Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldova pronun?ate n martie 2009

21 05 2009

n martie 2009, CtEDO a pronun?at deciziile Buruian c. Moldovei (cererea nr. 13433/06), Pasternac c. Moldovei (cererea nr. 49246/06) ?i Uscov c. Moldovei (cererea nr. 25398/05).

***

n cauza Buruian c. Moldovei, reclamantul, ?tefan BURUIAN, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti definitive din 21 septembrie 2004, prin care Curtea de Apel Chi?in?u a obligat Departamentul Privatiz?rii s? pl?teasc? reclamantului MDL 37,868 (EUR 2,573 la acel moment), n calitate de compensa?ie pentru executarea ntrziat? a unei hot?rri judec?tore?ti definitive. Hot?rrea din 21 septembrie 2004 nu a fost executat? pn? la acest moment.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un recurs efectiv) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, pe motiv de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti definitive n favoarea sa; precum ?i violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv) combinat cu art. 6 1 CEDO, pe motiv c? nu a dispus de recursuri efective la nivel na?ional pentru a se plnge de violarea dreptului s?u garantat de art. 6 1 CEDO.

La 23 ianuarie 2009, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie, prin care el s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului suma de EUR 6,653 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil. Ulterior, reclamantul a informat Curtea c? a acceptat propunerea Guvernului ?i a declarat c?-?i retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl Sergiu BĂIE?U, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Pasternac c. Moldovei, reclamantul, Andrei PASTERNAC, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti definitive din 19 decembrie 2002, prin care Judec?toria Briceni a obligat Oficiul de poli?ie Edine? s? restituie reclamantului bunuri confiscate (19,800 litri alcool etilic) sau echivalentul pecuniar al acestora n sum? de MDL 268,220 (EUR 18,717). Hot?rrea din 19 decembrie 2002 nu a fost executat? pn? la acest moment.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un recurs efectiv) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, pe motiv de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti definitive n favoarea sa.

La 23 ianuarie 2009, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie, prin care el s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului suma de EUR 47,881 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil. Ulterior, reclamantul a informat Curtea c? a acceptat propunerea Guvernului ?i a declarat c?-?i retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl E. Breazu, avocat din Edine?.

***

n cauza Uscov c. Moldovei, reclamantul, Iurie USCOV, a ini?iat proceduri judiciare mpotriva Guvernului, solicitnd compensa?ii pentru efectele infla?iei asupra valorii banilor s?i de la depozitele B?ncii de Economii. Reclamantul se referea la Hot?rrea Guvernului nr. 170 din 20 februarie 2003, potrivit c?reia persoanele care erau n?scute nainte de 1926 aveau dreptul la compensa?ii par?iale pentru banii depu?i la Banca de Economii.

La 17 decembrie 2004 ?i 23 martie 2005, Judec?toria Buiucani ?i, respectiv, Curtea de Apel Chi?in?u au respins preten?iile reclamantului, pe motiv c? acesta nu se ncadra n categoria persoanelor care aveau dreptul la compensa?ii. Ambele instan?e au scutit reclamantul de plata taxei de stat, pe motiv de situa?ie financiar? proast? ?i vrst? naintat?. La 25 aprilie 2005 a restituit reclamantul cererea sa de recurs pe motiv de neachitare a taxei de stat.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un recurs efectiv) pe motiv de refuz a Cur?ii Supreme de Justi?ie s? examineze cererea sa de recurs.

La 2 februarie 2009, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie, prin care el s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului suma de EUR 1,000 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i EUR 500 pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil. Ulterior, reclamantul a informat Curtea c? a acceptat propunerea Guvernului ?i a declarat c?-?i retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl Vitalie ZAMA, avocat din Chi?in?u.