Deciziile adoptate de CtEDO n noiembrie 2009 c. Moldovei

22 12 2009

n noiembrie 2009 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Açik Göz c. Moldovei (cererea nr. 3586/05), Baranov ?i Al?i 15 (cererile nr. 20935/05 ?.a.) ?i Vartic ?i Al?i 8 c. Moldovei (cererile nr. 12674/07 ?.a.), Bzgu ?i Al?i 35 c. Moldovei (cererile nr. 45653/05 ?.a.), Bogdanov c. Moldovei (cererea nr. 30173/06) ?i Hmelevschi c. Moldovei (cererea nr. 43546/05).

***

n cauza Açik Göz c. Moldovei, reclamantul este o edi?ie periodic? nregistrat? n Comrat. Printr-o hot?rre irevocabil? din 9 iunie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a sanc?ionat ziarul pentru def?imare. n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 10 CEDO.

Printr-o scrisoare din 18 iunie 2007, Curtea a expediat reclamantului observa?iile Guvernului ?i i-a solicitat s? prezinte observa?iile sale pn? la 13 august 2007. Printr-o scrisoare din 21 iunie 2007, nainte de a primi scrisoare Cur?ii din 18 iunie 2007, reclamantul s-a interesat de stadiul examin?rii cererii sale.

Printr-o scrisoare recomandat? din 28 aprilie 2008, reprezentantul reclamantului a fost notificat despre expirarea termenului pentru depunerea observa?iilor ?i c? nu a fost solicitat? o prelungire a termenului. n scrisoare se men?iona c? Curtea putea s? scoat? cererea de pe rolul s?u n cazul n care ar fi existat circumstan?e s? se cread? c? reclamantul nu mai dore?te continuarea examin?rii cererii. Reprezentantul reclamantului a primit aceast? scrisoare la 13 mai 2008, dar nu a urmat niciun r?spuns.

Curtea a considerat c?, n aceste circumstan?e, reclamantul nu mai dore?te s?-?i men?in? cererea ?i c?, n conformitate cu prevederile art. 37 1 in fine CEDO, nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii, radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl I. Topal, redactorul ziarului.

***

n cauzele Baranov ?i Al?i 15 c. Moldovei ?i Vartic ?i Al?i 8 c. Moldovei, reclaman?ii se plng de neexecutarea unor hot?rri judec?tore?ti definitive n favoarea lor.

n cauza Baranov ?i Al?i 15 c. Moldovei, reclaman?ii au invocat neexecutarea unor hot?rri judec?tore?ti definitive n favoarea lor privind acordarea unor locuin?e sociale sau bani n loc de locuin?e sociale, precum ?i compensa?ii pentru prejudiciul material cauzat de exproprierea averii de c?tre regimul sovietic sau restituirea averii confiscate nelegitim.

n cauza Vartic ?i Al?i 8 c. Moldovei, reclaman?ii sunt persoane care au r?mas f?r? locuin?? dup? conflictul din Transnistria ?i ei au invocat neexecutarea unor hot?rri judec?tore?ti definitive n favoarea lor privind acordarea locuin?elor.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti definitive n favoarea lor. n cererile nr. 12674/07, 13012/07, 13272/07, 13278/07, 13322/07, 13333/07, 13339/07, 13355/07 ?i 13368/07, reclaman?ii au depus cererile lor ?i mpotriva Federa?iei Ruse. Suplimentar, reclaman?ii Ciorap ?i Conovali (cererile nr. 32318/06 ?i 39503/06) au mai pretins violarea art. 8 ?i 14 CEDO, iar reclamantul Modrnga (cererea nr. 33328/06) a mai pretins violarea art. 13 CEDO n colaborare cu art. 6 1 CEDO ?i cu art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

Curtea a notat c? o parte din cereri (nr. 12674/07, 13012/07, 13272/07, 13278/07, 13322/07, 13333/07, 13339/07, 13355/07 ?i 13368/07) au fost ndreptate ?i mpotriva Rusiei, pe motiv c? reclaman?ii au fost nevoi?i s? p?r?seasc? locuin?ele lor din Transnistria n urma ac?iunilor Federa?iei Ruse, care a contribuit din punct de vedere militar, economic ?i politic la crearea ?i consolidarea regimului separatist din Transnistria.

Curtea a notat c? subiectul acestor cereri este omisiunea autorit??ilor Moldovei de a executa hot?rrile judec?tore?ti definitive, prin care instan?ele de judecat? au obligat Guvernul ?i Consiliul municipal Chi?in?u s? asigure reclaman?ii cu locuin?e. Prin urmare, cererile care au fost ndreptate mpotriva Federa?iei Ruse sunt incompatibile ratione personae cu prevederile Conven?iei ?i urmeaz? a fi respinse n conformitate cu art. 35 3 ?i 4 CEDO. Astfel, Curtea a declarat inadmisibile cererile depuse de c?tre reclaman?ii n partea n care sunt depuse mpotriva Rusiei. n ceea ce prive?te cererile ndreptate mpotriva Moldovei, Curtea a decis s? suspende examinarea acestora ?i s? le comunice Guvernului Moldovei.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre A. Iura?co, V. Marcu, V.Jereghi, V. Iordachi, M. Pelin, V. Onoico, A. Bzgu, V. Pelin, A. Postic?.

***

n cauzele Bzgu ?i Al?i 35 c. Moldovei, to?i reclaman?ii sunt persoane care au r?mas f?r? locuin?? dup? conflictul din Transnistria ?i ei au invocat neexecutarea unor hot?rri judec?tore?ti definitive n favoarea lor privind acordarea locuin?elor.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti definitive n favoarea lor.

Curtea a notat c? toate cererile au fost ndreptate ?i mpotriva Rusiei, pe motiv c? reclaman?ii au fost nevoi?i s? p?r?seasc? locuin?ele lor din Transnistria n urma ac?iunilor Federa?iei Ruse, care a contribuit din punct de vedere militar, economic ?i politic la crearea ?i consolidarea regimului separatist din Transnistria.

Curtea a notat c? subiectul acestor cereri este omisiunea autorit??ilor Moldovei de a executa hot?rrile judec?tore?ti definitive, prin care instan?ele de judecat? au obligat Guvernul ?i Consiliul municipal Chi?in?u s? asigure reclaman?ii cu locuin?e. Prin urmare, cererile care au fost ndreptate mpotriva Federa?iei Ruse sunt incompatibile ratione personae cu prevederile Conven?iei ?i urmeaz? a fi respinse n conformitate cu art. 35 3 ?i 4 CEDO. Astfel, Curtea a declarat inadmisibile cererile depuse de c?tre reclaman?ii n partea n care sunt depuse mpotriva Rusiei. n ceea ce prive?te cererile ndreptate mpotriva Moldovei, Curtea a decis s? suspende examinarea acestora ?i s? le comunice Guvernului Moldovei.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre A. Bzgu.

***

n cauza Bogdanov c. Moldovei, la 17 decembrie 2008, Curtea a comunicat Guvernului cererea reclamantului privind pretinsa violare a art. 6 1 CEDO, a art. 13 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma neexecut?rii unei hot?rri judec?tore?ti n favoarea reclamantului ntr-un termen rezonabil.

La 26 octombrie 2009, Curtea a primit un acord amiabil semnat de Guvern ?i reclamant, potrivit c?ruia Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului, n termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil, EUR 3,356.95 cu titlu de compensa?ii pentru orice daune materiale ?i morale ?i EUR 795 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, iar reclamantul a declarat c?-?i retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre I. Chibac, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Hmelevschi c. Moldovei, la 12 ianuarie 2008, Curtea a comunicat Guvernului cererea reclamantului privind pretinsa violare a art. 6 1 CEDO, n urma omisiunii Judec?toriei Buiucani de a cita legal reclamantul ntr-un dosar privind participarea la o demonstra?ie neautorizat?, ?i a art. 11 CEDO, n privin?a dreptului reclamantului la libertatea de asociere.

La 17 septembrie 2009, Curtea a primit un acord amiabil semnat de Guvern ?i reclamant, potrivit c?ruia Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului, n termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil, EUR 300 cu titlu de compensa?ii pentru orice daune materiale ?i morale, precum ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli, iar reclamantul a declarat c?-?i retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.