CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea SRTV c. Moldovei

25 11 2008

La 6 noiembrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a decis de a comunica Guvernului Republicii Moldova cererea SRTV c. Moldovei (cererea nr. 36398/08), care a fost depus? la 1 august 2008. n fa?a Cur?ii, compania reclamant? este reprezentat? de c?tre dra Janeta HANGANU, avocat din Chi?in?u.

Circumstan?ele cauzei

n aceast? cauz?, compania reclamant?, SRTV (Societatea Romn? de Televiziune), este o companie public? de televiziune din Romnia, ale c?rei emisiuni au fost difuzate pe teritoriul Moldovei pe toat? perioad? de existen?? a Republicii Moldova.

La o dat? nespecificat?, n?elegerile anterioare privind difuzarea emisiunilor SRTV n Moldova au expirat ?i, la 19 ianuarie 2006, compania reclamant? a ncheiat un acord cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Moldova n vederea prelungirii colabor?rii. Potrivit acestui acord, Guvernul Moldovei urma s? elibereze, n termen de 30 de zile, o licen?? pentru retransmiterea emisiunilor SRTV cu un termen de valabilitate pn? n 2011. Licen?a i permitea companiei reclamante s? difuzeze pe teritoriul Moldovei prin intermediul televiziunii prin cablu pe toat? durata termenului valabilit??ii licen?ei.

n temeiul acestui acord, la 14 februarie 2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Moldova a emis o nou? licen?? pentru retransmiterea emisiunilor SRTV prin intermediul re?elei de stat nr. 2 de televiziune, care era valabil? pn? la 14 februarie 2011. Potrivit prevederilor licen?ei, compania urma s? nchirieze de la Guvernul Moldovei re?eaua de stat nr. 2 de televiziune pe care o arenda din 1997.

La 28 decembrie 2006, contractul de nchiriere a re?elei de televiziune a fost prelungit prin semnarea unui Protocol de Colaborare ntre SRTV ?i Ministerul Dezvolt?rii Informa?ionale din Moldova pentru perioada ianuarie – iunie 2007. Potrivit prevederilor acestui document, costul de nchiriere constituia aproximativ USD 63,000 lunar. Banii urmau s? fie dedu?i din contul unei datorii de USD 3 milioane a Guvernului Moldovei fa?? de Guvernul Romniei. n?elegerea era valabil? ntre ianuarie ?i iunie 2007, totu?i, data exact? a expir?rii ei urma s? fie stabilit? dup? calcularea sumei exacte achitate pentru nchiriere. n?elegerea prevedea, de asemenea, c?, avnd n vedere popularitatea emisiunilor SRTV n Moldova, p?r?ile urmau s? identifice solu?ii n vederea finan??rii ulterioare a re?elei de stat nr. 2 de televiziune, precum ?i elaborarea ?i ncheierea unei noi n?elegeri ntre Guverne n acest scop pentru perioada ce urma dup? mai 2007.

La 8 mai 2007, Ministerul Dezvolt?rii Informa?ionale din Moldova a informat Consiliul Coordonator al Audiovizualului c? banii pentru nchirierea re?elei de stat nr. 2 de televiziune urmau s? ajung? la 15-17 iunie 2007 ?i c? nu a fost g?sit? nicio surs? nou? de finan?are.

Printr-o scrisoare din 17 mai 2007, compania reclamant? a informat Guvernul Moldovei despre inten?ia sa de a continua retransmiterea emisiunilor sale n Moldova ?i c? a fost g?sit? o solu?ie pentru finan?area n continuare a retransmiterii, care n curnd urma s? fie comunicat?.

Printr-o scrisoare din 4 iunie 2007, Ministerul Finan?elor ?i Economiei din Romnia a propus Guvernului Moldovei ca finan?area ulterioar? a retransmiterii emisiunilor SRTV s? fie efectuat? prin deducerea sumelor necesare din datoria de USD 9.4 milioane a Guvernului Moldovei fa?? de Guvernul Romniei. Scrisoarea con?inea un proiect de anex? la contractul de mprumut ncheiat la 1 septembrie 1993 ntre cele dou? Guverne. Se pare c? autorit??ile moldovene nu au reac?ionat n niciun fel.

La 12 iunie 2007, SRTV ?i Guvernul Moldovei au semnat un nou Protocol de Colaborare ntre SRTV ?i Ministerul Dezvolt?rii Informa?ionale din Moldova pentru perioada 13 iunie – 31 august 2007. Prevederile acestui document erau similare celor din acordul ncheiat la 28 decembrie 2006.

La 28 iunie 2007, Ministerul Dezvolt?rii Informa?ionale din Moldova a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului organizarea concursului pentru dreptul de a difuza programe de televiziune prin re?eaua de stat nr. 2 de televiziune. La 31 iulie 2007, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anun?at concursul pentru utilizarea re?elei de stat nr. 2 de televiziune.

La 30 august 2007, Ministerul Dezvolt?rii Informa?ionale din Moldova a informat compania reclamant? c? banii rezerva?i pentru finan?area retransmiterii emisiunilor sale pe teritoriul Moldovei s-au epuizat la 12 iunie 2007 ?i c?, deoarece nu au fost ncheiate noi n?elegeri, Guvernul Moldovei a suportat pierderi n sum? de USD 150,000 la acea dat?. Compania reclamant? a fost aten?ionat? c? retransmiterea emisiunilor putea fi finisat? dac? nu se g?sea o solu?ie pn? la 10 septembrie 2007.

La 4 septembrie 2007, compania reclamant? a r?spuns Ministerului Dezvolt?rii Informa?ionale din Moldova ?i a invocat, printre altele, scrisoarea din 4 iunie 2007 a Ministerului Finan?elor ?i Economiei din Romnia. De asemenea, ea a solicitat autorit??ilor moldovene suspendarea procedurilor de concurs pentru ca autorit??ile romne ?i moldovene s? poat? rezolva problemele de finan?are.

La 25 septembrie 2007, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a desemnat compania T. n calitate de c?tig?tor al concursului pentru utilizarea re?elei de stat nr. 2 de televiziune.

La 29 noiembrie 2007, compania reclamant? a ini?iat proceduri judiciare n fa?a Cur?ii de Apel Chi?in?u, solicitnd anularea deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului privind acordarea re?elei de stat nr. 2 de televiziune companiei T. Ea a sus?inut c? acordarea re?elei de stat nr. 2 de televiziune companiei T. constituia, de fapt, anularea licen?ei sale, deoarece licen?a sa a devenit imposibil de utilizat. Compania reclamant? a mai sus?inut c? licen?a sa era valabil? pn? n 2011 ?i c? anularea de facto a acesteia era contrar? legisla?iei na?ionale, articolului 10 CEDO ?i articolului 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. 

La 17 martie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a respins preten?iile companiei reclamante. Instan?a a argumentat, printre altele, c? Consiliul Coordonator al Audiovizualului a ac?ionat n mod justificat atunci cnd a acordat re?eaua de stat nr. 2 de televiziune unei companii ter?e n condi?iile n care nu au fost f?cute n?elegeri financiare privind finan?area viitoare a SRTV ?i a retransmiterii sale n Moldova. Instan?a nu s-a referit la propunerea f?cut? de c?tre Ministerul romn de Finan?e din 4 iunie 2007.

n cererea sa de recurs, compania reclamant? s-a referit, printre altele, la scrisoarea Ministerului romn de Finan?e din 4 iunie 2007, prin care Guvernul Romniei a propus Guvernului Moldovei o n?elegere financiar? privind retransmiterea SRTV n Moldova ?i a sus?inut c? p?r?ile nu au ncheiat nicio n?elegere din cauz? c? Guvernul Moldovei nu a r?spuns la acea propunere. Reclamantul a mai argumentat c? compania T. ntmpina dificult??i la achitarea sumei pentru nchirierea re?elei de stat nr. 2 de televiziune ?i o pl?tea n rate.

La 10 iulie 2008, un complet de judecat? al Cur?ii Supreme de Justi?ie format din 3 judec?tori, ?i anume V. Arhip, I. Cimpoi ?i A. Cob?neanu, a respins recursul companiei reclamante. Instan?a s-a bazat, printre altele, pe faptul c? nu a fost ncheiat niciun acord n vederea finan??rii retransmiterii emisiunilor SRTV dup? 12 iunie 2007. Ea nu s-a referit la argumentele companiei reclamante privind omisiunea Guvernului Moldovei de a r?spunde la propunerea Guvernului Romniei din 4 iunie 2007. Curtea Suprem? de Justi?ie a decis c? nu a avut loc o nc?lcare a drepturilor reclamantului garantate de art. 10 CEDO ?i de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

Unul dintre membrii completului de judecat? a Cur?ii Supreme de Justi?ie, judec?torul Cob?neanu, nu a fost de acord cu opinia majorit??ii ?i a avut o opinie separat?. Ea a afirmat, printre altele, c? acordarea re?elei de stat nr. 2 de televiziune, n condi?iile n care compania reclamant? dispunea de o licen?? care i acorda dreptul s? foloseasc? aceast? re?ea pn? n 2011, constituia o ingerin?? n drepturile de proprietate ale acesteia. Potrivit judec?torului Cob?neanu, ingerin?a nu a fost legal?, deoarece, potrivit legisla?iei na?ionale, doar frecven?ele libere puteau fi nchiriate, n timp ce re?eaua de stat nr. 2 era ocupat? la acel moment de c?tre SRTV. Judec?torul s-a mai referit la imposibilitatea financiar? a companiei T. de a achita plata pentru nchirierea re?elei de televiziune. n final, ea a sus?inut c? ingerin?a era dispropor?ionat?. Potrivit ei, din materialele cauzei rezulta n mod evident c? Guvernul Romniei a propus de dou? ori solu?ii financiare n vederea finan??rii retransmiterii emisiunilor SRTV prin deducerea sumelor necesare din contul datoriilor Guvernului Moldovei fa?? de Guvernul Romniei.

Preten?ii

1. Compania reclamant? s-a plns prin prisma art. 10 CEDO c? m?surile aplicate ei de c?tre autorit??ile moldovene i-au nc?lcat dreptul de a comunica informa?ii.

2. n continuare, compania reclamant? a sus?inut c? imposibilitatea de a-?i exercita dreptul s?u de difuzare pe teritoriul Moldovei potrivit licen?ei sale din 14 februarie 2006, valabil? pn? la 14 februarie 2001, constituie o nc?lcare a dreptului s?u garantat de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

ntreb?rile Cur?ii adresate p?r?ilor:

1. A existat oare o ingerin?? n dreptul companiei reclamante la libertatea de exprimare, n special dreptul s?u de a comunica informa?ii, dup? cum este prev?zut de art. 10 1 CEDO?

n special, este oare acoperit? pretinsa ingerin?? n aceast? cauz? de marja de apreciere a statului n domeniul licen?ierii media, la care se face referire n art. 10 1 CEDO?

Dac? da, a fost oare compatibil? aceast? ingerin?? cu prevederile art. 10 1 CEDO?

2. A avut oare reclamantul o posesie n urma acordului din 19 ianuarie 2006 ?i a licen?ei din 14 februarie 2006? Dac? da, a existat oare o ingerin?? n dreptul companiei reclamante la protec?ia propriet??ii, dup? cum este prev?zut de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO?

A fost oare ingerin?a n interes public, n conformitate cu condi?iile prev?zute de lege ?i a fost oare necesar de a reglementa folosin?a propriet??ii conform interesului general?

 

Decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 10 iulie 2008 poate fi accesat? aici.

Opinia separat? a judec?torului Ala Cob?neanu poate fi accesat? aici.