CtEDO a pronun?at hot?rrea Cebotari ?i al?ii c. Moldovei

27 01 2009

La 27 ianuarie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea Cebotari ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr. 37763/04, 37712/04, 35247/04, 35178/04 ?i 34350/04).

n aceast? cauz?, reclaman?ii, dl Nicolai CEBOTARI, dl Nicolai GORBATI, dna Zinaida CURGANOV, dl Ion NEDIN ?i dl Petru ANIN, erau angaja?ii unei companii private ?i erau ndrept??i?i la plata unor indemniza?ii de invaliditate. Deoarece compania a ncetat s? le achite indemniza?iile n 1998, reclaman?ii au ini?iat o ac?iune judiciar? mpotriva acesteia.

La 23 octombrie 2001, Judec?toria sectorului Botanica a obligat compania s? achite reclaman?ilor indemniza?iile pentru perioada 1 aprilie 2000 – 1 noiembrie 2001, dup? cum urmeaz?: dlui  Cebotari - MDL 9,507 (EUR 823 ); dlui Gorbatii - MDL 6,245.4 (EUR 541); dnei Curganov - MDL 6,320.33 (EUR 548); dlui Nedin - MDL 6,345.61 (EUR 550) ?i dlui Anin - MDL 8,123.61 (EUR 550). Instan?a a mai obligat compania s? calculeze periodic ?i s? achite reclaman?ilor indemniza?ii pe toat? durata vie?ii acestora. Aceast? hot?rre a fost men?inut? prin decizia Tribunalului Chi?in?u din 8 mai 2002 ?i prin decizia Cur?ii de Apel a Republicii Moldova din 13 iunie 2002.

Titlurile executorii au fost expediate executorului judec?toresc la 5 ianuarie 2002.

La 5 februarie 2002 ?i la 13 august 2002, executorul judec?toresc a aplicat sechestru pe anumite propriet??i imobile ale companiei ?i le-a scos la licita?ie. Deoarece, potrivit registrului cadastral, aceste propriet??i apar?ineau unor companii ter?e, vnzarea prin licita?ie a fost anulat? n ambele cazuri de c?tre instan?ele de judecat?.

La 5 septembrie 2003, compania a devenit subiect al procedurilor de insolvabilitate ?i toate procedurile de executare mpotriva ei au fost suspendate.

n 2004, reclaman?ii au ini?iat o ac?iune judiciar? mpotriva executorului judec?toresc, invocnd faptul c? toate m?surile luate n vederea execut?rii hot?rrii n favoarea lor au fost ineficiente. La 11 martie 2004, Judec?toria Botanica a admis cererea reclaman?ilor.

Potrivit informa?iei furnizate de c?tre Departamentul Tehnologii Informa?ionale, compania de?inea n proprietate 3 camioane. De?i, la 25 decembrie 2004, Judec?toria Botanica a ordonat poli?iei rutiere s? g?seasc? ?i s? aplice sechestru pe aceste camioane, decizia a r?mas f?r? niciun rezultat.

n mai 2005, executorul a aplicat sechestru pe 49 % ac?iuni care apar?inea companiei n cadrul unei companii ter?e, precum ?i pe anumite bunuri ale companiei. Executorul a solicitat n iunie ?i august 2005 Institutului Republican pentru Expertize Judiciare ?i Criminalistice s? evalueze ac?iunile ?i bunurile sechestrate. Institutul a refuzat pe motiv c? nu a fost pl?tit pentru evaluare. La 5 aprilie 2006, o companie privat? a evaluat bunurile companiei la MDL 582,422 (EUR 36,780), iar n privin?a ac?iunilor a r?spuns c? nu are personal calificat pentru aceasta.

De cteva ori, executorul a solicitat creditorilor companiei, inclusiv reclaman?ilor, s? pl?teasc? sumele necesare pentru plasarea anun?ului despre licita?ie. Licita?ia din 7 iunie 2006 a e?uat, deoarece nu au fost cump?r?tori.

La 8 decembrie 2006, executorul a achitat dlui Gorbatii - MDL 1,419.43 (EUR 81), dnei Curganov -  MDL 1,409.42 (EUR 80) ?i dlui  Nedin - MDL 1,442.20 (EUR 82). La 16 februarie 2008, executorul a adoptat o decizie prin care se dispunea achitarea urm?toarelor sume: MDL 821.32 (EUR 50) dlui Cebotari; MDL 528.43 (EUR 32) dlui  Gorbatii; MDL 524.70 (EUR 32) dnei Curganov; MDL 536.91 (EUR 33) dlui Nedin; and MDL 687.35 (EUR 42) dlui  Anin. La 18 martie 2008, dl Gorbatii ?i dl Nedin au primit MDL 1,947.86 (EUR 115) ?i, respectiv, MDL 1,979.11 (EUR 117).

Hot?rrea din 23 octombrie 2001 n favoarea reclaman?ilor nu a fost executat? pe deplin pn? la aceast? dat?.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au invocat violarea art. 6  1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) n urma neexecut?rii depline a hot?rrii judec?tore?ti din 23 octombrie 2001.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6  1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti din 23 octombrie 2001.

Curtea a considerat c? perioada care trebuie luat? n considera?ie ncepe la 13 iunie 2002, cnd hot?rrea judec?toreasc? n favoarea reclaman?ilor a devenit definitiv?, ?i continu? pn? la aceast? dat?, constituind astfel 6 ani ?i 6 luni.

Curtea a reamintit c? executarea unei hot?rri judec?tore?ti pronun?at? de orice instan?? trebuie privit? ca o parte integrant? a procesului n sensul art. 6 (a se vedea Hornsby v. Greece, hot?rre din 19 martie 1997, 40). Totu?i, dreptul de acces la o instan?? de judecat? nu impune statului obliga?ia de a executa orice hot?rre cu caracter civil f?r? a ?ine cont de circumstan?ele speciale ale cauzei (Sanglier v. France, 39, 27 mai 2003). Curtea a notat c? responsabilitatea statului n privin?a execut?rii unei hot?rri mpotriva unei companii private nu se extinde mai departe dect implicarea organelor de stat pentru procedurile de executare (a se vedea Fuklev v. Ukraine,  67 ?i 90-91, 7 iunie 2005). Totu?i, atunci cnd autorit??ile sunt obligate s? ac?ioneze pentru executarea unei hot?rri judec?tore?ti ?i nu o fac, inac?iunea lor poate angaja responsabilitatea statului n temeiul articolului 6 1 al Conven?iei (Scollo v. Italy, hot?rre din 28 septembrie 1995, 44).

n primul rnd, Curtea a notat c? compania a constituit subiect al procedurilor de insolvabilitate la 5 septembrie 2003 ?i c?, ntre 13 iunie 2002 ?i 11 martie 2004, executorul judec?toresc nu a ntreprins m?suri n vederea execut?rii hot?rrii, dup? cum a fost stabilit prin hot?rrea Judec?toriei Botanica la 11 martie 2004.

n al doilea rnd, Curtea a notat c? executorul judec?toresc nu a ntreprins m?suri rezonabile n vederea execut?rii hot?rrii n favoarea reclaman?ilor atunci cnd a scos la licita?ie proprietatea imobil? a companiei. Executorul avea acces la registrul cadastral ?i putea verifica mai nti dac? proprietatea imobil? pe care a scos-o la licita?ie apar?inea companiei, n acest fel evitnd anularea licita?iilor de c?tre ter?e p?r?i.

n al treilea rnd, Curtea a notat c? m?surile adoptate de instan?ele de judecat? n vederea c?ut?rii ?i sechestr?rii automobilelor apar?innd companiei au r?mas ineficiente pn? la aceast? dat?.

n al patrulea rnd, Guvernul nu a argumentat ntrzierea la sechestrarea ac?iunilor ?i a bunurilor companiei din cadrul ter?ei companii, precum ?i durata evalu?rii acelor ac?iuni ?i bunuri.

Reclaman?ii nu au pl?tit pentru evaluarea ac?iunilor ?i bunurilor companiei ?i nici nu au achitat costul anun?urilor privind licita?ia. n acest sens, Curtea a men?ionat c? impunerea obliga?iei de a achita cheltuieli n vederea execut?rii hot?rrii constituie o restric?ie de natur? pur financiar?. Compania datora diferite sume diferitor persoane, precum ?i autorit??ilor de stat. Guvernul nu a demonstrat c? autorit??ile de stat, care erau de asemenea creditori ai companiei, au pl?tit partea lor de cheltuieli legate de executare ?i c? unicul motiv pentru care licita?ia nu a putut fi organizat? a fost neachitarea de c?tre reclaman?i a cheltuielilor pentru anun?area licita?iei. Curtea a considerat c?, prin deplasarea responsabilit??ii c?tre reclaman?i de a suporta o parte din cheltuielile legate de procedura de executare, statul a ncercat s? evite obliga?iile sale pozitive de organizare a unui sistem eficient de executare a hot?rrilor judec?tore?ti.

n plus, compania a mai fost obligat? prin hot?rrea din 23 octombrie 2001 s? calculeze periodic ?i s? achite reclaman?ilor indemniza?ii pe toat? durata vie?ii acestora. Guvernul nu a prezentat nicio prob? care ar demonstra c? executorul s-a conformat cu aceast? parte a hot?rrii ?i dac? cel pu?in a calculat suma indemniza?iilor reclaman?ilor.

Curtea a decis c? statul trebuie s? garanteze, prin m?suri adecvate, executarea hot?rrii din 23 octombrie 2001. n plus, Curtea a acordat cte EUR 2,000 fiec?rui dintre reclaman?i (n total, EUR 10,000) cu titlu de prejudicii morale.

Dl Nicolai CEBOTARI a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de c?tre dl Corneliu MORARU.