Deciziile Soloviov ?i Ga?i?oi c. Moldovei

17 02 2009

La 9 decembrie 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Soloviov c. Moldovei (cererea nr. 19265/05) ?i Ga?i?oi c. Moldovei (cererea nr. 11623/05).

***

n cauza Soloviov c. Moldovei, reclamantul, Andrei SOLOVIOV, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti definitive din 29 noiembrie 2000, prin care Judec?toria Cahul a obligat Consiliul municipal Cahul de a restitui reclamantului casa p?rin?ilor lui, care a fost confiscat? de autorit??ile sovietice, ?i de a evacua persoanele care locuiau n acea cas?. Hot?rrea a fost executat? doar dup? ce cererea reclamantului a fost comunicat? Guvernului.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa din 29 noiembrie 2000.

La 11 aprilie 2008, Curtea a primit o declara?ie semnat? de Guvern ?i reclamant, potrivit c?reia Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului, n termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil, EUR 1,800 cu titlu de compensa?ii pentru orice daune materiale ?i morale ?i EUR 400 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, iar reclamantul a declarat c?-?i retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl G. Chiriacov, avocat din Cahul.

***

n cauza Ga?i?oi c. Moldovei, reclamantul, Victor GA?IŢOI, a ini?iat proceduri civile mpotriva Guvernului, solicitnd compensa?ii, n urma urm?ririi penale ilegale a sa. Printr-o hot?rre judec?toreasc? definitiv? din 18 aprilie 2001, Judec?toria B?l?i a ordonat Ministerului Afacerilor Interne s? pl?teasc? reclamantului MDL 1,800 (EUR 159). Hot?rrea judec?toreasc? nu a fost executat? pn? la acest moment.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) n urma neexecut?rii ntr-un termen rezonabil a hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa din 18 aprilie 2001.

La 24 iunie 2008, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie unilateral?, prin care el a recunoscut violarea drepturilor reclamantului prev?zute de CEDO n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea reclamantului din 18 aprilie 2001. Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului suma de EUR 2,500 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte. Reclamantul a cerut Cur?ii s? resping? propunerea Guvernului, considernd c? sumele acordate de Guvern erau prea mici. Reclamantul a solicitat EUR 729 cu titlu de prejudiciu material, EUR 2,500 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea noteaz? c?, n anumite circumstan?e, ea poate s? radieze o cerere, potrivit art. 37 1 (c), n temeiul unei declara?ii unilaterale a Guvernului prt, chiar dac? reclamantul dore?te continuarea examin?rii cauzei. n acest scop, Curtea va examina declara?ia prin prisma principiilor ce decurg din jurispruden?a sa (a se vedea Tahsin Acar v. Turkey, [GC], nr. 26307/95, 75-77, ECHR 2003-VI); ?i Melnic v. Moldova, nr. 6923/03,  22-25, 14 noiembrie 2006).

n ceea ce prive?te circumstan?ele acestei cauze, Curtea noteaz? c?, ntr-un num?r de cauze, ea a specificat natura ?i extinderea obliga?iilor care revin statului prt potrivit art. 6 1 CEDO ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO n urma cas?rii unei hot?rri judec?tore?ti definitive n favoarea reclamantului (a se vedea, printre multe altele, Ro?ca v. Moldova; nr. 6267/02, 22 martie 2005; Nistas GmbH v. Moldova, nr. 30303/03, 12 decembrie 2006; ?i Josan v. Moldova, nr. 37431/02, 21 martie 2006). Acolo unde Curtea a constatat o violare a acestor articole, ea a acordat o satisfac?ie echitabil?, m?rimea c?reia depindea de particularit??ile cauzei.

Lund n considera?ie natura recunoa?terilor con?inute n declara?ia unilateral? a Guvernului, precum ?i m?rimea compensa?iei propuse (care poate fi considerat? rezonabil? n compara?ie cu ceea ce a acordat Curtea n cauze similare), Curtea consider? c? nu exist? motive care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind cererea de pe rolul s?u potrivit art. 37 1 (c) CEDO.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl Roman ZADOINOV, avocat din Chi?in?u.