Traficul de fiin?e umane este considerat sclavie, n sensul art. 4 CEDO

21 01 2010

La 7 ianuarie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Ran?ev c. Ciprului ?i Federa?iei Ruse (cererea nr. 25965/04).

n aceast? cauz?, reclamantul, Nicolai Ran?ev, este un cet??ean rus ?i tat?l Oxanei Ran?eva, care a decedat n circumstan?e stranii ?i neclarificate dup? ce a c?zut din geamul unei case n Cipru n martie 2001.

Dra Ran?eva a ajuns n Cipru la 5 martie 2001 printr-o viz? artistic?. Ea a nceput s? lucreze la 16 martie 2001 n calitate de dansatoare ntr-un cabaret. Trei zile mai trziu, ea ?i-a p?r?sit locul de munc?, l?snd o n?tiin?are precum c? pleca napoi n Rusia. La 28 martie 2001, managerul cabaretului a g?sit-o pe dra Ran?eva ntr-o discotec? din Limassol ?i a dus-o la poli?ie, solicitnd ca ?ederea acesteia s? fie declarat? ilegal? ?i ea s? fie expulzat? din ?ar?, aparent cu scopul de a o rentoarce n cabaretul s?u. Dup? verificarea bazei de date, poli?ia a conchis c? ?ederea drei Ran?eva nu p?rea s? fie ilegal? ?i a refuzat s? o re?in?. Ei au cerut managerului cabaretului s? o ia pe dra Ran?eva de la sec?ia de poli?ie ?i s? se rentoarc? cu ea diminea?a n vederea verific?rii ulterioare a statutului de imigrant al acesteia. Managerul cabaretului a luat-o pe dra Ran?eva aproximativ la ora 5:20 diminea?a.

Dra Ran?eva a fost dus? de managerul cabaretului n apartamentul unui angajat de-al cabaretului, care se afla la etajul 6 al blocului de locuit. Managerul cabaretului se afla n apartament. La 28 martie 2001, aproximativ la ora 6:30 diminea?a, dra Ran?eva a fost g?sit? moart? n strad?, sub apartamentul n care a fost dus? de manager. O cuvertur? de pat a fost g?sit? nnodat? n jurul balustradei balconului apartamentului.

Dup? decesul drei Ran?eva, persoanele care se aflau n apartament au fost interogate. Au mai fost interoga?i un vecin care a v?zut corpul drei Ran?eva c?znd pe p?mnt, precum ?i ofi?erii de poli?ie care erau de serviciu la sec?ia de poli?ie din Limassol n diminea?a zilei cnd managerul cabaretului a adus-o pe dra Ran?eva de la discotec?. A fost efectuat? o autopsie care a stabilit c? moartea ?i r?nile de pe corpul drei Ran?eva s-au produs n urma c?z?turii. Ulterior, reclamantul a vizitat sec?ia de poli?ie din Limassol ?i a solicitat s? participe la anchet?. Ultima ?edin?? a avut loc la 27 decembrie 2001 n absen?a reclamantului. Instan?a a concluzionat c? dra Ran?eva a decedat n circumstan?e care p?reau a fi un accident, ncercnd s? scape din apartamentul n care se afla ca oaspete, dar c? nu existau dovezi care ar fi sugerat necesitatea examin?rii r?spunderii penale pentru moartea acesteia.

Ulterior, la cererea reclamantului, corpul drei Ran?eva a fost repatriat din Cipru n Federa?ia Rus?. Exper?ii medicali din Federa?ia Rus? au efectuat o autopsie separat? ?i rezultatele acesteia, precum ?i constat?rile autorit??ilor Federa?iei Ruse, potrivit c?rora dra Ran?eva a decedat n circumstan?e stranii ?i neclarificate care cereau investiga?ii ulterioare, au fost expediate autorit??ilor cipriote printr-o form? de cerere pentru asisten?? juridic? mutual? n baza tratatelor la care Rusia ?i Cipru erau p?r?i. n cerere se solicita, printre altele, s? fie efectuate investiga?ii ulterioare, ini?ierea unui dosar penal n privin?a mor?ii drei Ran?eva ?i s?-i fie permis reclamantului s? participe efectiv n proceduri.

n octombrie 2006, Cipru a confirmat Procuraturii Federa?iei Ruse c? ancheta n cazul mor?ii drei Ran?eva s-a finisat la 27 decembrie 2001 ?i c? sentin?a instan?ei era definitiv?. Reclamantul a continuat s? insiste asupra unei investiga?ii efective privind moartea fiicei sale.

Viza "artistic?" era deschis? la cererea angajatorului cipriot, care trebuia s? depun? o garan?ie bancar? care s? acopere eventualele costuri de ?edere a solicitantului de viz?. Angajatorul cipriot, de asemenea, era obligat s? informeze autorit??ile destre p?r?sirea de c?tre de?in?torul vizei a locului de munc?.

Ombudsmanul cipriot, Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului ?i Departamentul de Stat al SUA au publicat mai multe rapoarte care se refereau la traficul de fiin?e umane n Cipru cu scop de exploatare sexual?, precum ?i despre rolul industriei de cabaret ?i a vizelor artistice pentru facilitarea traficului de fiin?e umane n Cipru.

Invocnd art. 2 CEDO (dreptul la via??), art. 3 CEDO (interzicerea torturii), art. 4 CEDO (interzicerea sclaviei ?i a muncii for?ate), art. 5 CEDO (dreptul la libertate ?i siguran??) ?i art. 8 (dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie), reclamantul s-a plns de investiga?ia circumstan?elor decesului fiicei sale, de omisiunea poli?iei cipriote de a lua m?suri ntru protec?ia acesteia atunci cnd ea nc? era vie ?i de omisiunea autorit??ilor cipriote de a lua m?suri ntru pedepsirea celor responsabili de moartea ?i maltratarea fiicei sale. De asemenea, reclamantul s-a mai plns n temeiul art. 2 ?i 4 CEDO de omisiunea autorit??ilor Federa?iei Ruse de a investiga pretinsa traficare ?i decesul fiicei sale ?i de a lua m?suri pentru ca fiica sa s? nu fi fost supus? riscului de a fi traficat?. n final, reclamantul a invocat art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil) n privin?a procedurilor de anchet? ?i lipsei de acces la instan?ele din Cipru.

Autorit??ile cipriote au f?cut o declara?ie unilateral?, recunoscnd c? au violat art. 2, 3, 4, 5 ?i 6 CEDO, oferindu-se s? pl?teac? prejudiciului material ?i moral reclamantului ?i aducnd la cuno?tin?? c? au fost accepta?i trei exper?i independen?i care urmau s? investigheze circumstan?ele decesului drei Ran?eva, a angaj?rii, ?ederii n Cipru ?i posibila comitere a oric?ror acte ilegale mpotriva acesteia. Curtea a reiterat c? hot?rrile sale servesc pentru deciderea asupra cazurilor individuale aduse n fa?a sa, dar ?i pentru elucidarea, p?strarea ?i dezvoltarea regulilor instituite prin CEDO. De asemenea, ea a subliniat importan?a interpret?rii ?i aplic?rii art. 4 CEDO cazurilor de trafic de fiin?e umane. Ea a concluzionat c?, n aceast? cauz?, avnd n vedere cele expuse mai sus ?i natura grav? a acuza?iilor de traficare, respectarea drepturilor omului cere continuarea examin?rii cauzei.

Curtea a declarat admisibile preten?iile reclamantului prin care a fost invocat? violarea art. 2,3,4 ?i 5 CEDO contra Ciprului ?i a Federa?iei Ruse.

Curtea a constatat n unanimitate, violarea art. 2 CEDO de c?tre autorit??ile cipriote din cauza omisiunii de a efectua o anchet? efectiv? asupra cauzelor decesului drei Ran?eva. Totodat?, Curtea a considerat c? nu a avut loc violarea art. 2 de c?tre Cipru, prin prisma obliga?iei pozitive a statului de a proteja dreptul la via??, deoarece autorit??ile cipriote nu puteau prevedea lan?ul evenimentelor care a dus la moartea drei Ran?eva ?i c?, n acele circumstan?e, ele nu aveau obliga?ia de a lua m?suri pentru a preveni riscul asupra vie?ii acesteia. Totodat?, ancheta efectuat? de autorit??ile Ciprului a fost viciat?, ?i anume: existau m?rturii contradictorii care nu au fost elucidate; nu s-a ntreprins nimic pentru a clarifica circumstan?ele stranii ale mor?ii drei Ran?eva dup? pronun?area sentin?ei instan?ei n procedurile de anchet?; reclamantul nu a fost n?tiin?at despre data anchetei ?i a fost absent la ?edin?a la care a fost pronun?at? sentin?a ?i, de?i faptele au avut loc n 2001, nu exista o explica?ie clar? asupra celor ntmplate.

n ceea ce prive?te Rusia, Curtea a decis, n unanimitate, c? nu a avut loc violarea art. 2 CEDO de c?tre autorit??ile Rusiei, deoarece acestea nu erau obligate s? investigheze moartea drei Ran?eva, care a avut loc n afara jurisdic?iei lor. Curtea a subliniat c? autorit??ile Rusiei au cerut de cteva ori Ciprului s? efectueze o investiga?ie suplimentar?.

n ceea ce prive?te preten?ia privind violarea art. 3 CEDO, Curtea a sus?inut c? orice maltratare pe care dra Ran?eva ar fi suportat-o nainte de moarte era legat? inerent de presupusa sa traficare ?i exploatare ?i c? acest cap?t de acuzare va fi examinat prin prisma preten?iei privind violarea art. 4 CEDO.

Curtea a constatat n unanimitate, violarea art. 4 CEDO de c?tre autorit??ile cipriote din cauz? c? nu au acordat drei Ran?eva o protec?ie practic? ?i efectiv? mpotriva traficului ?i exploat?rii - n general ?i din cauz? c? nu au ntreprins m?suri specifice pentru protejarea ei - n special. Curtea a notat c? dou? organiza?ii neguvernamentale, Interights ?i AIRE Centre, au prezentat Cur?ii materiale potrivit c?rora defini?ia modern? a sclaviei includea situa?ii de genul celei din aceast? cauz?, n care victima era subiect al violen?ei al constrngerii care i d?deau f?ptuitorului un control total asupra victimei.

Curtea a notat c?, la fel ca ?i sclavia, traficul fiin?elor umane, prin natura ?i scopul de exploatare, este bazat pe exercitarea puterii ata?at? dreptului de proprietate; acesta trateaz? fiin?ele umane n calitate de produse care pot fi cump?rate ?i vndute ?i impuse cu for?a s? lucreze; implic? supravegherea ndeaproape a activit??ilor victimei, ale c?rei mi?c?ri adesea sunt limitate ?i implic? folosirea violen?ei ?i a amenin??rilor asupra victimei. Prin urmare, Curtea a conchis c? traficarea n sine este interzis? de art. 4 CEDO. Curtea a concluzionat c? Cipru a nc?lcat obliga?ia sa pozitiv? ce decurge din art. 4 CEDO din dou? motive, ?i anume: n primul rnd, omisiunea de a pune n practic? un cadru legal ?i administrativ potrivit n vederea combaterii trafic?rii ca rezultat al existen?ei regimului de vize artistice ?i, n al doilea rnd, omisiunea poli?iei de a lua m?suri operative pentru a o proteja pe dra Ran?eva de traficare, n pofida faptului c? existau suspiciuni credibile c? ea ar fi putut fi victim? a traficului de fiin?e umane.

Avnd n vedere constatarea sa cu privire ancheta inadecvat? efectuat? de autorit??ile cipriote sub aspectul art. 2 CEDO, Curtea nu a considerat necesar s? examineze separat eficien?a anchetei efectuate de Cipru prin prosma art. 4 CEDO.

n ceea ce prive?te Rusia, Curtea a constatat, n unanimitate, c? a avut loc violarea art. 4 CEDO de c?tre autorit??ile ruse din cauza omisiunii de a investiga n ce mod ?i unde dra Ran?eva a fost recrutat? ?i, n special, de a identifica persoanele implicate n recrutarea drei Ran?eva sau metodele de recrutare folosite. Totodat?, Curtea a stabilit c? Rusia nu a nc?lcat obliga?ia sa pozitiv? ce decurge din art. 4 CEDO, deoarece Rusia nu era obligat? s? ntreprind? m?suri opera?ionale pentru a o proteja pe dra Ran?eva mpotriva traficului.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 5 CEDO de c?tre autorit??ile cipriote. Curtea a constatat c? re?inerea drei Ran?eva pentru circa o or? la sec?ia de poli?ie ?i deten?ia ulterioar? a acesteia ntr-un apartament privat, timp de circa o or?, angajeaz? responsabilitatea Ciprului. Curtea a notat c? re?inerea drei Ran?eva de poli?ie, dup? ce a fost confirmat c? ?ederea acesteia nu era ilegal?, este nentemeiat? conform legisla?iei na?ionale, iar deten?ia ulterioar? a acesteia n apartament este ilegal? ?i arbitrar?.

Curtea a acordat reclamantului, cu titlu de satisfac?ie echitabil?, din partea Ciprului - EUR 40,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 3,150 pentru costuri ?i cheltuieli, iar din partea Rusiei – EUR 2,000 cu titlu de daune morale.