CtEDO a pronun?at hot?rrea T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei

21 11 2008

La 18 noiembrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Cererea a fost depus? la 27 decembrie 2007. La 17 iunie 2008, Curtea a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea. Avnd n vedere alegerile parlamentare care vor avea lor n curnd n Moldova, n temeiul art. 41 al Regulamentului Cur?ii, Camera a decis examinarea cererii cu prioritate. Deoarece ambii reclaman?i sunt cet??eni romni, Guvernul Romniei, n temeiul art. 36 para. 1 CEDO, a intervenit n procedur?.

*  *  *

n aceast? cauz?, reclaman?ii, Alexandru TĂNASE ?i Dorin CHIRTOACĂ, de?in cet??enia Republicii Moldovei ?i pe cea a Romniei.

Dup? declararea independen?ei Republicii Moldova, cet??enii Moldovei nu aveau dreptul s? de?in? cet??enia altui stat. Totu?i, la 5 iunie 2003, Parlamentul Moldovei a modificat Legea cet??eniei ?i a acordat cet??enilor moldoveni dreptul la pluralitatea de cet??enii. Conform acestor modific?ri, cet??enii cu pluralitate de cet??enii aveau acelea?i drepturi ca ?i persoanele care de?ineau doar cet??enia Republicii Moldova, f?r? ca la aceast? regul? s? existe excep?ii.

n decembrie 2005 ?i, respectiv, octombrie 2006, ambii reclaman?i au ob?inut pa?apoarte romne?ti. Ulterior, ei au f?cut public faptul c? de?in cet??enia romn?. 

n 2005, dl Chirtoac? a devenit vicepre?edintele Partidului Liberal, un partid de opozi?ie, ?i, n iunie 2007, el a c?tigat alegerile locale din mun. Chi?in?u cu 61.17%, devenind astfel primar al municipiului. La 18 iunie 2008, n cadrul unui interviu, dl Chirtoac? a declarat c? va participa activ n campania electoral? din prim?vara anului 2009, dar c? nu va renun?a la func?ia de primar, subliniind c? unica sa inten?ie este de a ajuta partidul s?u s? c?tige ct mai multe voturi la alegeri ?i ca ulterior s? r?mn? primar. La 13 octombrie 2008, dl Chirtoac? a f?cut o declara?ie similar? celei din 18 iunie 2008.

Dl T?nase este un avocat care s-a lansat n politic? recent. n iunie 2007, el a devenit membru al Consiliului municipal Chi?in?u ?i, ulterior, a fost ales vicepre?edinte al Partidului Liberal Democrat, un partid de opozi?ie reprezentat n Parlament ?i creat n ianuarie 2008.

La 10 aprilie 2008, Parlamentul Moldovei a adoptat 3 amendamente la legisla?ia electoral?, care presupun: cre?terea pragului electoral de la 4 la 6 procente, interzicerea blocurilor electorale ?i a coali?iilor ?i interzicerea persoanelor de?in?toare de dubl? sau multipl? cet??enie s? devin? membri ai Parlamentului.

Anterior, la 11 octombrie 2007, Parlamentul a adoptat n prima lectur? un proiect de lege (Legea nr. 273) pentru modificarea ?i completarea unor acte legislative. Potrivit acestui proiect de lege, doar persoanele care de?ineau exclusiv cet??enia Moldovei puteau ocupa func?ii de conducere n guvern, activa n unele func?ii ale serviciului public ?i puteau fi candida?i la func?ia de deputat n Parlament. La 7 decembrie 2007, proiectul de lege men?ionat a fost adoptat de Parlament n lectur? final?. Totu?i, Pre?edintele ??rii a refuzat s?-l promulge ?i l-a restituit Parlamentului.

Proiectul de lege a suferit ulterior unele modific?ri n sensul c? a fost redus? lista propus? cu func?iile din guvern ?i din serviciul public la care era limitat accesul de?in?torilor de cet??enie multipl?. Prevederile referitoare la alegerile legislative au fost, de asemenea, modificate n sensul c? persoanele cu dubl? sau multipl? cet??enie pot candida la alegeri, totu?i, la momentul nregistr?rii sale n calitate de candidat la func?ia de deputat, ele sunt obligate s? informeze Comisia Electoral? Central? despre de?inerea cet??eniei altui stat ?i, la momentul valid?rii mandatului de deputat de c?tre Curtea Constitu?ional?, s? renun?e la cet??enia altui stat.

La 29 aprilie 2008, Pre?edintele a promulgat Legea nr. 273 ?i, la 13 mai 2008, ea a fost publicat? n Monitorul Oficial, astfel intrnd n vigoare. Art. 21 al Legii nr. 273 prevede urm?toarele: "(3) Pentru persoanele domiciliate n localit??ile din stnga Nistrului (Transnistria), incompatibilit??ile stabilite de prezenta lege se vor aplica doar n m?sura n care acestea vor fi stipulate de legisla?ia ce va reglementa statutul juridic special al Transnistriei."

Mai multe organiza?ii interna?ionale, inclusiv Consiliul Europei, ?i oficiali interna?ionali ?i-au exprimat ngrijorarea n privin?a amendamentelor referitoare la cet??enia dubl? ?i multipl? ?i au recomandat revizuirea legisla?iei.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii s-au plns, n temeiul art. 3 al Protocolului nr. 1 la CEDO, c? dreptul lor de a candida la alegeri a fost nc?lcat. Potrivit lor, nu a existat un interes public de a limita accesul n Parlament a unui num?r foarte mare de cet??eni moldoveni ce de?in cet??enia altor state ?i, n acela?i timp, n limitarea drepturilor aleg?torilor de a-?i exprima liber opinia n procesul de alegere a corpului legislativ. n orice caz, potrivit reclaman?ilor, adoptarea unei asemenea legi n ajunul alegerilor legislative din 2009 constituie o m?sur? antidemocratic? ?i dispropor?ionat?. De asemenea, reclaman?ii s-au plns, n temeiul art. 14 CEDO combinat cu art. 3 al Protocolului nr. 1 la CEDO, c? ei au fost discrimina?i n compara?ie cu al?i cet??eni moldoveni care locuiesc n Transnistria.

n ceea ce prive?te statutul de victim? al reclaman?ilor, Curtea a notat c? dl Chirtoac? a declarat n pres? c? nu are de gnd s? renun?e la func?ia de primar, iar legisla?ia moldoveneasc? actual? nu permite cumularea func?iei de primar cu cea de deputat n Parlament. Prin urmare, Curtea a constatat c? dl Chirtoac? nu este afectat de Legea nr. 273 ?i, prin urmare, el nu poate s? se pretind? c? este victim?, declarnd, cu majoritate de voturi, inadmisibil? cererea n partea acestuia.

Pe de alt? parte, dl T?nase este afectat n mod direct de nou? legisla?ie electoral?, deoarece el a declarat c? va candida la alegeri ?i, n cazul n care va fi ales, va deveni parlamentar. De asemenea, el a sus?inut c? nu inten?ioneaz? s? renun?e la cet??enia romn?. n consecin??, el ar trebui s? fac? o alegere dificil? ntre mandatul de deputat ?i dubla cet??enie. n plus, avnd n vedere c? campania de alegeri parlamentare necesit? eforturi ?i investi?ii personale considerabile, con?tientizarea acestei alegeri dificile va afecta incontestabil reclamantul de la nceputul campaniei electorale ?i doar n cazul n care va fi ales. Chiar dac? el va decide s? continuie campania electoral?, el totu?i risc? s? piard? voturi ale aleg?torilor, deoarece electoratul va ?ti c? exist? ?ansa ca el s? renun?e la func?ia de deputat pentru a-?i p?stra dubla cet??enie.  

n ceea ce prive?te chestiunea epuiz?rii c?ilor de recurs interne, Guvernul Moldovei a sus?inut c? dl T?nase putea depune o cerere la avocatul parlamentar, care, la rndul s?u, putea s? sesizeze Curtea Constitu?ional?. Curtea a notat c? dl T?nase nu intr? n categoria subiectelor cu drept de sesizare direct? a Cur?ii Constitu?ionale ?i, din acest motiv, a respins aceast? obiec?ie.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 al Protocolului nr. 1 la CEDO n ceea ce prive?te dl. T?nase.

Curtea a conchis c?, respingnd obiec?ia cu privire la statutul de victim?, obligarea dlui T?nase de a renun?a la cet??enia dubl? pentru a deveni parlamentar reprezint? o ingerin?? n dreptul garantat de art. 3 al Protocolului nr. 1 la CEDO. O ingerin?? n acest drept constituie o violare a Conven?iei, dect dac? este prev?zut? de lege, urm?re?te un scop legitim ?i este propor?ional? scopului legitim urn?rit. Curtea a prezumat c? ingerin?a a fost "prev?zut? de lege" ?i a admis argumentul Guvernului prt precum c? ingerin?a a urm?rit un scop legitim - asigurarea loialit??ii membrilor parlamentului fa?? de statul Republica Moldova. Totu?i, ingerin?a nu a fost propor?ional? cu scopul legitim urm?rit.

Curtea notat c? Moldova este unicul stat european care acord? resortisan?ilor s?i dreptul de a de?ine dubla sau multipla cet??enie, dar c? interzice ultimilor de a fi ale?i n Parlament. Exist? alte metode disponibile Guvernului Moldovei de a asigura loialitatea deputa?ilor fa?? de na?iune, cum ar fi depunerea jur?mntului. Astfel de m?suri au fost adoptate de alte state europene. n continuare, Curtea a subliniat c?, ntr-o democra?ie, loialitatea fa?? de stat nu nseamn? neap?rat loialitatea fa?? de actuala guvernare a statului sau fa?? de un anumit partid politic.

Pe de alt? parte, Republica Moldova este parte la Conven?ia CoE cu privire la ce???enie, care, prin art. 17 (1), garanteaz? egalitatea n drepturi a cet??enilor cu multipl? cet??enie ?i a cet??enilor care de?in doar cet??enia ??rii de re?edin??. n plus, Comisia Consiliului Europei mpotriva Rasismului ?i Intoleran?ei (ECRI) ?i Comisia de la Vene?ia au subliniat incompatibilitatea ntre unele prevederi ale noii legi electorale ?i obliga?iunile pe care Moldova ?i le-a asumat cnd a ratificat Conven?ia cu privire la ce???enie.

Curtea a fost frapat? de faptul c?, n 2002 ?i 2003, Parlamentul Moldovei a adoptat legisla?ia prin care permitea moldovenilor de?inerea dublei cet??enii ?i se pare c?, la acel moment, autorit??ile nu erau preocupate de loialitatea celor care au optat pentru dubla cet??enie. Guvernul nu a men?ionat n acea perioad? c? drepturile politice ale persoanelor care vor dobndi o alt? cet??enie vor fi afectate pe viitor. Din 2003, fiind f?r? ndoial? ncurajat? de noua legisla?ie, o mare parte din popula?ia Moldovei a ob?inut cet??enie dubl? sau multipl?, avnd o speran?? legitim? c? drepturile sale politice existente nu vor fi diminuate.

Avnd n vedere contextul specific al evolu?iei politice din Moldova, Curtea nu consider? c? Legea nr. 273 poate fi justificat?, mai ales lund n considera?ie faptul c? o astfel de restrngere sever? a fost introdus? aproximativ cu un an, sau chiar mai pu?in, nainte de alegerile parlamentare. O astfel de practic? este n contradic?ie cu recomand?rile Comisiei de la Vene?ia n ceea ce prive?te stabilitatea legisla?iei electorale. De asemenea, se pare c? promotorii reformei electorale au respins categoric propunerea opozi?iei de a transmite proiectul de lege Consiliului Europei pentru expertizare, iar Guvernul nu a reac?ionat n niciun fel la ngrijorarea univoc? exprimat? de Consiliul Europei.

Din aceste motive, Curtea a concluzionat c? metodele folosite de Guvernul Moldovei n vederea atingerii scopului legitim nu au fost propor?ionale ?i a constatat violarea art. 3 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

Avnd n vedere violarea constatat?, Curtea nu a considerat necesar de a examina separat preten?ia dlui T?nase privind violarea art. 14 CEDO.

Curtea a acordat reclamantului EUR 3,860 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclaman?ii au fost reprezenta?i la CtEDO de c?tre dna Janeta HANGANU, avocat din Chi?in?u.

Comunicatul de pres? al reprezentantului reclaman?ilor poate fi accesat aici.

Comunicatul de pres? preluat de pe pagina web a Ministerului Justi?iei poate fi accesat aici.