APCE a adoptat Rezolu?ia 1666 (2009) privind func?ionarea institu?iilor democratice n Moldova

05 05 2009

La 29 aprilie 2009,  dup? audierea raportului dnei Josette DURRIEU ?i al dlui Egidijus VAREIKIS, Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei (APCE) a adoptat Rezolu?ia 1666 (2009) privind func?ionarea institu?iilor democratice n Moldova.

APCE ?i-a exprimat ngrijorarea privind conformarea par?ial? a autorit??ilor moldave cu recomand?rile sale anterioare privind mbun?t??irea procesului electoral ?i consolidarea institu?iilor democratice nainte de alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009. APCE a subliniat c? ridicarea pragului electoral de la 4% la 6%, interzicerea blocurilor electorale ?i restric?iile de ocupare a func?iilor publice de c?tre func?ionarii cu dubl? ?i multipl? cet??enie au restrns posibilitatea opozi?iei de a participa efectiv la procesul politic ?i a sl?bit pluralismul.

APCE a deplns faptul c? protestul pa?nic care a nceput la 6 aprilie 2009 n fa?a cl?dirii Parlamentului ?i a Pre?edin?iei, n principal, la ini?iativa tinerilor care nu au acceptat rezultatele alegerilor, au degenerat la 7 aprilie 2009 n atacuri violente ?i devastarea cl?dirilor publice. Institu?ia european? a condamnat n mod ferm asemenea acte de violen??, considernd c? acestea nu pot fi utilizate ntr-o societate democratic? ca o modalitate de exprimare a opiniei politice.   

Adunarea Parlamentar? ?i-a exprimat dezacordul cu afirma?iile autorit??ilor moldave care au urmat imediat dup? violen?e, n care oficialii de cel mai nalt nivel politic au acuzat opozi?ia de protestele violente cu scopul de a organiza o lovitur? de stat. APCE a subliniat c? autorit??ile trebuiau s? fie mai rezervate n declara?iile lor pentru a calma situa?ia.

APCE ?i-a exprimat ngrijorarea sa deosebit? privind actele de violen?? comise de poli?ie n perioada evenimentelor post-electorale, ?i anume maltratarea de?inu?ilor, nc?lcarea dreptului la un proces echitabil ?i restric?iile dispropor?ionate a accesului la informa?ii, libertatea presei ?i atacurile mpotriva jurnali?tilor. Adunarea a notat c? de?ine informa?ii potrivit c?rora mai mult de 300 de tineri au fost aresta?i ?i 9 persoane sunt n continuare private de libertate.

Institu?ia european? a ndemnat s? fie imediat pornit? o anchet? independent? care s? examineze aprofundat cazurile de violen?? ?i ca persoanele vinovate s? fie atrase la r?spundere.

Adunarea Parlamentar? a ndemnat autorit??ile moldave s? implementeze recomand?rile sale con?inute n Rezolu?ia 1572 (2007) ?i s? continue reformele n domeniul legisla?iei electorale, mass-media ?i a poli?iei. De asemenea, institu?ia a recomandat sporirea eficacit??ii sistemului judec?toresc ?i mbun?t??irea considerabil? a condi?iilor de deten?ie.

APCE a mai recomandat:

  1. recunoa?terea legalit??ii deciziei Cur?ii Constitu?ionale de confirmare a rezultatelor alegerilor de c?tre toate p?r?ile politice interesate fie c? reprezint? majoritatea, fie opozi?ia. Orice persoan? care contest? rezultatele alegerilor are dreptul de a folosi orice remediu legal disponibil, inclusiv Curtea European? a Drepturilor Omului;
  2. condamnarea imediat? a violen?elor de c?tre autorit??i ?i toate p?r?ile politice interesate ?i angajarea acestora la folosirea doar a modalit??ilor democratice n ap?rarea pozi?iilor, ideilor ?i programelor lor;
  3. pornirea imediat? a unei anchete independente, transparente ?i credibile privind evenimentele post-electorale ?i a circumstan?elor care au condus la acestea; suplimentar la investiga?ia independent? privind la pretinsele nc?lc?ri ale drepturilor omului men?ionate mai sus;
  4. angajarea ntr-un dialog constructiv a partidelor care au trecut pragul electoral n cadrul procesului electoral pentru a rezolva actuala criz? politic?; alegerea viitorului Pre?edinte al ??rii trebuie s? ofere o oportunitate concret? de a restabili ncrederea n procesul democratic;
  5. pornirea unui dialog ntre reprezentan?ii majorit??ii parlamentare ?i a opozi?iei, cu participarea larg? a for?elor extra-parlamentare ?i a societ??ii civile, pentru a stabili viziunea lor pentru viitorul ??rii, n faza principiilor democratice ?i integr?ri europene, la care ei au subscris;
  6. adoptarea prompt? a unui plan de ac?iuni de c?tre noul Parlament, care s? con?in? m?suri concrete ?i termene de implementare a recomand?rilor APCE con?inute n acesta rezolu?ie, precum ?i angajamentele stabilite n Rezolu?ia 1572 (2007) privind onorarea obliga?iilor ?i angajamentelor de c?tre Moldova.

APCE va continua s? monitorizeze situa?ia din Moldova ?i la urm?toarea sesiune, din iunie 2009, Comisia de monitorizare va prezenta progresele ob?inute de c?tre autorit??ile moldave ?i a opozi?iei privind implementarea recomand?rilor acestei rezolu?ii ?i a rezolu?iilor anterioare ?i va propune Adun?rii ac?iuni suplimentare care vor fi necesare.

 

Textul Rezolu?iei 1666 (2009) n limba englez? poate fi accesat aici

Textul Rezolu?iei 1666 (2009) n limba francez? poate fi accesat aici

Textul Doc. 11878 n limba englez? poate fi accesat aici

Textul Doc. 11878 n limba francez? poate fi accesat aici