Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldovei pronun?ate n decembrie 2009

08 02 2010

n decembrie 2009, CtEDO a pronun?at deciziile Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova c. Moldovei (cererea nr. 67300/01), Turchin c. Moldovei (cererea nr. 32808/07) ?i Netanyahu c. Moldovei (cererea nr. 23270/09).

***

n cauza Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova c. Moldovei, reclamantul este o organiza?ie neguvernamental? din Moldova.

ntre 17 ?i 19 iulie 2000, c?iva membri ai organiza?iei reclamante examinau circumstan?ele arestului lui U., un cet??ean rus de origine cecen?. La 18 iulie 2000, aproximativ la ora 14:00, n timpul unei discu?ii telefonice cu un angajat al Serviciului de Informa?ii ?i Securitate al Moldovei (SIS), linia telefonic? s-a ntrerupt brusc. Cea de-a doua linie telefonic? s-a ntrerupt pu?in timp dup? aceasta. Organiza?ia reclamant? s-a adresat la sec?ia repara?ie a companiei de telecomunica?ii Moldtelecom, dar cererea sa a fost refuzat?, pe motiv c? liniile telefonice s-au ntrerupt din cauz? c? aveau loc lucr?ri de repara?ii la o cabin? telefonic?. C?iva membri ai organiza?iei s-au deplasat la acea cabin? telefonic?, ns? acolo nu se afla nimeni. Telefoanele au nceput a func?iona aproximativ la ora 16:30 n aceea?i zi.

La 19 iulie 2000, pre?edintele organiza?iei a depus o cerere la Moldtelecom, solicitnd explicarea de ce liniile telefonice au fost ntrerupte. n aceea?i zi, el a depus cereri la SIS, Ministerul Afacerilor Interne (MAI, Comisia special? pentru controlul serviciilor speciale a Parlamentului ?i la Procuratura General?, solicitnd informa?ii despre o posibil? interceptare a convorbirilor telefonice ale organiza?iei n general ?i, n particular, ntre 13 ?i 16 iulie 1999 ?i ntre 17 ?i 19 iulie 2000.

La 28 iulie 2000, Moldtelecom a informat organiza?ia reclamant? c?, la 18 iulie 2000, a intervenit la solicitarea organiza?iei ?i n aceea?i zi problemele n func?ionarea celor dou? linii telefonice au fost rezolvate. n august ?i septembrie 2000, SIS, Procuratura General?, MAI ?i pre?edintele Parlamentului au informat organiza?ia reclamant? c? n privin?a ei nu au fost efectuate careva m?suri opera?ionale de investiga?ie.

Organiza?ia reclamant? s-a plns la Curte de nc?lcarea drepturilor sale prev?zute de art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie), pe motiv c?, ntre 17 ?i 19 iulie 2000, convorbirile sale telefonice au fost interceptate ?i c? legisla?ia na?ional? nu prevedea suficiente m?suri de asigurare mpotriva intercept?rii abuzive a conversa?iilor telefonice.

Dup? ce cererea a fost comunicat? Guvernului, organiza?ia reclamant? nu a depus observa?iile sale cu privire la admisibilitate ?i fondul cauzei n termenul limit? indicat de Curte. La 14 iunie 2004, pre?edintele Sec?iunii a Patra, c?reia i-a fost alocat? cererea spre examinare, a decis c? observa?iile organiza?iei reclamante, care au fost prezentate n afara termenului limit?, s? nu fie incluse pentru examinare n dosarul de la Curte. La 24 mai 2005, organiza?ia reclamant? a prezentat observa?ii suplimentare n r?spuns la ntreb?rile suplimentare formulate de Curte ?i adresate p?r?ilor. La 17 martie 2009, Curtea a decis c? fondul cauzei va fi examinat concomitent cu admisibilitatea acesteia ?i a invitat organiza?ia reclamant? s? prezinte observa?iile sale nso?ite de preten?iile de satisfac?ie echitabil? pn? la 16 aprilie 2009. Organiza?ia reclamant? nu a prezentat niciun fel de observa?ii pn? la acest termen.

La 8 octombrie 2009, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie unilateral?, n care s-a referit la constat?rile Cur?ii n hot?rrea Iordachi ?i Al?ii c. Moldovei (10 februarie 2009, cererea nr. 25198/02) ?i a recunoscut c? a existat o ingerin?? n drepturile reclamantului garantate de CEDO, deoarece legisla?ia na?ional? nu prevedea o protec?ie adecvat? mpotriva abuzurilor de putere n domeniul intercept?rii convorbirilor telefonice. Guvernul a notat omisiunea organiza?iei reclamante de a prezenta observa?ii n termenul indicat de Curte ?i constat?rile Cur?ii n cauza Iordachi ?i Al?ii c. Moldovei, n care reclaman?ii au invocat preten?ii similare, ?i a solicitat radierea.

Curtea a luat act de con?inutul declara?iei unilaterale a Guvernului ?i a considerat c?, avnd n vedere constat?rile sale n cauza Iordachi ?i Al?ii c. Moldovei, precum ?i omisiunea organiza?iei reclamante de a prezenta observa?iile solicitate n termen, nu mai este necesar? continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rol.

n fa?a Cur?ii, organiza?ia reclamant? a fost reprezentat? de c?tre ?tefan URTU, pre?edinte al organiza?iei.

***

n cauza Turchin c. Moldovei, reclamantul, Vasile TURCHIN, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti din 21 decembrie 2006, prin care Curtea de Apel B?l?i a obligat Direc?ia financiar? raional? Edine? de a pl?ti MDL 143,236 (EUR 8,415) reclamantului ?i fratelui acestuia cu titlu de compensa?ie pentru averea familiei lor care a fost confiscat? de autorit??ile sovietice. Deoarece hot?rrea nu a fost contestat?, ea a devenit definitiv? ?i executorie peste 15 zile.

La 21 februarie 2007 reclamantul a prezentat titlul executoriu spre executare. La 26 noiembrie 2007, Guvernul a transferat bugetului raional Edine? MDL 1,368,500. La 17 decembrie 2007, reclamantul a primit MDL 143,236, astfel hot?rrea n favoarea sa a fost executat?. Reclamantul nu a informat Curtea despre executarea hot?rrii n favoarea sa, dar Curtea a aflat despre acest lucru dup? ce Guvernul i-a prezentat observa?iile sale.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa din 21 decembrie 2006.

Guvernul a sus?inut c?, deoarece hot?rrea a fost executat?, reclamantul nu mai putea s? se pretind? victim? a nc?lc?rii CEDO, precum ?i c? procedurile au durat ntre 21 februarie ?i 17 decembrie 2007. Reclamantul a confirmat c? hot?rrea a fost executat? la 17 decembrie 2007.

Curtea a notat c? hot?rrea n favoarea reclamantului a devenit executorie la 5 ianuarie 2007 ?i a fost executat? la 17 decembrie 2007, adic? 11 luni ?i 11 zile dup? ce hot?rrea a devenit definitiv?. Curtea a notat c? hot?rrea a fost executat? ntr-un termen rezonabil (a se vedea Osoian c. Moldovei, decizie din 28 februarie 2006, cererea nr. 31413/03) ?i a declarat cererea ca fiind n mod v?dit nentemeiat?, radiind-o de pe rol (art. 35 3 ?i 4 CEDO).

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre V. Marcu, avocat din Edine?.

***

n cauza Netanyahu c. Moldovei, reclamantul, Johnattan NETANYAHU, este un cet??ean romn ?i american care locuie?te la Chi?in?u.

La 13 iulie 2009, Curtea a decis s? comunice Guvernului cererea reclamantului n care se invoca violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii) privind pretinsa maltratare ?i insuficien?a asisten?ei medicale; violarea art. 5 2 CEDO (informarea privind motivele arestului), deoarece autorit??ile nu l-au informat despre motivele arest?rii sale; precum ?i violarea art. 5 3 CEDO (motivarea arestului), pe motiv c? autorit??ile nu au motivat suficient arestarea reclamantului ?i prelungirea mandatului de arest.

La 30 septembrie 2009, noul ministru al Justi?iei a declarat c? noul Guvern recunoa?te c? drepturile unor persoane au fost nc?lcate pe durata evenimentelor post-electorale ?i c? Guvernul inten?iona s? ncheie acorduri amiabile n cauzele comunicate.

La 16 octombrie 2009, Curtea a primit un acord amiabil semnat de ambele p?r?i, prin care Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului suma de EUR 4,000 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil.  

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre R. Mih?e?, avocat din Chi?in?u.