Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldovei pronun?ate n mai ?i iunie 2009

07 08 2009

n lunile mai ?i iunie 2009, CtEDO a pronun?at deciziile Deinego c. Moldovei (cererea nr. 31428/05), Sclifos c. Moldovei (cererea nr. 22235/08), Dicusari c. Moldovei (cererea nr. 38655/05), Miro?nicenco c. Moldovei (cererea nr. 38679/05), Agatiev c. Moldovei (cererea nr. 11610/06) ?i Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 6914/08).

***

n cauza Deinego c. Moldovei, reclamantul, Anatolie DEINEGO, este directorului unui magazin specializat n echipament pentru computere. La 3 decembrie 2004, un inspector al Agen?iei de Stat pentru Proprietatea Intelectual? (AGEPI) a ntocmit un raport, potrivit c?ruia un angajat al magazinului a vndut discuri DVD, care con?inea informa?ie audiovizual?, cu nc?lcarea dreptului de autor a unei ter?e persoane.

La 3 martie 2005, Judec?toria B?l?i a stabilit c? reclamantul a comis contraven?ia administrativ? prev?zut? de art. 51/2 1 al Codului cu privire la contraven?iile administrative ?i l-a obligat s? pl?teasc? o amend? n sum? de MDL 3,600 (EUR 218). Instan?a s-a bazat, printre altele, pe un raport de expertiz? din 8 decembrie 2004, prezentat de c?tre AGEPI, potrivit c?ruia, vnzarea discurilor DVD n lipsa unor semne speciale eliberate de Agen?ie sau n lipsa unui acord cu proprietarul dreptului de autor, constituie contrafacere. Acest raport nu era semnat de c?tre directorul AGEPI.

La 20 aprilie 2005, Curtea de Apel B?l?i a respins recursul reclamantului n absen?a sa. Potrivit reclamantului, acesta nu a fost citat la ?edin?a de judecat?.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil), precum ?i violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), pe motiv c? nu a dispus de vreun recurs efectiv n vederea contest?rii hot?rrii judec?tore?ti din 20 aprilie 2005 la Curtea Suprem? de Justi?ie.

La 20 martie 2009, p?r?ile au prezentat Cur?ii un acord amiabil, prin care Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului suma de EUR 800 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

***

n cauza Sclifos c. Moldovei, reclamanta, Elena SCLIFOS, era beneficiara unei decizii judec?tore?ti din 30 mai 2007, prin care Curtea Suprem? de Justi?ie a anulat o decizie a Consiliului municipal Chi?in?u prin care acesta a permis vnzarea subsolului care se afla sub apartamentul reclamantei ?i pe care aceasta din urm? l arendase anterior. Instan?a a mai anulat contractele de vnzare-cump?rare a subsolului care au fost ncheiate cu ter?e p?r?i ?i a dispus restitutio in integrum, precum ?i a obligat Consiliul municipal s? pl?teasc? reclamantei MDL 500 (EUR 30) cu titlu de compensa?ie pentru prejudiciu moral. Instan?a a mai recunoscut dreptul prioritar al reclamantei la arendarea subsolului. Deoarece aceast? decizie nu se executa, reclamanta a ini?iat noi proceduri judiciare, prin care a solicitat compensa?ii pentru prejudiciul cauzat de neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa. Procedurile sunt pendinte n fa?a Cur?ii de Apel Chi?in?u.

n fa?a Cur?ii, reclamanta s-a plns de violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), deoarece neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa constituia tratament inuman ?i degradant; a art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), pe motiv de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti definitive n favoarea sa; precum ?i a art. 14 CEDO (interzicerea discrimin?rii) combinat cu art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

La 18 martie 2009, Guvernul a prezentat Cur?ii un acord amiabil, prin care el s-a angajat s? pl?teasc? reclamantei suma de EUR 1,465 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i EUR 500 pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil. La 30 martie 2009, reclamanta a prezentat Cur?ii acela?i acord amiabil, prin care a declarat c? a acceptat propunerea Guvernului ?i c?-?i retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii. 

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre ?. Urtu ?i A. Briceag, avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Dicusari c. Moldovei, reclamantul, Petru DICUSARI, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 18 septembrie 2002, prin care Judec?toria Centru a obligat o companie de stat, administrat? de Ministerul Comunica?iilor ?i Transportului s? pl?teasc? reclamantului MDL 3,909 (EUR 299) pentru restan?ele la salariu.

La 12 septembrie 2003, reclamantul a decedat. Mo?tenitorul s?u a declarat c? are inten?ia de a continua examinarea cauzei n numele tat?lui s?u. Hot?rrea judec?toreasc? din 18 septembrie 2002 n favoarea reclamantului nu a fost executat? pn? la data adopt?rii deciziei Cur?ii.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil), pe motiv de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti ntr-un termen rezonabil ?i de imposibilitate de a ob?ine compensa?ii pentru executarea ntrziat?; precum ?i violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), pe motiv de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti definitive n favoarea sa.

La 1 aprilie 2009, Guvernul a prezentat Cur?ii un acord amiabil, prin care el s-a angajat s? pl?teasc? dlui Serghei DICUSARI, succesorul reclamantului, suma de EUR 1,946 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil. Ulterior, reclamantul a informat Curtea c? a acceptat propunerea Guvernului ?i a declarat c?-?i retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii. 

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl Victoria GUŢU, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Mironi?cenco c. Moldovei, reclamanta, Maria MIRONI?CENCO, era beneficiara unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 17 iunie 2002, prin care Judec?toria Centru a obligat o companie de stat, administrat? de Ministerul Comunica?iilor ?i Transportului s? pl?teasc? reclamantei MDL 4,557 (EUR 348) pentru restan?ele la salariu. Hot?rrea judec?toreasc? din 17 iunie 2002 n favoarea reclamantei nu a fost executat? pn? la data adopt?rii deciziei Cur?ii.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), pe motiv de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti definitive n favoarea sa.

La 1 aprilie 2009, Guvernul a prezentat Cur?ii un acord amiabil, prin care el s-a angajat s? pl?teasc? reclamantei suma de EUR 2,253 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil. Ulterior, reclamanta a informat Curtea c? a acceptat propunerea Guvernului ?i a declarat c?-?i retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii. 

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre Victoria GUŢU, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Agatiev c. Moldovei, reclamantul, Sergiu AGATIEV, la 16 decembrie 2005, a fost sanc?ionat de c?tre Judec?toria Dub?sari cu 30 de zile de arest administrativ la cererea Oficiului de executare Dub?sari, dup? ce reclamantul nu a pl?tit o amend? de MDL 720 (EUR 46.5) dispus? la 7 iunie 2005 de c?tre Judec?toria Dub?sari n urma comiterii unei contraven?ii administrative.

La 16 decembrie 2005, reclamantul a solicitat suspendarea execut?rii hot?rrii judec?tore?ti pe durata examin?rii recursului s?u mpotriva hot?rrilor din 7 iunie ?i 16 decembrie 2005. Reclamantul a mai solicitat extinderea termenului-limit? pentru contestarea hot?rrii din 7 iunie 2005. La 19 decembrie 2005, Judec?toria Dub?sari a respins cererea reclamantului cu privire la extinderea termenului-limit?.

Potrivit reclamantului, fratelui s?u nu i s-a permis s?-l viziteze n deten?ie dect la 23 decembrie, cnd reclamantul a semnat recursul preg?tit de fratele s?u ?i de un avocat.

La 26 decembrie 2005, printr-o hot?rre irevocabil?, Judec?toria Dub?sari a respins recursul reclamantului mpotriva hot?rrii din 7 iunie 2005. La 16 ianuarie 2006, reclamantul a fost eliberat dup? ca a fost privat de libertate pe 30 de zile. La 17 ianuarie 2006, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul reclamantului mpotriva hot?rrii din 16 decembrie 2005.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 5 4 CEDO (dreptul la libertate ?i siguran??), deoarece el a fost mpiedicat s? depun? imediat recursul mpotriva hot?rrii din 16 decembrie 2005 ?i Curtea de Apel Chi?in?u nu a examinat recursul s?u prompt; ?i a art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil), deoarece el nu a fost citat la ?edin?a de judecat? din 17 ianuarie 2005, pe motiv de durat? a procedurilor judiciare, precum ?i din cauz? c? instan?ele nu au motivat suficient hot?rrile lor judec?tore?ti.

La 21 aprilie 2009, p?r?ile au prezentat Cur?ii un acord amiabil, prin care Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului suma de EUR 850 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i EUR 450 pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre A. Postica, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Cazacu c. Moldovei, reclamanta, Tamara CAZACU, era beneficiara unei decizii judec?tore?ti definitive din 5 noiembrie 2004, prin care Curtea de Apel Chi?in?u a obligat Ministerul Educa?iei s? pl?teasc? reclamantei MDL 8,190 (EUR 510) cu titlu de compensa?ii materiale pentru perioada for?at de absen?? la lucru n urma concedierii ilegale, MDL 5,000 (EUR 312) cu titlu de compensa?ii morale, precum ?i MDL 400 (EUR 45) cu titlu de cheltuieli pentru asisten?a juridic?. Hot?rrea judec?toreasc? din 5 noiembrie 2004 n favoarea reclamantei nu a fost executat? pn? la data adopt?rii deciziei Cur?ii.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), pe motiv de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti definitive n favoarea sa.

La 24 aprilie 2009, p?r?ile au prezentat Cur?ii un acord amiabil, prin care Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantei suma de EUR 3,000 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre N. Mardari, avocat din Chi?in?u.