Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate n noiembrie 2008

23 12 2008

n noiembrie 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Lozinschi ?i Rujavni?a c. Moldovei (cererile nr. 33052/05 ?i 31504/05), Aroma Floris c. Moldovei (cererea nr. 25058/04), Blidari c. Moldovei (cererea nr. 2604/05), Harovschi c. Moldovei (cererea nr. 33852/04) ?i Jutov c. Moldovei (cererea nr. 2275/05).

***

n cauza Lozinschi ?i Rujavni?a c. Moldovei, reclaman?ii, Victor LOZINSCHI ?i Maria RUJAVNIŢA, erau beneficiarii unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 9 octombrie 2002, prin care Judec?toria sectorului Centru a obligat Ministerul Afacerilor Interne (Ministerul) s? pl?teasc? dlui Lozinschi USD 1,715 (MDL 23,287.52 la acel moment) cu titlu de prejudiciu material ?i MDL 6,500 (EUR 488 la acel moment) cu titlu de cheltuieli pentru asisten?? juridic?, iar dnei Rujavni?a - USD 1,445 (MDL 19,617.03 la acel moment) cu titlu de prejudiciu material ?i MDL 5,000 (EUR 376 la acel moment) cu titlu de cheltuieli pentru asisten?? juridic?.

Dup? ce cererea reclaman?ilor a fost comunicat? Guvernului, la 5 decembrie 2007, acesta a informat Curtea c?, la 5 decembrie 2005 ?i la 2 martie 2006, dlui Lozinschi i-au fost achita?i MDL 2,000 (EUR 133) ?i, respectiv, MDL 26,079.70 (EUR 1,684), ceea ce reprezenta sumele acordate prin hot?rrea judec?toreasc? din 9 octombrie 2002. De asemenea, Guvernul a informat Curtea c?, la 11 noiembrie 2005 ?i la 2 martie 2006, dnei Rujavni?a i-au fost achita?i MDL 2,000 (EUR 134) ?i, respectiv, MDL 21,187.20 (EUR 1,368), ceea ce reprezenta sumele acordate prin hot?rrea judec?toreasc? din 9 octombrie 2002.

n continuare, Guvernul a informat Curtea c?, dup? ce au primit aceste sume, reclaman?ii au ini?iat proceduri judiciare separate mpotriva Ministerului, solicitnd compensa?ii pentru imposibilitatea de a se folosi de banii lor ntre octombrie 2002 ?i martie 2006. Printr-o hot?rre irevocabil? din 6 aprilie 2007, Judec?toria Centru a dispus ca Ministerul s? achite dlui Lozinschi MDL 10,889.88 (EUR 652), iar, prin decizia Cur?ii de Apel din 12 decembrie 2006, dnei Rujavni?a i-au fost acorda?i MDL 8,976 (EUR 519). La 21 august 2007, reclaman?ii au primit sumele acordate prin hot?rrile judec?tore?ti.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti irevocabile n favoarea lor din 9 octombrie 2002.

Curtea a notat c?, la 13 decembrie 2007, reprezentantul reclaman?ilor a informat Curtea doar despre executarea din martie 2006 a hot?rrii judec?tore?ti din 9 octombrie 2002. La 27 mai 2008, Guvernul a afirmat c? reclaman?ii au ac?ionat mala fides atunci cnd au informat Curtea doar despre executarea hot?rrii din 9 octombrie 2002, de?i la data prezent?rii acestei informa?ii, reclaman?ilor li se pl?tise deja compensa?ia pentru executarea tardiv? a hot?rrii judec?tore?ti.

La 5 august 2008, reclaman?ii au afirmat c? ei au informat Curtea despre achitarea sumelor datorate ?i au solicitat acordarea n favoarea fiec?rui dintre ei a cte EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral suferit n urma execut?rii tardive a hot?rrii din 9 octombrie 2002.

Curtea a reamintit c?, potrivit art. 47 6 al Regulamentului Cur?ii, reclaman?ii trebuie s? o informeze despre orice fapt pertinent privitor la examinarea cererii. O cerere poate fi respins? ca abuziv? potrivit art. 35 3 CEDO, printre altele, pe motivul c? a fost bazat? cu bun? ?tiin?? pe fapte false. Informa?ia incomplet? ?i, prin urmare, eronat? poate s? constituie un abuz al dreptului la depunerea cererii, n special, dac? informa?ia respectiv? se refer? la esen?a cauzei ?i nu este oferit? o explica?ie suficient? pentru omisiunea de a dezv?lui aceast? informa?ie. n circumstan?ele acestei cauze, reclaman?ii, care au avut un reprezentant legal n procedurile n fa?a Cur?ii, nu au prezentat vreo explica?ie plauzibil? pentru omisiunea de a informa Curtea despre faptul c? au ini?iat proceduri pentru compensarea sumelor acordate prin hot?rrea din 9 octombrie 2002 ?i au omis s? informeze Curtea c?, n august 2007, le-au fost pl?tite compensa?ii pentru executarea tardiv? a acestei hot?rre. Lund n considera?ie importan?a acestei informa?ii pentru examinarea acestei cauze, Curtea a constatat c? comportamentul reclaman?ilor a fost contrar scopului dreptului la cereri individuale, dup? cum acesta este prev?zut de art. 34 CEDO. Curtea a declarat inadmisibile cererile reclaman?ilor potrivit art. 35 3 ?i 4 CEDO ?i le-a respins ca fiind un abuz al dreptului la prezentarea cererii.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre dl Ivan MOSCAL, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Aroma Floris c. Moldovei, reclamantul este o companie nregistrat? n Letonia. La 5 ianuarie 2004, Curtea de Apel Economic? a emis o ordonan?? judec?toreasc? potrivit c?reia o companie ter?? (compania) (o corpora?ie n care statul de?ine 100% de ac?iuni) urma s? pl?teasc? companiei reclamante USD 885,058.8.

La o dat? nespecificat?, compania debitoare a solicitat Cur?ii de Apel Economice s? efectueze pl??i n rate. La 19 februarie 2004, compania reclamant? ?i compania debitoare au ajuns la un acord potrivit c?ruia achitarea urma s? aib? loc n 7 rate, termenul limit? fiind 20 aprilie 2004. La aceea?i dat?, Curtea de Apel Economic? a obligat compania debitoare s? se conformeze ordonan?ei judec?tore?ti din 5 ianuarie 2004 potrivit graficului de achitare ?i a emis un titlu executoriu.

La 25 ?i 27 februarie 2004, compania debitoare a pl?tit companiei reclamante USD 13,079.69 ?i, respectiv, USD 100,000.

La 5 noiembrie 2004, compania debitoare a depus la Judec?toria Economic? o cerere de revizuire a ordonan?ei judec?tore?ti din 10 februarie 2005. La 31 martie 2005, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins apelul companiei.

La 21 aprilie 2005, compania a depus la Colegiul economic al Cur?ii Supreme de Justi?ie o cerere de revizuire mpotriva deciziei din 31 martie 2005. La 19 mai 2005, Colegiul economic al Cur?ii Supreme de Justi?ie a admis cererea de revizuire, a casat hot?rrile din 10 februarie 2005 ?i 31 martie 2005, a admis cererea de revizuire din 5 noiembrie 2004 ?i a casat ordonan?a judec?toreasc? din 5 ianuarie 2004.

Dup? ce cererea compania reclamantei a fost comunicat? de c?tre Curte Guvernului, Agentul guvernamental a solicitat Procuraturii Generale naintarea unei cereri de revizuire la Curtea Suprem? de Justi?ie privind casarea deciziei sale din 19 mai 2005. La 19 martie 2008, Procurorul General a depus o cerere de revizuire, invocnd art. 449 1 (j) CPC. La 15 mai 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire, constatnd c? a avut loc nc?lcarea drepturilor companiei reclamante prev?zute de art. 6 1 CEDO ?i de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO n urma neexecut?rii ordonan?ei judec?tore?ti din 5 noiembrie 2005 ?i a cas?rii sale ulterioare la 19 mai 2005. Instan?a a acordat companiei reclamante USD 771,979.11, ceea ce reprezenta suma acordat? prin ordonan?a judec?toreasc?, EUR 404,797.11 cu titlu de prejudiciu material suferit n rezultatul imposibilit??ii de a se folosi de banii s?i, EUR 2,500 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 800 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) n urma neexecut?rii ordonan?elor judec?tore?ti din 5 ianuarie 2004 ?i 19 februarie 2004. La 28 iunie 2005, compania reclamant? s-a plns, prin prisma art. 6 1 CEDO, al art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO ?i al art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), c? drepturile sale au fost nc?lcate n urma abuzului de procedurile de revizuire (aceast? cerere a fost nregistrat? de c?tre Curte ca o cauz? separat?).

La 22 septembrie 2208, Guvernul a informat Curtea c?, la 19 septembrie 2008, companiei reclamante i-a fost pl?tit? suma acordat? prin hot?rrea din 15 mai 2008, solicitnd scoaterea cererii de pe rol.

La 24 septembrie 2008, compania reclamant? a informat Curtea c? suma datorat? i-a fost pl?tit? ?i a solicitat scoaterea cererii sale de pe rol.

Avnd n vedere art. 37 1 (a) ?i (b) CEDO ?i faptul c? reclamantul a primit o compensa?ie adecvat? la nivel na?ional, Curtea a notat c? reclamantul nu mai dore?te sa-?i men?in? cererea. Potrivit art. 37 1 in fine CEDO, Curtea nu a g?sit niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii, radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a fost reprezentat? de c?tre dl Alexandru TĂNASE, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Blidari c. Moldovei, reclamantul, Maxim BLIDARI, era beneficiarul a 2 hot?rri judec?tore?ti irevocabile adoptate de c?tre Judec?toria sectorului Ciocana din 7 noiembrie 2002 ?i 5 noiembrie 2003, prin care angajatorul reclamantului era obligat s?-l restabileasc? la locul de munc? ?i s?-i achite MDL 1,453 (EUR 112) ?i, respectiv, MDL 2,848 (EUR 180).

Deoarece angajatorul reclamantului nu executa hot?rrile judec?tore?ti, reclamantul s-a adresat Departamentului de Executare a Deciziilor Judiciare (DEDJ). La 14 iunie 2004, DEDJ a invitat reclamantul s? ridice sumele acordate prin cele 2 hot?rri judec?tore?ti, f?r? a se referi la restabilirea la locul de munc?. Reclamantul a comunicat num?rul contului bancar la care urmau sa fie transfera?i banii. Potrivit reclamantului, banii nu au fost transfera?i.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti irevocabile n favoarea sa.

La 10 februarie 2007, Curtea a primit observa?iile Guvernului, pe care le-a expediat reclamantului. Acesta a fost invitat s? prezinte comentariile sale n scris pn? la 10 aprilie 2007, dar, la cererea reprezentantului reclamantului, a extins acest termen pn? la 7 mai 2007.

La 21 mai 2007, reprezentantul reclamantului a informat Curtea c? el nu-l mai reprezint? pe reclamant n procedurile n fa?a Cur?ii, deoarece clientul s?u nu i-a prezentat anumite documente relevante. La 12 iunie 2007, Curtea a expediat reclamantului r?spunsul fostului s?u reprezentant, precum ?i observa?iile Guvernului ?i a extins, cu titlu de excep?ie, termenul limit? pentru depunerea observa?iilor pn? la 24 iulie 2007. Curtea nu a primit niciun r?spuns. Reclamantul nu a r?spuns nici la scrisoarea Cur?ii din 13 august 2007, prin care el era avertizat c? Curtea ar putea scoate cererea sa de pe rol.

n lumina celor de mai sus, potrivit art. 37 1 (a) CEDO, Curtea a considerat c? reclamantul nu dore?te examinarea n continuare a cererii ?i nu a g?sit niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii, radiind-o de pe rolul s?u.

***

n cauza Harovschi c. Moldovei, reclamantul, Victor HAROVSCHI, a lucrat n cadrul unei organiza?ii neguvernamentale n 2002 ?i 2003. n mai 2003, el a fost concediat pe motiv c? nu ?i-a exercitat corespunz?tor func?iile ?i a nc?lcat disciplina muncii.

Reclamantul a ini?iat proceduri judiciare mpotriva angajatorului, solicitnd restabilirea sa la locul de munc?, eliberarea carnetului de munc?, achitarea salariului pentru perioada re?inerii carnetului de munc? ?.a. Preten?iile reclamantului au fost respinse la 30 octombrie 2003 de c?tre Judec?toria R?cani, la 24 decembrie 2003 de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u ?i la 12 mai 2004 de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie. Instan?ele au constatat c? dl Harovschi a fost concediat n mod legal, c? el nu a prezentat carnetul de munc? angajatorului ?i c? salariul i-a fost achitat pe deplin.

La 6 octombrie 2006, cererea reclamantului a fost comunicat? de c?tre Curte Guvernului. n urma cererii reclamantului, la 5 ianuarie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a dispus reexaminarea cauzei. La 28 februarie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a admis par?ial preten?iile reclamantului, acordndu-i MDL 752.22 ?i oblignd angajatorul s?-i elibereze un carnet de munc? de tip nou. La 6 iunie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie, f?r? a cita p?r?ile, a declarat recursul reclamantului ca fiind inadmisibil.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) pe motiv de diverse viol?ri procedurale ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) pe motiv c? nu i-au fost acorda?i banii la care el avea dreptul potrivit legii.

n ceea ce prive?te preten?ia referitor la violarea art. 6 CEDO, Curtea a notat c? toate hot?rrile judec?tore?ti din procedura ini?ial? au fost casate ?i c? cauza a fost reexaminat? n ntregime n cadrul unor proceduri noi. Curtea a considerat c?, dac? au existat careva neajunsuri n procedurile ini?iale, acestea au fost remediate n cadrul noilor proceduri, iar instan?ele de judecat? au motivat suficient hot?rrile lor. Referitor la preten?ia privind omisiunea Cur?ii Supreme de Justi?ie de a cita p?r?ile la ?edin?a de judecat? din 6 iunie 2008, Curtea a notat c? art. 440 CPC prevede expres c? determinarea admisibilit??ii cererii de recurs se face f?r? citarea p?r?ilor, prin urmare, acest cap?t de cerere nu constituie o violare a art. 6 1 CEDO. Cu referin?? la preten?ia reclamantului potrivit c?reia instan?ele de judecat? na?ionale nu au aplicat corect legea, Curtea a considerat c? dosarul na?ional nu con?ine informa?ie care ar sugera c? hot?rrile judec?tore?ti sunt n mod v?dit arbitrare sau insuficient motivate. Prin urmare, Curtea a respins preten?iile reclamantului n temeiul art. 6 CEDO ca fiind n mod v?dit nefondate, potrivit art. 35 3 ?i 4 CEDO.

n ceea ce prive?te preten?ia referitor la violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, Curtea a notat c? cererea reclamantului de achitare a salariului s?u n urma concedierii depindea de constat?rile instan?elor de judecat? na?ionale. Deoarece instan?ele au constatat c? concedierea a fost legal?, reclamantul nu avea un bun n sensul art. 1 al Protocolului nr. 1 ?i nici o speran?? legitim? de a-i fi achitat salariul sau alte sume. Prin urmare, Curtea a respins preten?ia reclamantului n temeiul art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO ca fiind n mod v?dit nefondat?, potrivit art. 35 3 ?i 4 CEDO.

***

n cauza Jutov c. Moldovei, reclamantul, Mihail JUTOV, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti din 17 mai 1994, prin care Judec?toria sectorului ?old?ne?ti a obligat un colhoz s? pl?teasc? reclamantului MDL 3,876.45 (EUR 950) pentru funeraliile fiicei sale, care a decedat n urma unui accident rutier provocat de un tractor al colhozului. Hot?rrea din 17 mai 1994 nu a fost executat? pn? n prezent.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti irevocabile n favoarea sa din 17 mai 1994. Reclamantul a mai pretins, n temeiul art. 2 CEDO (dreptul la via??), c? statul era responsabil de moartea fiicei sale.

Printr-o scrisoare din 27 ianuarie 2007, Curtea a expediat reclamantului observa?iile Guvernului ?i l-a invitat s? prezinte comentariile sale n scris pn? la 20 martie 2007. Printr-o scrisoare din 8 august 2008, expediat? prin po?t? recomandat?, reclamantul a fost notificat c? perioada pentru depunerea observa?iilor sale a expirat ?i c? el nu a cerut prelungirea termenului. Reclamantul a fost avertizat c? Curtea ar putea scoate cererea sa de pe rol. La 8 octombrie 2008, scrisoarea s-a ntors cu men?iunea nu a fost ridicat?.

Curtea a considerat c?, n aceste circumstan?e, reclamantul pare s? nu mai doreasc? examinarea n continuare a cererii ?i nu a g?sit niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.