CtEDO a acceptat cererea de m?suri provizorii depus? de Georgia

14 08 2008

La 12 august 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a recomandat guvernului Federa?iei Ruse adoptarea m?surilor provizorii potrivit art. 39 al Regulamentului Cur?ii.

La 11 august 2008, guvernul georgian a cerut Cur?ii s? indice guvernului rus m?surile interimare cu scopul ca Federa?ia Rus? "s? se ab?in? de la ntreprinderea oric?ror m?suri care ar pune n pericol via?a sau s?n?tatea popula?iei civile ?i s? permit? echipelor de salvare georgiene s? ia m?surile necesare pentru acordarea asisten?ei r?ni?ilor civili ?i militari de la fa?a locului prin intermediul culoarului umanitar". Agentul guvernului georgian a informat Curtea c? aceast? cerere a fost prezentat? n contextul unei cereri ndreptate mpotriva Federa?iei Ruse, n care se pretinde violarea art. 2 (dreptul la via??) ?i a art. 3 ale Conven?iei (interzicerea torturii) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii).

Decizia Cur?ii con?ine urm?toarele:

"La 12 august 2008, Pre?edintele Cur?ii, ndeplinindu-?i func?iile de pre?edinte al Camerei, a decis aplicarea art. 39 al Regulamentului Cur?ii (m?surile provizorii), considernd c? situa?ia actual? d? na?tere unui risc real ?i continuu de viol?rii grave a Conven?iei. n scopul prevenirii acestor viol?ri ?i potrivit art. 39, pre?edintele cheam? cele dou? nalte P?r?i Contractante implicate s?-?i onoreze angajamentele asumate prin adoptarea Conven?iei, n special n privin?a articolelor 2 ?i 3 ale Conven?iei.

n continuare, potrivit art. 39 3, Pre?edintele invit? cele dou? guverne implicate s? informeze Curtea drepte m?surile adoptate n vederea respect?rii integrale a Conven?iei."

*  *  *

Articolul 39 al Regulamentului Cur?ii (M?surile provizorii):

"1. Camera, sau, dac? este cazul, Pre?edintele ei poate, fie la cererea uneia din p?r?i sau a oric?rei persoane interesate, fie din oficiu, s? indice p?r?ilor orice m?sur? provizorie pe care ei o consider? c? trebuie s? fie adoptat? n interesul p?r?ilor sau a bunei desf??ur?ri a procedurii.

2. Comitetul de Mini?tri va fi informat despre aceast? m?sur?.

3. Camera poate invita p?r?ile s?-i prezinte informa?ii despre orice problem? privitoare la aplicarea m?surilor provizorii pe care ea le-a indicat."