Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rreA Moisei c. Moldovei

21 12 2006

La 19 decembrie 2006 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Moisei c. Moldovei (cererea nr. 14914/03).

n aceast? cauz? reclamanta se plngea de perioada lung? de neexecutare a unei hot?rri judec?tore?ti n favoarea sa. Hot?rrea judec?toreasc? din 23 iulie 2001 care prevedea acordarea unei indemniza?ii reclamantei a fost executat? la 29 aprilie 2003, dup? depunerea cererii la CtEDO.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 (protec?ia propriet??ii) deoarece hot?rrea judec?toreasc? nu a fost executat? timp de 22 luni ?i autorit??ile statale nu pot s? motiveze neexecutarea unei hot?rri judec?tore?ti prin lipsa de fonduri. De asemenea, Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 13 al Conven?iei (dreptul la un recurs efectiv) deoarece reclamanta nu a dispus de un recurs efectiv pentru repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat prin executarea tardiv? a hot?rrii judec?tore?ti.

Curtea a acordat reclamantei EUR 192 cu titlu de compensa?ii materiale, EUR 500 pentru prejudiciu moral ?i EUR 600 cu titlu de cheltuieli de reprezentare.