CtEDO s-a pronun?at n cauza Partidul Popular Cre?tin Democrat (nr. 2) c. Moldovei

02 02 2010

La 2 februarie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea Partidul Popular Cre?tin Democrat (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 25196/04).

*  *  *

n aceast? cauz?, reclamantul este Partidul Popular Cre?tin Democrat care, la momentul evenimentelor, era reprezentat n Parlament ?i se afla n opozi?ie.

La 3 decembrie 2003, partidul reclamant a solicitat Consiliului municipal Chi?in?u autorizarea unei demonstra?ii de protest care urma s[ aib[ loc la 25 ianuarie 2004 n pia?a Marii Adun?ri Na?ionale. Organizatorii inten?ionau s?-?i exprime punctul de vedere cu privire la func?ionarea institu?iilor democratice din Moldova, respectarea drepturilor omului ?i conflictul transnistrean.

La 20 ianuarie 2004, Consiliul municipal Chi?in?u a respins cererea partidului reclamant, pe motiv c? dispunea de probe conving?toare c?, pe durata demonstra?iei, urmau a fi manifestate chem?ri la agresiune, ur? etnic? ?i violen?? public?.

La 23 ianuarie 2004, Curtea de Apel Chi?in?u a respins cererea de chemare n judecat? a reclamantului privind anularea deciziei Consiliului municipal Chi?in?u. Instan?a a constatat c? refuzul Consiliului municipal era justificat, deoarece prospectele r?spndite de reclamant con?ineau sloganuri ca Jos regimul totalitar al lui Voronin ?i Jos regimul de ocupa?ie al lui Putin ?i c? aceste sloganuri constituiau chemare la r?sturnarea violent? a regimului constitu?ional ?i la ur? fa?? de poporul rus. Instan?a a men?ionat c?, pe durata unei demonstra?ii anterioare organizat? de partidul reclamant mpotriva prezen?ei militare a Rusiei n Transnistria, protestatarii au dat foc unei fotografii a pre?edintelui Federa?iei Ruse ?i drapelului rus. La 21 aprilie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantului mpotriva hot?rrii Cur?ii de Apel Chi?in?u ?i a men?inut hot?rrea din 23 ianuarie 2004.

n fa?a Cur?ii, partidul reclamant a pretins violarea art. 11 CEDO (libertatea de ntrunire) pe motiv de refuz al Consiliului municipal Chi?in?u de a autoriza demonstra?ia din 25 ianuarie 2004.

Partidul reclamant a sus?inut c? ingerin?a n dreptul s?u la libertatea ntrunirilor nu a urm?rit un scop legitim ?i nu a fost necesar? ntr-o societate democratic?.

 Guvernul a acceptat c? a avut loc o ingerin?? n dreptul reclamantului garantat de art. 11 CEDO, ns? aceast? ingerin?? a fost prev?zut? de lege, ?i anume de Legea cu privire la organizarea ?i desf??urarea ntrunirilor, a urm?rit un scop legitim ?i a fost necesar? ntr-o societate democratic?.

P?r?ile sus?in n comun, ?i Curtea este de acord, c? decizia de a respinge cererea partidului reclamant cu privire la organizarea ntrunirii din 25 ianuarie 2004 a constituit un amestec al autorit??ii publice n dreptul reclaman?ilor la libertatea de ntrunire garantat? de para. 1 al art. 11 CEDO. O astfel de ingerin?? reprezint? o violare a art. 11 CEDO doar dac? este prev?zut? de lege, urm?re?te un scop sau scopuri care sunt legitime conform paragrafului 2 al acestui articol ?i este necesar? ntr-o societate democratic? pentru atingerea acestui scop sau scopuri.

P?r?ile nu au contestat faptul c? ingerin?a a fost legal? n sensul art. 11 CEDO. n acela?i timp, ele nu au c?zut de acord n ceea ce prive?te dac? ingerin?a a urm?rit un scop legitim. Din motivele expuse mai jos, Curtea nu consider? necesar s? decid? aceast? chestiune ?i se va axa asupra propor?ionalit??ii ingerin?ei.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 11 CEDO. Curtea a notat c?, la momentul evenimentelor, PPCD era un partid parlamentar de opozi?ie minoritar, care de?inea aproximativ zece procente din locurile din Parlament, n timp ce Partidul Comuni?tilor, care era majoritar, avea aproximativ ?aptezeci de procente din locuri. Ingerin?a se refer? la o ntrunire la care partidul reclamant inten?iona s? protesteze mpotriva presupuselor abuzuri antidemocratice comise de Guvern ?i mpotriva prezen?ei militare a Rusiei n Transnistria. Avnd n vedere interesul public privind libera exprimare asupra acestor subiecte ?i faptul c? partidul reclamant se afla n opozi?ie, Curtea consider? c? statul avea o marj? de apreciere limitat?.

Curtea a notat c? Consiliul municipal Chi?in?u ?i instan?ele de judecat? au considerat c? sloganurile Jos cu regimul totalitar al lui Voronin ?i Jos cu regimul de ocupa?ie al lui Putin constituiau o chemare la r?sturnarea violent? a regimului constitu?ional ?i la ur? fa?? de poporul rus ?i instigare la r?zboi mpotriva Rusiei. Curtea a notat c? astfel de sloganuri trebuie s? fie privite ca o manifestare a insatisfac?iei li a protestului ?i nu este convins? c? acestea pot fi, n mod rezonabil, considerate chemare la violen??, chiar dac? ar fi fost nso?ite de arderea drapelelor sau a fotografiilor liderilor ru?i. Prin urmare, Curtea nu a fost convins? c? motivul de mai sus invocat de autorit??ile na?ionale la refuzarea autoriz?rii demonstra?iei poate fi considerat relevant ?i suficient n sensul art. 11 CEDO.

n deciziile lor, autorit??ile na?ionale s-au referit ?i la riscul confrunt?rilor ntre protestatari ?i sus?in?torii partidului de guvern?mnt. Curtea a considerat c?, chiar dac?, teoretic, exista un asemenea risc, era sarcina poli?iei de a asigura ordinea public?. n orice caz, acest motiv nu poate fi considerat relevant ?i suficient n sensul art. 11 CEDO.

Curtea a notat c? partidul reclamant a organizat n 2002 numeroase proteste care au fost pa?nice ?i nu s-au soldat cu confrunt?ri. n aceste circumstan?e, Curtea a conchis c? nu a existatu chestiuni care s? sugereze c? organizatorii inten?ionau s? tulbure ordinea public? sau s? provoace o confruntare cu autorit??ile.

Curtea a conchis c? ingerin?a nu a corespuns unei necesit??i sociale imperioase ?i, astfel, nu era necesar? ntr-o societate democratic?. Prin urmare, a avut loc o violare a articolului 11 al Conven?iei.

Partidul reclamant a pretins EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,098.05 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Curtea a acordat partidului reclamant EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Vitalie NAGACEVSCHI, care, la momentul reprezent?rii, era avocat n Chi?in?u.