Audieri la Curtea European? a Drepturilor Omului n trei cauze contra Moldovei ?i Rusiei

08 06 2009

La 9 iunie 2009, ora 09:00, vor avea loc audieri n fa?a Camerei a Patra a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului cu privire la admisibilitatea ?i la fondul cauzelor C?ldare ?i al?i 42 c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 8252/05), Catan ?i al?i 27 c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 43370/04) ?i Cervaschi ?i al?i 98 c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 18454/06).

nregistrarea video a audierilor va fi disponibil? la 9 iunie 2009, dup? ora 15:30, pe pagina web a Cur?ii.

***

Reclaman?ii sunt cet??eni ai Republicii Moldova care locuiesc n Republica Moldoveneasc? Nistrean? (RMN). Fiecare cerere se refer? la o ?coal? distinct? cu predarea n limba romn? ?i a fost depus? de c?tre un grup de p?rin?i, copii ?i profesori.

Reclaman?ii s-au plns c? ei au fost intimida?i de c?tre autorit??ile RMN din cauza dorin?ei lor de a continua predarea n ?coli n limba romn? cu grafia latin? potrivit curriculum-ului moldovenesc. Ei au invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea tratamentului inuman ?i degradant), a art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i familiale), a art. 14 CEDO (interzicerea discrimin?rii) ?i a art. 2 al Protocolului nr. 1 la CEDO (dreptul la instruire).

***

n cauza Catan ?i al?i 27 c. Moldovei ?i Rusiei, reclaman?ii sunt copii care studiaz? la liceul Evrica din Rbni?a, p?rin?ii acestora ?i un profesor. n fa?a Cur?ii, reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre dl Ion MANOLE, dl Alexandru POSTICĂ ?i dl Veaceslav ŢURCAN, avoca?i din Chi?in?u ?i dl A. UNGER, profesor de drept la Universitatea London South Bank.

Circumstan?ele cauzei

Liceul Evrica din Rbni?a este unul dintre cele 6 licee din RMN n care predarea are loc n limba romn? cu grafie chirilic?. n acest liceu studiaz? circa 600 elevi.

La 18 august 1994, regimul RMN a interzis folosirea grafiei latine n ?coal?.

Din 1997, liceul Evrica a folosit sediul din str. Gagarin ?i era nregistrat la Ministerul Educa?iei din Moldova, folosind curriculum-ul moldovenesc ?i grafia latin? ?i fiind finan?at din fonduri ale Republicii Moldova. n 1999, regimul RMN a ordonat ca toate ?colile apar?innd altor state ?i func?ionnd pe teritoriul RMN s? fie nregistrate la autorit??ile RMN, n caz contrar ele nu vor fi recunoscute ?i vor fi private de drepturile lor.

Liceul Evrica a refuzat s? se nregistreze, deoarece aceasta presupunea folosirea grafiei chirilice impuse de autorit??ile RMN ?i priva liceele de sponsorizarea oferit? de Ministerul Educa?iei al Republicii Moldova. La 26 februarie 2004, cl?direa folosit? de liceu a fost transferat? de c?tre transnistreni administra?iei Departamentului de Educa?ie din Rbni?a. Ei au reiterat cererea lor de nregistrare n sistemul de educa?ie al RMN.

La 14 iulie 2004, transnistrenii au nchis toate ?colile care foloseau grafia latin?. P?rin?ii, elevii ?i profesorii liceului Evrica au nceput a p?zi liceul pe parcursul zilei ?i a nop?ii. La 29 iulie 2004, poli?ia transnistrean? a p?truns n liceu ?i a evacuat femeile ?i copiii care se aflau n?untru. Cinci b?rba?i care se aflau n cl?dire au fost aresta?i ?i sanc?iona?i cu 3 sau 5 zile arest administrativ. n aceea?i zi, so?ul directoarei liceului a fost arestat n strad? ?i sanc?ionat cu 7 zile de arest administrativ pentru nc?lcarea ordinii publice. n urm?toarele zile, poli?ia ?i func?ionari publici din cadrul Departamentului de Educa?ie din Rbni?a au vizitat p?rin?ii copiilor care ?i f?ceau studiile la liceu ?i le-au cerut s?-?i transfere copiii n alt? ?coal? nregistrat? n RMN, amenin?ndu-i c? vor fi concedia?i sau chiar vor fi lipsi?i de drepturile p?rinte?ti. Ca urmare a presiunii, mul?i p?rin?i au transferat copiii lor n alte ?coli.

n urma interven?iei Misiunii OSCE n Moldova, n septembrie 2004, liceul a fost nregistrat la Camera de nregistrare de la Tiraspol n calitate de institu?ie de nv???mnt privat?, ns? nu a putut s?-?i reia activitatea din cauze lipsei de sediu. De abia la 2 octombrie 2004, regimul RMN a permis liceului sa se deschid? n alt? cl?dire nefinisat?, n care anterior ?i-a avut sediul o gr?dini??. Liceul a fost obligat s? foloseasc? grafia chirilic? ?i curriculum-ul elaborat de autorit??ile RMN ?i nu a avut telefon.

Reclaman?ii au adresat numeroase plngeri autorit??ilor Federa?iei Ruse, avnd n vedere faptul c? cea mai mare parte a liderilor RMN sunt cet??eni ru?i, unii dintre ace?tia fiind chiar decora?i de c?tre autorit??ile Rusiei; Federa?ia Rus? continu? s? aib? trupe care sta?ioneaz? n Transnistria; ?i este mediator n conflictul ntre Moldova ?i regimul secesionist de la Tiraspol. Ministerul Afacerilor Externe al Federa?iei Ruse a r?spuns utiliznd fraze generale despre dep??irea conflictului n privin?a ?colile de limb? moldoveneasc? din RMN ?i a aten?ionat asupra pericolului utiliz?rii for?ei n rezolvarea conflictului, recomandnd folosirea negocierilor.

Reclaman?ii s-au plns ?i autorit??ilor moldave, care, n pofida promisiunilor de solu?ionare a situa?iei ?colilor de limb? romn?, nu au reu?it s? rezolve problema.

Reclaman?ii au indicat c? n RMN sunt 92,000 de elevi. n timp ce, n 1989, moldovenii reprezentau 40% din popula?ie, ucrainenii – 26% ?i ru?ii – 26%, aceast? propor?ie este departe de a fi respectat? n ?colile din RMN: n 82% din ?coli curriculum-ul este elaborat n limba rus?, n 13.5% curriculum-ul este n limba moldoveneasc?/romn? cu grafie chirilic?, n 3.8% curriculum-ul este n limba moldoveneasc?/romn? cu grafie latin? ?i n 0.7% – n limba ucrainean?.

Preten?ii

Reclaman?ii au invocat imposibilitatea folosirii cl?dirii de pe str. Gagarin ?i c? ei au fost intimida?i de c?tre regimul RMN, deoarece au ales s? foloseasc? grafia latin?.

Reclaman?ii s-au plns c? copiii lor au fost obliga?i s? studieze ntr-o limb? artificial? creat? de autorit??ile sovietice, adic? limba moldoveneasc?/romn? cu grafie chirilic?. Mai mult ca att, ei au fost obliga?i s? nve?e dup? curriculum-ul este elaborat de transnistreni, care a fost inspirat din teoria ?i metodele de dena?ionalizare a popula?iei locale ini?iate n regiunea transnistreana n 1924. Reclaman?ii au sus?inut c? curriculum-ul cultiva ostilit??i n privin?a autorit??ilor legitime moldovene?ti, limbii moldovene?ti/romne, istoriei, culturii ?i valorilor caracteristice teritoriului de pe malul drept al Nistrului (care se afl? sub controlul Moldovei). Disciplinele istoria ?i limba matern? nu erau prezentate ntr-o form? obiectiv? ?i critic?, dimpotriv?, acestea erau folosite ca instrumente de propagand? ?i ndoctrinare. Astfel, instruirea copiilor n liceul Evrika nu era bazat? pe valori ale unei societ??i democratice ?i nu corespundea convingerilor filosofice ale p?rin?ilor. Aceasta constituia o nc?lcare a dreptului lor la instruire ?i predare conform convingerilor lor filosofice garantate de art. 2 al Protocolului nr. 1 la CEDO, dup? cum a fost interpretat de Curte n numeroase cauze, inter alia, n cauza Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark (hot?rre din 7 decembrie 1976, Seria A nr. 23).

n continuare, ei s-au plns de discriminare pe motive etnice, care denot? o lips? de respect din partea RMN fa?? de cultura ?i etnia lor. ?ocul ?i stresul pe care ei l-au sim?it n urma discrimin?rii, mai ales ntre iulie ?i octombrie 2004, dar ?i n continuare, se ncadreaz? ntr-un tratament contrar art. 3 CEDO. n aceast? privin??, ei s-au referit la cauza Abdulaziz Cabales and Balkandali v. United Kingdom (hot?rre din 28 mai 1985, Seria A nr. 94).

Ei au mai afirmat c?, avnd n vedere amenin??rile, persecu?iile ?i b?taia de joc la care ei ?i familiile lor au fost supu?i n mod regulat, ei se tem pentru securitatea lor fizic? ?i, n acest sens, au invocat art. 3 ?i 8 CEDO ?i hot?rrea Cur?ii n cauza Belgian Linguistics case (hot?rre din 23 iulie 1968, Seria A nr. 6).

De asemenea, ei au mai invocat art. 13 ?i 14 CEDO n colaborare cu art. 3 ?i 8 CEDO ?i art. 2 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

Reclaman?ii au considerat c? autorit??ile moldave erau responsabile, deoarece Transnistria este o parte a Moldovei ?i, prin urmare, autorit??ile moldovene au obliga?ia pozitiv? s? asigure drepturile reclaman?ilor. Ei au mai considerat c? autorit??ile ruse sunt responsabile de viol?rile men?ionate, deoarece teritoriul Transnistriei se afl? de facto sub controlul Rusiei.

***

ntreb?rile Cur?ii adresate p?r?ilor:

Cu privire la admisibilitate

1. Se afl? oare reclaman?ii sub jurisdic?ia Moldovei ?i/sau a Rusiei n sensul art. 1 CEDO, dup? cum acesta a fost interpretat de Curte, inter alia, n cauza Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 48787/99, ECHR 2004-VII), avnd n vedere circumstan?ele prezentelor cauze?

n special, n lumina cauzei Ila?cu ?i al?ii, poate oare fi angajat? responsabilitatea Guvernelor prte prin prisma Conven?iei, n virtutea obliga?iilor lor pozitive de a asigura drepturile reclaman?ilor garantate de CEDO?

Au existat oare evolu?ii dup? cauza Ila?cu ?i al?ii care ar putea afecta responsabilitatea vreunei din statele contractante?

2. Dac? este angajat? responsabilitatea unui sau a ambelor Guverne prte, exist? oare recursuri eficiente care au trebuit s? fie epuizate, dup? cum o cere art. 35 CEDO, anterior depunerii prezentelor cereri?

Cu privire la fond

1. Constituie oare m?surile luate mpotriva reclaman?ilor o violare a drepturilor lor garantate de art. 8 de sine-st?t?tor sau n colaborare cu art. 14 CEDO?

2. Constituie oare m?surile luate mpotriva reclaman?ilor o violare a drepturilor lor garantate de art. 2 al Protocolului nr. 1 la CEDO de sine-st?t?tor sau n colaborare cu art. 14 CEDO?