Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei pronun?ate n ianuarie 2010

04 03 2010

n ianuarie 2010, CtEDO a pronun?at deciziile X c. Moldovei (cererea nr. 37507/02), Musaji ?i Madan c. Moldovei (cererea nr. 2856/05), Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 7467/06), Filimonova c. Moldovei (cererea nr. 21136/03) ?i ?umila ?i Al?i 6 c. Moldovei (cererile nr. 41369/05, 41556/05, 42308/05, 33566/06, 33567/06, 33568/06, 33570/06).

***

n cauza X c. Moldovei, reclamantul s-a plns n fa?a Cur?ii de violarea art. 3 CEDO, pe motiv c? a fost maltratat de ofi?erii de poli?ie ?i de personalul din nchisoarea nr. 5 din Cahul ?i din cauza condi?iilor inumane de deten?ie ?i pentru c? n nchisoare ar fi fost infectat deliberat cu hepatite ?i sifilis; violarea art. 5 1 CEDO, violarea art. 6 1 CEDO, din cauza duratei procedurilor ?i pe motiv c? un martor din partea sa nu a fost audiat; violarea art. 8 CEDO pe motiv c? coresponden?a sa a fost interceptat? de autorit??i; violarea art. 13 CEDO combinat cu toate articolele men?ionate mai sus ?i violarea art. 34 CEDO pe motiv c? procurorul a refuzat s?-i elibereze copia unui document.

Preten?iile reclamantului privind infectarea cu hepatite, neaudierea martorului s?u ?i n baza art. 34 CEDO au fost respinse de Curte ca fiind n mod v?dit nentemeiate, n conformitate cu art. 35 3 ?i 4 CEDO. Curtea a notat c? reclamantul nu a demonstrat cnd el s-a infectat cu hepatitele B ?i D, nainte sau dup? deten?ie. Mai mult ca att, potrivit istoriei medicale a reclamantului, acesta suferea de un num?r de boli sexual-transmisibile nainte de a fi arestat, ceea ce spore?te probabilitatea c? a fost deja infectat pn? la deten?ie. n ceea ce prive?te preten?ia privind violarea art. 5 1 CEDO, reclamantul nu a explicat n observa?iile sale cum acesta a avut loc. Referitor la audierea martorului (M.) din partea reclamantului, acesta a depus declara?ii care dovedeau vinov??ia reclamantului. Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat declara?iile scrise ale acestui martor. n ceea ce prive?te preten?ia privind violarea art. 34 CEDO, reclamantul s-a plns c? procurorul nu a vrut s? expedieze avocatul reclamantului o copie a unei declara?ii unui de?inut care ar fi v?zut cum reclamantul era b?tut de poli?ie, dar l-a invitat personal la procuratur? pentru a lua acea copie. Curtea a notat c? reclamantul nu i-a expediat nici adresarea sa ?i nici r?spunsul procurorului. Totu?i, chiar dac? acest schimb de scrisori a avut loc, Curtea nu ?tie dac? acea declara?ie urma s? fie folosit? n procedura la nivel na?ional sau la procedura n fa?a Cur?ii.

Printr-o scrisoare din 21 ianuarie 2008, Guvernul a expediat Cur?ii o declara?ie unilateral?, prin care Guvernul a recunoscut violarea art. 3 CEDO (n privin?a tratamentului inuman ?i degradant, a omisiunii autorit??ilor de a organiza o anchet? efectiv? ?i a condi?iilor de deten?ie), a art. 6 1 CEDO (din cauza duratei procedurilor), a art. 8 CEDO (interceptarea coresponden?ei sale de c?tre autorit??i) ?i a art. 13 CEDO combinat cu toate articolele men?ionate mai sus. Guvernul s-a obligat s? pl?teasc? reclamantului ex gratia EUR 10,000 pentru orice daun? cauzat? acestuia, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte printr-o decizie. Reclamantul a cerut continuarea examin?rii cauzei.

Curtea a observat c? p?r?ile nu au putut ajunge la un acord comun. Ea a notat c?, n anumite circumstan?e, ea poate s? radieze o cerere, potrivit art. 37 1 (c), n temeiul unei declara?ii unilaterale a Guvernului prt, chiar dac? reclamantul dore?te continuarea examin?rii cauzei. n acest scop, Curtea va examina declara?ia prin prisma principiilor ce decurg din jurispruden?a sa (a se vedea Tahsin Acar v. Turkey, [GC], nr. 26307/95, 75-77, ECHR 2003-VI); ?i Melnic v. Moldova, nr. 6923/03,  22-25, 14 noiembrie 2006).

n ceea ce prive?te circumstan?ele acestei cauze, Curtea noteaz? c?, ntr-un num?r de cauze, ea a specificat natura ?i extinderea obliga?iilor care revin statului prt potrivit art. 3, 6, 8 ?i 13 CEDO (a se vedea Corsacov v. Moldova, 54-67 ?i 68-76, 4 aprilie 2006; Ciorap v. Moldova, 62-71 ?i 99-104, 19 iunie 2007; Ostrovar v. Moldova, 97-102, 13 septembrie 2005; ?i Modrc? v. Moldova, 10 mai 2007). Acolo unde Curtea a constatat o violare a acestor articole, ea a acordat o satisfac?ie echitabil?, m?rimea c?reia depindea de particularit??ile cauzei. Curtea a notat c?, lund n considera?ie natura recunoa?terilor con?inute n declara?ia unilateral? a Guvernului, precum ?i m?rimea compensa?iei propuse, Curtea consider? c? propunerea Guvernului pare a fi rezonabil? n compara?ie cu ceea ce a fost acordat de Curte n cauze similare. Curtea consider? c? nu exist? motive care ar justifica continuarea examin?rii cererii, radiind cererea de pe rolul s?u potrivit art. 37 1 in fine CEDO.

***

n cauza Musaji ?i Madan c. Moldovei, reclaman?ii, Eugenia MUSAJI ?i Petru MADAN, s-au plns de faptul c? au fost de?inu?i ilegal ?i maltrata?i, contrar art. 5 ?i 3 CEDO.

La 28 octombrie 2009, Curtea a primit o declara?ie unilateral? din partea Guvernului, prin care acesta din urm? a recunoscut violarea art. 3 ?i 5 n privin?a fiec?rui reclamant ?i a oferit EUR 5,000 primului reclamant ?i EUR 3,500 celui de-al doilea reclamant ca compensa?ie pentru dauna moral? cauzat? ?i cte EUR 1,000 fiec?rui reclamant pentru costuri ?i cheltuieli, sume care urmeaz? a fi achitate n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte printr-o decizie. La 13 noiembrie 2009, avocatul reclaman?ilor a informat Curtea c? reclaman?ii au fost de acord cu condi?iile declara?iei unilaterale a Guvernului ?i c? aceast? declara?ie poate fi considerat? un acord amiabil ncheiat ntre p?r?i.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre Mihai LUPU, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Avramenko c. Moldovei, reclamantul, Valeriu AVRAMENKO, este beneficiarul unei hot?rri a CtEDO din 6 februarie 2007, Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02). n aceast? cauz?, Curtea a constatat violarea art. 6 CEDO ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la CEDO n urma neexecut?rii unei hot?rri definitive din 26 iunie 2002 n favoarea reclamantului. Curtea a rezervat chestiunea aplic?rii art. 41 CEDO pentru o hot?rre separat?.

La 8 decembrie 2008, Pre?edintele Camerei c?reia i-a fost repartizat? prezenta cerere a decis s? comunice Guvernului cauza privind redeschiderea procedurilor de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie.

La 11 ?i 13 noiembrie 2009, Curtea a primit un acord amiabil semnat de ambele p?r?i, prin care reclamantul a declarat c? renun?? la orice preten?ii fa?? de Moldova n privin?a faptelor care au generat cererea men?ionat? mai sus nr. 29808/02, precum ?i prezenta cerere (a se vedea hot?rrea Avramenko c. Moldovei (satisfac?ie echitabil?), cererea nr. 29808/02, 26 ianuarie 2010).  

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Vitalie NAGACEVSCHI, la acel moment, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Filimonova c. Moldovei, reclamanta, Natalia FILIMONOVA, a invocat n fa?a Cur?ii violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO, pe motiv de neexecutare par?ial? a hot?rrii judec?tore?ti din 31 mai 2002, prin care Tribunalul Chi?in?u a obligat Pia?a din Orhei s? pl?teasc? reclamantei salariul pentru lipsa for?at? de la locul de munc? ntre 25 decembrie 2001 ?i 31 mai 2002, precum ?i pe motiv de suspendare a execut?rii hot?rrii judec?tore?ti din 3 iunie 2003, prin care Judec?toria Orhei a obligat s? pl?teasc? reclamantei salariul pentru lipsa for?at? de la locul de munc? ntre 31 mai 2002 ?i 14 martie 2003. De asemenea, reclamanta a invocat violarea art. 13 CEDO, deoarece nu a dispus de recursuri efective la nivel na?ional pentru a se plnge de violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO. Guvernul a sus?inut c? toate sumele acordate reclamantei prin hot?rri judec?tore?ti definitive i-au fost achitate, anexnd documente de achitare din partea Pie?ii din Orhei ?i a Departamentului de Executare.

La 14 septembrie 2007, Guvernul a expediat Cur?ii o declara?ie unilateral?, prin care a recunoscut c? hot?rrile au fost executate tardiv ?i c? a avut loc violarea articolelor invocate de reclamant? ?i a oferit EUR 100 pentru daun? material?, EUR 500 pentru dauna moral? cauzat? ?i cte EUR 20 pentru costuri ?i cheltuieli, sume care urmeaz? a fi achitate n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte printr-o decizie. La 26 mai 2008, Curtea a recep?ionat o scrisoare din partea reclamantei, prin care aceasta a sus?inut c? hot?rrile nu au fost executate pe deplin ?i a cerut continuarea examin?rii cauzei.

Curtea a observat c? p?r?ile nu au putut ajunge la un acord comun. Ea a notat c?, n anumite circumstan?e, ea poate s? radieze o cerere, potrivit art. 37 1 (c), n temeiul unei declara?ii unilaterale a Guvernului prt, chiar dac? reclamantul dore?te continuarea examin?rii cauzei. n acest scop, Curtea va examina declara?ia prin prisma principiilor ce decurg din jurispruden?a sa (a se vedea Tahsin Acar v. Turkey, [GC], nr. 26307/95, 75-77, ECHR 2003-VI); ?i Melnic v. Moldova, nr. 6923/03,  22-25, 14 noiembrie 2006).

n ceea ce prive?te circumstan?ele acestei cauze, Curtea noteaz? c?, ntr-un num?r de cauze, ea a specificat natura ?i extinderea obliga?iilor care revin statului prt potrivit art. 6 1 CEDO ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO la executarea unei hot?rri judec?tore?ti definitive n favoarea reclamantului. Acolo unde Curtea a constatat o violare a acestor articole, ea a acordat o satisfac?ie echitabil?, m?rimea c?reia depindea de particularit??ile cauzei. Curtea a notat c?, lund n considera?ie natura recunoa?terilor con?inute n declara?ia unilateral? a Guvernului, precum ?i m?rimea compensa?iei propuse, Curtea consider? c? propunerea Guvernului pare a fi rezonabil? n compara?ie cu ceea ce a fost acordat de Curte n cauze similare. De?i sumele pentru costuri ?i cheltuieli sunt destul de joase, Curtea a observat c? reclamanta nu a avut un reprezentant. Curtea consider? c? nu exist? motive care ar justifica continuarea examin?rii cererii, radiind cererea de pe rolul s?u potrivit art. 37 1 in fine CEDO.

***

n cauza ?umila ?i Al?i 6 c. Moldovei, reclaman?ii erau beneficiarii unor hot?rri judec?tore?ti, prin care Ministerul Afacerilor Interne era obligat s? le pl?teasc? anumite sume de bani pentru pensii ?i compensa?ii. La 1 noiembrie 2003, unul dintre reclaman?i, dl Semenov, a decedat. La 30 decembrie 2003, 20 ianuarie, 2 februarie, 4 martie, 24 martie ?i 23 iulie 2004, hot?rrile judec?tore?ti definitive n favoarea reclaman?ilor dl Kudreav?ev, dl Coseac, dl Stnic, dl Evgrafov, dl Ianiv, dl ?umila ?i dl Semenov au fost executate.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au invocat violarea art. 6 1 CEDO, a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO, a art. 8 CEDO ?i a art. 14 CEDO n urma neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti n favoarea lor.

n observa?iile sale cu privire la admisibilitatea ?i fondul cauzei, Guvernul a prezentat dovezi care au demonstrat c? cererile reclaman?ilor au fost depuse dup? ce hot?rrile au fost executate la nivel na?ional, cu termene cuprinse ntre 1 an, 7 luni ?i 10 zile ?i 2 ani ?i 4 luni. Guvernul a cerut declararea cererilor ca fiind abuzive. Reprezentantul reclaman?ilor nu a prezentat nici un comentariu cu privire la acest subiect.

Curtea a notat c?, de la nceput, reclaman?ii s-au plns de neexecutarea hot?rrilor n favoarea lor, ?i nu de executarea tardiv? a acestora. Prin urmare, Curtea a decis c? nu este necesar de a decide dac? a avut loc vreun abuz de dreptul de a depune o cerere, deoarece este clar c? to?i reclaman?ii au omis termenul de 6 luni, stabilit n art. 35 1 CEDO. Curtea a radiat cererea de pe rol ca fiind depus? dup expirarea termenului de 6 luni, n conformitate cu art. 35 1 ?i 4 CEDO.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre Elena BOTNARI.