Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldova pronun?ate n februarie 2009

13 04 2009

n februarie 2009, CtEDO a pronun?at deciziile Trohin c. Moldovei (cererea nr. 3630/05), Rusu c. Moldovei (cererea nr. 75646/01) ?i Cernenchii c. Moldovei (cererea nr. 7173/05).

***

n cauza Trohin c. Moldovei, reclamantul, Valerii TROHIN, cet??ean moldovean ?i vorbitor de limb? rus?, la 3 aprilie 2003, a fost arestat fiind b?nuit de comiterea unui jaf. Prin decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u din 27 martie 2006, reclamantul a fost condamnat pentru comiterea jafului. Cererea de recurs a reclamantului a fost declarat? inadmisibil? prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie sin 13 septembrie 2006. n urma recursului n anulare a reclamantului, la 23 aprilie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a trimis cauza la rejudecare la Curtea de Apel, care l-a achitat pe reclamant pe unele capete de acuzare aduse mpotriva lui.

Reclamantul s-a plns la Curte de nc?lcarea drepturilor sale prev?zute de art. 1 CEDO (obliga?ia de a respecta drepturile omului); de violarea art. 3 CEDO (interzicerea tratamentelor inumane ?i degradante), pe motiv c? condi?iile de deten?ie au fost inumane ?i degradante ?i deoarece a fost maltratat de poli?i?ti dup? arestul s?u; de violarea art. 5 CEDO (dreptul la libertate ?i siguran??), pe motiv c? a fost arestat f?r? vreo suspiciune rezonabil? ?i c? documentele relevante i-au fost prezentate ntr-o limb? pe care el n-o cuno?tea; de violarea art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil) n urma refuzului autorit??ilor de a-l asigura cu un avocat n fa?a Cur?ii Supreme de Justi?ie; de violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv) prin lipsa recursurilor efective pentru a se plnge de nc?lc?rile expuse mai sus; de violarea art. 14 CEDO (interzicerea discrimin?rii), deoarece nu i-au fost prezentate documentele ntr-o limb? pe care el o n?elege; ?i violarea art. 17 CEDO (interzicerea abuzului de drept).

La 6 mai 2008, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie, prin care el s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului suma de EUR 3,500 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil. La 17 septembrie 2008, reclamantul a informat Curtea c? a acceptat propunerea Guvernului ?i a declarat c?-?i retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl Alexandru TĂNASE ?i dna Janeta HANGANU, avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Rusu c. Moldovei, reclamanta, Ecaterina RUSU, era beneficiara unei hot?rri judec?tore?ti definitive din 20 decembrie 1995, prin care Judec?toria sectorului Centru a obligat Consiliul municipal Chi?in?u de a-i restitui casa p?rin?ilor s?i, care a fost confiscat? de autorit??ile sovietice. Deoarece casa era locuit? de c?tre alte persoane ?i Consiliul municipal nu i-a evacuat, reclamanta a ini?iat noi proceduri judiciare, care s-au finalizat cu hot?rrea irevocabil? a Judec?toriei sectorului Centru din 21 iunie 1996, prin care preten?iile reclamantei au fost admise. Totu?i, hot?rrea nu se executa.

n urma recursului n anulare depus de c?tre Procurorul General, la 19 septembrie 2001, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrea din 20 decembrie 1995 ?i a dispus rejudecarea cauzei. Procedurile s-au finalizat prin decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u din 6 februarie 2003, prin care preten?iile reclamantei de restituire a propriet??ii confiscate de autorit??ile sovietice au fost respinse.

Dup? ce cererea reclamantei a fost comunicat? Guvernului de c?tre Curte, Agentul Guvernamental a cerut Procurorului General s? depun? la Curtea Suprem? de Justi?ie o cerere de revizuire a deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din 19 septembrie 2001, n baza art. 449 1 (j) CPC, pe motiv c? reclamantul ?i Guvernul au inten?ia de a ncheia un acord amiabil. La 16 iulie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins cererea Procurorului General pe motiv c? p?r?ile nu a prezentat nicio dovad? a pretinsului acord amiabil.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa din 20 decembrie 1995; precum ?i n urma cas?rii ilegale a acestei hot?rri judec?tore?ti prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 19 septembrie 2001; de asemenea, ?i violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii) ?i a art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i familiale), n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa ?i a imposibilit??ii de a locui n casa sa.

La 17 noiembrie 2005 ?i 2 martie 2006, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie unilateral?, prin care a recunoscut violarea drepturilor reclamantei prev?zute de CEDO n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea reclamantei ?i a cas?rii acestei hot?rri prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie. Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantei echivalentul valorii casei,EUR 2,500 cu titlu de daun? moral?, precum ?i EUR 100 pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte. Reclamanta a cerut Cur?ii s? resping? propunerea Guvernului, considernd c? sumele acordate de Guvern erau prea mici. Reclamanta a solicitat EUR 805,161 cu titlu de prejudiciu material (venit care putea fi ob?inut n urma d?rii n chirie a casei), EUR 110,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 5,675 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea noteaz? c?, n anumite circumstan?e, ea poate s? radieze o cerere, potrivit art. 37 1 (c), n temeiul unei declara?ii unilaterale a Guvernului prt, chiar dac? reclamantul dore?te continuarea examin?rii cauzei. n acest scop, Curtea va examina declara?ia prin prisma principiilor ce decurg din jurispruden?a sa (a se vedea Tahsin Acar v. Turkey, [GC], nr. 26307/95, 75-77, ECHR 2003-VI); ?i Melnic v. Moldova, nr. 6923/03,  22-25, 14 noiembrie 2006).

n ceea ce prive?te circumstan?ele acestei cauze, Curtea noteaz? c?, ntr-un num?r de cauze, ea a specificat natura ?i extinderea obliga?iilor care revin statului prt potrivit art. 6 1 CEDO ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO n urma cas?rii unei hot?rri judec?tore?ti definitive n favoarea reclamantului (a se vedea, printre multe altele, Ro?ca v. Moldova; nr. 6267/02, 22 martie 2005; Nistas GmbH v. Moldova, nr. 30303/03, 12 decembrie 2006; ?i Josan v. Moldova, nr. 37431/02, 21 martie 2006). Acolo unde Curtea a constatat o violare a acestor articole, ea a acordat o satisfac?ie echitabil?, m?rimea c?reia depindea de particularit??ile cauzei.

Curtea a notat c? preten?ia reclamantei privind casarea hot?rrii din 20 decembrie 1995 ridic? ntreb?ri privind respectarea termenului de 6 luni. Curtea a mai men?ional c?, la 15 iunie 2006, Curtea a solicitat p?r?ilor s? prezinte dovezi privind valoarea de pia?? a imobilului litigios. Potrivit informa?iei furnizate de Guvern la 13 iulie 2007, valoarea casei se ridica la MDL 1,271,915 (EUR 75,809 la acel moment). Reclamanta nu a prezentat informa?ia solicitat? n termenul indicat de Curte. Lund n considera?ie natura recunoa?terilor con?inute n declara?ia unilateral? a Guvernului, precum ?i m?rimea compensa?iei propuse (EUR 75,809 cu titlu de prejudiciu material, EUR 6,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 100 cu titlu de costuri ?i cheltuieli), Curtea consider? c? nu exist? motive care ar justifica continuarea examin?rii cererii, radiind cererea de pe rolul s?u potrivit art. 37 1 in fine CEDO.

Preten?iile reclamantei prin prisma art. 3 ?i 8 CEDO au fost declarate ca fiind n mod v?dit nentemeiate ?i au fost respinse potrivit art. 35 4 CEDO.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre dl James McSweeney, avocat din Dublin.

***

n cauza Cernenchii c. Moldovei, reclamantul, Vladimir CERNENCHII, este un jurnalist din B?l?i care, la 12 septembrie 2002, a publicat un articol prin care a criticat companiile de stat, n special CET-Nord, pentru neconformarea cu Hot?rrea Guvernului nr. 634 din 5 iulie 2000, care prevedea c? companiile care ofereau popula?iei anumite servicii, cum ar fi furnizarea energiei electrice ?i a apei, erau obligate s? instaleze din contul lor contoare de m?surare a consumului.

Printr-o hot?rre judec?toreasc? irevocabil? din 15 septembrie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a satisf?cut preten?iile lui K., directorul CET-Nord, ?i a constatat c? un pasaj din articol era def?im?tor. Reclamantul a fost obligat la publicarea unei dezmin?iri ?i la plata a MDL 2,000 (EUR 122 la acel moment).

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), pe motiv de aplicare retroactiv? a legii de c?tre instan?ele de judecat? ?i examinarea cauzei sale la Curtea Suprem? de Justi?ie n absen?a sa; precum ?i violarea art. 10 CEDO (libertatea de exprimare).

La 20 noiembrie 2008, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie, prin care el s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului suma de EUR 4, 050 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil. La 1 decembrie 2008, reclamantul a informat Curtea c? a acceptat propunerea Guvernului ?i a declarat c?-?i retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.