CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei

19 08 2008

La 17 iunie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei (cererea nr. 7/08), care a fost depus? la 27 decembrie 2007. n fa?a Cur?ii, reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre dra Janeta HANGANU, avocat din Chi?in?u.

Circumstan?ele cauzei

n aceast? cauz?, reclaman?ii, Alexandru TĂNASE ?i Dorin CHIRTOACĂ, de?in cet??enia Republicii Moldovei ?i pe cea a Romniei.

Dup? declararea independen?ei Republicii Moldova, cet??enii Moldovei nu aveau dreptul de a de?ine cet??enia altui stat. Totu?i, la 5 iunie 2003, Parlamentul Moldovei a amendat Legea cet??eniei ?i a acordat cet??enilor moldoveni f?r? discriminare dreptul la pluralitatea de cet??enii.

n decembrie 2005 ?i octombrie 2006, ambii reclaman?i au ob?inut pa?apoarte romne?ti.

n 2005, dl Chirtoac? a devenit vicepre?edintele Partidului Liberal, un partid de opozi?ie, ?i, n iunie 2007, el a c?tigat alegerile locale din Chi?in?u cu 61.17% ?i a devenit primarul municipiului. Potrivit unui sondaj organizat n noiembrie 2007, dl Chirtoac? ocupa locul trei la categoria celui mai popular politician, dup? Pre?edintele ??rii ?i Primul-ministru. 

n iunie 2007, dl T?nase a devenit membru al Consiliului municipal Chi?in?u ?i, ulterior, a fost ales vicepre?edinte al Partidului Liberal Democrat, un partid de opozi?ie reprezentat n Parlament.

La 11 octombrie 2007, Parlamentul a adoptat n prima lectur? un proiect de lege (Legea nr. 273) pentru modificarea ?i completarea unor acte legislative. Potrivit acestui proiect de lege, doar persoanele care de?ineau exclusiv cet??enia Moldovei puteau ocupa func?ii de conducere n guvern, activa n unele func?ii ale serviciului public ?i puteau fi candida?i la func?ia de deputat n Parlament.

La 14 decembrie 2007, Comisia Consiliului Europei mpotriva Rasismului ?i Intoleran?ei (ECRI) ?i-a exprimat ngrijorarea n privin?a proiectului de lege ?i a f?cut urm?toarele recomand?ri:

"18. ECRI recomand? n mod hot?rt autorit??ilor moldovene?ti s? revizuiasc? proiectul de lege din 11 octombrie 2007 pentru modificarea ?i completarea unor acte legislative n vederea asigur?rii faptului c? acesta nu va nc?lca principiul nediscrimin?rii pe criterii de cet??enie ?i nici nu va submina toate beneficiile recentelor modific?ri ale legii cet??eniei de acordare a pluralit??ii de cet??enii."

n acela?i timp, la 7 decembrie 2007, proiectul de lege men?ionat a fost adoptat de Parlament n lectur? final?. Totu?i, Pre?edintele ??rii a refuzat s?-l promulge ?i l-a restituit Parlamentului.

Proiectul de lege a suferit ulterior unele modific?ri n sensul c? a fost redus? lista propus? cu func?iile din guvern ?i din serviciul public la care era limitat accesul de?in?torilor de cet??enie multipl?. Prevederile referitoare la alegerile legislative au fost, de asemenea, amendate n sensul c? persoanele cu dubl? sau multipl? cet??enie pot candida la alegeri, totu?i, la momentul nregistr?rii sale n calitate de candidat la func?ia de deputat, ele sunt obligate de a informa Comisia Electoral? Central? despre de?inerea cet??eniei altui stat ?i de a renun?a la cet??enia altui stat, la momentul valid?rii mandatului de deputat de c?tre Curtea Constitu?ional?.

La 29 aprilie 2008, Pre?edintele a promulgat Legea nr. 273 ?i, la 13 mai 2008, ea a fost publicat? n Monitorul Oficial, astfel intrnd n vigoare.

Materiale neconven?ionale relevante

Prevederile relevante ale Constitu?iei Republicii Moldova sunt urm?toarele:

"Articolul 38. Dreptul de vot ?i dreptul de a fi ales

(3) Dreptul de a fi ale?i le este garantat cet??enilor Republicii Moldova cu drept de vot, n condi?iile legii."

Prevederile relevante ale Codului electoral, dup? cum a fost modificat de Legea nr. 273, care a fost adoptat? de Parlament la 7 decembrie 2007, dar care nu a fost promulgat? de c?tre Pre?edinte, sunt urm?toarele:

"Articolul 75. Candida?ii la func?ia de deputat n Parlament

Candida?i la func?ia de deputat n Parlament pot fi persoanele cu drept de vot care au mplinit, inclusiv n ziua alegerilor, vrsta de 18 ani, de?in exclusiv cet??enia Republicii Moldova, au domiciliul n ?ar? ?i ntrunesc condi?iile prev?zute de prezentul cod."

Prevederile relevante ale Codului electoral, dup? cum a fost modificat de Legea nr. 273,care a intrat n vigoare la 13 mai 2008, sunt urm?toarele:

"Articolul 75. Candida?ii la func?ia de deputat n Parlament

(1) Candida?i la func?ia de deputat n Parlament pot fi persoanele cu drept de vot care au mplinit, inclusiv n ziua alegerilor, vrsta de 18 ani, de?in cet??enia Republicii Moldova, au domiciliul n ?ar? ?i ntrunesc condi?iile prev?zute de prezentul cod.

(2) La momentul nregistr?rii sale n calitate de candidat la func?ia de deputat, persoana care de?ine cet??enia altui stat declar?, pe proprie r?spundere, de?inerea cet??eniei altui stat sau faptul depunerii documentelor pentru ob?inerea cet??eniei altui stat.

(3) La momentul valid?rii mandatului de deputat, persoana specificat? la alin.(2) trebuie s? confirme documentar renun?area sau ini?ierea procedurii de renun?are la cet??enia altui stat ori retragerea cererii privind ob?inerea cet??eniei altui stat.

(4) Nedeclararea de?inerii cet??eniei altui stat la momentul nregistr?rii n calitate de candidat la func?ia de deputat sau dobndirii acesteia n perioada exercit?rii mandatului este considerat? temei pentru anularea valid?rii mandatului de deputat de c?tre Curtea Constitu?ional? la sesizarea Comisiei Electorale Centrale."

Art. 21 al Legii nr. 273 prevede urm?toarele:

"(3) Pentru persoanele domiciliate n localit??ile din stnga Nistrului (Transnistria), incompatibilit??ile stabilite de prezenta lege se vor aplica doar n m?sura n care acestea vor fi stipulate de legisla?ia ce va reglementa statutul juridic special al Transnistriei."

Prevederile relevante ale Conven?iei Europene cu privire la cet??enie sunt urm?toarele:

"Articolul 17. Drepturile ?i obliga?iunile ce decurg din cet??enia multipl?

1) Cet??enii Statului Parte care posed? o alt? cet??enie au, pe teritoriul acestui Stat Parte unde tr?iesc, acelea?i drepturi ?i obliga?iuni ca ?i cet??enii acestui stat.

2) Dispozi?iile prezentului capitol nu se refer? la:

a) normele de drept interna?ional cu privire la protec?ia diplomatic? sau consular?, acordat? de c?tre Statul Parte unuia dintre cet??enii s?i, dar care posed? concomitent ?i cet??enia altui stat;

b) aplicarea normelor de drept interna?ional privat al Statelor P?r?i n cazurile ce se refer? la cet??enia multipl?."

Aceast? Conven?ie a intrat n vigoare pentru Moldova la 1 martie 2000.

Num?rul total de cet??eni moldoveni care de?in cet??enia romn? nu este cunoscut. Potrivit unor surse, ntre 1991 ?i 2001, circa 95,000 de moldoveni au ob?inut cet??enie romn?. Potrivit altor surse, num?rul este de 300,000.

La 4 februarie 2007, pe parcursul unei emisiuni la canalul romnesc ProTV, Pre?edintele Romniei a declarat c?, la acea dat?, 800 de mii de cet??eni moldoveni au depus cereri de redobndire a cet??eniei romne ?i c?, pn? la sfr?itul acelui an, era posibil ca aceast? cifr? s? se ridice la 1.5 milioane din totalul de 3.8 milioane de locuitori ai Republicii Moldova.

Preten?ii

1. Reclaman?ii s-au plns, n temeiul articolului 3 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie, c? dreptul lor de a candida la alegeri a fost nc?lcat. Potrivit lor, nu a existat un interes public de a limita accesul la Parlament a unui num?r foarte mare de cet??eni moldoveni ce de?in cet??enia altor state ?i, n acela?i timp, n limitarea drepturilor aleg?torilor de a-?i exprima liber opinia n procesul de alegere a corpului legislativ. n orice caz, adoptarea unei asemenea legi n ajunul alegerilor legislative din 2009 constituie o m?sur? antidemocratic? ?i dispropor?ionat?.

2. De asemenea, reclaman?ii s-au plns, n temeiul articolului 14 n conjunc?ie cu articolul 3 al Protocolului nr. 1, c? ei au constituit subiect al discrimin?rii n compara?ie cu al?i cet??eni moldoveni care locuiesc n Transnistria.

ntreb?rile Cur?ii adresate p?r?ilor:

1. Pot oare reclaman?ii s? se pretind? victime ale viol?rilor invocate ale drepturilor garantate de Conven?ie?

2. Dac? da, a existat oare o violare a dreptului reclaman?ilor garantat de articolul 3 al Protocolului nr. 1 de a candida la alegeri libere, care asigur? libera exprimare a opiniei poporului la alegerea corpului legislativ, examinat n mod separat sau n conjunc?ie cu articolul 14 al Conven?iei?