CtEDO a pronun?at hot?rrile Malai c. Moldovei ?i Russu c. Moldovei

13 11 2008

La 13 noiembrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Malai c. Moldovei (cererea nr. 7101/06) ?i Russu c. Moldovei (cererea nr. 7413/05).

*  *  *

n cauza Malai c. Moldovei, reclamantul Nicolai MALAI, a fost nvinuit, la 28 noiembrie 2004, de pescuit ilegal ?i de nsu?irea ilegal? a 73 kg de pe?te.

La 21 decembrie 2004, ntr-o ?edin?? nchis?, Judec?toria Orhei a examinat o cerere de cercetare a reclamantului n stare de arest, pe care a admis-o din motivele c? reclamantul ?i-a schimbat adresa ?i ar putea s? comit? alte infrac?iuni. Nici reclamantul ?i nici avocatul s?u nu au fost prezen?i la ?edin?a de judecat? ?i ei au aflat despre mandatul de arest doar un an mai trziu, cnd reclamantul a fost re?inut.

La 22 decembrie 2005, aproximativ la ora 18:00, reclamantul a fost re?inut la domiciliul s?u din Chi?in?u ?i dus la Judec?toria Orhei, unde judec?torul de instruc?ie l-a v?zut ?i a confirmat mandatul de arest emis la 21 decembrie 2004. Reclamantul a fost dus la Izolatorul de deten?ie provizorie (IDP) aal CPs Orhei.

Potrivit reclamantului, ini?ial, el a fost ?inut circa 24 de ore ntr-o celul? mic? numit? acvariu care nu avea pat, scaun, veceu sau chiuvet? ?i care era prev?zut? pentru re?ineri nu mai mult de 3 ore. Ulterior, el a fost transferat n celula nr. 9, care era suprapopulat?, infestat? cu insecte parazitare, se afla n subsol, f?r? geamuri ?i ventila?ie. Becul electric era mereu conectat, ns? era att de slab nct era dificil de a distinge fe?ele code?inu?ilor. Reclamantul putea s? doarm? doar o or? pe zi, deoarece n celul? nu erau paturi. n celul? nu era veceu, n schimb era o c?ldare care nu era separat? de restul celulei. De asemenea, hrana era insuficient? ?i de o proast? calitate.

La 4 ianuarie 2006, so?ia reclamantului a angajat un avocat ?i a aflat despre mandatul de arest din 21 decembrie 2004. La 5 ianuarie 2006, avocatul reclamantului a contestat arestarea la Curtea de Apel Chi?in?u. El s-a mai plns de condi?iile inumane ?i degradante de deten?ie ?i a solicitat compensa?ii. La 13 ianuarie 2006, avocatul reclamantului a depus repetat cererea sa habeas corpus, precum ?i o plngere privind violarea art. 3 CEDO. Plngerile nu au fost examinate niciodat? de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u.

La 20 ianuarie 2006, mandatul de arest a expirat ?i reclamantul a fost eliberat.

Procesul penal mpotriva reclamantului s-a finalizat cu decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u din 5 octombrie 2006, prin care reclamantul a fost obligat s? pl?teasc? o amend? n m?rime de MDL 3,000 (EUR 178 la acel moment).

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), deoarece el a fost de?inut n condi?ii inumane ?i degradante; violarea art. 5 3 CEDO (motivarea deten?iei) prin deten?ia sa f?r? motive suficiente ?i relevante pe durata arestului preventiv; violarea art. 5 4 CEDO (garan?ii procedurale n cazul lipsirii de libertate) pe motiv c? Curtea de Apel Chi?in?u nu a examinat cererea sa habeas corpus, precum ?i violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv) combinat cu art. 3 CEDO, prin imposibilitatea de a se opune nc?lc?rii drepturilor sale garantate de art. 3 CEDO.

n observa?iile sale complementare din 24 mai 2007, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie unilateral? similar? celei din cauza Tahsin Acar v. Turkey ((obiec?ii preliminare) [GC], nr. 26307/95, ECHR 2003‑VI), prin care el a recunoscut violarea drepturilor reclamantului prev?zute de articolele 3, 5 ?i 13 CEDO. Guvernul a propus s? pl?teasc? reclamantului suma de EUR 2,000 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, considernd c? aceast? sum? ar constitui o satisfac?ie echitabil? n aceast? cauz? avnd n vedere intensitatea ?i durata suferin?elor reclamantului, faptul c? s?n?tatea reclamantului nu a fost afectat? ?i jurispruden?a CtEDO n cauze precum ?arban v. Moldova (nr. 3456/05, 4 octombrie 2005) ?i Becciev v. Moldova (nr. 9190/03, 4 octombrie 2005). Referitor la costuri ?i cheltuieli, Guvernul a sus?inut c? reclamantul a beneficiat de asisten?? judiciar? din partea Cur?ii ?i c? aceasta era suficient. Guvernul a invitat Curtea s? radieze cererea de pe rol potrivit art. 37 CEDO.

Reclamantul nu a fost de acord ?i a motivat c? condi?iile de deten?ie n IDP Orhei erau mai severe dect cele din Chi?in?u n cauzele ?arban ?i Becciev. El a mai adus un exemplu din jurispruden?a Cur?ii Supreme de Justi?ie (cauza lui D.G.), n care instan?a na?ional? a acordat reclamantului EUR 9,500 cu titlu de daune morale n urma cas?rii unei hot?rri judec?tore?ti ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Potrivit reclamantului, viol?rile n cazul s?u erau mult mai serioase ?i avocatul a petrecut mai mult timp dect a petrecut avocatul n cauza adus? ca exemplu.

Curtea a notat c? Guvernul a recunoscut violarea articolelor 3, 5 ?i 13 CEDO ?i a propus s? acorde reclamantului compensa?ii pentru prejudiciul moral. Avnd n vedere circumstan?ele acestei cauze, Curtea a considerat c? suma propus? de Guvern nu corespunde nivelului de suferin?? ndurat? de reclamant. Prin urmare, Curtea a decis de a continua examinarea cauzei.

Curtea a respins preten?ia reclamantului de violare a art. 5 4 CEDO ca fiind incompatibil? cu competen?a sa ratione personae. Reclamantul s-a plns prin prisma art. 5 4 CEDO de neexaminarea de c?tre instan?ele na?ionale a apelului mpotriva hot?rrii de autorizare a mandatului de arest. Curtea a reiterat c? art.  5 4 CEDO nu garanteaz? dreptul de apel mpotriva deciziilor de autorizare sau prelungire a deten?iei, aceast? prevedere se refer? la proceduri, ?i nu la apeluri. Interven?ia unui organ este suficient? ntru garantarea art. 5 4 CEDO, cu condi?ia ca procedura s? aib? un caracter judiciar ?i s? ofere individului garan?iile necesare (a se vedea Ječius v. Lithuania, nr. 34578/97, 100, ECHR 2000-IX).

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO. Curtea a notat c? toate preten?iile reclamantului sunt concordante cu constat?rile CPT n rapoartele sale privind condi?iile de deten?ie n institu?iile subordonate Ministerului Afacerilor Interne. Guvernul a negat cea mai marte a sus?inerilor reclamantului, argumentnd c? rapoartele CPT erau dep??ite ?i c? nchisoarea a fost renovat? cu o lun? nainte de arestarea reclamantului. Totu?i, Guvernul nu a prezentat probe n sus?inerea afirma?iilor sale (spre compara?ie, Ostrovar v. Moldova, (nr. 35207/03,  80, 13 septembrie 2005).

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 5 3 CEDO. n aceast? cauz?, referindu-se la standardele men?ionate n cauzele ?arban ?i Becciev, Curtea a notat c? instan?ele de judecat? care au autorizat arestul preventiv al reclamantului nu au invocat motive suficiente ?i relevante pentru deten?ia reclamantului, instan?ele na?ionale doar citnd temeiurile legale pentru arest. Guvernul nu a prezentat motive care ar permite Cur?ii s? disting? aceast? cauz? de cauzele ?arban ?i Becciev. Prin urmare, Curtea nu a g?sit niciun motiv pentru a ajunge la o concluzie diferit? n acest caz.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 13 CEDO combinat cu art. 3 CEDO. Curtea a notat c? aceast? chestiune a fost examinat? n alte cauze decise anterior (a se vedea ?arban v. Moldova, nr. 3456/05, 4 octombrie 2005, 57-62; Holomiov v. Moldova, nr. 30649/05, 101-107, 7 noiembrie 2006; Istratii and Others v. Moldova, nr. 8721/05, 8705/05 ?i 8742/05, 38, 27 martie 2007; Modrc? v. Moldova, nr. 14437/05, 47, 10 mai 2007; ?i Stepuleac v. Moldova, nr. 8207/06, 46, 6 noiembrie 2007). De fiecare dat? Curtea a concluzionat c? remediile sugerate de Guvern nu erau efective. Aceast? cauz? nu constituie o excep?ie ?i este clar c? art. 313 CPP nu este un recurs efectiv, ci mai degrab? ofer? posibilitatea de a contesta ac?iunile sau inac?iunile ofi?erilor de urm?rire penal?.

Curtea a acordat reclamantului EUR 3,500 cu titlu de daune morale ?i EUR 1,500 (minus EUR 850 acorda?i pentru asisten?? judiciar?) cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a  fost reprezentat la CtEDO de c?tre dl Roman ZADOINOV, avocat din Chi?in?u.

*  *  *

n cauza Russu c. Moldovei, reclamanta, Alla RUSSU, la 23 septembrie 2004, a fost sanc?ionat? pentru comiterea contraven?iei prev?zut? de art. 174/1 4 din Codul cu privire la contraven?iile administrative (CCA), prin participarea activ? la o demonstra?ie neautorizat? ?i amendat? cu MDL 180 (EUR 12 la acel moment).

La 18 noiembrie 2004, Curtea de Apel Chi?in?u a examinat cererea de recurs a reclamantei n absen?a acesteia. Instan?a a notat c? reclamanta a fost citat?. Potrivit reclamantei, ea nu a fost citat? ?i a aflat despre decizia Cur?ii de Apel abia la 6 ianuarie 2005, cnd a ntrebat la cancelarie despre cauza sa. Reclamanta a pl?tit amenda la 11 ianuarie 2005.

Practica na?ional? relevant?. n decizia sa din 25 aprilie 2007, n cauza civil? nr. 2ra-460/07, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins preten?ia precum c? recurenta a depus recursul cu dep??irea termenului limit? stabilit prin lege. Instan?a a constatat c?, de?i existau probe c? instan?a a expediat o copie a hot?rrii instan?ei n adresa recurentei, n dosar nu erau probe care ar fi confirmat data nmn?rii. Astfel, recursul a fost considerat ca depus n termen, de?i a fost depus cu 26 de zile dup? ce instan?a a expediat recurentei copia hot?rrii.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil), pe motiv c? a fost sanc?ionat? n absen?a sa.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO.

Curtea a reiterat c?, n cauza Ziliberberg c. Moldovei (nr. 61821/00, 35, 1 februarie 2005), ea a constatat c? art. 6 CEDO era aplicabil contraven?iei administrative prev?zute de art. 174/1 CCA. Curtea nu a avut vre-un motiv de a ajunge la o concluzie diferit? n aceast? cauz?.

Guvernul a argumentat prin faptul c? reclamanta a fost citat?, dar ea nu s-a prezentat. Curtea a notat c? n aceast? cauz? unica modalitate de a verifica dac? reclamanta a fost citat? era registrul de ie?ire a Cur?ii de Apel Chi?in?u. n acest sens, Curtea nu poate dect s? noteze c?, n practic?, instan?ele na?ionale nu accept? ca prob? suficient? expedierea unei scrisori de c?tre instan?e ?i solicit? dovezi de recep?ionare (a se vedea Practica na?ional? relevant?).

Prin urmare, Curtea a constatat c? nu a fost stabilit c? reclamanta a fost citat? corespunz?tor la ?edin?a de judecat? din 18 noiembrie 2004. Astfel, reclamanta nu a putut s? exercite drepturile sale garantate de art. 6 CEDO. Nefiind citat? pentru ?edin?a de judecat?, reclamanta nu a putut s?-?i asigure ap?rarea ?i nu a fost reprezentat? de c?tre un avocat.

Curtea a acordat reclamantei EUR 1,000 cu titlu de daune morale.

Reclamanta a  fost reprezentat? la CtEDO de c?tre dl Vitalie ZAMA, membru al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.