CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Ipteh SA ?i al?ii c. Moldovei

10 11 2008

La 9 octombrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a decis s? comunice Guvernului Republicii Moldova cererea Ipteh SA ?i al?ii (cererea nr. 35367/08), cerere care a fost depus? la 25 iulie 2008. n fa?a Cur?ii, reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre dna Janeta HANGANU, avocat din Chi?in?u.

Circumstan?ele cauzei

n aceast? cauz?, reclaman?ii sunt compania Ipteh SA, cu sediul n Chi?in?u (primul reclamant); Worldway Limited (cel de-al doilea reclamant), o companie cu sediul n Regatul Unit al Marii Britanii, care de?ine 35.29% din ac?iunile primului reclamant; Kapital Invest SA (cel de-al treilea reclamant), o companie cu sediul n Romnia, care de?ine 49.63% din ac?iunile primului reclamant ?i Ion RUSU (cel de-al patrulea reclamant), un cet??ean romn, de?in?tor a 11.72% din ac?iunile primului reclamant.

La sfr?itul anilor 1990, Ipteh S.A. ?i o ter?? companie, I., erau proprietarii unei cl?diri cu ?ase etaje care se afl? pe bulevardul central al municipiului Chi?in?u (cl?direa). Ambele companii se aflau n proprietatea statului ?i unica lor proprietate consta n diferite p?r?i din cl?dire. n 1999, statul a decis s? privatizeze companiile ?i a vndut ac?iunile lor unei companii private numite U. SRL. n 1999 ?i 2001, noul proprietar a transferat toate p?r?ile cl?dirii primului reclamant.

n 2000, fostul director al companiilor a contestat privatizarea n instan?ele judec?tore?ti. Cererea acestuia a fost respins? printr-o hot?rre irevocabil? a Judec?toriei Economice a Republicii Moldova din 11 iulie 2000, instan?ele de judecat? constatnd c? privatizarea a fost legal? n toate privin?ele.

n iulie 2001, cel de-al patrulea reclamant a cump?rat 141,772 ac?iuni ale primului reclamant. n august 2001, cel de-al doilea reclamant a cump?rat restul ac?iunilor ale primului reclamant. n august 2006, primul reclamant a emis 510,000 noi ac?iuni ?i le-a vndut celui de-al treilea reclamant.

La 19 aprilie 2007, Procuratura General? a ini?iat proceduri judiciare n numele statului, prin care a contestat legalitatea privatiz?rii din 1999, pe motiv c? pre?ul oferit ?i cerut pentru ac?iunile lor a fost prea mic ?i c? nu au fost respectate unele prevederi legale. n urma pretinsei privatiz?ri ilegale, Procuratura General? a mai cerut anularea transferurilor de proprietate efectuate ulterior ?i a emisiei de noi ac?iuni, prin care cel de-al doilea, al treilea ?i al patrulea reclaman?i au devenit ac?ionari ai primului reclamant.

Reclaman?ii nu au recunoscut ac?iunea ?i au argumentat, inter alia, c? ea era depus? cu omiterea termenului de prescrip?ie ?i contrar principiului securit??ii raporturilor juridice. Ei s-au referit la cauza Dacia SRL c. Moldovei (cererea nr. 3052/04, hot?rre din 18 martie 2008) ?i au anexat la pledoariile lor traducerea unei p?r?i din aceast? hot?rre. Ei au mai sus?inut c? legalitatea privatiz?rii a fost confirmat? printr-o hot?rre judec?toreasc? irevocabil? din 11 iulie 2000, care reprezenta res judicata. De asemenea, ei au recuzat pre?edintele completului de judecat? ?i au motivat c? n procedurile care s-au finalizat cu hot?rrea irevocabil? din 11 iulie 2000, cererea lor de recuzare a fost acceptat? pe acelea?i temeiuri. Totu?i, cererea de recuzare a fost respins?.

La 10 iunie 2008, Judec?toria Economic? de circumscrip?ie Chi?in?u a admis ac?iunea Procuraturii Generale n absen?a celui de-al treilea ?i al patrulea reclaman?i, care nu au fost cita?i, respingnd argumentele reclaman?ilor.

Reclaman?ii au depus recurs pe motive asem?n?toare celor prezentate n prim? instan??. De asemenea, ei s-au plns de faptul c? nu to?i dintre ei au avut posibilitatea de a lua parte n proceduri ?i c? judec?torul nu a fost impar?ial.

La 28 august 2008, Curtea Suprem? a Justi?ie a examinat recursul reclaman?ilor. Pe parcursul ?edin?ei de judecat?, reclaman?ii au recuzat din nou unul din judec?torii care f?cea parte din completul de judecat? ?i ?i-au exprimat ngrijorarea n privin?a modului de constituire a completului de judecat? de c?tre pre?edintele Cur?ii Supreme de Justi?ie, judec?torul I.M. n aceea?i zi, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclaman?ilor ?i a men?inut hot?rrea primei instan?e.

La 3 octombrie 2008, Guvernul a decis s? privatizeze din nou cl?direa ?i, potrivit reclaman?ilor, licita?ia privind vnzarea cl?dirii urma s? aib? loc la 5 noiembrie 2008.

Preten?ii

1. Reclaman?ii s-au plns de faptul c? procedurile au fost inechitabile ?i contrare art. 6 1 CEDO. Ei au sus?inut c? solu?ia dat? de instan?ele na?ionale a fost contrar? principiului securit??ii raporturilor juridice, deoarece ac?iunea a fost admis? dup? expirarea termenului de prescrip?ie ?i deoarece exista deja o hot?rre judec?toreasc? irevocabil? cu privire la acela?i litigiu; c? instan?ele na?ionale nu au atras n proceduri pe cel de-al treilea ?i al patrulea reclaman?i; ?i c? judec?torii care au examinat dosarul n instan?ele na?ionale nu au fost impar?iali.

2. De asemenea, reclaman?ii au sus?inut c? dreptul lor la respectarea propriet??ii, garantat de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, a fost nc?lcat ca rezultat al inechit??ii procedurilor civile.

ntreb?rile Cur?ii adresate p?r?ilor:

1. Relev? oare procedurile civile o violare a drepturilor reclaman?ilor garantate de art. 6 1 CEDO? n special, constituie oare o violare a dreptului reclaman?ilor la un proces echitabil n sensul acestui articol examinarea de c?tre instan?ele judec?tore?ti a ac?iunii Procuraturii Generale f?r? a ?ine seama de expirarea termenului de prescrip?ie ?i de existen?a hot?rrii judec?tore?ti irevocabile din 11 iulie 2000?

2. P?r?ile mai sunt invitate s? comenteze dac? procedurile au fost echitabile n sensul articolului 6  1 CEDO, avnd n vedere aparenta jurispruden?? contradictorie a Cur?ii Supreme de Justi?ie n privin?a termenului de prescrip?ie pentru depunere ac?iunilor Procuraturii Generale n numele statului (a se vedea Beian v. Romania (no. 1), nr. 30658/05). P?r?ilor li s-a solicitat s? comenteze solu?iile adoptate de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie n cauze precum Dacia v. Moldova, Straisteanu and Others v. Moldova (comunicat?), Baroul Partner-A v. Moldova (comunicat?) n compara?ie cu cea adoptat? n prezenta cauz?.

3. Au fost oare impar?iali judec?torii care au examinat cauza reclaman?ilor, dup? cum acest lucru este cerut de art. 6 1 CEDO?

4. Relev? oare solu?ia dat? n aceast? cauz? o violare a drepturilor reclaman?ilor garantate de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO?