Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate n octombrie 2008

02 12 2008

n octombrie 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Ga?can c. Moldovei (cererea nr. 29493/06) ?i Mereniuc c. Moldovei (cererea nr. 29497/06).

***

n cauza Ga?can c. Moldovei, reclamantul, Leonid GAŢCAN, era angajat al Ministerului Afacerilor Interne (Ministerul). La 22 septembrie 1997, Judec?toria Dub?sari a obligat Ministerul s? pl?teasc? reclamantului o indemniza?ie n sum? de MDL 1,408 (EUR 300 la acea dat?). Hot?rrea nu a fost contestat? ?i a devenit irevocabil? dup? 15 zile. Instan?a a eliberat un titlu executoriu pe care l-a expediat Ministerului. Hot?rrea nu a fost executat? pn? n prezent.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti irevocabile n favoarea sa.

La 5 septembrie 2008, Guvernul a prezentat Cur?ii o propunere de ncheiere a acordului amiabil, prin care s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului, n termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil, EUR 2,500 cu titlu de compensa?ii pentru orice daune materiale ?i morale, iar reclamantul va retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

La 28 august 2008, Curtea a primit o declara?ie a reclamantului, potrivit c?reia acesta era de acord cu propunerea Guvernului n vederea ncheierii acordului amiabil.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

***

n cauza Mereniuc c. Moldovei, reclamantul, Tudor MERENIUC, era angajat al Ministerului Afacerilor Interne (Ministerul). La 22 septembrie 1997, Judec?toria Dub?sari a obligat Ministerul s? pl?teasc? reclamantului o indemniza?ie n sum? de MDL 1,408 (EUR 300 la acea dat?). Hot?rrea nu a fost contestat? ?i a devenit irevocabil? dup? 15 zile. Instan?a a eliberat un titlu executoriu pe care l-a expediat Ministerului.

La 11 iulie 2006, Ministerul a achitat reclamantului MDL 1,408. Totu?i, reclamantul a ini?iat proceduri judiciare mpotriva Ministerului, solicitnd achitarea a MDL 68,710.40 (EUR 4,051) pentru daune materiale ?i MDL 48,800 (EUR 2,877) pentru daune morale suferite ca rezultat al omisiunii de a executa hot?rrea judec?toreasc? din 22 septembrie 1997 ntr-un termen rezonabil. Printr-o hot?rre judec?toreasc? irevocabil? din 2 mai 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins preten?iile reclamantului ca nefondate.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti irevocabile n favoarea sa.

La 10 septembrie 2008, Guvernul a prezentat Cur?ii o propunere de ncheiere a acordului amiabil, prin care s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului, n termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil, EUR 2,000 cu titlu de compensa?ii pentru orice daune materiale ?i morale, iar reclamantul va retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

La 1 septembrie 2008, Curtea a primit o declara?ie a reclamantului, potrivit c?reia acesta era de acord cu propunerea Guvernului n vederea ncheierii acordului amiabil.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.