CtEDO a pronun?at hot?rrea Eugenia ?i Doina Duca c. Moldovei

03 03 2009

La 3 martie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea Eugenia ?i Doina Duca c. Moldovei (cererea nr. 75/07).

n aceast? cauz?, reclamantele, Eugenia DUCA (prima reclamant?) ?i Doina DUCA (a doua reclamant?), sunt mam? ?i fiic? ?i de?in?toare de ac?iuni n cadrul companiei C.

Fondul cauzei const? ntr-un  litigiu ntre reclamante ?i doi al?i ac?ionari (I.A. ?i S.A.) ai companiei, care a nceput n 1998. Disputa a fost obiectul unei ac?iuni n judecat?, iar Judec?toria sectorului R?cani, la 25 iulie 1999, ?i Tribunalul Chi?in?u, la 27 septembrie 1999, au dat c?tig de cauz? primei reclamante. Totu?i, hot?rrile judec?tore?ti au fost casate de c?tre Curtea de Apel a Republicii Moldova la 21 decembrie 1999. n urma unui recurs n anulare, la 5 iunie 2000, printr-o hot?rre irevocabil?, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrea din 21 decembrie 1999 ?i a men?inut hot?rrea Tribunalului Chi?in?u din 27 septembrie 1999.

n 2000, prima reclamant? a dobndit 13.15% din ac?iuni pe care, n 2003, le-a donat celei de-a doua reclamante. n acela?i an, a doua reclamant? a cump?rat 1.31% din ac?iuni, astfel devenind proprietar? a 94.46% din ac?iuni.

n 2006, I.A. ?i S.A. au depus la Curtea Suprem? de Justi?ie o cerere de revizuire a hot?rrii din 5 iunie 2000, bazndu-se pe art. 449 (b), (c) ?i (h) CPC ?i pe motivul c?, n urma efectu?rii a 2 expertize, s-a constatat c? mai multe documente care au stat la baza hot?rrii din 27 septembrie 1999 erau false. Ei au mai motivat cererea lor prin faptul c? ei au depus o cerere la Curte, prin care ei s-au plns de nc?lcarea principiului securit??ii juridice, care a fost nregistrat? la Curte cu nr. 10232/03.

Prima reclamant? ?i compania C au argumentat c? cererea de revizuire era depus? cu nc?lcarea termenului; c? simplul fapt al depunerii unei cereri la Curte nu era suficient pentru casarea unei hot?rri irevocabile; c? argumentele privind falsificarea documentelor au fost ridicate anterior n fa?a instan?elor na?ionale ?i c? acestea au fost respinse; c? prima reclamant? a fost achitat? n cadrul unui dosar penal intentat mpotriva ei privind falsificarea acelor documente; ?i c? I.A. ?i S.A. nu au pl?tit taxa de stat.

La 27 noiembrie 2006, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire, a casat hot?rrea Tribunalului Chi?in?u din 27 septembrie 1999 ?i a men?inut hot?rrea Cur?ii de Apel a Republicii Moldova din 21 decembrie 1999, pe motiv de nc?lcare a principiului securit??ii raporturilor juridice. Dup? executarea acestei hot?rri, I.A. ?i S.A. au ob?inut 50.925% din ac?iunile companiei C, n timp ce prima reclamant? de?inea 48.775% din ac?iuni, iar cea de-a doua reclamant? a pierdut toate ac?iunile.

La 20 februarie 2007, un comitet de 3 judec?tori a declarat inadmisibil? cererea nr. 10232/03 depus? de I.A. ?i S.A. ca fiind n mod v?dit nefondat?.

Dup? ce au aflat despre decizia Cur?ii din 20 februarie 2007, reclamantele au depus o cerere de revizuire a hot?rrii din 27 noiembrie 2006 la Curtea Suprem? de Justi?ie . La 2 iulie 2007, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a respins cererea reclamantelor. Judec?torul D.V. a avut o opinie separat?, n care el ?i-a exprimat dezacordul cu opinia majorit??ii ?i a considerat c? cererea de revizuire a reclamantelor trebuia s? fie admis?, n special avnd n vedere decizia Cur?ii de a respinge cererea nr. 10232/03.

n fa?a Cur?ii, reclamantele au invocat violarea art. 6  1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), prin casarea hot?rrii irevocabile din 27 septembrie 1999 de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6  1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

Curtea a reiterat c? dreptul la judecarea ntr-un mod echitabil de c?tre o instan??, dup? cum este garantat de art. 6 1 CEDO, trebuie interpretat n lumina Preambulului Conven?iei, care, n partea sa relevant?, declar? preeminen?a dreptului o parte a mo?tenirii comune a Statelor Contractante. Unul din aspectele fundamentale ale preeminen?ei dreptului este principiul securit??ii raporturilor juridice, care cere, printre altele, ca atunci cnd instan?ele judec?tore?ti dau o apreciere final? unei chestiuni, constatarea lor s? nu mai poat? fi pus? n discu?ie (a se vedea Brum?rescu v. Romania, [GC], nr. 28342/95, 61, ECHR 1999-VII, ?i Ro?ca v. Moldova, nr. 6267/02,  24, 22 martie 2005).

Securitatea raporturilor juridice presupune respectarea principiului res judicata (a se vedea Brum?rescu v. Romania, 62), adic? principiul caracterului irevocabil al hot?rrilor judec?tore?ti. Acest principiu cere ca nicio parte s? nu aib? dreptul s? solicite revizuirea unei hot?rri irevocabile ?i obligatorii doar cu scopul de a ob?ine o reexaminare ?i o nou? determinare a cauzei. Competen?a instan?elor ierarhic superioare de revizuire trebuie exercitat? pentru a corecta erorile judiciare ?i omisiunile justi?iei, dar nu pentru a efectua o nou? examinare. Revizuirea nu trebuie considerat? un apel camuflat, iar simpla existen?? a dou? opinii diferite cu privire la aceea?i chestiune nu este un temei de reexaminare. O derogare de la acest principiu este justificat? doar atunci cnd este necesar?, datorit? unor circumstan?e esen?iale ?i conving?toare (a se vedea Ro?ca v. Moldova,  25).

Curtea a notat c?, n aceast? cauz?, reclaman?ii din procedurile na?ionale ?i-au ntemeiat cererea de revizuire pe art. 449 (b), (c) ?i (h) CPC. Curtea a men?ionat c?, n temeiul para. (b) ?i (c), procedurile puteau fi redeschise n cazul descoperirii unor fapte, circumstan?e sau documente noi ?i importante, care nu puteau fi cunoscute p?r?ii interesate anterior. Art. 450 CPC prevede c? cererea de revizuire n temeiul alin. (b) ?i (c) trebuia s? fie prezentat? n termen de 3 luni de la data la care persoana interesat? a luat cuno?tin?? de circumstan?ele, faptele sau documentele care nu i-au fost cunoscute anterior. n ceea ce prive?te temeiul prev?zut de para (h), termenul limit? era de 3 luni de la pronun?area hot?rrii Cur?ii.

Curtea a notat c? decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie a f?cut referire, n calitate de documente care nu au putut fi cunoscute sau ob?inute anterior de c?tre I.A. ?i S.A., la rapoarte de expertiz? din 18 ?i 19 mai 2006, care au constatat c? cteva documente erau false. Pr?ii din procedurile na?ionale au argumentat c? concluziile din rapoartele de expertiz? din 18 ?i 19 mai 2006 au fost preluate dintr-un raport anterior datat din 12 iulie 2005, ntocmit de c?tre acela?i expert ?i c? nvinuirile privind falsificarea documentelor fuseser? deja respinse de c?tre instan?ele judec?tore?ti anterior. Curtea Suprem? de Justi?ie nu s-a referit la acest argument important ?i a extins termenul limit? pentru depunerea cererii de revizuire f?r? a prezenta motive pentru aceasta. Astfel, Curtea a considerat c? nu se poate spune c? rapoartele de expertiz? din 18 ?i 19 mai 2006, care au fost calificate ca fapte, circumstan?e sau documente noi, nu au fost cunoscute anterior sau c? nu puteau fi cunoscute anterior de c?tre p?r?i.

n ceea ce prive?te temeiul prev?zut de art. 449 (h) CPC, Curtea a fost frapat? de faptul c? Curtea Suprem? de Justi?ie nu a respins cererea depus? de I.A. ?i S.A., care se baza pe faptul depunerii unei cereri la Curte. Curtea a notat pozi?ia diferit? adoptat? de Curtea Suprem? de Justi?ie n cauza Moldovahidroma? v. Moldova (nr. 30475/03, 38 ?i 39, 27 februarie 2007), n care, n contextul negocierilor de solu?ionare a cauzei pe cale amiabil?, Agentul guvernamental a solicitat revizuirea deciziei litigioase, iar Curtea Suprem? de Justi?ie a respins cererea pe motiv c? Curtea European? nu pronun?ase o hot?rre definitiv? n acea cauz?.

Prin urmare, Curtea a considerat c? procedura de revizuire a fost n esen?? o ncercare de a rejudeca cauza dup? mai mult de 6 ani, ceea ce a constituit, de fapt, un apel camuflat, a c?rui scop a fost mai degrab? o nou? reexaminare dect o revizuire prev?zut? de CPC. Prin admiterea cererii de revizuire n procedura na?ional?, Curtea Suprem? de Justi?ie a nc?lcat principiul securit??ii juridice, dreptul reclamantelor la o instan?? ?i dreptul lor la protec?ia propriet??ii.

Reclamantele au solicitat EUR 140,815 cu titlu de prejudiciu material, EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 3,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Chestiunea privind satisfac?ia echitabil? a fost rezervat? pentru o hot?rre separat?.

n fa?a Cur?ii, reclamantele au fost reprezentate de c?tre dna Janeta HANGANU ?i dl Alexandru TĂNASE, avoca?i din Chi?in?u.