CtEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Mancevschi c. Moldovei

08 10 2008

La 7 octombrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea n cauza Mancevschi c. Moldovei (cererea nr. 33066/04).

n aceast? cauz?, reclamantul, Oleg MANCEVSCHI, este un avocat din Chi?in?u. La 26 mai 2004, el a fost citat s? se prezinte la Inspectoratul de Poli?ie Chi?in?u pentru a depune declara?ii n calitate de martor ntr-un dosar al clientului s?u, compania Rusman (al c?rei director a fost pn? n anul 1998). Deoarece reclamantul a primit cita?ia doar cu 15 minute nainte de ora indicat? n cita?ie, el a ntrziat cu 15 minute, iar ofi?erul de urm?rire penal? plecase deja. La aceea?i dat?, reclamantul a expediat o telegram? ofi?erului de urm?rire penal?, informndu-l despre aceste evenimente.

n aceea?i zi, 26 mai 2004, ofi?erul de urm?rire penal? a emis o ordonan?? pentru efectuarea perchezi?iei biroului reclamantului, precum ?i o ordonan?? motivat? identic pentru efectuarea perchezi?iei domiciliului reclamantului. Tot n aceea?i zi, judec?toarea E.C. de la Judec?toria R?cani a autorizat perchezi?ia att a biroului, ct ?i a domiciliului reclamantului, motivarea ambelor fiind identic?.

n urm?toarea zi, la 27 mai 2004, reclamantul s-a plns Judec?toriei R?cani de ac?iunile ilegale ale ofi?erului de urm?rire penal?, bazndu-se pe prevederile art. 90 (3) Cod de procedur? penal? (CPP), care interzicea interogarea avoca?ilor care cunosc o anumit? informa?ie referitoare la cauz? n leg?tur? cu exercitarea atribu?iilor de reprezentare a unei p?r?i n acela?i dosar.

La 28 mai 2004, ofi?erul de urm?rire penal? a citat reclamantul din nou pentru data de 3 iulie 2004. La aceea?i dat?, el a dispus aducerea silit? a reclamantului, din cauza neprezent?rii nemotivate a acestuia la organul de urm?rire penal? la 25 ?i 26 mai 2004. La 31 mai 2004, reclamantul a fost adus silit n fa?a organului de urm?rire penal?, unde a depus declara?ii n leg?tur? cu dosarul clientului s?u. La aceea?i dat?, ofi?erul de urm?rire penal? a dispus eliminarea reclamantului n calitate de reprezentant al clientului s?u ?i audierea lui n calitate de martor. Dup? interogare, reclamantul a fost informat despre ordonan?ele din 26 mai 2004 de autorizare a perchezi?iei biroului ?i a domiciliului s?u.

n aceea?i zi, biroul ?i domiciliul reclamantului au fost perchezi?ionate. Scopul perchezi?iei a fost notat ca fiind descoperirea telefonului mobil ?i a documentelor referitoare la Rusman Ltd. Nimic nu a fost descoperit sau ridicat de la biroul reclamantului. Potrivit Guvernului, perchezi?ia a durat aproximativ 35 de minute. nregistrarea men?ioneaz? ora nceperii perchezi?iei, dar nu ?i ora la care ea a luat sfr?it. n urma perchezi?iei domiciliului reclamantului, un telefon mobil a fost predat ofi?erilor de urm?rire penal? la cererea acestora. Telefonul, care apar?inea so?iei reclamantului, a fost ntors n urm?toarea zi. Perchezi?ia domiciliului a durat circa 20 de minute.

La 8 iunie 2004, reclamantul a depus o plngere suplimentar? la cea din 27 mai 2004. El s-a plns de faptul c? nu a primit alte cita?ii n afar? de cea din 26 mai 2004. El a mai notat faptul c? ntreb?rile care i-au fost puse la 31 mai 2004 se refereau la chestiuni ce i-au devenit cunoscute n urma activit??ii sale n calitate de reprezentat n dosarul clientului s?u. Reclamantul a cerut instan?ei s? constate ac?iunile organului de urm?rire penal? ca fiind ilegale, anularea ordonan?ei de aducere silit? ?i de eliminare a sa n calitate de reprezentant, precum ?i informarea procuraturii ?i a Ministerului Afacerilor Interne despre actele ilegale comise.

La examinarea plngerii sale de c?tre Judec?toria R?cani, reclamantul a cerut recuzarea judec?toarei E.C., deoarece ea a autorizat perchezi?ia biroului ?i a domiciliului s?u. Cererea de recuzare a fost examinat? n aceea?i zi de c?tre alt judec?tor de la Judec?toria R?cani ?i a fost respins?. La 14 iunie 2004, plngerea reclamantului a fost respins? din urm?toarele motive: reclamantului i-au fost puse ntreb?ri despre Rusman Ltd, al c?rui director el a fost pn? n 1998, ?i nu despre ceva ce ar fi putut afla de la clientul s?u; c? el a fost eliminat din calitatea sa de reprezentant pentru a putea fi audiat ca martor ?i c? ac?iunile organului de urm?rire penal?, inclusiv aducerea silit? a reclamantului, au fost legale ?i ntemeiate. ncheierea a fost definitiv?. Instan?a nu a dat reclamantului nici un r?spuns referitor la plngerea sa privind perchezi?ia biroului ?i a domiciliului s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i familiale) n urma efectu?rii perchezi?iei biroului ?i a domiciliului s?u, precum ?i prin aducerea sa silit? pentru a fi audiat.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 8 CEDO.

Curtea a reiterat c? perchezi?ia biroului avocatului este privit? ca constituind o ingerin?? n via?a privat? ?i a coresponden?ei ?i , poten?ial, a domiciliului (a se vedea Niemietz v. Germany, 16 decembrie 1992,  29‑33, ?i Tamosius v. the United Kingdom (dec.), nr. 62002/00, ECHR 2002‑VIII; a se vedea, de asemenea, Sallinen and Others v. Finland, nr. 50882/99, 71, 27 septembrie 2005, care confirm? c? perchezi?ia biroului avocatului constituie o ingerin?? n dreptul la respectarea “domiciliului ?i Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria, nr. 74336/01, 43, ECHR 2007‑...).

Curtea a fost de acord cu p?r?ile precum c? perchezi?ia biroului ?i a domiciliului reclamantului constituie o ingerin?? n dreptul reclamantului garantat de art. 8 CEDO.

Curtea urmeaz? s? determine dac? ingerin?a a fost justificat? prin prisma paragrafului 2 al art. 8, adic? dac? ea a fost prev?zut? de lege, dac? a urm?rit unul sau mai multe scopuri indicate n acest paragraf ?i dac? a fost necesar? ntr-o societate democratic?.

(a) Dac? ingerin?a a fost prev?zut? de lege

Reclamantul a sus?inut c? ingerin?a nu a fost prev?zut? de lege, deoarece mandatul de perchezi?ie nu a indicat detalii suficiente, ceea ce contravine legisla?iei n vigoare.

Curtea a observat c? CPP descrie aspecte variate ale ob?inerii ?i execut?rii acestor mandate, cum ar fi obligarea judec?torului de instruc?ie de a motiva autorizarea perchezi?iei ?i de a indica scopul acesteia, persoana autorizat? pentru conducerea acesteia sau termene-limit? pentru perchezi?ie. Obligarea judec?torului de instruc?ie de a indica astfel de detalii constituie o garan?ie important? mpotriva abuzurilor. Curtea este satisf?cut? c? cadrul legal privind autorizarea perchezi?iilor corespunde exigen?elor art. 8 CEDO.

Curtea a notat c? obiec?iile reclamantului s-au referit la modul n care acest cadru legal a fost aplicat n aceast? cauz?. Curtea consider? c? nerespectarea prevederilor legale poate duce la constatarea precum c? ingerin?a nu a fost prev?zut? de lege. Totu?i, n aceast? cauz?, ea a constatat c? chestiunea conform?rii practice cu legea este strns legat? cu chestiunea dac? ingerin?a a fost necesar? ntr-o societate democratic?, avnd n vedere, n special, relevan?a principiului confiden?ialit??ii avocat-client.

(b) Dac? ingerin?a a urm?rit un scop legitim

P?r?ile ?i Curtea au fost de acord c? ingerin?a a urm?rit scopul legitim de ap?rare a ordinii ?i de prevenire a faptelor penale.

(c) Dac? ingerin?a a fost necesar? ntr-o societate democratic?

Curtea va examina dac? motivele aduse n vederea justific?rii perchezi?iei au fost relevante ?i suficiente ?i dac? a fost respectat principiul propor?ionalit??ii. n primul rnd, Curtea trebuie s? fie sigur? de faptul c? legisla?ia ?i practica ofer? indivizilor garan?ii adecvate ?i eficiente mpotriva abuzurilor. n al doilea rnd, Curtea va examina propor?ionalitatea ingerin?ei cu scopul urm?rit prin prisma urm?toarelor chestiuni: circumstan?ele eliber?rii mandatului de perchezi?ie, con?inutul ?i scopul mandatului, modul n care perchezi?ia a fost efectuat? ?i posibilele repercusiuni asupra reputa?iei ?i lucrului persoanei afectate de perchezi?ie (a se vedea Buck v. Germany, nr. 41604/98, 45; Chappell v. the United Kingdom, 30 martie 1989, 60; Camenzind v. Switzerland, 16 decembrie 1997, 46; Funke v. France, 25 februarie 1993,  57; ?i Smirnov v. Russia, nr. 71362/01,  44).

n ceea ce prive?te garan?iile mpotriva abuzurilor prev?zute de legisla?ia Moldovei, Curtea a observat c? perchezi?ia biroului ?i a domiciliului reclamantului a fost autorizat? de c?tre judec?torului de instruc?ie.

Curtea a notat c? mandatul de perchezi?ie eliberat de c?tre judec?torul de instruc?ie, care a repetat aproape n ntregime ordonan?a ofi?erului de urm?rire penal?, nu a indicat niciun detaliu referitor la ceea ce urma s? fie c?utat pe parcursul perchezi?iei. Mai mult, mandatul prevedea termeni extrem de largi, pur ?i simplu autoriznd perchezi?ia oficiului [reclamantului] Lex Consulting SRL situat la [adresa].

Curtea este frapat? de aceast? formulare larg?, care a permis o discre?ie nelimitat? ofi?erului de urm?rire penal? de a c?uta orice dorea el att la biroul, ct ?i la domiciliul reclamantului. Mandatul nu con?inea nicio informa?ie despre motivele pentru care se credea c? n urma perchezi?iei apartamentului reclamantului ?i a biroului acestuia s-ar fi ob?inut careva probe ale comiterii unei infrac?iuni. Doar dup? ce poli?ia a intrat n apartamentul reclamantului, acesta a fost invitat s? predea telefonul mobil ?i documentele referitoare la Rusman Ltd.

n plus, Curtea a observat c? reclamantul nu era b?nuit sau nvinuit de comiterea unei infrac?iuni sau activit??i ilegale. Pe de alt? pare, la biroul s?u se aflau dosarele clien?ilor s?i. Lund n considera?ie faptul c? perchezi?ia a avut loc la biroul reclamantului, care ar fi avut implica?ii asupra principiului confiden?ialit??ii avocat-client, Curtea se a?tepta ca judec?torul s? fi dat motive detaliate la autorizarea acestei m?suri, precum ?i s? prevad? m?suri speciale n vederea protec?iei materialelor protejate de secretul profesional. Mai mult ca att, nainte de a fi eliminat din dosar de c?tre ofi?erul de urm?rire penal?, reclamantul a reprezentat o persoan? n acel dosar, n leg?tur? cu care a fost autorizat? perchezi?ia. Astfel, organul de urm?rire penal? ar fi putut avea acces la documente ob?inute de c?tre reclamant n calitatea sa de reprezentant, ceea ce ar fi putut avea repercusiuni serioase n privin?a drepturilor clientului reclamantului prin prisma art. 6 CEDO. Prin urmare, trebuiau s? fie respectate m?suri de precau?ie la un nivel chiar ?i mai nalt nainte ca perchezi?ia s? fie autorizat?. Totu?i, judec?torul de instruc?ie nu a analizat niciunul dintre aceste aspecte n decizia sa din 26 mai 2004.

n aceste circumstan?e, ?i anume prin prisma formul?rii n termeni largi a mandatelor de perchezi?ie ?i a absen?ei vreunei m?suri de garan?ie a confiden?ialit??ii avocat-client, Curtea a constatat c? autorit??ile na?ionale nu au adus motive relevante ?i suficiente la eliberarea acestor mandate. Prin urmare, a avut loc violarea art. 8 CEDO.

Prin prisma constat?rilor sale n privin?a incompatibilit??ii cu CEDO a perchezi?iei biroului ?i a domiciliului reclamantului, Curtea nu consider? necesar s? verifice dac? modul n care perchezi?ia a fost efectuat? satisface exigen?ele art. 8 CEDO.

Curtea a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de daune morale ?i EUR 1,535 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat la CtEDO de c?tre dl Vitalie NAGACEVSCHI, pre?edinte al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.