Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate n ianuarie 2009

17 03 2009

n ianuarie 2009, CtEDO a pronun?at deciziile Bejan c. Moldovei (cererea nr. 5822/04), Comandari c. Moldovei (cererea nr. 12224/05), Glavcev c. Moldovei (cererea nr. 24246/05),  Nedelcov c. Moldovei (cererea nr. 19261/05) ?i Tataru c. Moldovei (cererea nr. 38421/05).

***

n cauza Bejan c. Moldovei, reclamantul, Anton BEJAN, ntre 1 noiembrie 1983 ?i 14 mai 1990, a fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne (Ministerul). ntre 1990 ?i 2002, reclamantul a fost ales deputat n Parlament ?i apoi a lucrat n calitate de judec?tor.

La 19 februarie 2002, el a cerut Ministerului s?-l repun? n func?ie. n urma refuzului Ministerului, reclamantul a naintat o ac?iune n judecat?, solicitnd repunerea n func?ie, recunoa?terea stagiului de munc? pentru perioada n care a exercitat mandatul de deputat, precum ?i achitarea salariului din data de 19 februarie 2002. Printr-o hot?rre irevocabil? din 15 octombrie 2003, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea reclamantului ?i a obligat Ministerul s?-l repun? n func?ie, s? includ? perioada ntre 1990 ?i 2002 n stagiul s?u de munc? ?i s?-i achite salariul de MDL 7,978 (EUR 510).

La 19 noiembrie 2003, reclamantul a expediat Ministerului hot?rrea spre executare. La 26 decembrie 2003, Ministerul a executat hot?rrea n partea referitoare la repunerea n func?ie ?i recunoa?terea stagiului de munc?. n urma cererii reclamantului, la aceea?i dat?, Ministerul l-a concediat pe reclamant. La 22 iulie 2004, Ministerul a achitat reclamantului MDL 7,978.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma execut?rii ntrziate a hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa din 15 octombrie 2003.

La 3 decembrie 2007, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie unilateral?, prin care el a recunoscut violarea drepturilor reclamantului prev?zute de CEDO n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea reclamantului din 15 octombrie 2003. Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului suma de MDL 1,000 (EUR 66) cu titlu de prejudiciu material, EUR 500 cu titlu de prejudiciu moral, precum ?i EUR 900 pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte. Reclamantul a cerut Cur?ii s? resping? propunerea Guvernului, considernd c? sumele acordate de Guvern erau prea mici. Reclamantul a solicitat EUR 88.3 cu titlu de prejudiciu material, EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,200 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea noteaz? c?, n anumite circumstan?e, ea poate s? radieze o cerere, potrivit art. 37 1 (c), n temeiul unei declara?ii unilaterale a Guvernului prt, chiar dac? reclamantul dore?te continuarea examin?rii cauzei. n acest scop, Curtea va examina declara?ia prin prisma principiilor ce decurg din jurispruden?a sa (a se vedea Tahsin Acar v. Turkey, [GC], nr. 26307/95, 75-77, ECHR 2003-VI); ?i Melnic v. Moldova, nr. 6923/03,  22-25, 14 noiembrie 2006).

n ceea ce prive?te circumstan?ele acestei cauze, Curtea noteaz? c?, ntr-un num?r de cauze, ea a specificat natura ?i extinderea obliga?iilor care revin statului prt potrivit art. 6 1 CEDO ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO n urma cas?rii unei hot?rri judec?tore?ti definitive n favoarea reclamantului. Acolo unde Curtea a constatat o violare a acestor articole, ea a acordat o satisfac?ie echitabil?, m?rimea c?reia depindea de particularit??ile cauzei.

Lund n considera?ie natura recunoa?terilor con?inute n declara?ia unilateral? a Guvernului, precum ?i m?rimea compensa?iei propuse (care poate fi considerat? rezonabil? n compara?ie cu ceea ce a acordat Curtea n cauze similare), Curtea consider? c? nu exist? motive care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind cererea de pe rolul s?u potrivit art. 37 1 (c) CEDO.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl Vitalie IORDACHI, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Comandari c. Moldovei, reclaman?ii, Vasile ?i Dumitru COMANDARI, erau beneficiarii unei hot?rri judec?tore?ti definitive din 21 septembrie 2004, prin care Curtea de Apel B?l?i a obligat Ministerul Finan?elor s? achite fiec?ruia din ei cte MDL 16,190, n urma urm?ririi penale ilegale mpotriva lor. La 14 septembrie 2005, hot?rrea judec?toreasc? a fost executat?. Reclaman?ii nu au informat Curtea despre executarea hot?rrii judec?tore?ti ?i despre achitarea banilor, Curtea aflnd despre aceasta doar din observa?iile Guvernului.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma execut?rii ntrziate a hot?rrii judec?tore?ti n favoarea lor din 21 septembrie 2004.

Guvernul a prezentat Cur?ii o copie a ordinului de plat? n favoarea reclaman?ilor a sumei indicate n hot?rrea din 21 septembrie 2004 ?i a afirmat c? reclaman?ii nu se mai pot pretinde victime.

Curtea a notat c? hot?rrea judec?toreasc? n favoarea reclaman?ilor a devenit executorie la 19 octombrie 2004 ?i a fost executat? la 14 septembrie 2005, adic? n termen de mai pu?in de 11 luni de la momentul cnd hot?rrea a devenit executorie. Curtea a considerat c? executarea a avut loc ntr-un termen rezonabil (a se vedea, spre exemplu, Osoian c. Moldovei (dec.), nr. 31413/03, 28 februarie 2006). Prin urmare, Curtea a respins cererea ca fiind n mod v?dit nentemeiat?, n conformitate cu art. 35 3 ?i 4 CEDO, declarnd-o inadmisibil?.

***

n cauza Glavcev c. Moldovei, reclamanta, Elena GLAVCEV, era beneficiara unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 9 februarie 2005, prin care Curtea Suprem? de Justi?ie a obligat Ministerul Educa?iei s?-i pl?teasc? MDL 32,199 (EUR 2,301), n calitate de compensa?ii n urma unui accident la locul de munc?. Hot?rrea judec?toreasc? a fost executat? la 21 iulie 2005. Reclamanta nu a informat Curtea despre executarea hot?rrii judec?tore?ti ?i despre achitarea banilor, Curtea aflnd despre aceasta doar din observa?iile Guvernului.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa din 9 februarie 2005.

Guvernul a prezentat Cur?ii o copie a ordinului de plat? n favoarea reclamantei a sumei indicate n hot?rrea din 9 februarie 2005 ?i a afirmat c? reclamanta nu mai poate pretinde victim?.

Curtea a notat c? hot?rrea judec?toreasc? n favoarea reclamantei a devenit executorie la 9 februarie 2005 ?i a fost executat? la 21 iulie 2005, adic? n termen de mai pu?in de 6 luni de la momentul cnd hot?rrea a devenit executorie. Curtea a considerat c? executarea a avut loc ntr-un termen rezonabil (a se vedea, spre exemplu, Osoian c. Moldovei (dec.), nr. 31413/03, 28 februarie 2006). Prin urmare, Curtea a respins cererea ca fiind n mod v?dit nentemeiat?, n conformitate cu art. 35 3 ?i 4 CEDO, declarnd-o inadmisibil?.

***

n cauza Nedelcov c. Moldovei, reclamantul, Ion NEDELCOV, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti definitive din 19 mai 2004, prin care Consiliul municipal Chi?in?u a fost obligat s? examineze n fond cererea reclamantului mpotriva deciziei unei ntov?r??iri pomicole de excludere a sa din calitatea de mebru a acestei ntov?r??iri. La 1 iunie 2004 a fost emis titlul executoriu ?i hot?rrea judec?toreasc? a fost executat? la 27 aprilie 2005, cnd Consiliul municipal Chi?in?u a examinat n fond cererea reclamantului ?i a adoptat o decizie n favoarea acestuia. Reclamantul a primit decizia Consiliului municipal prin po?t? la 19 septembrie 2005. Reclamantul nu a informat Curtea despre executarea hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa, Curtea aflnd despre aceasta doar din observa?iile Guvernului.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns prin prisma art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) c? dreptul s?u de acces la o instan?? judec?toreasc? a fost nc?lcat prin executarea ntrziat? a hot?rrii judec?tore?ti din 19 mai 2004.

Guvernul a afirmat c?, deoarece hot?rrea judec?toreasc? a fost executat? nainte ca reclamantul s? depun? cererea sa la Curte, el nu mai poate pretinde a avea calitatea de victim?.

Reclamantul a confirmat c? hot?rrea judec?toreasc? din 19 mai 2004 a fost executat? la 27 aprilie 2005, dar a argumentat c? a aflat despre aceasta doar la 19 septembrie 2005, cnd a primit o scrisoare de la Consiliul municipal Chi?in?u, considernd c? executarea nu a avut loc ntre 19 mai 2004 ?i 19 septembrie 2005.

Curtea a notat c? hot?rrea judec?toreasc? n favoarea reclamantului a devenit executorie la 1 iunie 2004 ?i a fost executat? la 27 aprilie 2005, adic? n termen de mai pu?in de 11 luni de la momentul cnd hot?rrea a devenit executorie. Faptul c? reclamantul nu s-a interesat despre procedura de executare fie prin intermediul Monitotului Oficial al Consiliului municipal, fie prin solicitarea informa?iei direct de la Consiliul municipal ntre aprilie ?i septembrie 2005, nu poate fi imputat autorit??ilor de stat responsabile de executare. Curtea a considerat c? executarea a avut loc ntr-un termen rezonabil (a se vedea, spre exemplu, Osoian c. Moldovei (dec.), nr. 31413/03, 28 februarie 2006). Prin urmare, Curtea a respins cererea ca fiind n mod v?dit nentemeiat?, n conformitate cu art. 35 3 ?i 4 CEDO, declarnd-o inadmisibil?.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl Roman ZADOINOV, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Tataru c. Moldovei, reclamantul, Dumitru TATARU, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 11 martie 2003, prin care Judec?toria sectorului Ciocana a obligat Consiliul local Bubuieci s? acorde reclamantului un teren cu suprafa?a de 1.9 ha. Hot?rrea judec?toreasc? nu a fost executat? pn? n prezent.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa din 11 martie 2003.

La 25 ?i 29 aprilie 2008, Curtea a primit o declara?ie semnat? de Guvern ?i reclamant, potrivit c?reia Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului, n termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil, EUR 2,736 reprezentnd valoarea terenului, EUR 500 cu titlu de prejudiciu material, EUR 1,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 300 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, iar reclamantul a declarat c?-?i retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl D. Grecu, avocat din Chi?in?u.