CtEDO a pronun?at hotarrea Masaev c. Moldovei

12 05 2009

La 12 mai 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Masaev c. Moldovei (cererea nr. 6303/05).

Reclamantul, Talgat MASAEV, este musulman. La 30 ianuarie 2004, reclamantul ?i un grup de al?i musulmani au fost dispersa?i de poli?ie n timp ce se rugau ntr-o nc?pere nchiriat? de o organiza?ie neguvernamental? condus? de reclamant.

La 17 februarie 2004, Judec?toria Centru l-a g?sit vinovat pe reclamant de comiterea contraven?iei administrative prev?zute de art. 200 alin. 3 al Codului cu privire la contrave?iile administrative (CCA)  (practicarea unei religii nerecunoscute de stat) ?i l-a obligat s? pl?teasc? o amend? de MDL 360. La 9 martie 2004, Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul reclamantului, care nu a fost citat pentru ?edin?a de judecat?.

La 31 mai 2009, actualul Cod cu privire la contrave?iile administrative va fi nlocuit cu alt cod, care n art. 54 con?ine prevederi similare celor din art. 200 alin. 3 al codului actualmente n vigoare.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 9 CEDO (libertatea de gndire, de con?tiin?? ?i de religie), pe motiv c? a fost amendat pentru practicarea religiei musulmane; violarea art. 6 1 ?i 3 CEDO (dreptul la un proces echitabil), deoarece nu a fost citat pentru ?edin?a de judecat? ?i violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), pe motiv c? nu a dispus de un recurs efectiv n privin?a plngerii sale privind violarea art. 9 CEDO.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO.

Reclamantul a notat c? pentru ?edin?a de judecat? care a avut loc la 9 martie 2004, cita?ia i-a fost expediat? la 5 martie 2004, iar el a primit-o la 16 martie 2004. n observa?iile cu privire la fondul cauzei, Guvernul a recunoscut c? reclamantului i-a fost nc?lcat dreptul garantat de art. 6 1 CEDO.

Curtea s-a referit la cauzele Ziliberberg v. Moldova (cererea nr. 61821/00, 7-36, 1 februarie 2005), Gu?u v. Moldova (cererea nr. 20289/02,  51-54, 7 iunie 2007) ?i Russu v. Moldova (cererea nr. 7413/05, 22-28, 13 noiembrie 2008) n care ea a constatat violarea art. 6 1 CEDO n circumstan?e similare. n lumina acestei jurispruden?e ?i n urma recunoa?terii de c?tre Guvern c? dreptul la un proces echitabil nu a fost respectat, Curtea a constatat violarea art. 6 1 CEDO. n lumina acestei constat?ri, nu este nevoie de a examina separat preten?ia reclamantului privind violarea art. 6 3 CEDO.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 9 CEDO.

Guvernul a admis c? a avut loc o ingerin?? n dreptul reclamantului la libertatea religiei, ns? aceasta era prev?zut? de lege, ?i anume de art. 14 al Legii despre culte ?i art. 200 alin. 3 CCA, ?i c? a urm?rit un interes legitim. Guvernul a mai men?ionat c? exista un interes legitim de a cere cultelor s? se nregistreze nainte de a-?i ncepe activitatea ?i c? m?rimea amenzii era propor?ional? scopului urm?rit.

Curtea a examinat dac? ingerin?a a fost necesar? ntr-o societate democratic?. Curtea a notat c? orice persoan? care practic? o religie care nu este recunoscut? de stat este supus? imediat riscului de a fi sanc?ionat? potrivit art. 200 alin. 3 CCA. Guvernul a afirmat c?, deoarece nregistrarea obligatorie a cultelor religioase nu este considerat? dispropor?ionat?, nu trebuie s? fie considerat? dispropor?ionat? nici sanc?ionarea persoanelor care practic? idei religioase care nu sunt formal constituite ?i nregistrate n calitate de cult religios.

Curtea a notat c? ea nu contest? competen?a statului de a adopta reguli cu privire la nregistrarea cultelor religioase, care s? fie compatibile cu art. 9 ?i 11 CEDO. Totu?i, din aceasta nu rezult?, dup? cum a argumentat Guvernul, c? sanc?ionarea membrilor individuali ai cultelor religioase nenregistrate, pentru practicarea religiei prin rugaciuni sau prin alte metode, este compatibil? cu Conven?ia. n caz contrar, aceasta ar duce la excluderea minorit??ilor religioase care nu sunt formal nregistrate ?i la faptul c? statul poate dicta unei persoane ce trebuie ea s? cread?. Curtea nu a fost de acord cu o asemenea atitudine ?i a considerat c? limitarea dreptului la libertatea de con?tiin?? ?i de religie prev?zut? de art. 200 alin. 3 CCA constituie o ingerin?? care nu corespunde unei necesit??i sociale imperiose ?i, prin urmare, nu este necesar? ntr-o societate democratic?.

n lumina constat?rilor privind violarea art. 9 CEDO, Curtea nu a considerat necesar? examinarea separat? a preten?iei reclamantului privind violarea art. 13 CEDO.

Curtea a acordat reclamantului EUR 26 cu titlu de prejudiciu material, EUR 1,500 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre N. Mardari, avocat din Chi?in?u.