar, la 29 august 2002, Consiliul a emis un document ce confirma dreptul de folosin?? asupra terenului.

La 30 martie 2003, construc?ia parcului de distrac?ii a fost finalizat?, iar, la 24 decembrie 2003, i-a fost atribuit? o adres? po?tal?. La o dat? nespecificat?, Funda?ia a solicitat Departamentului de Privatizare permisiunea de a cump?ra terenul ?i, la 10 iunie 2004, Departamentul a informat Funda?ia despre acordul s?u la vnzarea terenului. La 30 iunie 2004, reclamantul a solicitat Consiliului municipal permisiunea de a cump?ra lotul de teren sub construc?ie ?i, printr-o decizie din 30 decembrie 2004, Consiliul municipal a acceptat vnzarea. Decizia Consiliului municipal prevedea, printre altele, c? vnzarea a fost aprobat? n conformitate cu autorizarea dat? de Departamentul Privatiz?rii. La 20 ianuarie 2005, Funda?ia a cump?rat lotul de teren de la Consiliul municipal.

La 2 februarie 2006, Procuratura General? a ini?iat proceduri judiciare civile din numele Guvernului mpotriva Consiliului municipal ?i a Funda?iei, contestnd validitatea deciziei Consiliului municipal din 30 decembrie 2004 ?i a contractului de vnzare din 20 ianuarie 2005, pe care le-a considerat ilegale. Guvernul a semnat ac?iunea Procuraturii. Potrivit Procuraturii Generale, Legea cu privire la funda?ii nu prevedea dreptul funda?iilor de a primi loturi de teren n mod gratuit. Mai mult, Consiliul municipal trebuia s? dispun? de lotul de teren, ?i nu Prim?ria, care a adoptat decizia din 27 iunie 2000. Vnzarea terenului la 20 ianuarie 2005 era, de asemenea, ilegal?, deoarece, potrivit legii, doar terenurile care au fost anterior arendate puteau fi vndute ?i doar n urma organiz?rii unui tender.  

La 22 mai 2006, Judec?toria Economic? de circumscrip?ie Chi?in?u a respins ac?iunea Procuraturii Generale. Referindu-se la argumentul Procuraturii precum c? Legea cu privire la funda?ii nu prevede dreptul funda?iei de a c?p?ta p?mnt n mod gratuit, instan?a a constatat c? un asemenea drept era prev?zut de Codul funciar ?i de Legea privind administra?ia public? local?. n ceea ce prive?te cea de-a doua obiec?ie ridicat? de Procuratur?, instan?a a notat c?, n 1999, Consiliul municipal a delegat Prim?riei atribu?ia de administrare a terenurilor municipale. Referitor la ultima obiec?ie a Procuraturii, instan?a a constatat c? Funda?ia avea dreptul de preem?iune asupra terenului aflat sub construc?ie ?i, prin urmare, potrivit legii, nu era nevoie de o arendare anterioar? sau de organizarea unui tender pentru a vinde terenul.

Procuratura General? a depus recurs, invocnd motive similare celor din ac?iunea ini?ial?. Deoarece Procuratura a omis termenul de declarare a recursului, ea a solicitat repunerea n termen, f?r? a indica careva motive.

La 2 noiembrie 2006, un complet al Cur?ii Supreme de Justi?ie compus din judec?torii I.M., N.C. ?i V.B. a examinat recursul ?i l-a admis n baza unor temeiuri diferite de cele indicate n cererea de recurs. n special, Curtea Suprem? de Justi?ie a statuat c? argumentele Guvernului, care era peti?ionar, depindeau de faptul dac? terenul litigios constituia proprietate de stat sau proprietate municipal?. Astfel, deoarece prima instan?? nu a clarificat aceast? situa?ie, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrea primei instan?e ?i a restituit cauza la rejudecare n prima instan??. Curtea Suprem? de Justi?ie nu s-a pronun?at asupra admiterii cererii de repunere n termen a Procuraturii.

La 1 martie 2007, Judec?toria Economic? de circumscrip?ie Chi?in?u a confirmat faptul c? terenul litigios constituia proprietate municipal? ?i a respins ac?iunea procuraturii pe acelea?i temeiuri care au fost indicate n hot?rrea din 22 mai 2006. Procuratura General? a depus recurs, indicnd motive identice cu cele din prima cerere de recurs.

La 11 octombrie 2007, un complet al Cur?ii Supreme de Justi?ie compus din judec?torii N.M., N.C. ?i I.V. au examinat recursul Procuraturii. Pe parcursul ?edin?ei de judecat?, Funda?ia a argumentat c? ac?iunea Procuraturii era depus? cu nc?lcarea termenului ?i nu a fost depus? la instan?a de judecat? corespunz?toare, deoarece, potrivit Legii contenciosului administrativ, ac?iunea trebuia s? fie naintat? n termen de 30 de zile. Funda?ia a mai indicat c? Procuratura nu era persoana mputernicit? de a nainta ac?iunea.

Curtea Suprem? de Justi?ie a respins obiec?iile Funda?iei, argumentnd c? contractul de vnzare ncheiat ntre Prim?rie ?i Funda?ie la 20 ianuarie 2005 era un contract civil guvernat de Codul civil ?i, prin urmare, Legea contenciosului administrativ nu era aplicabil?. Instan?a a constatat c?, n pofida prevederilor legii, Prim?ria nu a organizat un tender mai nti n 2000, iar apoi n 2005. Potrivit Cur?ii Supreme de Justi?ie, aceasta constituie temei de constatare a nulit??ii absolute a actelor Prim?riei ?i, prin urmare, ac?iunea era imprescriptibil?. Curtea Suprem? de Justi?ie a declarat nule decizia Prim?riei Chi?in?u din 27 iunie 2000, decizia Consiliului municipal Chi?in?u din 30 decembrie 2004 ?i contractul de vnzare din 20 ianuarie 2005.

Dreptul ?i practica interne relevante                      

Prevederile relevante ale Legii nr. 435 privind descentralizarea public? local? sunt urm?toarele;

Articolul 12. Descentralizarea financiar?

(1) Autorit??ile publice locale se bucur?, n condi?iile legii, de autonomie financiar?, adopt? bugetul lor propriu care este independent ?i separat de bugetul de stat.

Articolul 13. Proprietatea unit??ilor administrativ-teritoriale

(1) Autorit??ile publice locale posed? un patrimoniu propriu ?i distinct, care include bunuri mobile ?i imobile, ?i dispun liber de acesta n condi?iile legii.

(2) Patrimoniul unit??ilor administrativ-teritoriale se delimiteaz? ?i se separ? clar de patrimoniul statului, potrivit legii sau n modul stabilit de lege.

(3) Delimitarea presupune ... competen?a decizional? exclusiv? a autorit??ilor publice locale privind administrarea patrimoniului respectiv ...

Potrivit practicii standarde a Cur?ii Supreme de Justi?ie, Procuratura General? nu este mputernicit? de a contesta, din numele administra?iei publice centrale, deciziile organelor publice locale privind administrarea patrimoniului lor. Acest principiu a fost confirmat, de exemplu, n cteva hot?rri ale Cur?ii Supreme de Justi?ie din 30 ianuarie 2008 ?i 2 aprilie 2008 n dosarele nr. 3r-58/08, 3r-746/08, 3r-679/08 ?i 3r-569/08.

Potrivit art. 17 al Legii contenciosului administrativ, deciziile consiliilor locale ?i contractele administrative ncheiate de ele pot fi contestate n termen de 30 de zile. n hot?rrile din 1 februarie 2006, 5 aprilie 2005 ?i 16 august 2006, n dosarele nr. 3r-68/06, 3r-443/2006 ?i, respectiv, 3r-1359/06, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins ac?iunile mpotriva consiliilor municipale depuse de c?tre administra?ia public? central? pe motiv de omisiune a termenului limit? de 30 de zile.

Prevederile relevante ale Codului de procedur? civil? sunt urm?toarele:

Articolul 49. Inadmisibilitatea particip?rii repetate a judec?torului la judecarea aceleia?i pricini

(2) Judec?torul care a luat parte la judecarea pricinii n instan?? de apel nu mai poate participa la judecarea ei n prim? instan??, repetat, n instan?? de apel ?i nici n instan?? de recurs.

(3) Judec?torul care a luat parte la judecarea pricinii n instan?? de recurs nu mai poate participa la judecarea ei n prim? instan?? ?i nici n instan?? de apel.

Preten?ii

1. Reclamantul s-a plns, n temeiul articolului 6  1 al Conven?iei, c? procedurile au fost inechitabile; c? Curtea Suprem? de Justi?ie nu a fost impar?ial?, deoarece judec?torul N.C. a luat parte de dou? ori n proceduri; c? Curtea Suprem? de Justi?ie nu ?i-a motivat hot?rrile sale; c? Consiliul municipal Chi?in?u nu a fost atras n proceduri; c? Procuratura General? nu avea dreptul de a ini?ia proceduri din numele Guvernului, deoarece terenul litigios apar?inea administra?iei publice locale, prin urmare, doar Ministerul Administra?iei Publice Locale putea s? fie reclamant.

2. De asemenea, reclamantul s-a plns, n temeiul articolului 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie, c? ingerin?a n dreptul s?u de proprietate a fost ilegal? ?i dispropor?ionat?.

ntreb?rile Cur?ii adresate p?r?ilor:

1. Relev? oare procedurile civile o violare a drepturilor reclamantului garantate de articolul 6  1 al Conven?iei? n special, a fost oare Curtea Suprem? de Justi?ie, care a adoptat hot?rrea final? n aceast? cauz?, impar?ial?, dup? cum este cerut de articolul 6  1 al Conven?iei, avnd n vedere participarea judec?torului N.C. la examinarea cauzei la 2 noiembrie 2006?

2. P?r?ile sunt invitate s? comenteze dac? procedurile au fost echitabile n sensul articolului 6  1 al Conven?iei, avnd n vedere aparenta jurispruden?? contradictorie a Cur?ii Supreme de Justi?ie n privin?a mputernicirii Procuraturii Generale de a contesta, n numele administra?iei publice centrale, deciziile consiliilor locale privind administrarea patrimoniului lor (a se vedea Beian v. Romania (no. 1), nr. 30658/05, 37 ?i urm.). P?r?ilor li s-a solicitat s? comenteze solu?iile adoptate de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie n cauzele citate la Dreptul ?i practica interne relevante, n compara?ie cu cea adoptat? n prezenta cauz?.

3. n continuarea celei de-a doua ntreb?ri, p?r?ilor li s-a cerut s? comenteze aparenta jurispruden?? contradictorie a Cur?ii Supreme de Justi?ie n privin?a termenului limit? pentru cererile depuse de Procuratura General? n favoarea statului. P?r?ilor li s-a solicitat s? comenteze solu?iile adoptate de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie n cauze precum Dacia v. Moldova, Straisteanu and Others v. Moldova (comunicat?), Baroul Partner-A v. Moldova (comunicat?), precum ?i n cauzele citate la Dreptul ?i practica interne relevante, n compara?ie cu cea adoptat? n prezenta cauz?.

4. Relev? oare anularea deciziei Prim?riei Chi?in?u din 27 iunie 2000, a deciziei Consiliului municipal Chi?in?u din 30 decembrie 2004 ?i a contractului de vnzare din 20 ianuarie 2005 o violare a drepturilor reclamantului prin prisma articolului 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie?

Guvernului i s-a solicitat prezentarea copiei ntregului dosar n procedurile din aceast? cauz? n fa?a instan?elor de judecat? na?ionale.