Marea Camer? a CtEDO a pronun?at hot?rrea Paladi c. Moldovei

10 03 2009

La 10 martie 2009, Marea Camer? a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului  a pronun?at hot?rrea Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05).

Anterior, la 10 iulie 2007, Camera a Patra a Cur?ii a pronun?at hot?rrea n cauza Paladi c. Moldovei, n care a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO, deoarece reclamantul nu a beneficiat de asisten?? medical? necesar? n IDP al CCCEC, n urma transferului ntrziat (peste 4 luni) a reclamantului la Centrul Republican de Neurologie ?i n urma ntreruperii tratamentului medical al reclamantului la CRN ntre 11 ?i 14 noiembrie 2005. Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 5 1 CEDO prin de?inerea reclamantului sub arest f?r? un mandat legal dup? 22 octombrie 2004, cnd mandatul de arest a expirat. Curtea a mai constatat, cu ?ase voturi pro ?i unul contra, violarea art. 34 CEDO din cauza execut?rii ntrziate a m?surilor interimare dispuse de Curte.

La 31 ianuarie 2008, colegiul de cinci judec?tori al Marii Camere a acceptat cererea Guvernului Republicii Moldova de retrimitere a cauzei Paladi c. Moldovei n fa?a Marii Camere a Cur?ii. La 14 mai 2008, au avut loc audieri publice n aceast? cauz?.

*  *  *

n aceast? cauz?, reclamantul este fostul viceprimar al municipiului Chi?in?u. La 17 septembrie 2004, Centrul pentru Combaterea Crimei Organizate ?i a Corup?iei (CCCEC) a ini?iat o urm?rire penal? n privin?a reclamantului n temeiul art. 185 (3) ?i 327 (2) ale Codului de procedur? penal?.

La 24 septembrie 2004, reclamantul a fost re?inut de c?tre ofi?erii CCCEC. La 27 septembrie 2004, Judec?toria Buiucani a emis un mandat de arest pe numele reclamantului pe un termen de 30 zile.

La 22 octombrie 2004, dosarul penal mpotriva reclamantului a fost transmis n instan?a de judecat? pentru examinare. La 15 decembrie 2005, reclamantul a fost eliberat de sub arest. Dup? data de 22 octombrie 2004 ?i pn? la eliberarea reclamantului de sub arest, mandatul de arest nu a fost prelungit. Pe durata arestului, reclamantul a depus 10 cereri de eliberare de sub arest (habeas corpus). Toate cererile au fost respinse.

ntre 24 septembrie 2004 ?i 25 februarie 2005, reclamantul a fost de?inut n Izolatorul de Deten?ie Provizorie al CCCEC. Reclamantul suferea de o serie de boli serioase (diabet (insulin dependent), insuficien?? cardiac?, hipertensiune arterial?, bron?it? cronic?, pancreatit? ?i hepatit?). Pe perioada deten?iei el a fost vizitat de diferi?i medici. Unii din ei au considerat c? reclamantul avea nevoie de interven?ii chirurgicale, care puteau fi efectuate doar n institu?ii medicale. Potrivit reclamantului, CCCEC nu dispunea de personal medical nainte de februarie 2005. Asisten?a medical? solicitat? de rude ?i avocat era acordat? sporadic ?i doar n cazuri de urgen??.

La 25 februarie 2005, reclamantul a fost transferat la nchisoarea nr. 3 din mun. Chi?in?u. n martie 2005, reclamantul a fost transferat la spitalul Departamentului Institu?iilor Penitenciare din localitatea Pruncul (spitalul penitenciar). La 20 mai 2005, un neurolog de la Centrul Republican de Neurologie (CRN) a recomandat transferarea reclamantului ntr-o institu?ie unde ar fi putut fi supus terapiei HBO (hyperbaric oxygen therapy). ntre mai ?i septembrie 2005, directorul spitalului a informat instan?ele de judecat? de 7 ori despre imposibilitatea aplic?rii acestei terapii n acest spital din cauza lipsei echipamentului medical.

La 7 ?i 15 septembrie 2005, reclamantul a fost examinat de consiliul medical al Ministerului S?n?t??ii. La recomandarea acestuia, la 20 septembrie 2005, Judec?toria Centru a dispus transferul reclamantului la CRN, unde dlui Paladi i s-a aplicat terapia HBO. Conform reclamantului, el era escortat fiecare a doua zi la Spitalul Clinic Republican (SCR) unde era examinat. Terapia a avut rezultate pozitive ?i medicii SCR au prescris reclamantului continuarea acesteia pn? la 28 noiembrie 2005. La 9 noiembrie 2005, CRN a informat instan?a de judecat? despre mbun?t??irea st?rii de s?n?tate a reclamantului ?i a recomandat externarea acestuia. La 10 noiembrie 2005, instan?a de judecat? a dispus transferul dlui Paladi la spitalul penitenciar.

n seara zilei de 10 noiembrie 2005, Curtea a indicat prin fax Guvernului Republicii Moldova m?sura interimar? potrivit art. 39 al Regulamentului Cur?ii prin care cerea ca reclamantul s? nu fie transferat de la CRN. La 11 noiembrie 2005, Grefierul Adjunct al Sec?iunii a Patra a ncercat f?r? succes s? contacteze oficiul Agentului Guvernamental prin telefon. La 11 noiembrie 2005, avocatul reclamantului a solicitat instan?ei de judecat? suspendarea transfer?rii reclamantului, prezentnd instan?ei scrisoarea Cur?ii cu privire la m?sura interimar?. Aceast? cerere nu a fost examinat?. n aceea?i zi, reclamantul a fost transferat la spitalul penitenciar.

La 14 noiembrie 2005, la cererea Agentului Guvernamental, Judec?toria Centru a dispus transferarea reclamantului la CRN pn? la 29 noiembrie 2005. Potrivit reclamantului, fiind adus la CRN, el a a?teptat circa 6 ore pentru a fi internat la CRN, deoarece medicii refuzau s?-l interneze, motivul declarat fiind lipsa fi?ei medicale.

*  *  *

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 3 (interzicerea torturii) deoarece pe perioada deten?iei nu a beneficiat de asisten?? medical? adecvat?; violarea art. 5 1 (legalitatea lipsirii de libertate) deoarece a fost de?inut f?r? un mandat de arest valabil dup? transmiterea cauzei n instan?a de judecat? ?i prin arestarea sa n lipsa unor motive verosimile de a b?nui c? el a s?vr?it o infrac?iune; violarea art. 5 3 (motivarea arestului) prin privarea de libertate f?r? motive suficiente ?i relevante; violarea art. 5 4 (dreptul la un recurs mpotriva deciziei de privare de libertate) prin examinarea prea ndelungat? a cererii habeas corpus ?i refuzul de a examina recursul mpotriva ncheierii de respingere a cererii sale habeas corpus ?i violarea art. 34 ale Conven?iei (dreptul de a sesiza Curtea) prin conformarea ntrziat? cu m?surile interimare dispuse de Curte.

*  *  *

Marea Camer? a Cur?ii, cu 15 voturi pro ?i 2 contra, a confirmat hot?rrea Camerei care a constatat violarea art. 3 CEDO pe motiv c? reclamantul nu a beneficiat de asisten?? medical? potrivit? st?rii sale grave de s?n?tate. Prin urmare, reclamantul a fost supus unui tratament inuman ?i degradant.

Marea Camer? a Cur?ii, cu 16 voturi pro ?i unul contra, a confirmat hot?rrea Camerei care a constatat violarea art. 5 1 CEDO prin de?inerea reclamantului sub arest f?r? un mandat legal dup? expirarea mandatului de arest. Marea Camer? a Cur?ii a confirmat, n unanimitate, hot?rrea Camerei care, n lumina acestei constat?ri, nu a g?sit necesar de a examina separat preten?iile reclamantului cu privire la violarea art. 5 3 ?i 4 ale Conven?iei.

Marea Camer? a Cur?ii a constatat, cu 9 voturi pro ?i 8 mpotriv?, violarea art. 34 CEDO. Curtea a notat c? m?surile interimare pe care ea ar putea s? le indice au scopul de a asigura dreptul efectiv de a sesiza Curtea, garantat de art. 34 al Conven?iei. Nentreprinderea de c?tre autorit??i a tuturor m?surilor care puteau fi rezonabil ntreprinse, pentru a se conforma m?surilor interimare date de Curte, constituie o violare a art. 34. Mai mult, statul nu poate substitui prin propriile sale decizii decizia Cur?ii de a dispune m?surle interimare, cum ar fi verificarea existen?ei unui risc de prejudiciere imediat? ?i ireparabil? a reclamantului la momentul cnd m?sura interimar? a fost dispus?, precum nu poate nici decide termenii n care s? se conformeze cu o asemenea m?sur?.  

Curtea a notat c? m?sura interimar? dispus? de ea la 10 noiembrie 2005 cerea autorit??ilor s? se ab?in? de la transferarea reclamantului de la CRN. Curtea a men?ionat c? nu a fost disputat de c?tre p?r?i fpatul c?, la 11 noiembrie 2005, dl Paladi nu se mai afla la CRN, ci la spitalul penitenciar. Curtea a notat c? nu de?ine probe care ar demonstra veridicitatea declara?iei Guvernului precum c? reclamantul a fost transferat la spital nainte ca Guvernul s? afle despre m?sura interimar?. Curtea a conchis c? Guvernul nu s-a conformat m?surii interimare. n ceea ce prive?te existen?a unor impedimente obiective care ar justifica nerespectarea m?surii interimare, Curtea a notat c? autorit??ile moldovene?ti au dat dovad? de neglijen?? ?i pasivitate care erau incompatibile cu obliga?iile lor care decurg din art. 34 CEDO. Aceasta se refer? att la Agentul guvernamental, care era responsabil de transmiterea imediat? a m?surii interimare autorit??ilor judec?tore?ti relevante, ct ?i la aceste autorit??i judec?tore?ti, care erau responsabile de adoptarea unei hot?rri pentru a preveni transferarea reclamantului. Curtea a mai men?ionat c? faptul c?, de?i riscul asupra s?n?t??ii reclamantului nu s-a materializat, acest lucru nu influen?eaz? constatarea s? c? autorit??ile moldovene?ti nu ?i-au onorat obliga?iile impuse de art. 34 CEDO.

Curtea a acordat reclamantului EUR 2,080 cu titlu de prejudicii materiale, EUR 15,000 cu titlu de prejudicii morale ?i EUR 7,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli (EUR 4,000 fiind acorda?i de Camer? iar EUR 3,000 pentru procedurile care urmat dup? hot?rrea Camerei), ?i orice alte taxe care urmeaz? a fi pl?tite din aceste sume.

*  *  *

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de c?tre dl Gheorghe ULIANOVSCHI, avocat din Chi?in?u.