Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldova pronun?ate n aprilie 2009

02 06 2009

n aprilie 2009, CtEDO a pronun?at deciziile Moscal c. Moldovei (cererea nr. 37990/04) ?i Frunze c. Moldovei (cererea nr. 22545/05).

***

n cauza Moscal c. Moldovei, reclamantul, Ion MOSCAL, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 2 mai 2000, prin care Judec?toria a obligat Ministerul Afacerilor Interne s? pl?teasc? reclamantului MDL 4,673 (EUR 408) pentru restan?ele la salariu, precum ?i MDL 611 (EUR 53) cu titlu de cheltuieli pentru asisten?a juridic?.

Deoarece Ministerul Afacerilor Interne nu executa hot?rrea din 2 mai 2000, la data de 10 mai 2005, reclamantul a ini?iat o procedur? judiciar? mpotriva acestuia, solicitnd compensa?ii pentru neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti.

La 13 iulie 2005, Ministerul Afacerilor Interne a transferat reclamantului suma de MDL 4,673 (EUR 408) ?i l-a informat pe reclamant c? putea veni n orice moment la sec?ia de contabilitate a Ministerului pentru a primi suma de MDL 611 (EUR 53).

Prin hot?rrea Cur?ii Supreme de Justi?ie din 28 decembrie 2005, cererea reclamantului de compensare a prejudiciului cauzat prin executarea ntrziat? a hot?rrii din 2 mai 2000 a fost respins?.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), pe motiv de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti ntr-un termen rezonabil ?i de neacordare a compensa?iilor pentru executarea ntrziat?; precum ?i violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, pe motiv de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti definitive n favoarea sa.

La 27 februarie 2009, Guvernul a prezentat Cur?ii un acord amiabil, prin care el s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului suma de EUR 500 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil. Reclamantul a men?ionat n acord c? a acceptat propunerea Guvernului ?i a declarat c?-?i retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii. Acordul amiabil a fost semnat de Guvern ?i reclamant la 27 februarie 2009.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u. 

***

n cauza Frunze c. Moldovei, reclamantul, Tudor FRUNZE, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 2 octombrie 2003, prin care Judec?toria Orhei a obligat o companie de stat (compania) s? pl?teasc? reclamantului MDL 8,082 (EUR 523) pentru restan?ele la salariu.

La 29 octombrie 2004, Departamentul de Executare a informat reclamantul c? i+au fost transfera?i MDL 700 (EUR 44). La 7 iulie 2005, compania a achitat reclamantului MDL 6,981 (EUR 466), iar la 9 septembrie 2005 – suma de MDL 400 (EUR 26). Astfel, suma acordat? prin hot?rrea din 2 octombrie 2003 a fost achitat? integral.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), pe motiv de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti ntr-un termen rezonabil ?i de neacordare a compensa?iilor pentru executarea ntrziat?; precum ?i violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, pe motiv de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti definitive n favoarea sa.

La 6 martie 2009, Guvernul a prezentat Cur?ii un acord amiabil, prin care el s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului suma de EUR 800 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil. Reclamantul a men?ionat n acord c? a acceptat propunerea Guvernului ?i a declarat c?-?i retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii. Acordul amiabil a fost semnat de Guvern ?i reclamant la 6 martie 2009.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl V. Duca, avocat din Orhei.