CtEDO a pronun?at hot?rrea Iordachi ?i al?ii c. Moldovei

11 02 2009

La 10 februarie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea Iordachi ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 25198/02).

n aceast? cauz?, reclaman?ii sunt 5 membri ai organiza?iei non-guvernamentale Juri?tii pentru drepturile omului (Snejana Chitic, Victor Constantinov, Vladislav Gribincea, Vitalie Iordachi ?i Vitalie Nagacevschi) - o organiza?ie din Republica Moldova cu sediul n Chi?in?u specializat? n reprezentarea persoanelor n fa?a Cur?ii.

Potrivit reclaman?ilor, dup? venirea la putere a Partidului Comuni?tilor, num?rul viol?rilor drepturilor omului a crescut semnificativ. n acel context, a fost creat? organiza?ia, a c?rei scop era protejarea drepturilor omului prin asisten?a persoanelor care doreau s? depun? cereri la Curte. Astfel, reclaman?ii au considerat c? ei au cauzat daune serioase Guvernului n urma prejudicierii imaginii sale ?i a pierderilor financiare ca rezultat al constat?rii viol?rilor n cauzele reprezentate de ei n fa?a Cur?ii.

Reclaman?ii au sus?inut c?,  datorit? legisla?iei n vigoare ?i avnd n vedere activitatea acestora, ei erau supu?i unui risc serios ca convorbirile lor telefonice s? fie interceptate. Ei nu au pretins de a fi victime ale unor intercept?ri concrete, telefonice sau po?tale, ?i nici nu au ini?iat proceduri judec?tore?ti n acest sens.

La 17 ianuarie 2008, unul dintre reclaman?i s-a adresat Pre?edintelui Cur?ii Supreme de Justi?ie ?i a solicitat informa?ia statistic? referitor la, inter alia, num?rul de cereri depuse la instan?ele judec?tore?ti privind interceptarea convorbirilor telefonice ?i num?rul autoriz?rilor eliberate. Printr-o scrisoare din 6 februarie 2008, ?eful Aparatului Pre?edintelui Cur?ii Supreme de Justi?ie a r?spuns c?, n anul 2005, au fost depuse 2,609 cereri de interceptare, dintre care 98.81% au fost autorizate; n anul 2006, 1,931 de cereri, din care 97.93% au fost autorizate, iar n anul 2007,  2,372 de cereri, din care  au fost autorizate 99.24%.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au invocat violarea art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie), pretinznd c? dreptul lor la respectarea coresponden?ei nu a fost respectat, deoarece legisla?ia na?ional? n domeniul intercept?rii convorbirilor nu con?inea garan?ii suficiente mpotriva eventualului abuz din partea autorit??ilor na?ionale, precum ?i violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), deoarece ei nu dispuneau de un recurs efectiv la nivel na?ional n privin?a nc?lc?rii dreptului garantat de art. 8 CEDO.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 8 CEDO. Curtea ini?ial a constatat c? a avut loc o ingerin?? n dreptul reclamantului, iar ulterior a conchis c? aceast? ingerin?? nu a fost "prev?zut? de lege". Ea ?i-a bazat hot?rrea pe urm?toarele constat?ri: 

(a) Dac? a existat o ingerin??

Curtea a reiterat c? convorbirile telefonice cad sub inciden?a no?iunilor de via?? privat? ?i coresponden?? n sensul art. 8 CEDO.

Curtea a notat c?, potrivit Legii privind activitatea operativ? de investiga?ii din 12 aprilie 1994, autorit??ile sunt n drept de a intercepta convorbirile unor anumite categorii de persoane prev?zute n art. 6 al Legii. n calitatea lor de avoca?i ai drepturilor omului, reclaman?ii reprezint? ?i, prin urmare, au contacte extinse cu astfel de persoane.

Curtea nu poate s? nu ia n considera?ie faptul c?, la momentul cnd aceast? cerere a fost declarat? admisibil?, organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului ac?iona n calitate de reprezentat n aproape 50% din cererile moldovene?ti comunicate Guvernului. Curtea a reiterat constat?rile sale din cauza Colibaba c. Moldovei (nr. 29089/06, 67-69, 23 octombrie 2007), n care Procurorul General a amenin?at Baroul Avoca?ilor din Moldova cu proceduri penale mpotriva avoca?ilor care au prejudiciat imaginea Moldovei prin depunerea plngerilor la organiza?ii interna?ionale de protec?ie a drepturilor omului. Curtea a reamintit, de asemenea, c? Guvernul a sus?inut ac?iunile Procurorului General ?i a acuzat reclamantul de calomnierea autorit??ilor moldovene?ti prin depunerea cererilor n acest sens.

n aceste circumstan?e, Curtea a considerat c? nu se poate de exclus c? n privin?a reclaman?ilor au fost aplicate m?suri secrete de supraveghere sau c?, la momentul respectiv, ei au fost sub un poten?ial risc de a fi supu?i unor astfel de m?suri.

Simpla existen?? a legisla?iei implic?, pentru cei care cad sub inciden?a ei, un pericol de supraveghere; acest pericol afecteaz? libertatea de comunicare ntre utilizatorii serviciilor po?tale ?i de telecomunica?ii ?i, prin urmare, constituie o ingerin?? din partea unei autorit??i publice n dreptul reclaman?ilor la respectarea coresponden?ei.

O astfel de ingerin?? este justificat? n sensul para. 2 al art. 8 CEDO doar dac? a fost prev?zut? de lege, urm?re?te un scop legitim ?i dac? a fost necesar? ntr-o societate democratic?.

(b) Daca ingerin?a a fost prev?zut? de lege

Curtea a constatat c? legisla?ia n vigoare nainte de 2003 era lipsit? de claritate ?i detalizare ?i nu satisf?cea minimul de garan?ii con?inute n jurispruden?a Cur?ii. Nu exista vreun control judiciar n privin?a autoriz?rii ?i aplic?rii m?surilor de interceptare, legisla?ia nu stabilea care persoane puteau fi supuse acestor m?suri ?i nu erau precizate circumstan?ele n care putea fi autorizat? interceptarea.

Curtea a notat c?, dup? 2003, au fost efectuate mbun?t??iri majore n acest domeniu. Totu?i acestea nu au fost suficiente. Analiznd legisla?ia n vigoare ncepnd cu anul 2003, Curtea a distins dou? etape ale intercept?rii convorbirilor telefonice: autorizarea intercept?rii ?i efectuarea propriu-zis? a intercept?rii.

n ceea ce prive?te etapa de autorizare, Curtea a notat c? legisla?ia moldoveneasc? n vigoare dup? 2003 pare a fi mai clar?, ?i anume prevede explicit c? interceptarea convorbirilor poate avea loc n cauzele privind infrac?iunile grave, deosebit de grave ?i excep?ional de grave; precum ?i faptul c? mandatul de autorizare a intercept?rii urmeaz? a fi eliberat de c?tre judec?tor. Totu?i, Curtea a notat c? mai mult de jum?tate din infrac?iunile con?inute n Codul penal cad n categoria de infrac?iuni eligibile pentru interceptare. Mai mult ca att, Curtea ?i-a exprimat ngrijorarea n privin?a faptului c? legisla?ia nu pare s? defineasc? suficient de clar categoriile persoanelor susceptibile de a avea convorbirile interceptate. n continuare, Curtea a notat c? legisla?ia nu prevede clar o limitare n timp a m?surilor de autorizare a intercept?rilor convorbirilor telefonice, deoarece, chiar dac? Codul de procedur? penal? prevede o limit? de 6 luni (art. 135 (4)), nu exist? prevederi care ar interzice procurorilor de a solicita un nou mandat de interceptare dup? expirarea a 6 luni. Mai mult, legisla?ia na?ional? nu define?te conceptele de "securitate na?ional?", "ordinea public?", "bun?starea economic? a ??rii", "men?inerea ordinii de drept", sau "ocrotirea s?n?t??ii ?i protec?ia moralit??ii" din art. 6 al Legii privind activitatea operativ? de investiga?ii, care constituie scopuri pentru efectuarea intercept?rii. 

Referitor la cea de-a doua etap? a procedurii de interceptare a convorbirilor telefonice, se pare c? judec?torul de instruc?ie are un rol foarte limitat. De?i el are fuc?ia de a autoriza interceptarea convorbirilor, Codul de procedur? penal? nu prevede informarea judec?torului de instruc?ie despre rezultatele intercept?rii ?i nu-i cere s? verifice dac? prevederile legislative au fost respectate. Din contra, Legea cu privire la avtivitatea operativ? de investiga?ii pare s? ofere procuraturii aceast? func?ie de supraveghere, care ns? pare s? acopere doar procedurile penale pendint? ?i nu se refer? la activit??ile operative. Curtea a mai men?ionat aparenta lips? a reglement?rilor specifice privind monitorizarea informa?iei ob?inute n urma intecept?rilor, privind procedurile de p?strare a integrit??ii ?i a confiden?ialit??ii ?i privind procedurile de distrugere a acestora. Curtea a mai notat c? controlul general al m?surilor secrete de supraveghere este ncredin?at Parlamentului care l exercit? prin intermediul unei comisii specializate (art. 18 al Legii privind activitatea operativ? de investiga?ii). Totu?i, modul n care Parlamentul efectueaz? acest control nu este indiat n lege ?i Cur?ii nu i-au fost prezentate probe indicnd c? exist? o procedur? care reglementeaz? activitatea Parlamentului n acest domeniu.

De?i legisla?ia na?ional? protejeaz? n termeni generali confiden?ialitatea discu?iilor dintre avocat ?i client, ea nu instituie o procedur? care ar asigura aceast? garan?ie. Curtea a fost frapat? de lipsa unor reglement?ri clare care ar indica ce se ntmpl? cnd a fost interceptat? o convorbire dintre avocat ?i client. 

Curtea a notat c?, n anul 2007, instan?ele judec?tore?ti din Moldova au autorizat 99.24% din cererile de interceptare depuse. Curtea a considerat c? acest procent constituie un subiect de ngrijorare ?i indic? c? judec?torii de instruc?ie nu iau n considera?ie existen?a justific?rilor obligatorii pentru autorizarea m?surilor secrete de interceptare. Ea a mai notat c? interceptarea coresponden?ei constituie o ingerin?? foarte serioas?  n dreptul persoanei ?i doar motive foarte serioase bazate pe o b?nuial? verosimile c? persoana este implicat? n activit??i criminale serioase ar trebui puse la baza autoriz?rii. Legisla?ia na?ional? nu prevede alte garan?ii dect cele din articolul 6 al Legii privind activitatea operativ? de investiga?ii, cum ar fi autorizarea doar n cazul n care scopul urm?rit nu poate fi atins altfel.

Curtea a considerat c? deficien?ele pe care le-a identificat influen?eaz? asupra func?ion?rii actuale a sistemului de supraveghere secret? care exist? n Moldova. Astfel, Curtea s-a referit la informa?ia statistic? con?inut? n scrisoarea ?efului Aparatului Pre?edintelui Cur?ii Supreme de Justi?ie, potrivit c?reia, n anul 2005 au fost emise circa 2,500 mandate de interceptare, n anul 2006 – circa 1,900 mandate, iar n anul 2007 – circa 2,300 de mandate. Aceste date arat? c? sistemul de supraveghere secret? din Moldova este, cel pu?in, exagerat?, ceea ce, n parte, poate fi datorat lipsei garan?iilor legale.

n baza constat?rilor de mai sus, Curtea a constatat c? legisla?ia moldoveneasc? nu acord? o protec?ie adecvat? mpotriva abuzului puterii de stat n domeniul intercept?rii convorbirilor telefonice.

n ceea ce prive?te preten?ia reclaman?ilor n temeiul art. 13 CEDO, Curtea a reiterat c? art. 13 nu poate fi interpretat ca cernd existen?a unui remediu mpotriva legisla?iei na?ionale, or, altfel Curtea ar impune Statelor Contractante cerin?a de a ncorpora Conven?ia (a se vedea Ostrovar v. Moldova, nr. 35207/03,  113, 13 septembrie 2005). Astfel, Curtea nu a constatat violarea art. 13 CEDO combinat cu art. 8 CEDO.

Curtea a acordat EUR 3,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Compensa?ii cu titlu de daune materiale ?i morale nu au fost solicitate.