CtEDO a pronun?at hot?rrea Business ?i Investi?ii Pentru To?i c. Moldovei

15 10 2009

La 13 octombrie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea Business ?i Investi?ii Pentru To?i c. Moldovei (cererea nr. 39391/04).

*  *  *

n aceast? cauz?, Business ?i Investi?ii Pentru To?i (compania reclamant?), n noiembrie 2001, a ini?iat proceduri judiciare mpotriva unei companii I., pretinznd prejudicii cauzate n urma neonor?rii obliga?iunii de c?tre I., n baza unui contract ncheiat cu circa un an nainte, de transmitere a unui spa?iu pentru oficii. n februarie 2003, compania reclamant? a ini?iat ac?iuni separate mpotriva lui I. ?i a unei companii de stat M., solicitnd recunoa?terea dreptului s?u de proprietate asupra spa?iului pentru oficii, care ntre timp i-a fost transferat de facto n posesie ?i folosin?? de c?tre I. n 2004, compania reclamant? a solicitat instan?ei de judecat? s? nceteze procesul ini?iat mpotriva lui I. ?i a continuat procesul privind recunoa?terea drepturilor sale de proprietate mpotriva celui de-al doilea prt, M.

n acela?i timp, compania de stat M. a ini?iat o ac?iune de judecat? mpotriva mai multor pr?i, printre care compania I. ?i ntreprinderea de stat L., pretinznd c? contractul care a fost ncheiat n 1997 ntre L. ?i I. privind finisarea lucr?rilor de construc?ie n cl?dire n schimbul acord?rii unui spa?iu pentru oficii a afectat drepturile sale de proprietate asupra cl?dirii. Prima instan?a a dat c?tig de cauz? companiei I., dar Curtea Suprem? de Justi?ie a admis preten?iile lui M. la 8 iulie 2004.

Compania reclamant? a cerut revizuirea deciziei din 8 iulie 2004 pe motiv c? ea nu a fost parte la acele proceduri, de?i drepturile sale de proprietate au fost afectate. La 16 septembrie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins aceast? cerere, notnd c? compania reclamant? nu era proprietarul cl?dirii ?i c? I. a ncheiat contractul cu compania reclamant? cu rea-credin?? ?i c? compania reclamant? a ncetat procesul n totalitate atunci cnd ?i-a retras preten?iile la 27 aprilie 2004.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil), pe motiv de dreptule sale de proprietate au fost afectate prin adoptarea unor hot?rri judec?tore?ti n cadrul unor proceduri la care compania reclamant? nu a fost parte, n acest fel privnd-o de dreptul de a pleda pozi?ia sa n fa?a instan?elor de judecat?. Compania reclamant? a pretins c? ac?iunile de judecat? pe care ea a ini?iat-o mpotriva unei companii ?i a unei institu?ii de stat nu a fost examinat? de c?tre instan?ele de judecat? ?i c? instan?ele de judecat? au examinat alt? ac?iune care a afectat drepturile companiei reclamante, de?i aceasta nu a fost parte la acele proceduri.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO.

Curtea a notat c? p?r?ile au p?reri diferite n ceea ce prive?te faptul dac? compania reclamant? avea sau nu un drept de proprietate asupra unei p?r?i a imobilului n litigiu. Curtea a considerat c? nu este necesar de a determina aceasta, avnd n vedere urm?toarele circumstan?e. Atunci cnd Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat cauza la 8 iulie 2004, 2 companii pretindeau a avea drept de proprietate asupra unei p?r?i a cl?dirii. Una dintre acestea era M., reclamantul la nivel na?ional, a c?rei preten?ii au fost respinse de c?tre instan?ele de judecat?. Cealalt? era compania reclamant? care a ob?inut dreptul asupra unei p?r?i din cl?dire de la I., companie care a c?tigat n prima instan??. Contractul dintre compania reclamant? ?i I. era valabil la acel moment. n asemenea circumstan?e, preten?iile companiei reclamante nu puteau fi l?sate f?r? examinare.

Curtea a notat argumentul Guvernului precum c? doar I., nu ?i compania reclamant?, avea dreptul de a participa la proces. Curtea a reiterat c?, n principiu, noul proprietar poate pretinde n instan?a de judecat? toate drepturile pe care fostul proprietar le putea invoca (a se vedea, mutatis mutandis, Anghelescu v. Romania, no. 29411/95,  49 et seq. and 66 et seq., 9 aprilie 2002; Mihailescu v. Romania (dec.), no. 32913/96, 22 iunie 2004; ?i Moldovahidroma? v. Moldova (dec.), no. 30475/03, 4 aprilie 2006). n aceast? cauz?, I. a transferat companiei reclamante drepturile sale asupra cl?dirii n litigiu, prin urmare, compania reclamant? avea dreptul de a interveni n orice proceduri n care se disputa dreptul de proprietate a lui I. la cl?direa n litigiu.

n ceea ce prive?te renun?area de c?tre compania reclamant? la preten?iile sale n 2004, Curtea a constatat c? aceasta a fost f?cut? doar n privin?a lui I., iar procedurile din februarie 2003 privind recunoa?terea drepturilor de proprietate au fost ini?iate nu doar mpotriva lui I., dar ? a lui M. Preten?iile mpotriva lui M. nu au fost examinate de c?tre instan?ele na?ionale. n acela?i timp, acceptnd la 8 iulie 2004 preten?iile lui M. asupra cl?dirii n litigiu f?r? a implica compania reclamant?, Curtea Suprem? de Justi?ie a prejudecat preten?ia companiei reclamante privind dreptul de proprietate asupra unei p?r?i din cl?dire. Prin urmare, Curtea a conchis c? dreptul companiei reclamante de acces la instan?a de judecat? a fost nc?lcat.

Curtea a acordat companiei reclamante EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,550 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a fost reprezentat? de c?tre dra T. Eremciuc, jurist din Chi?in?u.