Analiza hot?rrilor CtEDO pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2009

28 12 2009

Republica Moldova este printre primele 10 ??ri cu cele mai multe cereri depuse la Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) mpotriva lor. La 23 decembrie 2009, 3,510 de cereri pendinte erau ndreptate la Curte mpotriva Moldovei.

ntre 1 ianuarie ?i 23 decembrie 2009, 1,256 astfel de cereri mpotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional al Cur?ii, 356 de cereri au fost declarate inadmisibile, 29 de cereri au fost scoase de pe rolul Cur?ii (dintre care 19 din cauza reglement?rilor amiabile), iar 216 de cereri au fost comunicate Guvernului Republicii Moldova. Pe parcursul anului 2009, Curtea a adoptat 29 de hot?rri cu privire la fondul cauzelor moldovene?ti ?i o hot?rre cu privire la satisfac?ia echitabil?. n toate cele 29 de hot?rri a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei. Majoritatea cererilor examinate actualmente n Camer? dateaz? din anii 2004-2005.

n urm?torul tabel este prezentat? analiza statistic? a cererilor depuse la CtEDO mpotriva Moldovei n anul 2009 comparativ cu anii 2008, 2007 ?i 2006.

 

Analiza statistic? a cererilor depuse la Curtea European? a Drepturilor Omului mpotriva Moldovei n anul 2009 comparativ cu anii 2008, 2007 ?i 2006

2006

2007

+/- 2006

2008

+/-2007

2009

+/-2008

1.11.1998-23.12.2009

Cereri alocate unui organ decizional

519

887

+70.9 %

1,147

+29%

1,256

+ 9.5%

5,372

Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol

248

201

-18.95%

477

+137%

385

- 19.3%

1,904

Cereri comunicate Guvernului

99

73

-26.26%

126

+73%

216

+ 71.5%

692

Hot?rri pronun?ate

20

60

+300%

33

- 45%

30

- 9.1%

168

 

 

31.12.2007

+/-

31.12.2008

+/-

23.12.2009

+/-

 

Cereri pendinte n fa?a unui organ decizional

1445

1,830

+26.64%

2,442

+33%

3,510

+ 43.8%

 

Printre cele mai importante hot?rri din punct de vedere juridic pronun?ate de Curte pe parcursul anului 2009 sunt Paladi (n care s-a detaliat jurispruden?a Cur?ii cu privire la m?surile interimare indicate), Olaru ?i Al?ii (n care Curtea a indicat, aplicnd procedura pilot, modificarea legisla?iei moldovene?ti n domeniul acord?rii spa?iului locativ de stat), Iordachi ?i Al?ii (n care a fost examinat? calitatea legisla?iei cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice) ?i Manole ?i Al?ii (n care Curtea a men?ionat pentru prima dat? obliga?ia statelor impus? de art. 10 CEDO de a garanta independen?a editorial? a institu?iilor publice a audiovizualului).

Sub aspectul cuantumului prejudiciilor acordate, n anul 2009, cea mai costisitoare a fost hot?rrea Dacia SRL, n care Guvernul a fost obligat s? restituie reclamantului hotelul Dacia din Chi?in?u sau s?-i pl?teasc? EUR 7,237,700 cu titlu de prejudiciu material, EUR 25,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 6,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. n aceast? cauz? a fost restituit hotelul, ns? prejudiciul cauzat statului a fost de EUR 921,625.

Prin hot?rrile pronun?ate pn? la 24 decembrie 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de peste EUR 11,850,000. Dintre acestea, 92.4% reprezint? prejudicii materiale, 5.9% prejudiciile morale ?i 1.6% sumele acordate cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Alte peste EUR 2,500,000 urmau a fi pl?tite n baza scoaterii cererilor de pe rol.

 

Analiza pe articole a hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2009

art. CEDO

total viol?ri

detalii

nr. de viol?ri

cauze principale

Articolul 3 al Conven?iei

(interzicerea torturii)

14

maltratarea reclaman?ilor

4

Breabin, Gurgurov, Buzilov, Valeriu ?i Nicolae Ro?ca
lipsa unei anchete efective pe marginea plngerilor de maltratare

5

Breabin, Gurgurov, Buzilov, Petru Ro?ca, Valeriu ?i Nicolae Ro?ca
nesanc?ionarea adecvat? a persoanelor care au aplicat tortura

1

Valeriu ?i Nicolae Ro?ca
condi?ii inadecvate de deten?ie

3

Str?isteanu ?i Al?ii,  Valeriu ?i Nicolae Ro?ca, Gavrilovici
neacordarea asisten?ei medicale adecvate de?inu?ilor

1

Paladi

Articolul 5 al Conven?iei

(dreptul la libertate ?i siguran??)

7

deten?ia persoanei f?r? un mandat de arest valabil

2

Paladi, Str?isteanu ?i Al?ii
re?inerea administrativ? f?r? o b?nuial? rezonabil? c? a fost comis? o contraven?ie 

1

Hyde Park (nr. 4)
re?inerea penal? f?r? a exista temei pentru re?inere

1

Leva
neinformarea despre toate acuza?iile penale care vizau reclamantul

1

Leva
motivarea insuficient? a mandatului de arest

1

Str?isteanu ?i Al?ii
organizarea ntrevederilor la CCCEC n condi?ii care trezeau suspiciuni cu privire la confiden?ialitatea lor

1

Leva

Articolul 6 al Conven?iei

(dreptul la un proces echitabil)

16

neexecutarea hot?rrilor judec?tore?ti

4

Olaru ?i Al?ii, Ceborari ?i Al?ii, Decev, Fedotov
nelimitarea discriminatorie n timp a ac?iunii judiciare a procurorului

3

Str?isteanu ?i Al?ii, Baroul Partner-A., Ipteh S.A.
durata excesiv? a procedurilor

3

Pnzari, Deservire SRL, Matei ?i Tutunaru 
casarea hot?rrilor judec?tore?ti irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

2

Eugenia ?i Doina Duca, Str?isteanu ?i Al?ii
necitarea reclamantului n judecat?

2

Godorozea, Masaev
refuzul de a admite reclamantul n procedurile judiciare care i vizau drepturile ?i neexaminarea preten?iilor sale judiciare

1

Business ?i Investi?ii pentru To?i
condamnarea contraven?ional? f?r? acordarea unui ap?r?tor ?i a timpului pentru preg?tirea ap?r?rii

1

Petru Ro?ca

Articolul 8 al Conven?iei

(dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie)

1

garan?ii insuficiente n legisla?ie pentru a preveni interceptarea abuziv? a convorbirilor telefonice

1

Iordachi ?i Al?ii

Articolul 9 al Conven?iei

(libertatea de con?tiin?? ?i religie)

1

sanc?ionarea contraven?ional? pentru exercitare practicilor religioase a unui cult nerecunoscute de stat

1

Masaev

Articolul 10 al Conven?iei

(libertate de exprimare)

3

examinarea incorect? a cauzelor privind ap?rarea onoarei ?i demnit??ii

1

Flux (nr. 7)
lipsa n legisla?ia na?ional? a prevederilor suficiente care ar garanta independen?a editorial? a IPNA Compania Teleradio-Moldova

1

Manole ?i Al?ii
condamnarea la arest administrativ pentru insult?

1

Gavrilovici

Articolul 11 al Conven?iei

(libertatea de ntrunire ?i de asociere)

4

refuzul f?r? motive imperioase de a autoriza ntruniri pa?nice

4

Hyde Park, Hyde Park (nr. 2), Hyde Park (nr. 3), Hyde Park (nr. 4)

Articolul 13 al Conven?iei

(dreptul la un recurs efectiv)

6

lipsa dreptului la nivel na?ional de a cere compensa?ii pentru violarea Conven?iei

4

Breabin, Str?isteanu ?i Al?ii, Gurgurov, Fedotov
imposibilitatea de a se opune la nivel na?ional nc?lc?rii Conven?iei

2

Pnzari, Deservire SRL

Articolul 34 al Conven?iei

(dreptul de a sesiza CtEDo cu o cerere individual?)

1

neexecutarea prompt? a m?surilor interimare indicate de Curte n temeiul art. 39 al Regulamentului Cur?ii

1

Paladi

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie

(protec?ia propriet??ii)

9

neexecutarea hot?rrilor judec?tore?ti

4

Ceborari ?i Al?ii, Decev, Olaru ?i Al?ii, Fedotov
lipsirea de proprietate n urma anul?rii privatiz?rii din motive neimputabile reclamantului

3

Str?isteanu ?i Al?ii, Baroul Partner-A., Ipteh S.A.
Casarea hot?rrilor judec?tore?ti irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

2

Eugenia ?i Doina Duca, Str?isteanu ?i Al?ii