CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererile Leanc?, Deli ?i Arseniev

14 01 2009

n decembrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a decis de a comunica Guvernului Republicii Moldova cererile Leanc? c. Moldovei (cererea nr. 26627/06), Deli c. Moldovei (cererea nr. 42010/06) ?i Arseniev c. Moldovei (cererea nr. 10620/06).

***

n cauza Leanc? c. Moldovei, reclamanta, Natalia LEANCĂ, a luat parte la examenul de calificare pentru admiterea n profesia de avocat la 27 mai 2004 ?i a ob?inut 6.3 puncte din totalul de 10. La 29 aprilie 2005, reclamanta a solicitat un certificat de confirmare a rezultatului examenului, care i-a fost eliberat la 3 mai 2005. n aceea?i zi, reclamanta a cerut Comisiei de licen?iere (Comisia) ?i Ministerului Justi?iei (MInisterul) s?-i elibereze o copie a Deciziei de refuz de admitere n profesia de avocat (Decizia).

Deoarece reclamanta nu a primit niciun r?spuns, ea a ini?iat proceduri judiciare mpotriva Ministerului, solicitnd eliberarea Deciziei. La 8 septembrie 2005, Curtea de Apel Chi?in?u a satisf?cut preten?iile reclamantei ?i a obligat Ministerul s?-i elibereze Decizia. n recurs, Ministerul a argumentat prin faptul c? nici el ?i nici Comisia nu au adoptat vreo Decizie prin care s? refuze accesul la profesia de avocat ?i c? certificatul eliberat reclamantei, care constituia un extras din procesul-verbal al ?edin?ei Comisiei, era unicul document care putea fi eliberat n asemenea cazuri. La 14 decembrie 2005, Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut hot?rrea instan?ei inferioare, referindu-se la dreptul reclamantei de a contesta n instan?ele de judecat? Decizia, ?i nu alte documente emise de c?tre Comisie.

La 19 ianuarie 2006, reclamanta a prezentat o copie a deciziei judec?tore?ti Departamentului de Executare a Deciziilor Judiciare, solicitnd executarea acesteia. La 7 februarie 2006, Comisia a informat reclamanta c? rezultatele ?edin?ei sale au fost f?cute publice ?i c? numele persoanelor care au fost admise n profesia de avocat, de asemenea, au fost f?cute publice. Ulterior, la 5 mai 2006, Ministerul a informat Departamentul de Executare c? Comisia nu era afiliat? cu Ministerul, care doar i oferea suport de secretariat n activitatea sa.

Preten?ii

1. Reclamanta s-a plns, n temeiul art. 6 1 CEDO, c? a fost nc?lcat dreptul s?u de acces la o instan?? de judecat? prin neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti definitive n favoarea sa.

2. Reclamanta s-a mai plns, n temeiul aceluia?i articol, c? a fost nc?lcat dreptul s?u de acces la o instan?? de judecat? n urma refuzului de a-i elibera Decizia Comisiei de licen?iere, care putea fi contestat? n instan?ele de judecat?.

ntreb?rile Cur?ii adresate p?r?ilor:

1. A fost oare art. 6 aplicabil n aceast? cauz?? Dac? da, neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti din 8 septembrie 2005 a fost compatibil? cu cerin?ele art. 6 1 CEDO?

2. Omisiunea de a elibera reclamantei decizia pe care ea a solicitat-o a dus oare la nc?lcarea dreptului ei de acces la o instan?? de judecat?, n sensul art. 6 CEDO?

***

n cauza Deli c. Moldovei, reclamantul, Teodor DELI, era reprezentatul unui client al s?u n cadrul unui proces civil la Judec?toria Ciocana. Reclamantul a pretins c?, n cadrul ?edin?ei de judecat? din 15 iunie 2006, el a obiectat mpotriva intimid?rii clientului s?u de c?tre judec?torul B., care a strigat la clientul reclamantului ?i l-a amenin?at. Ca r?spuns, judec?torul l-a amenin?at pe reclamant c?-l va da afar? sau chiar c?-l va trimite la nchisoare. Dup? ce reclamantul a recuzat judec?torul, acesta din urma a dictat grefierului pentru procesul-verbal al ?edin?ei de judecat? c?, n urma comportamentului inadecvat al reprezentantului reclamantului [reclamantul], instan?a l-a amendat potrivit art. 200/7 al Codului cu privire la contraven?iile administrative la plata a 10 u.c., adic? MDL 200 (echivalentul a EUR 12 la acel moment).

La 19 iunie 2006, reclamantul a cerut o copie a procesului-verbal al ?edin?ei. La 23 iunie 2006, el a prezentat Judec?toriei Ciocana observa?iile sale asupra procesului-verbal, ?i anume lipsa nscrierii despre invita?ia lui adresat? judec?torului de a nu striga la clientul s?u ?i de a nu-l intimida; lipsa declar?rii recuz?rii judec?torului f?cut? de c?tre reclamant n urma intimid?rii lui de c?tre judec?tor; precum ?i c? decizia de a-l amenda pe reclamant care a fost notat? n procesul-verbal nu a fost pronun?at? n mod public, ci a fost dictat? grefierului. Potrivit reclamantului, el nu a primit vreun r?spuns la observa?iile sale ?i nici nu a v?zut vreo ncheiere judec?toreasc? n acest sens.

De asemenea, la 23 iunie 2006, reclamantul a depus o cerere de recurs la Judec?toria Ciocana, pe care instan?a a transmis-o mpreun? cu dosarul la Curtea de Apel Chi?in?u. Totu?i, Judec?toria Ciocana nu a anexat observa?iile reclamantului la procesul-verbal al ?edin?ei de judecat?, ?i nici vreun r?spuns la acestea. La 6 iulie 2006, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul reclamantului, men?innd hot?rrea instan?ei inferioare. Instan?a a notat c? reclamantul a fost citat pentru ?edin?a de judecat?, dar nu s-a prezentat.

Preten?ii

1. Reclamantul s-a plns, n temeiul art. 6 CEDO, c? judec?torul care l-a sanc?ionat pentru manifestarea lipsei de respect fa?? de judecat? era impar?ial.

2. De asemenea, el s-a plns, n temeiul aceluia?i articol, c? lui nu i s-a oferit oportunitatea de a-?i ap?ra cauza n fa?a Cur?ii de Apel Chi?in?u, deoarece el nu a primit cita?ie pentru ?edin?a de judecat? din 6 iulie 2006.

3. El s-a mai plns, n temeiul aceluia?i articol, c? Curtea de Apel Chi?in?u a emis o hot?rre nemotivat?.

4. Reclamantul a invocat violarea art. 7 CEDO, deoarece a fost pedepsit de 2 ori pentru aceea?i fapt?, o dat? fiind sanc?ionat ?i alt? dat? fiind amendat.

5. Reclamantul a mai pretins, f?r? a da detalii, violarea art. 1, 13, 14 CEDO ?i a art. 4 al Protocolului nr. 7 CEDO.

ntreb?rile Cur?ii adresate p?r?ilor:

1. A fost oare aplicabil procedurilor ndreptate mpotriva reclamantului art. 6 1 CEDO sub aspectul s?u penal? Dac? da, a fost oare impar?ial? Judec?toria Ciocana la judecarea cauzei privind manifestarea lipsei de respect fa?? de judecat?, dup? cum este cerut de acest articol (a se vedea Kyprianou v. Cyprus [GC], no. 73797/01, ECHR 2005‑XIII)?

2. Instan?ele na?ionale au adus motive suficiente n hot?rrile lor, potrivit cerin?elor art. 6 CEDO?

3. A avut oare reclamantul parte de un proces echitabil n sensul art. 6 CEDO? n special, a fost el informat ?i citat n modul potrivit pentru ?edin?a de judecat? de la Curtea de Apel Chi?in?u din 6 iulie 2006?

***

n cauza Arseniev c. Moldovei, reclamantul, Igor ARSENIEV, a fost acuzat de omor ?i condamnat, la 24 mai 2004, de c?tre Judec?toria Botanica la 20 ani priva?iune de libertate. Aceast? hot?rre a fost men?inut? de Curtea de Apel Chi?in?u la 27 septembrie 2005.

Reclamantul a depus cerere de recurs la Curtea Suprem? de Justi?ie. La 21 octombrie 2005, instan?a a informat reclamantul c? cererea sa nu era conform? prevederilor legale, ?i anume ea nu era dactilografiat? ?i nu includea copii pentru fiecare parte n proces, contrar prevederilor art. 429 CPP. Reclamantul a invocat c? a avut la dispozi?ie doar 10 zile pentru a se conforma cu prevederile legale ?i c? nu a putut dactilografia cererea, deoarece n nchisoare nu era ma?in? de scris. El a prezentat Cur?ii Supreme de Justi?ie cinci copii ale cererii sale de recurs scrise de mn?. n plus, n acea perioad?, reclamantul a pretins c? a fost ntr-o grev? de foame ?i, ca rezultat, a pierdut 10 kg.

La 14 decembrie 2005, Curtea Suprem? de Justi?ie a declarat inadmisibil recursul reclamantului, ca nefiind conform cerin?elor cu privire la form? ?i con?inut, deoarece cererea nu era dactilografiat?, dup? cum era prev?zut de art. 429 ?i 430 CPP. La 24 februarie 2006, Parlamentul a modificat art. 429 (1) CPP ?i a exclus cerin?a ca cererea de recurs s? fie dactilografiat?. La 7 aprilie 2006, Curtea de Apel Chi?in?u a respins cererea reclamantului de obligare a autorit??ilor penitenciarului s?-i asigure accesul la ma?in? de tip?rit ?i copiator, notnd modific?rile legale intervenite privind forma cererii de recurs.

Reclamantul a ini?iat o serie de proceduri judiciare civile mpotriva autorit??ilor ?i a unor persoane private, dar instan?ele nu i-au examinat cererile din cauz? c? el nu a achitat taxa de stat.

Preten?ii

1. Reclamantul s-a plns, n temeiul art. 3 CEDO, c? greva sa de foame ?i pierderea greut??ii corporale, precum ?i condi?iile de deten?ie, constituie tratament inuman.

2. De asemenea, el s-a plns, n temeiul art. 13 CEDO, c? el nu putea, n condi?iile penitenciarului, s? se conformeze cu cerin?ele depunerii cererii de recurs la Curtea Suprem? de Justi?ie, adic? n form? dactilografiat? ?i ntr-un num?r de copii egal cu cel al p?r?ilor n proces.

3. Reclamantul a pretins c? refuzul de a examina cererile sale de c?tre instan?ele de judecat? constiuie o nc?lcare a drepturilor sale garantate de art. 14 CEDO, deoarece el a fost discriminat pe motive de proprietate ?i na?ionalitate.

ntreb?rile Cur?ii adresate p?r?ilor:

1. Refuzul Cur?ii Supreme de Justi?ie de a examina recursul reclamantului mpotriva condamn?rii sale din 27 septembrie 2005, deoarece el nu a depus cererea n form? dactilografiat?, este oare o nc?lcare a dreptului s?u de acces la o instan?? de judecat?, garantat de art. 6 1 CEDO?

2. A fost oare nc?lcat dreptul reclamantului de acces la o instan?? de judecat?, garantat de art. 6 1 CEDO, n urma refuzurilor instan?elor de judecat? de examinare a cererilor sale civile pe motiv c? reclamantul nu a achitat taxa de stat?