Raportul de activitate al Cur?ii Europene a Drepturilor Omului pentru anul 2008

03 02 2009

La 30 ianuarie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut public raportul s?u de activitate pe anul 2008.

Potrivit acestui raport, n anul 2008, CtEDO a pronun?at 1,543 de hot?rri, adic? cu 3% mai mult dect n 2007 ?i 30,163 de decizii sau comitete, cu 11% mai mult dect n 2007. 49,850 de cereri depuse n anul 2008 au fost alocate unui organ decizional al CtEDO, cu 20% mai mult dect n 2007.

57% din cererile depuse la CtEDO n 2008 sunt ndreptate mpotriva a 4 state membre (Rusia, Turcia, Ucraina ?i Romnia), pe cnd 43% sunt depuse contra celorlalte 43 de state membre. n 2008 cele mai multe hot?rri n care au fost constatate cel pu?in o violare a Conven?iei au fost adoptate n privin?a Turciei (257), urmat? de Rusia (233), Romnia (189), Polonia (129) ?i Ucraina (110).

Schema de mai jos con?ine date statistice cu privire la activitatea CtEDO n anul 2008 comparativ cu anul 2007.

 

2008 2007 +/-
Cereri alocate unui organ decizional 49,850 41,700 20%
Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol 30,163 27,057 11%
Cereri comunicate Guvernului prt 4,416 3,440 28%
Cereri declarate admisibile 1,671 1,621 3%
Hot?rri adoptate 1,543 1,503 3%
31.12.2008 1.1.2008 +/-
Cereri pendinte n fa?a unui organ decizional 97,300 79,400 23%

 

n ceea ce prive?te Moldova, ea este printre primele 9 ??ri cu cele mai multe cereri depuse la Curte mpotriva lor. Conform raportului Cur?ii, la data de 31 decembrie 2008, 2,442 de cereri pendinte erau ndreptate mpotriva Moldovei.

1,147 de cereri mpotriva Moldovei n anul 2008 au fost alocate unui organ decizional, 477 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost radiate de pe rolul Cur?ii, 126 de cereri au fost comunicate Guvernului, iar 29 de cereri au fost declarate admisibile. Pe parcursul anului 2008, Curtea a adoptat 33 de hot?rri mpotriva Moldovei, dintre care n 28 de hot?rri a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei, iar ntr-o hot?rre nu a fost constatat? nicio violare a Conven?iei.

n ceea ce prive?te indicele num?rului de cereri depuse reportat la num?rul de locuitori, n anul 2008, Moldova se afl? pe locul 3, dup? Slovenia (n care exist? o problem? sistemic? deplns? n majoritatea cererilor - jurata procedurilor judiciare) ?i Georgia (dup? conflictul militar din 2008 impotriva ei au fost depuse mai mult de 3,000 de cereri), cu indicele 3.21 de cereri la 10,000 de locuitori.

n urm?torul tabel este prezentat? analiza statistic? a cererilor depuse la CtEDO mpotriva Moldovei n anul 2008 comparativ cu anul 2007.

 

2008 2007 +/- 1.11.1998-31.12.2008
Cereri alocate unui organ decizional 1,147 887 29% 4,116
Cereri declarate inadmisibile sau radiate 477 201 137% 1,519
Cereri comunicate Guvernului 126 73 73% 476
Cereri declarate admisibile 29 63 - 54% 185
Hot?rri adoptate 33 60 - 45% 138
31.12.2008 31.12.2007 +/-
Cereri pendinte n fa?a unui organ decizional 2,442 1,830 33%

 

Printre cele mai importante hot?rri pronun?ate de Curte pe parcursul anului 2008, au fost men?ionate cauzele Guja c. Moldovei, T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei ?i Megadat.com SRL c. Moldovei.

n cauza Guja c. Moldovei, Curtea s-a expus pentru prima dat? referitor la concedierea func?ionarului public pentru dezv?luirea informa?iei care se pretindea c? este de uz intern. Reclamantul a fost concediat din cadrul Procuraturii Generale pentru transmiterea presei a dou? scrisori parvenite n adresa Procuraturii care, potrivit reclamantului, relevau o ingerin?? a unor politicieni de rang nalt n activitatea Procuraturii Generale. Marea Camer? a notat c? un func?ionar public, n cadrul serviciului s?u, poate afla informa?ii de uz intern, inclusiv informa?ii secrete, a c?ror divulgare sau publicare ar putea corespunde unui puternic interes public. Astfel, semnalarea c?tre public, de c?tre un func?ionar public sau un angajat, a conduitei ilegale sau a f?r?delegilor de la locul de lucru, n anumite circumstan?e, beneficiaz? de protec?ia articolului 10 al Conven?iei.

n cauza T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei, Curtea s-a expus referitor la impactul cet??eniei multiple asupra dreptului la alegeri libere n contextul interzicerii persoanelor de?in?toare de dubl? sau multipl? cet??enie s? devin? membri ai Parlamentului. Curtea a notat c? Moldova este unicul stat european care acord? resortisan?ilor s?i dreptul de a de?ine dubla sau multipla cet??enie, dar interzice ultimilor s? devin? deputa?i n Parlament. Curtea a subliniat c?, ntr-o democra?ie, loialitatea fa?? de stat nu nseamn? neap?rat loialitatea fa?? de actuala guvernare a statului sau fa?? de un anumit partid politic. Curtea a notat c? Republica Moldova este parte la Conven?ia CoE cu privire la cet??enie, care garanteaz? egalitatea n drepturi a cet??enilor cu multipl? cet??enie ?i a cet??enilor care de?in doar cet??enia ??rii de re?edin??. n plus, Comisia Consiliului Europei mpotriva Rasismului ?i Intoleran?ei (ECRI) ?i Comisia de la Vene?ia au subliniat incompatibilitatea ntre unele prevederi ale noii legi electorale ?i obliga?iile pe care Moldova ?i le-a asumat cnd a ratificat Conven?ia cu privire la cet??enie. Curtea a concluzionat c? metodele folosite de Guvernul Moldovei nu au fost propor?ionale ?i a constatat violarea art. 3 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

n cauza Megadat.com SRL c. Moldovei, Curtea a constatat violarea Conven?iei prin invalidarea licen?elor companiei reclamante, care era cel mai mare prestator de servicii internet din Moldova, pentru motive formale, n urma c?reia compania a fost nevoit? s?-?i vnd? bunurile ?i s?-?i nceteze activitatea.

Sub aspectul cuantumului prejudiciilor acordate n anul 2008, cele mai importante hot?rri sunt Unistar Ventures GMBH c. Moldovei, n care Curtea a acordat prejudicii n sum? de EUR 6,712,855 ?i Oferta Plus SRL c. Moldovei, n care suma total? a prejudiciilor a constituit EUR 2,535,104.

Urm?toarea schem? prezint? analiza pe articole a hot?rrilor CtEDO pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2008.


art. CEDO

nr. de viol?ri

detalii

nr. de viol?ri

cauze principale

Articolul 3 al Conven?iei

(interzicerea torturii)

5

maltrarea reclaman?ilor

1

Levin?a c. Moldovei
aplicarea n mod nejustificat a for?ei fizice la re?inere

1

Savi?chi c. Moldovei
condi?ii inadecvate de deten?ie

1

Malai c. Moldovei
lipsa unei anchete efective

2

Savi?chi c. Moldovei, Levin?a c. Moldovei

Articolul 5 al Conven?iei

(dreptul la libertate ?i siguran??)

1

motivarea insuficient? a mandatului de arest

1

Malai c. Moldovei

Articolul 6 al Conven?iei

(dreptul la un proces echitabil)

18

neexecutarea hot?rrilor judec?tore?ti

7

Bulava c. Moldovei, Rusu c. Moldovei, Vacarencu c. Moldovei, Prepeli?? c. Moldovei, Avram, Tudor-Auto SRL ?i Triplu-Tudor SRL c. Moldovei
durata excesiv? a procedurilor

3

Cravcenco c. Moldovei, Boboc c. Moldovei, Pnzari c. Moldovei
refuzul instan?elor de judecat? de a examina cererile reclaman?ilor pe motiv de neplat? a taxei de stat f?r? a examina capacitatea de plat? a acestora

2

Istrate (nr. 2) c. Moldovei, Tudor-Comer? c. Moldovei
admiterea recursului depus peste termen

1

Cravcenco c. Moldovei
necitarea reclamantului n judecat?

1

Russu c. Moldovei
nelimitarea disciminatorie n timp a ac?iunii judiciare a procurorului

1

Dacia SRL c. Moldovei
inechitatea procedurilor penale prin condamnarea penal? a so?ului reclamantului, care a decedat n cursul procedurilor

1

Gr?dinar c. Moldovei
inechitatea procedurilor penale prin condamnarea reclaman?ilor n baza probelor ob?inute prin tortur?

1

Levin?a c. Moldovei
condamnarea reclamantului n recurs cu nc?lcarea procedurii na?ionale

1

N?voloac? c. Moldovei

Articolul 8 al Conven?iei

(dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie)

1

motivarea insuficient? a ncheierii judec?torului privind autorizarea perchezi?iei n biroul ?i locuin?a unui avocat

1

Mancevschi c. Moldovei

Articolul 10 al Conven?iei

(libertatea de exprimare)

3

examinarea incorect? a cauzelor privind ap?rarea onoarei ?i demnit??ii

2

Flux (nr. 4) c. Moldovei, Flux (nr. 5) c. Moldovei
concedierea reclamantului pentru r?spndirea informa?iei care, aparent, demonstrau implicarea unui politician n activitatea Procuraturii Generale

1

Guja c. Moldovei

Articolul 11 al Conven?iei

(libertatea de ntrunire ?i de asociere)

1

atragarea la r?spunderea contraven?ional? pentru participarea activ? ?i/sau organizarea ntrunirilor neautorizate care au derulat pa?nic

1

Ro?ca, Sec?reanu ?i al?ii c. Moldovei

Articolul 13 al Conven?iei

(dreptul la un recurs efectiv)

5

lipsa dreptului la nivel na?ional de a cere compensa?ii pentru violarea Conven?iei si/sau de a se opune nc?lc?rii drepturilor garantate de Conven?ie

5

Cravcenco c. Moldovei, Boboc c. Moldovei, Pnzari c. Moldovei, Malai c. Moldovei, Tudor-Auto SRL ?i Triplu-Tudor SRL c. Moldovei

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie

(protec?ia propriet??ii)

9

neexecutarea hot?rrilor judec?tore?ti

5

Bulava c. Moldovei, Rusu c. Moldovei, Vacarencu c. Moldovei, Prepeli?? c. Moldovei, Unistar Ventures GMBH c. Moldovei
neacordarea compensa?iilor pentru nc?lcarea dreptului de autor

1

B?lan c. Moldovei
lipsirea de proprietate n urma anul?rii privatiz?rii hotelului "Dacia" din motive neimputabile reclamantului

1

Dacia SRL c. Moldovei
invalidarea licen?elor de activitate pentru motive formale

1

Megadat.com SRL c. Moldovei
imposibilitatea de a activa prin neeliberarea certificatelor de nregistrare de tip nou

1

Tudor-Auto SRL ?i Triplu-Tudor SRL c. Moldovei

Articolul 3 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie

(dreptul la alegeri libere)

1

interzicerea persoanelor de?in?toare de dubl? sau multipl? cet??enie s? devin? membri ai Parlamentului Republicii Moldova

1

T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei


 

Raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2008, n limba englez?, poate fi accesat aici.

Raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2008, n limba francez?, poate fi accesat aici.