Comisarul Hammarberg a concluzionat c? drepturile omului au fost violate n Moldova

30 04 2009

ntre 25 ?i 28 aprilie 2009, Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, a vizitat Moldova n vederea evalu?rii situa?iei privind drepturile omului dup? evenimentele post-electorale care au avut loc la nceputul lunii aprilie.

La 29 aprilie 2009, n cadrul sesiunii Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei din 27-30 aprilie 2009, Сomisarul Hammarberg a declarat c? mai mult de 300 de persoane au fost arestate n Chi?in?u n urma demonstra?iilor post-electorale ?i c? un num?r mare dintre acestea au fost maltratate.

Comisarul a avut ntrevederi cu ministrul Afacerilor Interne, al Justi?iei ?i al Afacerilor Externe, cu un parlamentar din partea Partidului Comuni?tilor, cu Procurorul General, cu Avocatul Parlamentar, cu membrii mecanismului na?ional pentru prevenirea torturii, cu liderii partidelor de opozi?ie, precum ?i cu reprezentan?ii societ??ii civile ?i din partea mass-media.

Comisarul Hammarberg a intervievat diferite persoane care erau sau au fost private de libertate n urma demonstra?iilor ?i violen?elor post-electorale. Persoanele care se aflau n deten?ie au fost vizitate n nchisoarea nr. 13. De asemenea, Comisarul efectuat o vizit? la Comisariatul General de Poli?ie Chi?in?u, unde a fost de?inut? cea mai mare parte a protestatarilor. Expertul medical care f?cea parte din echipa Comisarului a studiat numeroase rapoarte medicale ntocmite de spitalul de urgen??, rapoarte ntocmite de poli?ie ?i n nchisoare.

Comisarul a notat c?, de?i majoritatea protestatarilor au demonstrat pa?nic, unii protestatari au recurs la violen?? ?i au comis acte de vandalism. Grupuri de persoane au p?truns n cl?dirile Parlamentului ?i a Pre?edin?iei la 7 aprilie 2009. Unii poli?i?ti au fost r?ni?i de pietrele aruncate n ei de c?tre protestatari.  M?surile luate pentru a opri tulbur?rile n mas? s-au dovedit a fi foarte ineficiente.

Potrivit informa?iilor ob?inute de Comisar, persoanele erau re?inute de poli?i?ti n civil care nu se prezentau. Cei aresta?i au spus c? au fost b?tu?i n timpul re?inerii, transport?rii ?i n cadrul comisariatelor de poli?ie, inclusiv n timpul interog?rilor. Ei au povestit c? au fost b?tu?i, lovi?i cu pumnii sau cu bte, umili?i ?i agresa?i verbal.

Dosarele studiate de expertul medical al Comisarului con?ineau probe de v?t?m?ri care corespundeau cu cele din m?rturiile depuse de persoanele care fost supuse maltrat?rilor n cadrul comisariatelor de poli?ie. Propor?ia ?i severitatea acestor maltrat?ri este demonstrat? ?i de faptul c? 105 persoane au fost duse la spitalul de urgen?? din Chi?in?u, dintre care 24 au fost spitalizate. Potrivit Ministerului de Interne ?i Procurorului General, la data de 28 aprilie 2009, se examinau 50 de plngeri cu privire la maltratare, iar n privin?a unui caz a fost ini?iat un dosar penal.

Mai multe persoane arestate s-au plns c? nu li s-a acordat posibilitatea s? informeze rudele despre arest ?i nu li s-a permis accesul la un avocat pn? la prima nf??i?are n fa?a instan?ei. Aresta?ii ?i avoca?ii lor s-au plns c? ?edin?ele de judecat? au avut loc foarte repede, c? ap?rarea a fost f?cut? dificil de realizat ?i c? judec?torii nu au dat nici un r?spuns plngerilor de maltratare.

Oficialii cu care a discutat Comisarul au recunoscut c? poli?ia a f?cut abuz de putere dup? proteste n privin?a persoanelor lipsite de libertate. Procurorul General a afirmat c? va investiga fiecare plngere de maltratare ?i se va autosesiza chiar n lipsa plngerii. Ministrul Afacerilor Interne s-a referit la posibilitatea aplic?rii sanc?iunilor disciplinare n privin?a poli?i?tilor, cum ar fi retrogradarea, suspendarea sau concedierea.

Comisarul consider? necesar c? este nevoie nu doar s? fie rev?zut comportamentul unor poli?i?ti, dar ?i responsabilitatea superiorilor lor. Este foarte ngrijor?tor c? aceste nc?lc?ri au avut loc n pofida interzicerii torturii prin lege, unui cod de conduit? a poli?iei ?i cursurilor de perfec?ionare la care au asistat unii poli?i?ti. Trebuie clarificat? pe deplin responsabilitatea pentru aceast? c?dere n profesionalism ?i n respect pentru normele de baz?. Impunitatea n acest caz ar constitui un precedent negativ.

n loc s? cear? mass-media ?i organiza?iilor neguvernamentale s?-?i justifice relat?rile critice, autorit??ile trebuie s? ncurajeze victimele ?i martorii s? contribuie la desf??urarea investiga?iilor.

Comisarul a mai men?ionat c?, paralel cu procedurile penale ?i disciplinare, este nevoie nc? o dat? s? fie revizuite modul de angajare ?i instruire a poli?i?tilor; s? fie consolidate garan?iile persoanelor re?inute ?i aflate n custodia poli?iei, inclusiv asigurarea accesului imediat la un avocat; s? fie consolidat? institu?ia avocatului parlamentar ?i mecanismul de prevenire a torturii ?i s? fie asigurat accesul nestingherit la toate centrele de deten?ie.

Comisarul urmeaz? s? elaboreze un raport complet, care va fi expediat Guvernului moldovean pentru comentarii, dup? care acesta va fi f?cut public.