CtEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Prepeli?? c. Moldovei

23 09 2008

La 23 septembrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea n cauza Prepeli?? c. Moldovei (cererea nr. 2914/02).

n aceast? cauz?, reclamantul, Boris PREPELIŢĂ, a fost deportat de c?tre autorit??ile sovietice ?i casa familiei sale a fost confiscat?. n 1998, reclamantul a ini?iat proceduri judiciare n vederea restituirii imobilului confiscat. La 27 noiembrie 1998, Judec?toria sectorului Orhei a satisf?cut preten?iile reclamantului ?i a obligat consiliul local s? evacueze locatarii casei ?i s?-i asigure cu locuin??. Hot?rrea a devenit executorie.

Deoarece hot?rrea nu se executa, la 10 ianuarie 2003, reclamantul a propus consiliului local s?-i pl?teasc? valoarea n bani a casei, pe care el a estimat-o la MDL 80,000 (aproximativ EUR 5,465 la acea dat?). Consiliul a respins propunerea reclamantului, pe motiv c?, potrivit datelor oficiale, valoarea casei era de MDL 15,514.

La 20 februarie 2004, consiliul local a informat reclamantul c? este gata s?-i pl?teasc? MDL 80,000 n schimbul casei. Reclamantul nu a fost de acord cu aceast? ofert?. Ulterior, Institutul Republican pentru Expertize Judiciare ?i Criminalistice a determinat valoarea de pia?? a casei la MDL 81, 570 (EUR 5,400). Reclamantul a respins ?i aceast? ofert?. La cererea Guvernului, la 16 iulie 2007, Centrul Na?ional de Expertize Judiciare a mai efectuat o evaluare a casei ?i au determinat valoarea de pia?? la MDL 162,000 (EUR 9,674). Potrivit reclamantului, expertul angajat de el nu a avut acces la cas? ?i la documentele relevante ?i, din acest motiv, el nu a putut determina valoarea casei. La cererea reclamantului, la 16 ianuarie 2008, o agen?ie de stat a confirmat faptul c? casele din centrul ora?ului Orhei valorau ntre EUR 25,000 ?i EUR 150,000, iar arenda unei case varia ntre EUR 50 ?i EUR 100 lunar.

Hot?rrea judec?toreasc? din 27 noiembrie 1998 nu a fost executat? nici pn? n prezent.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti pronun?ate n favoarea sa.

n observa?iile sale suplimentare din 30 iulie 2007, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie unilateral?, prin care el a recunoscut violarea drepturilor reclamantului prev?zute de CEDO n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea reclamantului. Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului cu titlu de daune materiale MDL 162,000 (EUR 9,674), care reprezentau valoarea de pia?? a casei reclamantului; EUR 2,000 cu titlu de dane morale ?i EUR 600 pentru costuri ?i cheltuieli, solicitnd radierea cererii de pe rolul Cur?ii

Reclamantul nu a acceptat propunerea Guvernului, deoarece el nu era de acord cu evaluarea exper?ilor, care lucrau pentru acela?i angajator ca ?i Agentul guvernamental (Ministerul Justi?iei) ?i care nu puteau fi considera?i ca fiind completamente obiectivi n evaluarea unui obiect al litigiului mpotriva statului. Reclamantul a mai argumentat c? nu a fost evaluat lotul de teren aferent casei (500 m.p.), precum ?i venitul ratat.

Curtea a notat c? ea va examina declara?ia prin prisma principiilor ce decurg din jurispruden?a sa (a se vedea Melnic v. Moldova, nr. 6923/03,  22-25, 14 noiembrie 2006). Curtea a mai notat c? a existat un dezacord semnificativ ntre p?r?i referitor la valoarea de pia?? a casei reclamantului. Ea a considerat c? preocuparea reclamantului privind independen?a Centrului Na?ional de Expertize Judiciare nu este lipsit? de temei, lund n considera?ie faptul c? centrul de expertiz? este subordonat Ministerului Justi?iei ?i c? statul este parte la aceste proceduri. Mai mult, faptul c? centrul de expertiz? nu a inclus n evaluarea sa costul terenului aferent casei confirm? opinia Cur?ii c? reclamantului nu i s-a oferit o compensa?ie suficient?. Prin urmare, Curtea a respins cererea Guvernului de a scoate cererea de pe rol n temeiul art. 37 CEDO ?i a declarat preten?iile reclamantului admisibile.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti pronun?ate n favoarea reclamantului timp de mai mult de nou? ani.

Curtea a considerat c? casa ?i terenul aferent trebuie s? fie transferate n posesia reclamantului n termen de 3 luni de la data cnd aceast? hot?rre va deveni definitiv?. n cazul n care aceasta va fi imposibil, lund n considera?ie necesitatea asigur?rii cu locuin?? a actualilor locatari, Guvernul trebuie s? pl?teasc? reclamantului, n acela?i termen de 3 luni, EUR 25,000 n locul casei ?i a terenului. De asemenea, Curtea a acordat reclamantului EUR 4,500 cu titlu de venit ratat, EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,200 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat la CtEDO de c?tre dl Andrei CHITIC, membru al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.