CtEDO a pronun?at hot?rrile Deservire SRL, Petru Ro?ca ?i Godorozea c. Moldovei

06 10 2009

La 6 octombrie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrile Deservire SRL c. Moldovei (cererea nr. 17328/04), Petru Ro?ca c. Moldovei (cererea nr. 2638/05) ?i Godorozea c. Moldovei (cererea nr. 17023/05).

*  *  *

n cauza Deservire SRL c. Moldovei, compania reclamant? a fost creat? n 1992, n urma diviz?rii unei ntreprinderi de stat ?i i-au fost alocate o parte din bunurile care apar?ineau ntreprinderii de stat. n decembrie 1993, autorit??ile locale au pus sechestru pe bunurile companiei reclamante n vederea recuper?rii propriet??ii de stat care se pretindea a fi de?inut? de c?tre aceasta. Reclamantul a solicitat returnarea propriet??ii sale ?i a indicat c? el a pl?tit pentru bunurile sale n 1992, iar n urma refuzului autorit??ilor locale, el a ini?iat proceduri judiciare. n cadrul examin?rii cauzei n instan?ele de judecat? na?ionale, de 3 ori a fost dispus? rejudecarea cauzei. Procedurile de judecat? au finalizat la 23 martie 1998, cnd Judec?toria Economic? a admis par?ial preten?iile companiei reclamante. Hot?rrea din 23 martie 1998 nu a fost contestat? ?i a devenit irevocabil?.

n mai 1998, Procuratura General? a naintat un recurs n anulare a hot?rrii din 23 martie 1998 ?i a solicitat Cur?ii Supreme de Justi?ie s? redeschid? procedurile. La 3 iunie 1998, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul n anulare. Procedurile s-au finisat cu decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 23 octombrie 2003, prin care toate preten?iile companiei reclamante au fost respinse ca nefondate.

La 28 martie 2008, Curtea de Apel Economic? a decis s? intenteze procesul de insolvabilitate mpotriva companiei reclamante pentru neplata datoriilor.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil), pe motiv de durat? excesiv? a procedurilor ?i din cauza motiv?rii insuficiente a deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din 23 octombrie 2003, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), deoarece reclamantul ?i-a pierdut proprietatea sa n urma hot?rrilor judec?tore?ti na?ionale precum ?i a art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), pe motiv de lips? a recursurilor efective privind durata excesiv? a procedurilor de judecat?.

Curtea a examinat preten?iile reclamantului n temeiul art. 6 1 CEDO motivarea insuficient? a deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din 23 octombrie 2003 ?i n temeiul art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO ?i a conchis c? nu dispune de materiale care ar permite s? se ajung? la concluzia c? exist? vreo aparen?? de violare a CEDO. Prin urmare, Curtea a considerat c? aceast? parte a cererii este n mod v?dit nentemeiat? ?i inadmisibil? potrivit art. 35 3 ?i 4 CEDO.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO. Curtea a notat c? perioada total? a procedurilor a constituit circa 9 ani, ns? perioada care a fost luat? n considera?ie prin prisma ratione temporis a nceput la 12 septembrie 1997 ?i, prin urmare, a constituit 6 ani ?i 41 de zile. Curtea a notat c? aceast? cauz? nu a fost foarte complex? ?i c? compania reclamant? a fost responsabil? doar de un num?r relativ mic de amn?ri. Unele tergivers?ri n examinarea cauzei dispuse de instan?ele de judecat? r?mn a fi inexplicate. Mai mult ca att, dup? ce cauza a fost solu?ionat? printr-o hot?rre judec?toreasc? irevocabil?, redeschiderea sa ar fi trebuit s? fie operat? mai degrab? pentru o determinare rapid? a unor chestiuni excep?ionale dect n vederea unei noi examin?ri de lung? durat?. Prin urmare, Curtea a conchis c? a existat nc?lcarea termenului rezonabil n aceast? cauz?.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 13 CEDO combinat cu art. 6 1 CEDO pe motiv de lips? a recursurilor efective privind durata excesiv? a procedurilor de judecat?. Curtea a respins argumentul Guvernului precum c? art. 192 CPC prevede expres c? respectarea termenului rezonabil este verificat? de instan?a ierarhic superioar? n procesul judec?rii cauzei. Curtea a notat c? ea a respins deja argumente simulare n hot?rrea Boboc c. Moldovei (hot?rre din 4 noiembrie 2008, 41). Curtea a notat c? compania reclamant? s-a plns diferitor autorit??i, inclusiv Consiliului Superior al Magistraturii, ?i c? o instan?? de judecat? a notat expres faptul duratei excesive a procedurilor, f?r? a accelera procedurile sau a acorda vreo compensa?ie pentru aceasta.

Curtea a acordat reclamantului EUR 600 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Vitalie NAGACEVSCHI.

*  *  *

n cauza Petru Ro?ca c. Moldovei, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii) pe motiv de folosire excesiv? a for?ei pe durata arest?rii ?i din cauza condi?iilor de deten?ie dup? ce a fost arestat; violarea art. 5 CEDO (dreptul la libertate ?i siguran??), pe motiv c? deten?ia sa a fost ilegal?, c? nu a fost informat prompt despre motivele arest?rii sale; violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) pe motiv c? nu i-a fost permis s? fie reprezentat de un avocat, deoarece nu au fost identifica?i ?i audia?i 2 martori ?i din cauza lipsei timpului ?i a facilit??ilor adecvate pentru a-?i preg?ti ap?rarea; precum ?i violarea art. 10 CEDO (dreptul la libertatea de exprimare) pe motiv c? arestul s?u a fost provocat de critica lui fa?? de partidul de guvern?mnt.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 ?i a art. 6 1 n colaborare cu art. 6 3 (c) ?i (d) CEDO.

Curtea a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Alexandru POSTICĂ, membru al asocia?iei ob?te?ti Promo-Lex.

*  *  *

n cauza Godorozea c. Moldovei, reclamanta, Maria GODOROZEA, a invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) pe motiv c? Curtea Suprem? de Justi?ie a adoptat o hot?rre n absen?a sa.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO ?i a acordat reclamantei EUR 1,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 530 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre Vitalie NAGACEVSCHI.